License.txt Driver File Contents (ZPYIKB.ZIP)

Netropa Corporation
Softwarelicensaftale for Netropa Internet-receiver og Netropa Internet-tastatur for slutbruger

VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Denne licensaftale for Netropa Internet-receiver og Netropa Internet-tastatur ("licensaftale") er et juridisk aftale imellem dig (enten et individ eller en entitet) ("licensindehaver") og Netropa Corporation ("licensgiver") til Netropa Internet-receiver og Netropa Internet-tastatur software ("softwaren"). Ved at klikke på knappen "Ja" eller ved at installere, kopiere eller på anden måde bruge softwaren, accepterer du at været bundet af betingelserne i denne licensaftale. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne i denne licensaftale, klikker du på knappen "Nej" og/eller installerer ikke softwaren.


1. OVERDRAGELSE AF LICENS

Licensgiver overdrager hermed licensindehaveren en ikke-enelicens til at bruge softwaren og dokumentationen på betingelse af følgende vilkår: 

a) Licensindehaver må: (i) bruge softwaren i binær eksekverbar form til personligt brug på en enkelt eller flere computere; og (ii) kopiere softwaren til sikkerhedskopierings- og arkiveringsformål; under forudsætning af at enhver kopi skal indeholde alle den originale softwares meddelelser om ejendomsret. 

a) Licensindehaver må ikke: (i) tillade andre individer at bruge softwaren, medmindre de også accepterer betingelsenne i denne aftale; (ii) modificere, oversætte, baglæns konstruere, dekompilere, demontere (undtagen i det omfang, at denne begrænsning er udtrykkeligt forbudt af gældende lov) eller oprette afledt arbejde baseret på softwaren eller dokumentationen; (iii) gensælge, udleje, forpagte eller på anden måde overføre rettigheder til softwaren eller dokumentationen eller enhver afledning; eller (iv) fjerne nogen meddelelser om ejendomsret eller etiketter på softwaren eller dokumentationen. 

c) Ved at acceptere betingelserne i denne licensaftale, indvilliger licensindehaver i, at licensgiver har tilladelse til at begrænse, nægte eller annullere nogle eller alle af funktionerne i softwaren og de associerede serviceydelser til enhver tid, uden forudgående varsel. 

d) Softwaren kan være pakket med andre produkter eller serviceydelser, og stilles til rådighed for Licensindehaver på en CD-ROM eller et andet elektronisk medie. Licensindehaver anerkender, at der ikke er foretaget betaling af licensindehaver for softwaren, og hvis der var foretaget betaling som vederlag for eller i forbindelse med enhver sådan pakke, var en sådan betaling foretaget for sådanne andre produkter eller serviceydelser, CD-ROM eller andet elektronisk medie og ikke for softwaren.


2. EJENDOMSRET

Ejendomsret og immaterialret i og til softwaren og dokumentationen skal forblive licensgiverens. Softwaren er beskyttet af copyright-love i USA og andre lande. Ejendomsret og immaterialret i og til informationerne, produkterne, dataene eller serviceydelserne (samlet kaldt "indholdet"), som der fås adgang til igennem softwaren, skal bibeholdes af den relevante indholdsejer og kan være beskyttet af relevant copyright- eller anden lov. Denne licens giver ikke licensindehaver rettigheder til sådant indhold. 


3. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

LICENSGIVER VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG ELLER ERSTATNINGSPLIGTIG FOR NOGET TAB ELLER SKADE TIL LICENSINDEHAVER ELLER NOGEN TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, SPECIELLE, PØNALERSTATNING ELLER TILFÆLDIGE SKADER ELLER TABT PROFIT (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER FOR TAB AF FORRETNINGSPROFIT, FORRETNINGSAFBRYDELSE, TAB AF PROGRAMMER, INDHOLD ELLER INFORMATION, OG LIGNENDE), ELLER NOGEN ANDRE SKADER, DER PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR PÅ GRUND AF TIL RÅDIGHEDEN AF, BRUGEN AF, DEFEKTER I ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN, ELLER INDHOLD ELLER NOGEN ANDEN 'INFORMATION', SELVOM LICENSGIVER ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG UANSET HANDLINGSFORMEN, HVADENTEN I KONTRAKT ELLER PÅ ANDEN MÅDE. EJ HELLER VIL LICENSGIVER VÆRE UNDERLAGT NOGET KRAV, SOM KAN TILSKRIVES FEJL, UDELADELSER ELLER ANDRE UNØJAGTIGHEDER I, ELLER ØDELÆGGENDE EGENSKABER AF NOGET INDHOLD.

LICENSGIVER VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SPECIEL, TILFÆLDIG ELLER FØLGESKADE, HVADENTEN DENNE ER BASERET PÅ KONTRAKT ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI, SOM OPSTÅR AF BRUGEN AF SOFTWAREN ELLER NOGEN OVERHOLDELSE AF DENNE AFTALE.


4. FRASKRIVELSE AF GARANTI

SOFTWAREN, DOKUMENTATIONEN, NETVÆRKET, NOGET INDHOLD (INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, TEKST, GRAFIK OG LINKS), SOM DER FÅS ADGANG TIL VIA SOFTWAREN STILLES TIL RÅDIGHED I FORHÅNDENVÆRENDE STAND UDEN GARANTI AF NOGEN ART. LICENSGIVER ER IKKE FORPLIGTET TIL AT YDE SUPPORT ELLER TIL AT UDSTEDE OPDATERINGER TIL SOFTWAREN.  

LICENSGIVER GARANTERER IKKE SOFTWAREYDELSEN, FUNKTIONERNE, NØJAGTIGHEDEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN ELLER NOGET INDHOLD. LICENSINDEHAVEREN ADVISERES OM IKKE AT STOLE UDELUKKENDE PÅ SOFTWAREN AF NOGEN GRUND. LICENSGIVER VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG UNDER NOGEN TEORI FOR NOGEN SKADER, SOM LIDES AF LICENSINDEHAVER ELLER NOGEN BRUGER AF SOFTWAREN. 

LICENSGIVER GARANTERER IKKE, AT NOGET INDHOLD VIL VÆRE FRI FOR INFEKTION AF VIRA, WORMS, TROJAN HORSES ELLER ALT ANDET, SOM TILKENDEGIVER KONTAMINERING ELLER DESTRUKTIVE EGENSKABER. DET ER UDELUKKENDE LICENSINDEHAVERS ANSVAR AT ISOLERE SOFTWAREN OG/ELLER NOGET INDHOLD, EKSEKVERE ANTI-KONTAMINERINGSSOFTWARE, ELLER PÅ ANDEN MÅDE SIKRE, AT INDHOLDET, HVIS DET ER KONTAMINERET ELLER INFICERET, IKKE VIL BESKADIGE BRUGERS INFORMATION ELLER SYSTEM. DERUDOVER VIL LICENSGIVER IKKE GARANTERE, AT INDHOLDET IKKE VIL INDEHOLDE MATERIALE, DER KUN ER EGNET FOR VOKSNE, ELLER MATERIALE, SOM VISSE PERSONER VIL FINDE FRASTØDENDE. 

I DET OMFANG AT GÆLDENDE LOV TILLADER DET, FRASKRIVER LICENSGIVER SIG YDERLIGERE ALLE GARANTIER, INKLUSIVE UDEN BEGRÆNSNING EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-EJENDOMSKRÆNKELSE. LICENSINDEHAVER PÅTAGER SIG ENHVER RISIKO, SOM OPSTÅR FRA BRUGEN ELLER PRÆSTATIONEN AF SOFTWAREN OG DOKUMENTATIONEN. 

I DET OMFANG AF GÆLDENDE LOV TILLADER DET, VIL LICENSGIVER ELLER NOGEN AF DENS MEDLEMMER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN FØLGESKADER, TILFÆLDIGE, DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE, PØNAL ELLER ANDRE SKADER AF NOGEN SOM HELST ART (INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, SKADER FOR TAB AF FORRETNINGSPROFIT, FORRETNINGSAFBRYDELSE, TAB AF FORRETNINGSINFORMATION ELLER ANDET PENGETAB) DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DENNE AFTALE ELLER BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE PRODUKTET, SELVOM LICENSGIVER ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. 

PÅ GRUND AF AT VISSE RETSKREDSE IKKE TILLADER FRASKRIVELSEN ELLER BEGRÆNSNINGEN AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER, GØR OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING SIG MÅSKE IKKE GÆLDENDE FOR LICENSINDEHAVEREN.


5. ANSVARSFRASKRIVELSER

a) SOFTWAREN MODTAGER INDHOLD IGENNEM INTERNETTET OG PRÆSENTERER DET DIREKTE FOR LICENSINDEHAVEREN, INDHOLDET STILLES UDELUKKENDE TIL RÅDIGHED TIL INFORMATIONSMÆSSIGE FORMÅL. INDHOLDET KAN INDHENTES ENTEN FRA OFFENTLIGE DISPONIBLE ELLER PRIVATE KILDER, SOM MÅSKE/MÅSKE IKKE ER TILKNYTTET LICENSGIVEREN. 

LICENSINDEHAVEREN ANERKENDER, AT HVERKEN NETROPA ELLER DEM, SOM SØRGER FOR INDHOLDET, ER ANSVARLIGE FOR NOGEN FEJL, UNØJAGTIGHED, MANGELFULDHED, UFULDSTÆNDIGHED, UGYLDIGHED, UDELADELSER ELLER FORSINKELSER I INDHOLDET, ELLER FOR DE RESULTATER, SOM INDHENTES FRA BRUGEN AF INDHOLDET, ELLER FOR NOGEN HANDLING, SOM FORETAGES I TRO HERPÅ. 

b) Klikning igennem softwarens integrerede hyperlinks kan bringe licensindehaveren til en tredjeparts website. Tredjeparts websites ejes og drives af uafhængige entiteter, og derfor kan licensgiver ikke sikre, at licensindehaver vil være tilfreds med deres produkter eller serviceydelser. Licensgiver vil dog sætte pris på enhver tilbagemelding, som licensindehaver gerne vil rapportere. Når der klikkes igennem et integreret hyperlink, anerkender og accepterer licensindehaver følgende betingelser og vilkår: 

Igennem softwaren og integrerede hyperlinks kan licensindehaveren få adgang til indhold, som stilles til rådighed af tredjeparter, som ikke er tilknyttet til Netropa Corporation. Licensgiver endosserer ikke noget sådant indhold fra tredjepart, ej heller har licensgiver gjort noget for at bekræfte nøjagtigheden eller pålideligheden af nogen af de oplysninger, som findes i sådanne tredjeparters forelæggelser til indholdet eller sådanne tredjeparters websites. Licensgiver har ingen kontrol over sådanne tredjeparter og har intet ansvar for noget indhold fra en sådan tredjepart. 

LICENSGIVER KAN IKKE, OG VIL IKKE, FORETAGE NOGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL SIKKERHEDEN AF NOGEN OPLYSNINGER (INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, KREDITKORT OG ANDRE PERSONLIGE OPLYSNINGER), SOM LICENSINDEHAVEREN MÅTTE BLIVE BEDT OM AT GIVE TIL NOGEN TREDJEPART. LICENSINDEHAVER OPFORDRES PÅ DET KRAFTIGESTE TIL AT FORETAGE DE UNDERSØGELSER, SOM LICENSINDEHAVER FØLER ER NØDVENDIGE ELLER PASSENDE, FØR DER FORTSÆTTES MED NOGEN ONLINE ELLER OFFLINE TRANSAKTION MED NOGEN AF DISSE TREDJEPARTER. 

c) Serviceydelser i forbindelse med aktier

Hverken licensgiver eller nogen af dets medlemmer eller dets tredjeparts indholdsleverandører ("indholdsleverendører") eller nogen af deres respektive funktionærer, ansatte, ledere eller agenter: (1) har videregivet beskaffenheden af nogen af de virksomheder, som er listet i denne service; eller (2) har endorsseret eller sponsoreret nogen af de virksomheder, der er listet i denne service. Investering i værdipapirer medfører visse risici, og hverken licensgiver eller indholdsleverandørerne vil være ansvarlige for noget inversteringstab, der opstår som følge af tillid til indhold, der stilles til rådighed i denne service. DET ANBEFALES PÅ DET KRAFTIGESTE, AT DU MODTAGER RÅD FRA DIN EGEN FINANCIELLE RÅDGIVER. 


6. OPHØR

Denne licensaftale vil automatisk ophøre, hvis licensindehaver ikke overholder de begrænsninger, som er beskrevet i denne licens. Ingen underretning vil være påkrævet fra licensgiver for at effektuere et sådant ophør. Ved ophør skal licensindehaver destruere alle kopier af softwaren og dokumentationen. 


7. EKSPORTRESTRIKTIONER

Softwaren stilles til rådighed med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Ingen del af softwaren eller underliggende information eller teknologi må downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres til (eller til en statsborger eller indbygger af) Angola, Cuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan, Syrien eller ethver andet land, hvor USA har belagt varer med embargo; eller enhver på USA's finansministeriums (U.S. Treasury Department) liste over Specielt angivne statsborgere (Specially Designated Nationals) eller USA's erhvervsministeriums (U.S. Commerce Department) tabel over bestridelsesordrer (Table of Denial Orders). Ved brug af softwaren accepterer licensindehaver det foregående, og brugen repræsenterer, at licensindehaveren ikke opholder sig i eller er under kontrol af en statsborger eller indbygger af et sådan land eller på enhver sådan liste. 


8. DIVERSE

a) Denne licensaftale udgør den fulde og eksklusive aftale imellem licensindehaver og licensgiver med hensyn til emnet heraf og erstatter alle forudgående mundtlige eller skriftlige forståelser, kommunikation eller aftaler, som ikke specifikt er indarbejdet heri. Denne aftale må ikke modificeres undtagen i en skrivelse, som er retteligt underskrevet af en autoriseret repræsentant af licensgiver og licensindehaver. Hvis nogen forskrift af denne licensaftale anses for værende uden retskraft af nogen årsag, skal en sådan forskrift kun forbedres i det nødvendige omfang for at gøre den retskraftig, idet der tages passende hensyn til aftalens hensigt som hele, og en sådan beslutning skal ikke påvirke gennemførligheden af en sådan forskrift under andre omstændigheder, eller af de tilbageværende forskrifter heraf under alle omstændigheder. 

b) Afsnitsoverskrifter i denne aftale er kun et hjælpemiddel og påvirker ikke meningen eller tolkningen af nogen forskrift i denne aftale.

c) Denne licensaftale er underlagt lovgivningen i staten Californien, uden hensynstagen til konflikter af lovforskrifter. Enhver og alle uafklarede uenigheder, som opstår under denne licensaftale, skal forelægges til mægling i staten Californien. Mæglingen skal udføres under de regler, som på det tidspunkt er fremherskende af "American Arbitration Association". Forligsmandens voldgiftsdom skal være bindende og kan blive indført som en dom i enhver domstol af kompetent jurisdiktion. Til trods for foregående skal licensgiver have ret til at søge fogedretshjælp for at håndhæve overholdelse af forskrifterne i denne aftale og til et sådant formål underlægger licensindehaver sig hermed til den personlige jurisdiktion af forbunds- og statsdomstolene i staten Californien. Denne licensaftale vil ikke være styret af De Forenede Nationers konvention om kontakter for det internationale salg af varer, hvoraf anvendelsen hermed er udtrykkeligt ekskluderet. 


Copyright (c) 1998-2000 Netropa Corporation,
Alle rettigheder forbeholdt. 
Netropa er et varemærke tilhørende Netropa Corporation. 
Ved identifikation af tredjeparter i kanallinks gør Netropa intet krav på nogen rettigheder i tredjeparts varemærker eller til nogen tilknytning med, eller billigelse eller støtte af nogen sådanne tredjeparter.


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.35