0X041F.INI Driver File Contents (Win2kXp.zip)

Driver Package File Name: Win2kXp.zip
File Size: 2.0 MB

[0x041f]
TITLE=Kurulum Dilini Seç
DESCRIPTION=Bu yükleme dilini aþaðýdaki seçenekler arasýndan seçin.
OK=Tamam
Cancel=Ýptal
1100=Kur Baþlatma Hatasý
1101=%s
1102=%s Kur, programýn kurulum iþlemi sýrasýnda size yol gösterecek olan %s'ý hazýrlýyor.  Lütfen bekleyin.
1103=Ýþletim Sistemi Sürümünü Denetleme
1104=Windows(R) Installer Sürümünü Denetleme
1105=Windows Installer Yapýlandýrma
1106=%s Yapýlandýrma
1107=Kur, sisteminizdeki Windows Installer programýný yapýlandýrmayý tamamladý. Yüklemeye devam edilebilmesi için sistemin yeniden baþlatýlmasý gerekir. Sistem önyüklemesi için Yeniden Baþlat'ý týklatýn.
1108=%s
1150=Kur, Windows'un uyumsuz bir sürümünü algýladý. Tamam'ý týklatýn ve kurulum programýný Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 veya daha üstü iþletim sisteminde yeniden baþlatýn.
1151=Geçici konuma yazma hatasý
1152=Geçici konuma %s açma hatasý
1153=Kurulum baþlatma dosyasý okuma hatasý
1154=%s içinde yükleyici bulunamadý
1155=%s dosyasý bulunamadý
1156=Windows Installer'da iç hata
1158=Dizeler doldurulurken hata oluþtu. Setup.ini dosyasýndaki tüm dizelerin geçerli olduðunu doðrulayýn.
1200=Yeniden Baþlat
1603=Windows Yükleyicisi altyapýsýný yüklerken hata oluþtu.  Deðiþtirilmesi gereken bir dosya kullanýmda olabilir.  Tüm uygulamalarý kapatýp yeniden deneyin.
1201=Kur, %s içinde %lu KB'lik boþ disk alanýna gereksinim duyar. Kullanýlabilir disk alaný elde ettikten sonra yeniden deneyin.
1202=Makinenin tüm kullanýcýlarý için bu yüklemeyi tamamlayacak yeterli ayrýcalýða sahip deðilsiniz. Oturumu yönetici olarak yeniden açýn ve bu yüklemeyi yeniden deneyin
1203=Komut satýrý parametreleri:
1204=/L Dil Kimliði
1205=/S Baþlangýç iletiþim kutusunu gizleyin.  Sessiz mod için bunu kullanýn: /S /v/qn.
1206=/V MsiExec.exe parametreleri
1207=Windows(R) Installer %s bulundu. Bu, Windows(R) Installer'ýn daha eski bir sürümü. Devam etmek için Tamam'ý týklatýn.
1208=Sistemde %s ile ilgili ANSI kod sayfasý yüklü olmadýðýndan kurulum programý seçilen dilde çalýþtýrýlamýyor. Kurulum programýný çalýþtýrýn ve baþka bir dil seçin.
1604=Bu kurulum türü, ilgili yüklümeyi bu iþletim sisteminde çalýþtýrmak için gerekli olan (%s) Windows Installer altyapýsýna sahip deðil.
1607=%s Scripting Runtime yüklenemiyor.
1608=InstallDriver örneði oluþturulamýyor
1609=Lütfen yükleme paketinin kaydedileceði bir konum seçin.
1611=%s dosyasý ayýklanamýyor.
1612=Dosyalar ayýklanýyor.
1613=%s dosyasý yükleniyor.
1614=%s dosyasý yüklenirken hata oluþtu. Ne yapmak istiyorsunuz?
1615=sa
1616=dk
1617=sn
1618=MB
1619=KB
1620=/sn
1621=%s dosyasýnýn imzasý doðrulanamadý.
1622=Tahmini kalan süre:
1623=%d KB / %d KB yüklendi
1624=Yüklemeye Hazýrlanýlýyor...
1625=Bu yükleme için yardým alýn.
1626=Yardým
1627=Bu dosya kaydedilemiyor: %s
1628=Komut dosyasýný temel alan yükleme tamamlanamadý.
1629=Geçersiz komut satýrý.
1630=/UA<url to InstMsiA.exe>
1631=/UW<url to InstMsiW.exe>
1632=/UM<url to msi package>
1633=/US<url to IsScript.msi>
1634=Kurulum Baþlatma Hatasý, süreç kopyalanamadý.
1635=%s dosyasý zaten var. Baþka bir dosyayla deðiþtirmek ister misiniz?
1636=/P parola modu
1637=/A yönetim yüklemesi
1638=/J tanýtým modu
1639=/X kaldýrma modu
1640=/F onarým modu
1641=/B yerel önbellek yüklemesi
1642=Ýmza doðrulanamadý. Authenticode güncelleþtirmesi içeren Internet Explorer 3.02 veya daha sonraki bir sürüm gereklidir.
1643=Kur, WinInet.dll dosyasýnýn daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.  Internet Explorer 3.02 veya daha sonraki bir sürümünü yüklemeniz gerekebilir.
1644=Makinenin tüm kullanýcýlarý için bu yüklemeyi tamamlayacak yeterli ayrýcalýða sahip deðilsiniz. Oturumu yönetici olarak yeniden açýn ve bu yüklemeyi yeniden deneyin
1645=Microsoft(R) .NET Framework yüklemesinde hata. Dönüþ Kodu: %d


server: web1, load: 0.99