License.txt Driver File Contents (ZPYIKB.ZIP)

Netropa Corporation
Eindgebruiker software licentie-overeenkomst voor de Netropa Internet receiver en Netropa Internet toetsenbord

BELANGRIJK, LEES AANDACHTIG: Deze licentie-overeenkomst voor de Netropa Internet receiver en Netropa Internet toetsenbord ("Licentie-overeenkomst") is een wettelijke overeenkomst tussen u (een individu of een entiteit) ("Licentienemer") en Netro Corporation ("Licentiegever") voor Netropa Internet receiver en Netropa Internet toetsenbord-software ("de Software"). Door op de knop "Yes" (JA) te klikken en de software te installeren, te kopiëren of op andere wijze te gebruiken gaat u akkoord om gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze licentie-overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze licentie-overeenkomst, klik dan op de knop "No" (Nee) c.q. installeer de software niet.


1. LICENTIEVERLENING

Licentiegever verleent hierbij een niet-exclusieve licentie om de software en de documentatie te gebruiken onder de volgende voorwaarden: 

a) Licentienemer mag: (i) de software gebruiken in binaire uitvoerbare vorm voor persoonlijk gebruik op een enkele of meerdere computers; en (ii) de software kopiëren voor reserve of archiefdoeleinden, op voorwaarde dat elke kopie alle oorspronkelijke eigendomsmededelingen van de software moet bevatten. 

b) Licentienemer mag niet: (i) andere individuelen toestaan de software te gebruiken, behalve als zij eveneens de voorwaarden van deze overeenkomst aanvaarden; (ii) gebaseerd op de software of de documentatie deze wijzigen, vertalen, ontsleutelen, decompileren, disassembleren (behalve in zoverre deze beperking uitdrukkelijk is verboden volgens toepasbare wetgeving)of afgeleide producten maken; (iii) de rechten op de software of documentatie doorverkopen, verhuren, lease of op andere wijze overdragen of enig afgeleid product; of (iv) eigendomsmededelingen of etiketten van de software of de documentatie verwijderen. 

c) Door de voorwaarden van deze licentie-overeenkomst te aanvaarden gaat de licentienemer ermee akkoord dat licentiegever op elk moment en zonder voorafgaande mededeling is toegestaan enige of alle functionaliteit van de software en de geassocieerde diensten te beperken, te ontzeggen of in te trekken. 

d) De software kan met andere producten of diensten zijn gebundeld en aan licentienemer zijn verstrekt op een CD-ROM of andere elektronische media. Licentienemer bevestigt dat geen betaling was gedaan door licentienemer voor de software en, indien enige betaling was gedaan als tegenprestatie voor of in verband met een dergelijke bundel, was een dergelijke betaling gedaan voor andere producten of diensten, de CD-ROM of andere elektronische media en niet voor de software.


2. TITEL

Titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en ten aanzien van de software en documentatie liggen bij de licentiegever. De software is beschermd onder de auteursrechten van de Verenigde Staten en andere landen. Titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en over de informatie, producten, gegevens, of diensten (gezamenlijk de "Inhoud") waartoe via de software toegang wordt verkregen blijven behouden door de toepasselijke eigenaar van de inhoud en mag worden beschermd onder toepasselijk auteursrecht of andere wetgeving. Deze licentie geeft licentienemer geen rechten tot dergelijke inhoud. 


3. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE IS LICENTIEGEVER VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE AAN LICENTIENEMER OF DERDEN VOOR RECHTSTREEKSE, NIET-RECHTSTREEKSE, GEVOLGSCHADEN, SPECIALE, MORELE, OF INCIDENTELE SCHADEN OF VERLOREN WINSTEN (MET INBEGRIP VAN, ECHTER NIET BEPERKT TOT, SCHADEN VANWEGE VERLIES VAN ZAKENWINSTEN), BEDRIJFSSTORING, PROGRAMMAVERLIEZEN, INHOUD, OF INFORMATIE EN DERGELIJKE), OF ANDERE SCHADEN VOORTKOMEND HOE DAN OOK UIT DE BESCHIKBAARHEID VAN, HET GEBRUIK VAN, DEFECTEN IN, OF HET ONVERMOGEN DE SOFTWARE OF INHOUD TE GEBRUIKEN OF ENIGE ANDERE INFORMATIE, ZELFS ALS LICENTIEGEVER IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEN, EN ONGEACHT DE WIJZE VAN ACTIE, IN CONTRACT OF OP ANDERE WIJZE. NOCH ZAL LICENTIEGEVER ZIJN ONDERWORPEN AAN ENIGE CLAIM DIE IS TOE TE SCHRIJVEN AAN FOUTEN, NALATIGHEDEN, OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN IN, OF VERNIETIGENDE EIGENDOMMEN VAN ONGEACHT WELKE INHOUD.

LICENTIEGEVER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE RECHTSTREEKSE, NIET-RECHTSTREEKSE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF DEZE NU IS GEBASEERD OP CONTRACT OF OP WELKE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, VOORTKOMEND UIT ONGEACHT WELK GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF ENIGE PRESTATIE VAN DEZE OVEREENKOMST.


4. AFSTAND VAN GARANTIE

DE SOFTWARE, DOCUMENTATIE, NETWERK, ALLE INHOUD (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, TEKST, GRAFISCHE VOORSTELLINGEN EN VERBINDINGEN) WAARTOE TOEGANG IS VERKREGEN VIA DE SOFTWARE, WORDEN GELEVERD ZOALS ZIJ ZIJN ZONDER ENIGE GARANTIE.  LICENTIEGEVER HEEFT GEEN VERPLICHTING DE SOFTWARE TE ONDERSTEUNEN OF HIERVOOR BIJWERKINGEN UIT TE GEVEN.  

LICENTIEGEVER GARANDEERT OF WAARBORGT DE PRESTATIE VAN DE SOFTWARE NIET, NOCH HAAR FUNCTIES, NAUWKEURIGHEID EN BETROUWBAARHEID, VAN ONGEACHT WELKE INHOUD. LICENTIENEMER WORDT GEADVISEERD, VOOR ONGEACHT WELKE REDEN, NIET UITSLUITEND OP DE SOFTWARE TE VERTROUWEN. LICENTIEGEVER IS ONDER GEEN ENKELE THEORIE AANSPRAKELIJK VOOR GELEDEN SCHADEN DOOR LICENTIENEMER OF ONGEACHT WELKE GEBRUIKER VAN DE SOFTWARE. 

LICENTIEGEVER WAARBORGT EN GARANDEERT NIET DAT DE INHOUD NIET IS GEINFECTEERD DOOR VIRUSSEN, WORMEN, PAARDEN VAN TROJE [VALLUIKEN] OF WAT OOK DAT BESMETTING OF VERNIETIGENDE EIGENSCHAPPEN MANIFESTEERT. HET IS DE UITSLUITENDE VERANTWOORDELIJKHEID VAN LICENTIENEMER OM DE SOFTWARE C.Q. ALLE INHOUD TE ISOLEREN, ANTI BESMETTINGSSOFTWARE TE DRAAIEN, OF OP ANDERE WIJZE TE VERZEKEREN DAT DE INHOUD, INDIEN BESMET OF GEÏNFECTEERD, DE INFORMATIE OF HET SYSTEEM VAN DE GEBRUIKER NIET BESCHADIGT. LICENTIEGEVER WAARBORGT OF GARANDEERT BOVENDIEN NIET DAT DE INHOUD GEEN TYPE PORNO MATERIALEN BEVAT, OF MATERIAAL DAT SOMMIGE VOLWASSENEN ALS BEZWAARLIJK BESCHOUWEN. 

ZOVER DIT MAXIMAAL IS TOEGESTAAN ONDER TOEPASBARE WETGEVING DOET LICENTIEGEVER VERDER AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKING VAN ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN INBREUK. HET VOLLEDIGE RISICO VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN, OF DE PRESTATIE VAN DE SOFTWARE EN DE DOCUMENTATIE LIGT BIJ DE LICENTIENEMER. 

ZOVER DIT MAXIMAAL IS TOEGESTAAN ONDER TOEPASBARE WETGEVING, IS LICENTIEGEVER OF ZIJN FILIALEN ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADEN, INCIDENTELE, RECHTSTREEKSE, NIET-RECHTSTREEKSE, SPECIALE, HOGE SCHADEVERGOEDING, OF ANDERE SCHADEN (MET INBEGRIP EN ZONDER BEPERKING, SCHADEN VOOR HET VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSSTORING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, OF ANDER VERLIES DOOR VERMOGENSSANCTIE) VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST OF HET GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN HET PRODUCT TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS LICENTIEGEVER IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEN. 

OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADEN OF INCIDENTELE SCHADEN NIET TOESTAAN, KAN HET ZIJN DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING GEEN BETREKKING OP LICENTIENEMER HEEFT.


5. BEWIJZEN VAN AFSTAND

a) DE SOFTWARE ONTVANGT INHOUD VIA INTERNET EN PRESENTEERT DEZE RECHTSTREEKS AAN LICENTIENEMER, WAARVAN DE INHOUD SLECHTS VOOR INFORMATIEDOELEINDEN WORDT GELEVERD. DE INHOUD KAN WORDEN VERKREGEN VAN ÒF OPENBARE ÒF PRIVÉ BRONNEN, DIE WEL OF NIET BIJ DE LICENTIEGEVER ZIJN AANGESLOTEN. 

LICENTIENEMER BEVESTIGT DAT NOCH NETROPA NOCH DE LEVERANCIERS VAN INHOUD AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, ONTOEREIKENDHEDEN, ONVOLLEDIGHEID, ONGELDIGHEID, WEGLATINGEN OF VERTRAGINGEN IN DE INHOUD, OF VOOR DE BEREIKTE RESULTATEN VANWEGE HET GEBRUIK VAN DE INHOUD, OF VOOR ONGEACHT WELKE ONDERNOMEN ACTIE IN VERTROUWEN DAAROP. 

b) Door op de vastgelegde hyperlinken in de software te klikken kan de licentienemer op een web site van derden terechtkomen. Web sites van derden zijn eigendom van, en worden uitgevoerd door, onafhankelijke entiteiten en daarom kan licentiegever niet verzekeren dat licentienemer tevreden zal zijn met hun producten of diensten. Licentiegever zou echter alle response appreciëren die licentienemer zou willen rapporteren. Wanneer er door een vastgelegde hyperlink wordt geklikt, bevestigt licentienemer de volgende voorwaarden en komt de volgende condities overeen: 

Via de software en vastgelegde hyperlinks kan licentienemer toegang verkrijgen tot door derden geleverde inhoud, terwijl die derden niet zijn aangesloten bij Netropa Corporation. Licentiegever onderschrijft dergelijke inhoud van derden niet, noch heeft licentiegever stappen ondernomen om de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van dergelijke informatie te bevestigen die in de overleggingen aan de inhoud van derden is bevat, noch dergelijke web sites van derden. Licentiegever heeft geen controle over dergelijke derden en draagt geen verantwoordelijkheid voor enige inhoud van derden.  

LICENTIEGEVER KAN NIET, EN MAAKT GEEN REPRESENTATIES, EN GEEFT GEEN GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VEILIGHEID VAN ONGEACHT WELKE INFORMATIE (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, CREDITKAART EN ANDERE PERSOONLIJKE INFORMATIE) WAAROM LICENTIENEMER KAN WORDEN VERZOCHT DEZE TE VERSTREKKEN AAN ONGEACHT WELKE DERDE. LICENTIENEMER WORDT TEN STERKSTE AANGERADEN OM ALLE ONDERZOEKINGEN TE DOEN DIE LICENTIENEMER NODIG OF GESCHIKT ACHT ALVORENS VERDER TE GAAN MET ONLINE OF OFFLINE TRANSACTIES MET ONGEACHT WELKE VAN DEZE DERDEN. 
 c) Aandelendiensten

Noch de licentiegever, noch zijn filialen of zijn leveranciers van inhoud van derden (de "Leveranciers van inhoud"), noch hun respectievelijke functionarissen, werknemers, directeuren of agenten: (1) heeft de verdienstelijkheid aangenomen van enige van de vermelde bedrijven in deze service; of (2) heeft geen van de vermelde bedrijven in deze service onderschreven of gepropageerd. Investeren in waardepapieren brengt bepaalde risico's met zich mee, en noch licentiegever noch de leveranciers van inhoud zijn verantwoordelijk voor enige investeringsverliezen die zijn opgelopen door te vertrouwen op de geleverde inhoud van deze service. ADVIES VAN UW EIGEN FINANCIËLE ADVISEUR WORDT TEN STERKSTE AANBEVOLEN. 


6. BEËINDIGING

Deze licentie-overeenkomst zal automatisch beëindigen indien licentienemer faalt aan de beperkingen te voldoen die in deze licentie staan beschreven. Geen aankondiging van de licentiegever is nodig om een dergelijke beëindiging te effectueren. Bij beëindiging moet licentienemer alle kopieën van de software en de documentatie vernietigen. 


7. EXPORTBEPERKINGEN

De software wordt geleverd met GELIMITEERDE RECHTEN. Niets van de software of van de daaraan ten grondslag liggende informatie en technologie mag worden gedownload of op andere wijze worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd naar (of naar een staatsburger of inwoner van) Angola, Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Sudan, Syrië, of naar welk ander land waarvoor de VS geblokkeerde goederen heeft; of naar iedereen die op de lijst van het Amerikaanse Ministerie van Financiën staat van Speciaal Aangewezen Staatsburgers, of op de Tabel van Rechtsweigering van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Door de software te gebruiken gaat de licentienemer akkoord met het bovenstaande en verklaart dat licentienemer zich niet bevindt in, en is niet onder de controle van, een staatsburger of inwoner van een van deze landen of een dergelijke lijst. 


8. DIVERSEN

a) Deze licentie-overeenkomst vormt de volledige en exclusieve overeenkomst tussen licentiegever en licentienemer ten aanzien van de onderhavige zaak en vervangt alle voorgaande mondelinge en geschreven verstandhoudingen, communicaties en overeenkomsten, die niet specifiek hierin zijn vervat. Deze overeenkomst mag niet worden gewijzigd, behalve schriftelijk en naar behoren getekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van licentiegever en licentienemer. Indien enig voorschrift van deze licentie-overeenkomst om welke reden ook als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt een dergelijk voorschrift alleen aangepast in zoverre dit nodig is om het afdwingbaar te maken met alle respect voor de bedoeling van de overeenkomst in zijn geheel, en een dergelijke beslissing heeft geen invloed op de afdwingbaarheid van een dergelijk voorschrift onder andere omstandigheden, of op de hiervan resterende voorschriften onder alle omstandigheden. 

b) Koppen van paragrafen in deze overeenkomst zijn er slechts voor het gemak en hebben geen invloed op de mening of uitleg van enig voorschrift van deze overeenkomst.
 c) Deze licentie-overeenkomst is onderworpen aan de wetten van de Staat Californië, zonder te letten op voorschriften van wetsconflicten. Alle onopgeloste geschillen voortkomend uit deze licentie-overeenkomst zullen in de Staat Californië aan arbitrage worden voorgelegd. De arbitrage zal worden uitgevoerd onder de dan heersende regels van de American Arbitration Asociation [Amerikaanse Arbitrage Vereniging]. De uitspraak van de arbiter zal bindend zijn en kan worden geregistreerd als een oordeel bij elke rechtbank met rechtsbevoegdheid. Nietegenstaande het voorgaande heeft licentiegever het recht om gerechtelijk bevel ter verlichting te zoeken om naleving af te dwingen met de voorschriften van deze overeenkomst en, voor een dergelijk doel onderwerpt licentienemer zich hierbij aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van de federale- en staatsrechtbanken van de Staat Californië. Deze licentie-overeenkomst is niet onderworpen aan de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods [Conventie over contracten voor de internationale verkoop van goederen van de Verenigde Naties] waarvan de toepassing hierbij uitdrukkelijk is uitgesloten. 


Copyright (c) 1998-2000 Netropa Corporation.
Alle rechten voorbehouden. 
Netropa is een handelsmerk van Netropa Corporation. 
Vanwege identificatie van derden in kanaalverbindingen maakt Netropa geen claim op enige rechten in de merken van derden of op enige verwantschap met, of onderschrijving of sponsorschap van dergelijke derden.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 4.52