GenAmvTool.INI Driver File Contents (MP3_Merlin.zip)

[Option]
TitleInfoCount=4
DebugInfoCount=27
UIInfoCount=25

[Chinese(P.R.C)]
TitleInfo00=´íÎó
TitleInfo01=¾¯¸æ
TitleInfo02=Ìáʾ
TitleInfo03=³É¹¦

DebugInfo00=²»Äܳõʼ»¯COM¿â!
DebugInfo01=²»ÄÜ´ò¿ªÎļþ%s!
DebugInfo02=ûÓдËÀàÐͽâÂëÆ÷,²»ÄÜ´´½¨%s!
DebugInfo03=ûÓÐÕÒµ½Îļþ%s!
DebugInfo04=ûÓдËÀàÐͽâÂëÆ÷,ÔØÈëÓ°ÒôÎļþ%sʧ°Ü!
DebugInfo05=ûÓдËÀàÐͽâÂëÆ÷,%sºÍ%sÁ¬½Óʧ°Ü!
DebugInfo06=ûÓдËÀàÐͽâÂëÆ÷,¼ÓÈë%sʧ°Ü!
DebugInfo07=ÉèÖÃÒªµÃµ½µÄýÌåÀàÐÍʧ°Ü!
DebugInfo08=ýÌåÊý¾Ý²»ÄÜ»º´æ!
DebugInfo09=ÄÚ´æ·ÖÅäʧ°Ü!
DebugInfo10=ûÓдËÀàÐͽâÂëÆ÷,²»Äܲ¥·ÅýÌåÎļþ!
DebugInfo11=Filter²»ÄÜÔËÐÐ!
DebugInfo12=ÒôƵÎļþѹËõʧ°Ü!
DebugInfo13=ת»»Íê³É!
DebugInfo14=ÊÓƵÇиîÆðʼʱ¼ä²»ÕýÈ·,ÊÓƵ×Üʱ³¤Îª%dÃë!
DebugInfo15=ÊÓƵÇиî½áÊøʱ¼ä²»ÕýÈ·,ÊÓƵ×Üʱ³¤Îª%dÃë!
DebugInfo16=ûÓÐÕÒµ½°ïÖúÎļþ%s!
DebugInfo17=ûÓÐÕÒµ½Îļþhh.exe!
DebugInfo18=ÎļþÕýÔÚʹÓÃ,»òÕßûÓа²×°½âÂëÆ÷,²¥·Åʧ°Ü!
DebugInfo19=Óû§ÉùÒôÎļþÀàÐͲ»¶Ô!
DebugInfo20=´´½¨%sʧ°Ü!
DebugInfo21=³õʼʧ°Ü!
DebugInfo22=ת»»Îļþʧ°Ü£¬³¢ÊÔÆäËû½âÂëת»»£¿
DebugInfo23=ÎļþÒÑ´æÔÚ£¬¸²¸ÇÎļþ?
DebugInfo24=Çëת»»Íêºó¹Ø±Õ´°¿Ú
DebugInfo25=¼ÌÐøת»»Âð£¿
DebugInfo26=Çë°²×°%s½âÂëÆ÷

UIInfo00=MTVÊÓƵת»»¹¤¾ß
UIInfo01=Ñ¡ÔñҪת»»µÄÓ°ÒôÎļþ·¾¶
UIInfo02=ÓÃеÄÒôƵÎļþÌæ»»ÀϵÄÒôƵÊý¾Ý
UIInfo03=Ñ¡ÔñҪеÄÒôƵÎļþ·¾¶
UIInfo04=Ñ¡ÔñÒªÉú³ÉµÄMTVÎļþ·¾¶
UIInfo05=ÉèÖÃ
UIInfo06=¿ªÊ¼×ª»»
UIInfo07=Í˳ö
UIInfo08=ÊôÐÔÉèÖÃ
UIInfo09=Ñ¡ÔñÁÙʱÎļþ´æ´¢Ä¿Â¼
UIInfo10=Ñ¡ÔñMTVÎļþÊÓƵ³¤¿í
UIInfo11=Ñ¡ÔñMTVÎļþÒôƵ±ÈÌØÂÊ
UIInfo12=MTVÎļþÿÃë²¥·ÅÖ¡Êý
UIInfo13=È·¶¨
UIInfo14=°ïÖú
UIInfo15=½ØÈ¡Ô´ÊÓƵƬ¶Ï
UIInfo16=ÊÓƵÆðʼʱ¼äµã
UIInfo17=ÊÓƵ½áÊøʱ¼äµã
UIInfo18=MTVÊÓƵת»»¹¤¾ß V3.2
UIInfo19=°æȨËùÓÐ (C) 2004
UIInfo20=²¥·Å
UIInfo21=Í£Ö¹
UIInfo22=Ñ¡Ôñ´æ·ÅMTVÎļþ·¾¶
UIInfo23=16λλͼÑÕÉ«¿Õ¼ä
UIInfo24=¹ØÓÚMTVÊÓƵת»»¹¤¾ß
UIInfo25=
UIInfo26=
UIInfo27=
UIInfo28=
UIInfo29=
UIInfo30=
UIInfo31=
UIInfo32=

[Chinese(Taiwan)]
TitleInfo00=¿ù»~
TitleInfo01=ĵ§i
TitleInfo02=´£¥Ü
TitleInfo03=¦¨¥\

DebugInfo00=¤£¯àªì©l¤ÆCOM®w!
DebugInfo01=¤£¯à¥´¶}¤å¥ó%s!
DebugInfo02=¨S¦³¦¹Ãþ«¬¸Ñ½X¾¹,¤£¯à³Ð«Ø%s!
DebugInfo03=¨S¦³§ä¨ì¤å¥ó%s!
DebugInfo04=¨S¦³¦¹Ãþ«¬¸Ñ½X¾¹,¸ü¤J¼v­µ¤å¥ó%s¥¢±Ñ!
DebugInfo05=¨S¦³¦¹Ãþ«¬¸Ñ½X¾¹,%s©M%s³s±µ¥¢±Ñ!
DebugInfo06=¨S¦³¦¹Ãþ«¬¸Ñ½X¾¹,¥[¤J%s¥¢±Ñ!
DebugInfo07=³]¸m­n±o¨ìªº´CÅéÃþ«¬¥¢±Ñ!
DebugInfo08=´CÅé¼Æ¾Ú¤£¯à½w¦s!
DebugInfo09=¤º¦s¤À°t¥¢±Ñ!
DebugInfo10=¨S¦³¦¹Ãþ«¬¸Ñ½X¾¹,¤£¯à¼½©ñ´CÅé¤å¥ó!
DebugInfo11=Filter¤£¯à¹B¦æ!
DebugInfo12=­µÀW¤å¥óÀ£ÁY¥¢±Ñ!
DebugInfo13=Âà´«§¹¦¨!
DebugInfo14=µøÀW¤Á³Î°_©l®É¶¡¤£¥¿½T,µøÀWÁ`®Éªø¬°%d¬í!
DebugInfo15=µøÀW¤Á³Îµ²§ô®É¶¡¤£¥¿½T,µøÀWÁ`®Éªø¬°%d¬í!
DebugInfo16=¨S¦³§ä¨ìÀ°§U¤å¥ó%s!
DebugInfo17=¨S¦³§ä¨ì¤å¥óhh.exe!
DebugInfo18=¤å¥ó¥¿¦b¨Ï¥Î,©ÎªÌ¨S¦³¦w¸Ë¸Ñ½X¾¹,¼½©ñ¥¢±Ñ!
DebugInfo19=¥Î¤áÁn­µ¤å¥óÃþ«¬¤£¹ï!
DebugInfo20=³Ð«Ø%s¥¢±Ñ!
DebugInfo21=ªì©l¥¢±Ñ!
DebugInfo22=Âà´«¤å¥ó¥¢±Ñ¡A¹Á¸Õ¨ä¥L¸Ñ½XÂà´«¡H
DebugInfo23=¤å¥ó¤w¦s¦b¡AÂл\¤å¥ó?
DebugInfo24=½ÐÂà´«§¹«áÃö³¬µ¡¤f
DebugInfo25=Ä~ÄòÂà´«¶Ü¡H
DebugInfo26=½Ð¦w¸Ë%s¸Ñ½X¾¹

UIInfo00=MTVµøÀWÂà´«¤u¨ã
UIInfo01=¿ï¾Ü­nÂà´«ªº¼v­µ¤å¥ó¸ô®|
UIInfo02=¥Î·sªº­µÀW¤å¥ó´À´«¦Ñªº­µÀW¼Æ¾Ú
UIInfo03=¿ï¾Ü­n·sªº­µÀW¤å¥ó¸ô®|
UIInfo04=¿ï¾Ü­n¥Í¦¨ªºMTV¤å¥ó¸ô®|
UIInfo05=³]¸m
UIInfo06=¶}©lÂà´«
UIInfo07=°h¥X
UIInfo08=Äݩʳ]¸m
UIInfo09=¿ï¾ÜÁ{®É¤å¥ó¦sÀx¥Ø¿ý
UIInfo10=¿ï¾ÜMTV¤å¥óµøÀWªø¼e
UIInfo11=¿ï¾ÜMTV¤å¥ó­µÀW¤ñ¯S²v
UIInfo12=MTV¤å¥ó¨C¬í¼½©ñ´V¼Æ
UIInfo13=½T©w
UIInfo14=À°§U
UIInfo15=ºI¨ú·½µøÀW¤ùÂ_
UIInfo16=µøÀW°_©l®É¶¡ÂI
UIInfo17=µøÀWµ²§ô®É¶¡ÂI
UIInfo18=MTVµøÀWÂà´«¤u¨ã V3.2
UIInfo19=ª©Åv©Ò¦³ (C) 2004
UIInfo20=¼½©ñ
UIInfo21=°±¤î
UIInfo22=¿ï¾Ü¦s©ñMTV¤å¥ó¸ô®|
UIInfo23=16¦ì¦ì¹ÏÃC¦âªÅ¶¡
UIInfo24=Ãö©óMTVµøÀWÂà´«¤u¨ã
UIInfo25=
UIInfo26=
UIInfo27=
UIInfo28=
UIInfo29=
UIInfo30=
UIInfo31=
UIInfo32=

[English]
TitleInfo00=Error
TitleInfo01=Warning
TitleInfo02=Information
TitleInfo03=Success

DebugInfo00=Can not init COM!
DebugInfo01=Can not open file %s!
DebugInfo02=No this type CODEC, can not create %s!
DebugInfo03=Not found file %s!
DebugInfo04=No this type CODEC, load multimedia file %s failed!
DebugInfo05=No this type CODEC, connect %s and %s failed!
DebugInfo06=No this type CODEC, add %s failed!
DebugInfo07=Set media type failed!
DebugInfo08=Buffer media data failed!
DebugInfo09=Allocate memory failed!
DebugInfo10=Can not play multimedia file!
DebugInfo11=Filter can not run!
DebugInfo12=Compress audio file failed!
DebugInfo13=Convert completed!
DebugInfo14=The start time of snippet is invalid, the total time of source video is %d seconds!
DebugInfo15=The end time of snippet is invalid, the total time of source video is %d seconds!
DebugInfo16=Can not find help file %s!
DebugInfo17=Can not find file hh.exe!
DebugInfo18=Souce video file is used, or no valid CODEC, play movie failed!
DebugInfo19=The type of user audio file isn't right!
DebugInfo20=Failed to create %s!
DebugInfo21=Failed to initialize!
DebugInfo22=Failed to convert,try other codec?
DebugInfo23=The file exists,overwrite the file?
DebugInfo24=Please close after finishing converting
DebugInfo25=Continue to convert?
DebugInfo26=Please install codec for %s

UIInfo00=MTV Video Convert Tool
UIInfo01=Select source media file
UIInfo02=Substitute new audio for old audio
UIInfo03=Select audio file
UIInfo04=Select MTV file path
UIInfo05=Setting
UIInfo06=Begin
UIInfo07=Exit
UIInfo08=Property setting
UIInfo09=Select temp file directory
UIInfo10=Select screen width and height
UIInfo11=Select audio bps
UIInfo12=Frames per second
UIInfo13=OK
UIInfo14=Help
UIInfo15=Cut source video snippet
UIInfo16=Start time
UIInfo17=End time
UIInfo18=MTV Video Convet Tool V3.2
UIInfo19=Copyright (C) 2004
UIInfo20=Play
UIInfo21=Stop
UIInfo22=Select the folder for mtv file
UIInfo23=16bit Bitmap colorspace
UIInfo24=About MTV Video Convert Tool
UIInfo25=
UIInfo26=
UIInfo27=
UIInfo28=
UIInfo29=
UIInfo30=
UIInfo31=
UIInfo32=
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.97