swlicens.txt Driver File Contents (mscan45.exe)

LÄS NOGGRANT INNAN DU INSTALLERAR

UMAX Licensavtal för programvara

Det här dokumentet utgör ett juridiskt avtal mellan dig och
UMAX Data Systems, Inc. (UMAX). Läs igenom avtalet noggrant. 
Genom att installera, kopiera eller på annat sätt använda den här
programvaran accepterar du villkoren i det här licensavtalet. 
Om du inte accepterar villkoren, bör du snarast returnera allt
material -- inklusive UMAX-scanner, om programvaran medföljde ett
scannerpaketet -- till UMAX Data Systems, Inc. Du får själv
betala eventuella kostnader för porto eller frakt.

1.Copyright
 Programvaran tillhör UMAX och skyddas av kinesiska och
 internationella copyrightlagar och handelsavtal.

2.Licens
A.Under gällande licensavtal har du rätt att:
 (1) använda programvaran på endast en dator vid givet tillfälle, om inte 
   avtalet anger något annat; 
 (2) kopiera programvaran av säkerhetsskäl eller för att anpassa eller ändra den; 
 (3) ändra programvaran och/eller infoga den i annan programvara; samt 
 (4) överlåta äganderätten till programvaran till en annan part.
B.Om du överlåter programvaran, måste du överlåta en kopia av det här avtalet, 
 all övrig dokumentation och åtminstone en komplett, oförändrad kopia av
 programvaran till den andra parten. Du måste samtidigt antingen överlåta alla
 dina kopior av programvaran eller förstöra dem. Din licens anses då ha upphört
 gälla. Den andra parten accepterar avtalets villkor vid det första tillfället
 programvaran används.
C.Du måste kopiera copyrightinformationen till varje kopia eller delkopia av programvaran.
D.Du har inte rätt att:
 (1) använda, kopiera, ändra, infoga eller överlåta kopior av programvaran på annat än
   som beskrivs i det här avtalet; 
 (2) disassemblera eller bakåtkompilera programvaran; eller 
 (3) licensiera, hyra ut, låna ut eller dela ut programvaran.

3.Begränsad garanti
A.UMAX garanterar att original-CD:n eller disketterna är fria från
 defekter, både materiellt och i utförande, förutsättande normal
 användning, i tre (3) månader från första köptillfälle. Skulle en
 defekt uppstå under den här tiden kan du återlämna din CD eller dina
 disketter till UMAX eller en auktoriserad representant, tillsammans
 med en kopia av kvittot, och få den ersatt utan extra kostnad.
B.Förutom den uttalade begränsade garantin ovan ger UMAX ingen annan
 garanti, uttalad eller implicit, rörande CD:n, disketterna eller
 annat relaterat material, deras lämplighet för särskilda ändamål,
 kvalitet eller säljbarhet. Ingen muntlig eller skriftlig information,
 och inga råd som ges av UMAX, dess återförsäljare, representanter eller
 anställda skall kunna utgöra en garanti.
C.I en del länder tillåts inte begränsningar eller utelämnande av implicita
 garantier, så det är möjligt att de inte gäller dig.

4.Begränsad kompensation
A.UMAX hela skyldighet och din uteslutande kompensation utgörs, på
 UMAX begäran, av antingen 
 (1) ersättning av betalt pris eller
 (2) reparation eller ersättning av programvaran som inte uppfyller UMAX
   begränsade garanti och som återsänts till UMAX eller dess auktoriserade
   representant med en kopia av kvittot.
B.UMAX hålls inte skyldigt att ersätta förlorade inkomster, förlorade besparingar, 
 eller andra tilldragna skador eller ekonomiska skador som uppstått som följd av ditt
 användande eller oförmåga till användande av programvaran, även om UMAX, eller dess
 auktoriserade representant, har upplysts om möjligheten till sådana skadors uppkomst. 
 UMAX hålls inte skyldigt att ersätta skador som fordras baserat på krav från 
 tredje part.
C.Vissa jurisdiktioner tillåter inte de här begränsningarna och undantagen,
 så det är möjligt att de inte gäller dig.

5.Allmänt
A.Du kan säga upp din licens när du vill. UMAX förbehåller sig rätten
 att säga upp din licens om du inte följer det här avtalets villkor.
 I bägge fall måste du förstöra alla dina kopior av programvaran.
B.Det här avtalet styrs av Republiken Kinas lagar. Om någon del av avtalet
 skulle vara ogiltig, meningslös eller av någon anledning omöjlig att
 genomföra, ska den delen anses frigjord från avtalet och inte påverka
 giltigheten eller genomförbarheten för resten av avtalets villkor.
C.Om du har några frågor rörande det här avtalet, kan du kontakta 
 UMAX Data Systems, Inc. på adressen nedan:

UMAX DATA SYSTEMS, INC. 8F., 68, SEC. 3, NANKING E. RD., 
TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.

TEL:886-2-5170055  FAX:886-2-5172017
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.73