License.txt Driver File Contents (ZPYIKB.ZIP)

Netropa Corporation 
Licensöverenskomelse för Slutanvändare av Netropa Internet Receivers och Netropa Internetanpassat Tangentbord mjukvara

VIKTIGT -- LÄS NOGRANT: Denna licensöverenskommelse för Netropa Internet Receiver och Netropa Internetanpassat Tangentbord ("licensöverenskommelse") är en laglig överenskommelse mellan er (antingen en person eller en organisation) ("Licens mottagare") och Netropa Corporation ("Licens utgivare") för Netropa Internet Receiver och Netropa Internetanpassat Tangentbord mjukvara ("mjukvaran"). Genom att klicka på "Ja" knappen, installera, kopiera eller på annat sätt använda mjukvaran, samtycker ni till att följa formuleringarna i denna licensöverenskommelse. Om ni inte samtycker till licensöverenskommelsens formuleringar, klicka på "Nej" knappen och/eller installera ej mjukvaran. 


1. ÖVERLÅTELSE AV LICENSRÄTTIGHETER 

Licensutgivaren överlåter härmed licensmottagaren en icke-exklusiv licens att använda mjukvaran och dukumentationen under följande förbehåll: 

a) Licensmottagaren får: (i) använda mjukvaran i dess binära, utförbara skick för personlig användning på en eller flera datorer; och (ii) kopiera mjukvaran för back-up, arkiverings orsaker; förbehållet att alla kopior måste innehålla alla av ursprungliga proprietära noteringar från mjukvaran. 

b) Licensmottagaren får inte: (i) låta andra individer använda mjukvaran om de inte också accepterar förbehållen i denna överenskommelse; (ii) modifiera, översätta, återskapa, dekompilera, plocka isär (förrutom då denna restriktion är uttryckligen förbjuden i lag) eller skapa vidareutvecklade verk baserade på mjukvaran eller dess dokumentation; (iii) återsälja, hyra ut, leasa, eller på annat sätt överföra rättigheter till mjukvaran eller dess dokumentation eller någon vidareutveckling; eller (iv) ta bort några proprietära meddelanden eller klisterlappar från mjukvaran eller dess dokumentation. 

c) Genom att godta formuleringarna i licensöverenskommelsen, erkänner Licensmottagaren licensutgivarens rätt att begränsa, vägra eller avstänga några eller alla av mjukvarans funktioner och de tillhörande tjänsterna när som helst, utan tidigare notifikation. 

d) Mjukvaran kan ha varit inkluderad (buntad)med andra produkter eller tjänster och kommit licensmottagaren tillhanda på CD-ROM eller via elektriskt media. Licensmottagaren tillkännager att ingen betalning har gjorts av licensmottagaren för mjukvaran, och ifall någon betalning har gjorts i samband med någon "buntad" mjukvarusamling, denna betalning gjordes således för andra produkter eller tjänster, CD-ROM eller annan elektronisk media och inte för mjukvaran. 

2. TITEL 

Titel, äganderättigheter, och intellektuell äganderätt av och för mjukvaran och dess dokumentation skall förbehållas licensutgivaren. Mjukvaran är skyddad av copyright lagarna i Amerikas Förenta Stater och andra länder. Titel, äganderättigheter, och intellektuell äganderätt av och för informationen, produkterna, data, eller tjänsterna (tillsammans utgörande "Innehållet") tillhandahållet genom mjukvaran skall vara förbehållet dess Innehållsägare och kan vara skyddat av copyright eller annan lag. Denna licens ger licensmottagaren ingen rättighet till sådant innehåll. 


3. BEGRÄNSNING UTTAV SKYLDIGHET 

VID INGET TILLFÄLLE SKALL LICENSUTGIVAREN HÅLLAS ANSVARIG ELLER SKYLDIG FÖR FÖRLUST ELLER SKADA UTTAV LICENSMOTTAGAREN ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR DIREKT, INDIREKT, ORSAKAD, SPECIELL, EXEMPLARISK, ELLER PÅVERKAD SKADA ELLER FÖRLUST (DETTA INKLUDERAR, MEN ÄR INTE BEGRÄNSAT TILL, ERSÄTTNING FÖR FÖRLUST UTTAV FÖRTJÄNSTER, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAM, INNEHÅLL ELLER INFORMATION, OCH LIKNANDE), ELLER NÅGON ANNAN SKADA ORSAKAD PÅ NÅGOT SÄTT UTTAV TILLGÄNGIGHETEN AV, ANVÄNDANDET AV, SKAVANKER I, ELLER OM DET EJ GÅR ATT ANVÄNDA MJUKVARAN, ELLER INNEHÅLL ELLER NÅGON ANNAN "INFORMATION", ÄVEN OM LICENSMOTTAGAREN ERHÅLLIT RÅDGIVNING OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN ERSÄTTNING, OCH ICKE BEAKTANDE DESS FORMAT, VARE SIG I KONTRAKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT. ICKE HELLER SKALL LICENSUTGIVAREN BLI UTSATT FÖR KRAV PÅ GRUND AV FEL, UTANLÄMNANDEN, ELLER ANDRA TVIVELAKTIGHETER I, ELLER FÖRSTÖRANDE EGENSKAPER UTTAV NÅGOT INNEHÅLL. 

LICENSUTGIVAREN SKALL INTE HÅLLAS SKYLDIG FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, SPECIELL, EXEMPLARISK, ELLER PÅVERKAD SKADA, VARE SIG BASERAD PÅ KONTRAKT ELLER ANNAN LEGAL TEORI, SOM KOMMER FRÅN ANVÄNDANDET AV MJUKVARAN ELLER UTFÖRANDET UTTAV DENNA ÖVERENSKOMMELSE. 4. FÖRNEKAN AV GARANTI 

MJUKVARAN, DOKUMENTATIONEN, NÄTVERKET, ALLT INNEHÅLL (INKLUDERAR, UTAN BEGRÄNSING, TEXT, GRAFIK, OCH LÄNKAR) TILLGÄNGLIGA VIA MJUKVARAN ÄR TILLHANDAHÅLLNA SOM DE ÄR, OCH ÄR UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI. LICENSUTGIVAREN HAR INGEN SKYLDIGHET ATT UNDERHÅLLA ELLER TILLHANDAHÅLLA UPPDATERINGAR AV MJUKVARAN. 

LICENSUTGIVAREN GARANTERAR INTE MJUKVARANS UPPFÖRANDE, FUNKTIONER, TILLFÖRLITLIGHET, ELLER NÅGOT INNEHÅLL. LICENSMOTTAGAREN BÖR EJ FÖRLITA SIG ENDAST PÅ MJUKVARAN FÖR NÅGON SOM HELST ANLEDNING. LICENSUTGIVAREN SKALL EJ HÅLLAS SKYLDIG UNDER NÅGON SOM HELST TEORI FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR TILLFOGADE LICENSMOTTAGAREN ELLER ANNAN ANVÄNDARE UTTAV MJUKVARAN. 

LICENSUTGIVAREN LÄMNAR INGEN GARANTI AT INNEHÅLL KOMMER ATT VARA FRITT FRÅN INFEKTIONER UTTAV VIRUS, MASKAR, TROJANSKA HÄSTAR ELLER ANNAT SOM UPPVISAR SMITTSAMMA ELLER FÖRSTÖRANDE EGENSKAPER. DET ÄR ENDAST LICENSMOTTAGAREN SOM ÄR ANSVARIG FÖR ATT ISOLERA MJUKVARAN OCH/ELLER INNEHÅLLET, ANVÄNDA ANTI-VIRUS MJUKVARA, ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÖRSÄKRA ATT INNEHÅLLET, OM DET ÄR INFEKTERAT ELLER KORRUMPERAT, INTE SKADAR ANVÄNDARENS INFORMATION ELLER SYSTEM. TILL DETTA SÅ GARANTERAR LICENSUTGIVAREN EJ ATT INNEHÅLLET EJ INNEHÅLLER SEXORIENTERAD INFORMATION, ELLER INFORMATION SOM VISSA INDIVIDER KAN FINNA TVIVELAKTIGT.

TILL STÖRSTA MÖJLIGHET TILLÅTEN AV LAG, FÖRNEKAR LICENSUTGIVAREN VIDARE ALLA GARANTIER, INKLUDERANDE UTAN BEGRÄNSNINGAR ALLA OUTSAGDA GARANTIER AV FÖRSÄLJNINGSBARHET, HÄLSOTILLSTÅND FÖR SPECIELLT MENING, OCH ICKE-INKRÄKTANDE. HELA RISKEN SOM KOMMER FRÅN ANVÄNDANDET ELLER UPPFÖRANDET UTAV MJUKVARAN OCH DESS DOKUMENTATION LÄGGS PÅ LICENSMOTTAGAREN. 

TILL STÖRSTA MÖJLIGHET TILLÅTEN AV LAG, VID INGET TILLFÄLLE SKALL LICENSUTGIVAREN ELLER NÅGON AV DESS AFFILIERADE HÅLLAS ANSVARIGA FöR EXEMPLARISK, PÅVERKAD, DIREKT, INDIREKT, SPECIELL, STRAFFANDE, ELLER ANDRA SKADOR (INKLUDERAT, UTAN BEGRÄNSING TILL, ERSÄTTNING FÖR FÖRLUST UTTAV FÖRTJÄNSTER, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLUST UTTAV AFFÄRSINFORMATION, ELLER ANNAN MONETÄR FÖRLUST) SOM KOMMER FRÅN DENNA ÖVERENSKOMMELSE ELLER ANVÄNDANDET AV, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PRODUKTEN, ÄVEN OM LICENUTGIVAREN HAR BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA ERSÄTTNINGAR. 

DÅ VISSA LAGOMRÅDEN EJ TILLÅTER UTESLUTANDET ELLR BEGRÄNSNINGEN AV ANSVAR FÖR ÅVERKADE SKADOR, SÅ KAN DET HÄNDA ATT DEN OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGEN EJ GÄLLER FÖR LICENSMOTTAGAREN. 


5. FÖRNEKANDEN 

a) MJUKVARAN MOTTAR INNEHÅLL GENOM INTERNET OCH PRESENTERAR DET TILL LICENSMOTTAGAREN DIREKT, INNEHÅLLET ÄR PRESENTERAT FÖR ENDAST INFORMATIVA ORSAKER. INNEHÅLLET KAN ERHÅLLAS FRÅN ANTINGEN OFFENTLIGA ELLER PRIVATA KÄLLOR, VILKA KAN KANSKE VARA AFFILIERADE MED LICENSUTGIVAREN. 

LICENSMOTTAGAREN ERKÄNNER ATT VARE SIG NETROPA ELLER TILLHANDAHÅLLARNA AV INNEHÅLLET ÄR ANSVARIGA FÖR FEL, OFULLSTÄNDIGHETER, ICKE-TILLRÄKLIGHET,FELAKTIGHETER, UTELÄMNANDEN ELLER FÖRSENINGAR UTAV INNEHÅLL, ELLER FÖR RESULTATEN SOM KOMMER FRÅN ANVÄNDANDET UTTAV INNEHÅLLET, ELLER FÖR NÅGOT ANNAT RESULTAT SOM KOMMER DÄRIFRÅN. 

b) Genom att klicka på mjukvarans hyperlänkar, licensmottagaren kan leda licensmottagaren till en tredje parts websida. Tredje parters websidor är ägda och skötta av oberoende enheter, och därför kan licensutgivaren ej garantera at licensmottagaren kommer att vara nöjd med deras produkter eller tjänster. Däremot, så skulle licensutgivaren uppskatta all information som licensmottageren kan rapportera. När licensmottagaren klickar på en hyperlänk så erkänner och samtycker licensmottagaren till följande förutsättningar: 

Genom mjukvaran och hyperlänkar kan licensmottagaren ha tillgång till innehåll från tredje parter som ej är affilierade med Netropa Corporation. Licensutgivaren förgranskar/godkänner ej sådant tredje parts innehåll, ej heller har licensutgivaren vidtagit steg för verifiera tillförlitligheten eller sanninghalten hos informationen som har bidragits till innehållet som återfinns på sådana sidor. Licensutgivaren har ingen kontroll över tredje parter och har inget ansvar för tredje part innehåll. 

LICENSUTGIVAREN KAN EJ, OCH GÖR EJ GÄLLANDE NÅGRA GARANTIER ANGÅENDE SÄKERHETEN AV NÅGON INFORMATION (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSING TILL, KREDITKORT OCH ANNAN PERSONLIG INFORMATION) LICENSMOTTAGAREN KAN BLI UPPMANAD TILL ATT GE EN TREDJE PART. LICENSMOTTAGAREN UPPMANAS ATT VIDTA ALLA FÖRSIKTIGHETSMÅTT LICENSMOTTAGAREN FINNER TILLÄMPLIGA INNAN LICENSMOTTAGAREN FORTSKRIDER MED EN ONLINE ELLER OFFLINE TRANSAKTION MED NÅGON AV DESSA TREDJE PARTER.

c) Aktietjänster 

Varken licensutgivaren, eller någon av dess affilierade eller dess tredje part innehållsutgivare ("Innehållutgivarna") eller någon av deras respektive tjänstemän, anställda, eller agenter: (1) har spridit goda rykten om något av de listade företagen i denna tjänst; eller (2) har företrätt eller sponsrat något of företagen representerade i denna tjänst. Att investera i värdepapper för med sig vissa risker, och varken licensutgivaren eller innehållsutgivarna skall hållas ansvariga för eventuella investeringsförluster orsakade på grund av innehåll tillhandahållet utav denna tjänst. DET ÄR REKOMMENDERAT ATT NI SÖKER RÅD HOS ER EGEN FINANSIELLA RÅDGIVARE. 


6. AVSLUTNING 

Denna licensöverenskommelse kommer att automatiskt avslutas om licensmottagaren ej efterlever med de begränsningar beskrivna i denna licens. Ingen notifikation kommer att vara nödvändig från licensutgivaren för att utföra en sådan avslutning. Vid en avslutning, så skall licensmottagaren förstöra alla kopier av mjukvaran och dess dokumentation. 


7. EXPORT RESTRIKTIONER

Mjukvaran är tillhandahållen med BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER. Ingen av mjukvaran eller underliggande information eller teknologi får laddas hem eller på annat sätt exporterat eller återexporterat till (eller till en medborgare av/eller resident i) Angola, Kuba, Iran, Irak, Libyen, Nord Korea, Sudan, Syrien, eller något annat land till vilket USA harexportrestriktioner; eller någon på the U.S. Treasury Department's lista av Speciellt Erkända Medborgare eller the U.S. Commerce Department's Tabell över Icke Godkända Försäljningar. Genom att använda mjukvaran, licensmottagaren godtar det föregående, och tillkännager att licensmottagaren inte är lokaliserad i eller under kontroll av en medborgare eller resident av något sådant land eller på någon sådan lista. 8. DIVERSE 

a) Denna licensöverenskommelse utgör den hela, och uteslutande överenskommelsen mellan licensutgivaren och licensmottagaren med hänvisning till detta område och överskuggar alla tidigare muntliga eller skriftliga förståelser, kommunikationer eller överenskommelser som inte är införlemmade häruti. Denna överenskommelse kan ej bli modifierad förutom skriftligen, med underskrifter av auktoriserade representanter för licensutgivaren och licensmottagaren. Om någon av föreskrifterna av denna licensöverenskommelse inte kan bestyrkas för någon anledning, en såddan föreskrift skall då ändras endast till sådan utsträckning att den kan bestyrkas följande den allmänna meningen utav överenskommelsen som helhet, och ett sådant beslut skall ej påverka bestyrkningen av en sådan föreskrift under andra omständigheter, eller de återstående föreskrifterna under alla omständigheter. 
 

b) Sektionstitlarna i denna överenskommelse är endast för låttillgänglighets skull och påverkar ej meningen eller tolkningen av någon föreskrift i denna överenskommelse. 

c) Denna licensöverenskommelse skall lyda lagarna i staten Kalifornien, utan hänsyn till konflikter mellan lag klausuler. Om det skulle upstå någon eller några konflikter eller klagomål med anledning av denna licensöverenskommelse, så skall de skickas till arbitration i staten Kalifornien. Abitrationen skall ske i enlighet med de regler som gäller hos The American Arbitration Association. Arbitratorns dom skall vara gällande och kan gälla såsom dom i vilken domstol som har likartad jurisdiktion. Bortsett från det föregående, Licensutgivaren skall ha rätten att söka skydd från domstolsbeslut för att bestyrka efterlevnadmed föreskrifterna i överenskommelsen och för sådant ändamål att licensmottagaren härmed underställer sig personlig domsvärjo av de federala och statliga domstolarna i staten Kalifornien. Denna licensöverenskommelse kommer ej att bli underställd The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, användandet utav vilken är härmed definitivt uteslutet. Copyright (c) 1998-2000 Netropa Corporation, 
Alla rättigheter reserverade. 
Netropa är ett handelsmärke utav Netropa Corporation. 
Genom att identifiera tredje parter bland kanallänkarna, Netropa kräver inga rättigheter hos tredje parter eller ingen affiliering med, eller underskrift av eller sponsring för eller av, någon sådan tredje part. Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.72