0X041B.INI Driver File Contents (PCMCIA.exe)

Driver Package File Name: PCMCIA.exe
File Size: 2.0 MB

[0x041b]
TITLE=Zvolte nastavenie jazka
DESCRIPTION=Z doleuvedených možností vyberte jazyk pre túto inštaláciu.
OK=OK
Cancel=Zruš
1100=Inicializacná chyba inštalácie
1101=%s
1102=%s   Inštalátor pripravuje %s, ktorý vás prevedie zvyškom inštalácie programu. Cakajte, prosím."
1103=Kontroluje sa verzia operacného systému
1104=Kontroluje sa verzia programu Windows(R) Installer
1105=Konfiguruje sa program Windows Installer
1106=Konfiguruje sa program %s
1107=Inštalátor dokoncil konfiguráciu programu Windows Installer pre váš systém. Systém sa musí reštartovat, aby bolo možné pokracovat v inštalácii. Kliknite na Restart a reštartujte systém.
1108=%s
1150=Inštalátor zistil nekompatibilnú verziu Windows. Kliknite prosím na OK a znovu spustite inštalátor v systéme Windows 95, Windows NT 4.0 SP6, alebo na neskoršej verzii.
1151=Chyba zápisu na docasné miesto
1152=Chyba pri extrahovaní %s do docasného miesta
1153=Chyba cítania inicializacného súboru inštalátoru
1154=Inštalátor sa nenašiel v %s
1155=Súbor %s sa nenašiel
1156=Vnútorná chyba v programe Windows Installer
1158=Chyba pri plnení reťazcov. Skontrolujte, èi všetky reťazce v súboru Setup.ini sú platné.
1200=Reštart
1603=Chyba pri inštalácii Inštalaèného nástroja Windows.  Súbor, ktorý je treba nahradiť, môže byť používaný.  Ukonèite všetky aplikácie a skúste to znovu
1201=Inštalátor potrebuje %lu kB volného priestoru v %s. Uvolnite prosím nejaký priestor a skúste znova
1202=Nemáte dostatocné privilégiá na dokoncenie tejto inštalácie pre všetkých užívatelov tohoto pocítaca. Prihláste sa ako administrátor a potom opät skúste túto inštaláciu
1203=Parametre príkazového riadku:
1204=/L ID jazyka
1205=/S Skrytý iniciaèný dialóg.  Pre režim bez zásahu užívate¾a použite: /S /v/qn.
1206=/V parametre pre MsiExec.exe
1207=Program Windows(R) Installer %s sa našiel. Toto je staršia verzia programu Windows(R) Installer. Kliknite na OK, ak chcete pokracovat.
1208=Kódová stránka ANSI pre %s nie je nainštalovaná v systéme a program inštalácie preto nemôže bežať vo zvolenom jazyke. Spusťte inštalaèný program a zvo¾te iný jazyk. 
1604=Tento inštalátor neobsahuje jadro programu Windows Installer (%s), ktoré je potrebné na spustenie inštalácie v tomto operacnom systéme.
1607=Nie je možné nainštalovať %s Scripting Runtime.
1608=Nie je možné vytvoriť reláciu InstallDriver
1609=Zadajte cestu, kam chcete balík inštalácie uložiť.
1611=Súbor %s sa nepodarilo extrahovať.
1612=Extrahujú sa súbory.
1613=Naèíta sa súbor %s.
1614=Pri naèítaní súboru %s došlo k chybe. Èo chcete urobiť?
1615=hod
1616=min
1617=s
1618=MB
1619=KB
1620=/s
1621=Zlyhal podpis súboru %s.
1622=Zostávajúci èas:
1623=Naèítalo sa %d KB z %d KB pri 
1624=Pripravuje sa inštalácia...
1625=Spustenie Pomocníka pre túto inštaláciu.
1626=Pomocník
1627=Nie je možné uložiť súbor: %s
1628=Zlyhalo dokonèenie inštalácie založené na skriptoch.
1629=Neplatný príkazový riadok.
1630=/UA<url to InstMsiA.exe>
1631=/UW<url to InstMsiW.exe>
1632=/UM<url to msi package>
1633=/US<url to IsScript.msi>
1634=Chyba inicializácie inštalaèného programu, zlyhalo klonovanie procesu.
1635=Súbor %s už existuje. Chcete ho nahradiť
1636=/P režim hesla
1637=/A inštalácia pre správcu
1638=/J režim reklám
1639=/X režim odinštalácie
1640=/F režim opráv
1641=/B inštaláciu ukladať do miestnej mezipamäte
1642=Overenie podpisu nebolo úspešné. Musíte mať prehliadaè Internet Explorer 3.02 alebo vyšší s aktualizáciou zabezpeèovacej technológie Authenticode.
1643=Inštalácia potrebuje novšiu verziu súboru WinInet.dll.  Asi budete musieť nainštalovať aplikáciu Internet Explorer 3.02 alebo novšiu.
1644=Nemáte dostatocné privilégiá na dokoncenie tejto inštalácie pre všetkých užívatelov tohoto pocítaca. Prihláste sa ako administrátor a potom opät skúste túto inštaláciu
1645=Chyba pri inštalácii Microsoft(R) .NET Framework. Vrátený kód: %d

server: web5, load: 1.73