UMAX/Disk1/dulicens.txt Driver File Contents (mscan45.exe)

Driver Package File Name: mscan45.exe
File Size: 29.6 MB

LEES DIT ZORGVULDIG VOORDAT U HET PROGRAMMA INSTALLEERT

Licentie-overeenkomst voor UMAX-software

Dit document is een wettige overeenkomst tussen u en UMAX Data
Systems, Inc. (UMAX). Leest u deze Overeenkomst zorgvuldig door.
Door het Programma te installeren, te kopiëren of op andere wijze
te gebruiken, stemt u in met de bepalingen van deze licentie-
overeenkomst en bent u daaraan gebonden. Als u het met deze bepalingen
niet eens bent, dient u alle materiaal -- inclusief UMAX-scanner(s), indien
het Programma met de scanner(s) werd meegeleverd -- onmiddellijk te retourneren
aan UMAX Data Systems, Inc.. Eventuele daaraan verbonden kosten van
verzending of aflevering komen voor uw rekening.

1.Copyright
 De programmatuur (het 'Programma') is eigendom van UMAX en
 wordt beschermd door de Republiek China, internationale wetten
 betreffende copyright en internationale overeenkomsten.

2.Licentie
A.Deze licentie geeft u het recht:
 (1) het Programma slechts op één machine tegelijk te gebruiken, 
   tenzij deze Overeenkomst anders aangeeft;
 (2) het Programma te kopiëren om een reservekopie te maken of om 
   het te wijzigen;
 (3) het Programma te wijzigen en/of het in een ander programma in 
   te voegen; en
 (4) het bezit van het Programma over te dragen aan derden.
B.Als u het Programma overdraagt, dient u aan de andere partij tevens het 
 volgende over te dragen: een kopie van deze Overeenkomst, alle andere
 documentatie en ten minste één volledige, ongewijzigde kopie van het 
 Programma. Tegelijkertijd dient u ofwel alle andere in uw bezit zijnde
 kopieën van het Programma over te dragen aan de andere partij, of deze
 vernietigen. Uw licentie is dan beëindigd. Degene aan wie het Programma
 is overgedragen, stemt in met de bepalingen van deze 
 Overeenkomst door het Programma voor de eerste keer te gebruiken.
C.De kennisgeving van copyright moet op elke kopie of 
 gedeeltelijke kopie van het Programma worden vermeld.
D.Het is niet toegestaan:
 (1) het Programma te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen met een ander programma 
   of kopieën van het Programma over te dragen, anders dan in deze
   licentie is voorzien;
 (2) het Programma in omgekeerde volgorde te assembleren of te 
   decompileren; of 
 (3) het Programma te verhuren, te leasen, toe te wijzen, of een sublicentie te verlenen.

3.Beperkte garantie
A.UMAX garandeert dat de originele CD of diskettes bij normaal gebruik vrij zijn van 
 defecten voor wat betreft materiaal en vakmanschap gedurende een periode van drie (3) 
 maanden vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop. Indien tijdens deze periode
 een defect optreedt, kunt u de defecte CD of diskettes, samen met een kopie van het
 betalingsbewijs, retourneren aan UMAX of de gevolmachtigd vertegenwoordiger van UMAX. De 
 CD of diskettes worden dan kosteloos vervangen.
B.Naast de expliciete beperkte garantie zoals hiervoor beschreven, verleent UMAX
 geen andere expliciete of impliciete garanties betreffende de CD, de diskettes en 
 het bijbehorende materiaal, hun geschiktheid voor een 
 bepaald doel, hun kwaliteit of hun verhandelbaarheid. Geen enkele informatie of advies, mondeling danwel 
 schriftelijk, gegeven door UMAX of door haar wederverkopers, vertegenwoordigers of werknemers, 
 geeft recht op garantie.
C.In bepaalde rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van impliciete
 garantie niet toegestaan. In dat geval is dit niet op u van toepassing.

4.Beperking van verhaal
A.De gehele verantwoordelijkheid van UMAX en uw enige recht van verhaal 
 is, naar goeddunken van UMAX, ofwel
 (1) restitutie van het betaalde bedrag, of
 (2) reparatie of vervanging van het Programma dat niet voldoet aan de 
   eisen van de beperkte garantie van UMAX en dat is geretourneerd aan UMAX 
   of de gevolmachtigd vertegenwoordiger van UMAX, samen met een kopie 
   van het betalingsbewijs.
B.UMAX is niet verantwoordelijk voor gemiste winsten, verloren gegane spaartegoeden,
 noch voor enige incidentele schade of andere bijkomende economische schade ontstaan
 als gevolg van gebruik van het Programma of de onmogelijkheid een dergelijk Programma
 te gebruiken, zelfs indien UMAX of de gevolmachtigd vertegenwoordiger van UMAX
 is gewezen op de mogelijkheid van een dergelijke schade. UMAX is niet verantwoordelijk
 voor enige schadeclaim uwerzijds gebaseerd op een schadeclaim van derden.
C.In bepaalde rechtsgebieden zijn deze beperkingen en uitsluitingen niet toegestaan. 
 In dat geval zijn deze niet op u van toepassing.

5.Algemeen
A.U kunt uw licentie op elk gewenst moment beëindigen. UMAX kan uw
 licentie beëindigen indien u zich niet houdt aan de bepalingen van
 deze Overeenkomst. In beide gevallen dient u alle in uw bezit zijnde
 kopieën van het Programma vernietigen.
B.Op deze Overeenkomst zijn de wetten van de Republiek China van toepassing.
 Indien een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, nietig of om enige
 reden niet uitvoerbaar is, wordt die bepaling geacht geen deel uit te maken
 van deze Overeenkomst en heeft deze ook geen consequenties voor de
 geldigheid of uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen van 
 de Overeenkomst.
C.Mocht u ten aanzien van deze Overeenkomst vragen hebben, dan kunt 
 u contact opnemen met UMAX Data Systems, Inc. op onderstaand adres:

UMAX DATA SYSTEMS, INC. 8F., 68, SEC. 3, NANKING E. RD., 
TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.

TEL:886-2-5170055  FAX:886-2-5172017
server: web4, load: 0.42