license.txt Driver File Contents (ZPYIKB.ZIP)

Netropa Corporation
Programvarelisens for sluttbruker for Netropa Internettmottaker og Internett-tastaturet

VIKTIG - SKAL LESES NØYE: Denne lisensavtalen for Netropa Internettmottaker og Internett-tastaturet ("lisensavtalen") er en juridisk avtale mellom deg (enkeltperson eller entitet) ("lisensinnehaveren") og Netropa Corporation ("lisensgiveren") for programvaren Netropa Internettmottaker og Internett-tastaturet ("programvaren"). Hvis du klikker på knappen "Ja" eller installerer, kopierer eller bruker programvaren på annen måte, bindes du av vilkårene i denne lisensavtalen. Klikk på knappen "Nei" og/eller unnlat å installere programvaren hvis du ikke samtykker i vilkårene i denne lisensavtalen.


1. LISENSUTSTEDELSE

Lisensgiveren gir herved lisensinnehaveren en ikke eksklusiv lisens til å bruke programvaren og dokumentasjonen på følgende vilkår: 

a) Lisensinnehaveren kan: (i) bruke programvaren i binær kjørbar tilstand til personlig bruk på en enkelt eller flere datamaskiner, og (ii) kopiere programvaren for sikkerhetskopiering eller arkivering, forutsatt at alle kopier inneholder alle merknadene om eiendomsrett som finnes i den originale programvaren. 

b) Lisensinnehaveren kan ikke: (i) gi andre enkeltpersoner tillatelse til å bruke programvaren, med mindre de også aksepterer vilkårene i denne avtalen, (ii) endre, oversette, avdekke koder, dekompilere, demontere (unntatt i den grad denne restriksjonen uttrykkelig er forbudt i henhold til gjeldende rett) eller opprette avledede arbeider basert på programvaren eller dokumentasjonen, (iii) videreselge, leie ut, lease ut eller på annen måte overføre rettighetene til programvaren, dokumentasjonen eller avledede arbeider, eller (iv) fjerne merknader eller etiketter om eiendomsrett som finnes på programvaren eller dokumentasjonen. 

c) Ved å godta vilkårene i denne lisensavtalen, samtykker lisensinnehaveren i at lisensgiveren kan begrense, nekte eller bringe til opphør noen av eller alle funksjonene i programvaren og de tilknyttede tjenestene når som helst uten varsel. 

d) Programvaren kan ha blitt levert sammen med andre produkter eller tjenester på CD-ROM-plate eller andre elektroniske medier. Lisensinnehaveren anerkjenner at han/hun/det ikke har betalt for programvaren, og hvis det er foretatt betaling i forbindelse med en slik samlepakke, er betalingen ment å dekke andre produkter eller tjenester, CD-ROM-plater eller andre elektroniske medier, ikke programvaren.


2. EIENDOMSRETT

Eiendomsrett, eiendomsrettigheter og åndsrettigheter til programvaren og dokumentasjonen beholdes av lisensgiveren. Programvaren er beskyttet av lovgivningen om opphavsrett i USA og andre land. Eiendomsrett, eiendomsrettigheter og åndsrettigheter til informasjon, produkter, data eller tjenester (samlet kalt "innholdet") som nås via programvaren, beholdes av den respektive eieren av innholdet, og kan være beskyttet av lovgivning om opphavsrett eller annen gjeldende lovgivning. Denne lisensen gir ikke lisensinnehaveren noen rettigheter i slikt innhold. 


3. BEGRENSNING I ERSTATNINGSANSVAR

LISENSGIVEREN ER I INGEN TILFELLER ANSVARLIG ELLER ERSTATNINGSANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE SOM PÅFØRES LISENSINNEHAVEREN ELLER TREDJEPARTER SOM FØLGE AV DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG ELLER PÅLØPEN SKADE ELLER FØLGESKADE, FORHØYET SKADESERSTATNING ELLER TAPT FORTJENESTE (INNBEFATTET, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADESERSTATNING SOM FØLGE AV TAPT DRIFTSFORTJENESTE, DRIFTSAVBRUDD, TAP AV PROGRAMMER, INNHOLD, INFORMASJON O.L.), ELLER ANNEN SKADESERSTATNING SOM MÅTTE OPPSTÅ SOM FØLGE AV TILGJENGELIGHET ELLER BRUK AV, DEFEKT PÅ ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN, ELLER INNHOLDET I ANNEN "INFORMASJON", SELV OM LISENSGIVEREN ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADESERSTATNING, OG UANSETT SØKSMÅLSFORM; KONTRAKT ELLER ANNEN FORM. DET KAN HELLER IKKE REISES KRAV MOT LISENSGIVEREN BASERT PÅ FEIL, UNNLATELSER ELLER ANDRE UNØYAKTIGHETER ELLER DESTRUKTIVE EGENSKAPER I INNHOLDET.

LISENSGIVEREN ER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELL ELLER PÅLØPEN SKADE ELLER FØLGESKADE, UANSETT OM KRAVET ER BASERT PÅ KONTRAKT ELLER ANNEN JURIDISK TEORI, SOM FØLGE AV BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN YTELSE I DENNE AVTALEN.


4. GARANTIFRASKRIVELSE

PROGRAMVAREN, DOKUMENTASJONEN, NETTVERKET OG INNHOLDET (INNBEFATTET, UTEN BEGRENSNING, TEKST, GRAFIKK OG KOPLINGER) SOM BRUKEREN FÅR TILGANG TIL VIA PROGRAMVAREN, LEVERES "AS IS" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. LISENSGIVEREN ER IKKE FORPLIKTET TIL Å STØTTE ELLER LEVERE OPPDATERINGER AV PROGRAMVAREN.  

LISENSGIVEREN GIR INGEN GARANTI FOR PROGRAMVARENS YTEEVNE, FUNKSJONER, RIKTIGHET OG PÅLITELIGHET. DET SAMME GJELDER FOR INNHOLDET. LISENSINNEHAVEREN FRARÅDES FRA Å STOLE UTELUKKENDE PÅ PROGRAMVAREN, UANSETT ÅRSAK. LISENSGIVEREN ER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG I HENHOLD TIL NOEN TEORI FOR SKADE SOM PÅFØRES LISENSINNEHAVEREN ELLER ANDRE BRUKERE AV PROGRAMVAREN. 

LISENSGIVEREN GIR INGEN GARANTI FOR AT INNHOLDET ER UTEN INFEKSJON PÅ GRUNN AV VIRUS, DATAORMER, TROJANERE ELLER ANNET SOM MÅTTE INNEHOLDE KONTAMINASJON ELLER DESTRUKTIVE EGENSKAPER. LISENSINNEHAVEREN ER ENEANSVARLIG FOR Å ISOLERE PROGRAMVAREN OG/ELLER INNHOLDET, KJØRE ANTI-VIRUSPROGRAMVARE, ELLER PÅ ANNET VIS SØRGE FOR AT INNHOLDET SOM EVENTUELT ER KONTAMINERT ELLER INFISERT, IKKE SKADER BRUKERENS INFORMASJON ELLER SYSTEM. LISENSGIVEREN GIR HELLER INGEN GARANTI FOR AT INNHOLDET IKKE INNEHOLDER MATERIELL SOM ER BEREGNET PÅ VOKSNE PERSONER ELLER SOM ENKELTE PERSONER KAN ANSE SOM STØTENDE. 

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER LISENSGIVEREN SEG ALLE GARANTIER, INNBEFATTET, UTEN BEGRENSNING, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL OG UNNLATT RETTIGHETSKRENKELSE. LISENSINNEHAVEREN PÅTAR SEG HELE RISIKOEN FOR PROGRAMVARENS OG DOKUMENTASJONENS BRUK OG YTEEVNE. 

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, ER LISENSGIVEREN ELLER DETS AFFILIERTE SELSKAPER I INGEN TILFELLER ANSVARLIG FOR FØLGESKADE ELLER PÅLØPEN, DIREKTE, INDIREKTE SKADE ELLER SPESIELL SKADE, FORHØYET SKADESERSTATNING ELLER ANNEN SKADESERSTATNING AV NOE SLAG (INNBEFATTET, UTEN BEGRENSNING, SKADESERSTATNING SOM FØLGE AV TAPT DRIFTSFORTJENESTE, DRIFTSAVBRUDD, TAP AV DRIFTSINFORMASJON ELLER ANNEN ØKONOMISK SKADE) SOM MÅTTE OPPSTÅ SOM FØLGE AV DENNE AVTALEN ELLER BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET, SELV OM LISENSGIVEREN ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADESERSTATNING. 

DA ENKELTE RETTSKRETSER IKKE TILLATER UNNTAK FOR ELLER BEGRENSNINGER I ANSVARET FOR FØLGESKADE ELLER PÅLØPEN SKADE, GJELDER OVENSTÅENDE BEGRENSNING MULIGENS IKKE FOR LISENSINNEHAVEREN.


5. FRASKRIVELSER

a) PROGRAMVAREN HENTER SITT INNHOLD VIA INTERNETT OG LEVERER DET TIL LISENSINNEHAVEREN DIREKTE. INNHOLDET LEVERES BARE TIL INFORMASJON. INNHOLDET KAN HENTES FRA OFFENTLIGE ELLER PRIVATE KILDER, SOM KAN VÆRE TILKNYTTET LISENSGIVEREN. 

LISENSINNEHAVEREN ANERKJENNER AT VERKEN NETROPA ELLER INNHOLDSLEVERANDØRENE ER ERSTATNINGSANSVARLIGE PÅ GRUNN AV EVENTUELLE FEIL, UNØYAKTIGHETER, UTILSTREKKELIGHET, UFULLSTENDIGHET, UGYLDIGHET, UTELATELSER ELLER FORSINKELSER I INNEHOLDET, RESULTATENE ETTER BRUK AV INNHOLDET, ELLER EVENTUELLE HANDLINGER SOM MÅTTE UTFØRES I TILLIT TIL DETTE. 

b) Lisensinnehaveren kan føres til tredjeparters web-områder ved å klikke på innebygde hyperkoplinger i programvaren. Tredjeparters web-områder eies og drives av uavhengige entiteter. Lisensgiveren kan derfor ikke garantere at lisensinnehaveren blir fornøyd med deres produkter er tjenester. Lisensgiveren setter likevel pris på tilbakemeldinger fra lisensinnehaveren. Ved å klikke på en innebygd hyperkopling, anerkjenner og samtykker lisensinnehaveren i følgende vilkår og betingelser: 

Lisensinnehaveren kan via programvaren og innebygde hyperkoplinger få tilgang til innhold som leveres av tredjeparter, som ikke er tilknyttet Netropa Corporation. Lisensgiveren godkjenner ikke slikt innehold fra tredjeparter. Lisensgiveren har heller ikke bekreftet riktigheten eller påliteligheten av slik informasjon som er tredjeparters bidrag til innholdet, eller slike tredjeparters web-områder. Lisensgiveren har ingen styring med slike tredjeparter, og er ikke ansvarlig for innhold fra tredjeparter. 

LISENSGIVEREN VERKEN KAN ELLER GIR FRAMSTILLINGER ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL SIKKERHETEN AV OPPLYSNINGER (INNBEFATTET, UTEN BEGRENSNING, KREDITTKORT- ELLER ANDRE PERSONOPPLYSNINGER) SOM LISENSINNEHAVEREN EVENTUELT BES OM Å GI TIL EN TREDJEPART. LISENSINNEHAVEREN OPPFORDRES PÅ DET STERKESTE TIL Å FORETA UNDERSØKELSER I DEN GRAD LISENSINNEHAVEREN MENER DET ER NØDVENDIG FØR ELEKTRONISKE ELLER ANDRE TRANSAKSJONER INNGÅS MED SLIKE TREDJEPARTER. 

c) Aksjetjenester

Verken lisensgiveren, dets affilierte selskaper, tredjeparter som leverer innhold ("innholdsleverandører") eller deres respektive tjenestepersoner, ansatte, direktører eller representanter har gjort følgende: (1) videreformidlet beskaffenheten til noen av selskapene som er oppført i denne tjenesten, eller (2) godkjent eller sponset noen av selskapene som er oppført i denne tjenesten. Investering i verdipapirer medfører en viss risiko. Verken lisensgiveren eller innholdsleverandørene er ansvarlig for investeringstap som måtte oppstå som følge av tillit til innholdet som leveres som en del av denne tjenesten. DET ANBEFALES PÅ DET STERKESTE Å RÅDFØRE SEG MED EN FINANSRÅDGIVER. 


6. HEVING AV AVTALEN

Denne lisensavtalen skal heves automatisk hvis lisensinnehaveren unnlater å handle i samsvar med begrensningene som er beskrevet i denne lisensen. Lisensgiveren er ikke pålagt å gi melding for at slik heving skal kunne gjennomføres. Ved heving må lisensinnehaveren tilintetgjøre alle kopier av programvaren og dokumentasjonen. 


7. EKSPORTRESTRIKSJONER

Programvaren leveres med RETTIGHETSRESTRIKSJONER. Verken programvaren eller den underliggende informasjonen eller teknologien kan lastes ned eller på annet vis eksporteres eller videreeksporteres til (eller statsborgere eller personer med fast bopel i) Angola, Cuba, Iran, Irak, Libya, Nord-Korea, Sudan, Syria eller andre land som USA har nedlagt eksportforbud til, samt personer eller entiteter på USAs finansdepartements liste over spesielle statsborgere eller USAs handelsdepartements tabell over avslagsordrer. Lisensinnehaveren samtykker i det foregående ved å ta i bruk programvaren, og anerkjenner at han/hun/det ikke befinner seg i eller styres av en statsborger eller person med fast bopel i disse landene eller personer eller entiteter på listene. 


8. DIVERSE

a) Denne lisensavtalen utgjør den fullstendige og eksklusive avtalen mellom lisensgiveren og lisensinnehaveren med hensyn til denne saken. Denne lisensavtalen har fortrinnsrett i forhold til alle eldre muntlige eller skriftlige overenskomster, kommunikasjon eller avtaler som ikke spesifikt er innlemmet her. Denne avtalen kan ikke endres, med mindre endringen er skriftlig og underskrevet av en autorisert representant for lisensgiveren og lisensinnehaveren. Hvis et av vilkårene i denne lisensavtalen av en eller annen grunn ikke er rettsgyldig, skal vilkåret bare endres i den grad det er nødvendig for at det skal være rettsgyldig. En slik endring skal ta tilstrekkelig hensyn til avtalen som helhet, og en slik avgjørelse skal ikke innvirke på rettsgyldigheten til et slikt vilkår under andre omstendigheter, og heller ikke på de resterende vilkårene under alle omstendigheter. 

b) Overskriftene i denne avtalen er bare tatt med av praktiske hensyn, og påvirker ikke betydningen eller tolkingen av vilkårene i denne avtalen.

c) Denne lisensavtalen styres av lovgivningen i staten California, uten hensyn til bestemmelser om stridende lovregler. Alle uløste tvistemål som oppstår i forbindelse med denne lisensavtalen, skal innsendes for voldgiftsavgjørelse i staten California. Voldgiftsavgjørelsen skal tas i henhold til American Arbitration Associations dagjeldende regler. Voldgiftsavgjørelsen skal være bindende, og kan avsies som en dom i en domstol med kompetent jurisdiksjon. Til tross for det foregående, har lisensgiveren rett til å kreve rettshjelp for å håndheve samsvar med vilkårene i denne avtalen, og for slikt formål som lisensinnehaveren herved innsender til den personlige jurisdiksjonen til de føderale og statlige domstolene i staten California.  Denne lisensavtalen skal ikke styres av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonal handel. Bruk av denne er herved uttrykkelig utelukket. 


Copyright (c) 1998-2000 Netropa Corporation.
Med enerett. 
Netropa er et varemerke for Netropa Corporation. 
Netropa framsetter ikke, ved identifikasjon av tredjeparter i kanalkoplinger, krav om rettigheter til tredjepartsmerker eller krav om tilknytning til, godkjenning eller sponsing av, slike tredjeparter.


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.97