czlicens.txt Driver File Contents (mscan45.exe)

DÙLEŽITÉ! POZORNÌ PØEÈTÌTE PØED INSTALACÍ

UMAX Licenèní ujednání

Tento dokument je vzájemným ujednáním (dále Smlouvou)
mezi Vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a spoleèností
UMAX Data Systems, Inc. (UMAX) týkající se softwarového
produktu (dále Software). Pøeètìte si jej prosíme pozornì
pøed pokraèováním instalace. Instalací, kopírováním nebo
jiným použitím Software potvrzujete, že souhlasíte
s podmínkami této Smlouvy a jste jimi vázáni. Pokud
s podmínkami této Smlouvy nesouhlasíte, vraťte zpìt
neprodlenì veškeré jeho èásti - také skener UMAX, pokud
jste Software obdrželi spolu s ním.

1.Copyright
 Software je majetkem UMAX a je chránìn zákony Èínské
 republiky, mezinárodními úmluvami o autorských právech
 a dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.
 Pøedmìtem Smlouvy je udìlení licence k používání Software.

2.Udìlení licence
A.Na základì této Smlouvy Vám pøísluší právo:
 (1) používat Software ve stejném èase na jednom poèítaèi,
   pokud není dále uvedeno jinak;
 (2) poøizovat kopie Software pro záložní úèely;
 (3) používat Software ve spolupráci s jiným softwarovým
   produktem;
 (4) pøenést práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na
   jiný subjekt.
B.Pokud se rozhodnete pøenést platnost Smlouvy na jiný
 subjekt, musíte též pøedat kopii této Smlouvy a ostatní
 dokumentaci Software a nejménì jednu kompletní nezmìnìnou
 kopii Software. Ve stejném èase musíte též pøedat ostatní
 Vaše kopie Software nebo je znièit. Tím platnost Smlouvy
 pro Vás konèí. Nový vlastník Software je vázán touto
 Smlouvou od prvého použití Software.
C.Každá kopie nebo i èásteèná kopie Software musí nést
 poznámku o autorských právech.
D.Rozhodnì nesmíte:
 (1) používat, kopírovat, upravovat, pøipojovat nebo
   pøenášet kopie Software jinak než je stanoveno
   v této Smlouvì;
 (2) poøizovat zpìtný pøeklad a znovu pøekládat Software;
 (3) dále poskytovat právo používat Software, pùjèovat jej
   nebo pronajímat.

3.Omezená záruka
A.UMAX ruèí za to, že pùvodní CD disk nebo diskety jsou za
 pøedpokladu normálního používání bez materiálních èi
 výrobních vad, a to po dobu tøí (3) mìsícù od data
 zakoupení. Pokud bìhem této doby zjistíte vady, mùžete
 vrátit vadný disk èi diskety spolu s pøedložením kopie
 dokladu o koupi. Vadné disky Vám budou nahrazeny novými
 bez dalších poplatkù.
B.Vyjma výše uvedeného ruèení UMAX neuznává žádné další
 záruky, ať už výslovnì uvedené nebo pøedpokládané týkající
 se CD, disket, doprovodných pøedmìtù, pøíruèek a Software
 vùbec vztahující se k jejich vhodnosti pro konkrétní úèel,
 jejich kvalitì, možnosti použít je èi naopak nepoužít,
 jejich obchodovatelnosti. Žádné verbální ani písemné
 informace, rady èi doporuèení UMAX nebo jeho distributorù,
 spolupracovníkù èi zamìstnancù nejsou pùvodcem žádných
 záruk.
C.Podle místních zákonù mùžete mít jiná práva. 

4.Omezené ruèení
A.Veškeré záruky poskytnuté UMAX a Vaše jediná práva na
 náhrady jsou buï:
 (1) vrácení zaplacené ceny za Software
 nebo
 (2) opravení nebo výmìna Software,
 které neodpovídá Omezené záruce a pokud byly dotèené
 pøedmìty vráceny UMAX nebo jeho autorizovanému zástupci
 spolu s kopií dokladu o zaplacení.
B.UMAX nenese odpovìdnost za jakékoliv následné škody,
 ztráty na zisku z podnikání, rùzné finanèní ztráty ani za
 škody související, následné ekonomické škody v souvislosti
 s použitím nebo naopak nemožnosti použít Software a to i
 v pøípadì, že UMAX nebo jeho autorizovaný zástupce byl na
 takovouto možnost upozornìn. UMAX není zodpovìdný za žádné
 újmy èi náhrady, které byste mohli požadovat na základì
 požadavkù náhrad tøetích stran.

5.Obecná ustanovení
A.Vaši Licenci mùžete kdykoliv ukonèit. UMAX mùže Licenci
 vypovìdìt pokud se nebudete øídit tìmito ustanoveními
 a podmínkami. Ať už bude Vaše Licence ukonèena kterýmkoliv
 zpùsobem, musíte znièit veškeré kopie Software.
B.Tato Smlouva byla sepsána podle zákonù Èínské republiky.
 Bude-li libovolné ustanovení této smlouvy nezákonné,
 bezpøedmìtné nebo z nìjakého dùvodu neúèinné, pak se
 považuje toto konkrétní ustanovení za vyjmuté z této
 smlouvy. Platnost ostatních èástí není dotèena.
C.Máte-li jakékoliv dotazy týkající se této Smlouvy, mùžete
 se obrátit na UMAX DataSystem, Inc. na níže uvedené adrese.

UMAX DATA SYSTEMS, INC. 8F., 68, SEC. 3, NANKING E. RD., 
TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.

TEL:886-2-5170055  FAX:886-2-5172017
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.48