Dutch, 1252.txt Driver File Contents (56SMT.zip)

English, 1252=Dutch, 1252
HtmlBaseIndex=4
About=Over
Provider=Provider
Activate=Activeren
Advanced=Geavanceerd
Advanced Status=Geavanceerde status
Answering=Bezig met beantwoorden
Apply=Toepassen
Auto Reliable=Automatisch betrouwbaar
Automatic=Automatisch
Bytes received=Bytes ontvangen
Bytes sent=Bytes verzonden
Cancel=Annuleren
Compression=Compressie
Compression Ratio=Compressie
Connected At=Verbonden aan
CPU Load=CPU-belasting
Data=Gegevens
Data Compression=Gegevenscompressie
Deactivate=Uitschakelen
Detection Protocol=Detectieprotocol
Dialing=Nummer kiezen
Direct=Rechtstreeks
Duration=Duur
Error Correction=Foutcorrectie
Exit=Afsluiten
Fax=Fax
Graceful Degradation=Graceful Degredation
Hardware Manufacturer=Hardwarefabrikant
Hardware Version=Hardwareversie
High=Hoog
Inactive line=Niet-actieve lijn
LAPM=LAPM
Last receiving=Laatst ontvangen
Last sending=Laatst verzenden
Last Throughput=Laatste doorvoer
Line in use=Lijn in gebruik
Line=Lijn
Lines=Lijnen
Low=Laag
Maximum MNP block size=Maximale MNP-blokkengrootte
Modem Throughput=Modemdoorvoer
Modulation=Modulatie
Modulation=Modulatie
MNP=MNP
No Compression=Geen compressie
None=Geen
Normal=Normaal
on=Aan
Operating mode=Bedrijfsmodus
Panel=Paneel
Reliable=Betrouwbaar
Retransmission=Opnieuw verzenden
Software Manufacturer=Softwarefabrikant
Software Version=Softwareversie
Status=Status
Unknown=Onbekend
Voice=Stem
Version=Versie
WEB Favorites=WEB-favorieten
Speaker=Luidspreker
Speaker Control=Bediening luidspreker
Speaker Volume=Luidsprekervolume
This slider controls the initial volume of your modem speaker=Met de schuifbalk bepaalt u het beginvolume van de luidspreker van uw modem
this may be changed by your communication application=deze kan worden gewijzigd door uw communicatietoepassing
Off=Uit
High=Hoog
Soft Speaker=Zachte luidspreker
Enabled=Ingeschakeld
Boost - check to add a 6 dB gain=Versterking – controleer om 6 dB toe te voegen
Configuration=Configuratie
Country=Land
Software Version=Softwareversie
Enable PBX=PBX inschakelen
Attached to=Aangesloten op
Change=Wijzigen
Assign Communication Port=Communicatiepoort toewijzen
Auto Select=Automatisch selecteren
COM=COM
Test=Test
More=Meer
Audio/Modem Riser=Audio/Modem Riser
Chipset=Chipset
Audio Codec=Audiocodec
Modem Codec=Modemcodec
Details=Details
Modem Helper=Modemhulp
If you are having difficulties dialing=Als u geen nummer kunt kiezen
The Modem Helper utility can help you overcome most problems related to dialing (for example, NO DIALTONE)=Met de Modemhulp kunt u problemen oplossen die verband houden met het kiezen van nummers (bijvoorbeeld, GEEN KIESTOON)
Press the Modem Helper button to launch the utility=Klik op de knop Modemhulp om het hulpprogramma te starten
If you can dial but are having difficulties connecting=Als u een nummer kunt kiezen, maar problemen hebt met de verbinding
The following modes can help you overcome most problems related to poor phone line conditions=Met de volgende modi kunt u de meeste problemen met slechte telefoonlijnen oplossen
Try the following modes by checking one box at a time and trying to connect=Probeer de volgende modi door slechts één selectievakje per keer in te schakelen en dan proberen te verbinden
Safe Mode 1=Veilige modus 1
Safe Mode 2=Veilige modus 2
Communicating with Modem=Communicatie met modem
This may take a few moments, please wait=Dit kan even duren, even geduld a.u.b
During the test you will hear sound while the modem is attempting to connect. You may stop the test any time using the button below=Tijdens de test hoort u een geluid als de modem een verbinding maakt. U kunt de test onderbreken door op onderstaande knop te klikken
Stop=Stop
Start Test=Test starten
Checking phone line=Telefoonlijn controleren
Checking line current=Spanning lijn controleren
Checking Dial tone=Kiestoon controleren
Dialing=Nummer kiezen
Pulse Dialing=Pulskeuze
Test cancelled - please wait=Test geannuleerd – even geduld a.u.b.
Modem Helper=Modemhulp
Modem set to operate in=Modem ingesteld om te werken in
If you want to perform the dialing test, type a phone number of another modem (for instance, the number of your Internet Service Provider)=Als u een inbeltest wilt uitvoeren, voer dan het nummer van een andere modem in (bijvoorbeeld het nummer van uw internetaanbieder)
Line detection=Lijn detecteren
Dial tone detection=Kiestoon detecteren
Dialing test=Inbeltest
Help=Help
Fix=Repareren
Start Test=Test starten
Close=Sluiten
Modem test=Modemtest
Another application is using the modem (probably your dialer)=Nog een toepassing maakt gebruik van de modem (vermoedelijk uw telefoonkiezer)
Close the application using the modem and try again=Sluit de toepassing af die gebruikmaakt van de modem en probeer opnieuw
Pass=Geslaagd
Fail=Mislukt
Test cancelled=Test geannuleerd
No answer=Geen antwoord
No carrier=Geen draaggolf
Busy=In gesprek
Error=Fout
Modem OK=Modem OK
Error code=Foutcode
Click FIX to solve the problem=Klik op FIX om het probleem op te lossen
I Agree=Ik ga akkoord
I Don't Agree=Ik ga niet akkoord
Don't show this message again=Dit bericht niet meer weergeven
Not tested=Niet getest
Not applicable=Niet van toepassing
License agreement=Gebruiksrechtovereenkomst
Modem On Hold=Modem in wachtstand
Card test=Test kaart
Result code=Code resultaat
Not supported=Niet ondersteund
Uninstall=Deinstallatie
You are going to uninstall all the Modem drivers=U gaat nu alle besturingsprogramma's van het Modem verwijderen
You must restart your computer in order to complete uninstallation=U moet uw computer herstarten om de installatie te completeren
Close all open applications and choose one of the options below=Sluit alle applicaties en maak een keuze uit een van de volgende opties
To finish removing your hardware, you must restart your computer=Na het verwijderen dient u de computer opnieuw te starten
Do you want to proceed=Wilt u doorgaan
Yes=Ja
No=Nee
OK=OK
Restart the computer automatically now=Automatische herstart van de computer
Shut down the computer automatically to remove the modem=Automatisch afsluiten van de computer om het modem te verwijderen
Checking card=Bezig met controleren kaart
Test Cancelled=Test geannuleerd
Not Tested=Niet getest
Check for Updated Drivers=Controleer op bijgewerkte stuurprogramma's
Go to=Ga naar
Properties=Eigenschappen
Modem On Hold=Modem in wachtstand
Incoming calls=Inkomende oproepen
Always answer the call and stay on line=Oproep altijd beantwoorden en on line blijven
Always ignore the call and stay on line=Oproep altijd negeren en on line blijven
Always answer the call and disconnect=Oproep altijd beantwoorden en verbinding verbreken
Always ask me first=Altijd om bevestiging vragen
If the ISP does not support wait on hold=Als de ISP Modem in wachtstand niet ondersteunt
I prefer to stay on line and ignore the call=Ik blijf liever on line en negeer de oproep
I prefer to answer the call and disconnect the modem=Ik beantwoord de oproep liever en verbreek de verbinding
To use the Modem on Hold option, your phone line MUST have call waiting feature support=Als u de optie Modem in wachtstand wilt gebruiken, moet uw telefoonlijn de voorziening wachtstand ondersteunen
Modem Log=Modemlogboek
Only use the Modem Log feature when instructed to by Customer Support Personnel=De voorziening Modemlogboek enkel gebruiken op aanwijzing van de dienst klantenondersteuning
Working Directory=Werkmap
Browse=Bladeren
Start=Start
Ready=Klaar
Quick connect / V.44=Quick connect / V.44
Quick connect=Quick connect
Enable quick connect=Quick connect inschakelen
Clear data=Gegevens wissen
Enable V.44=Enable V.44
Call Waiting=Wachtstand
You have an incoming phone call=U hebt een inkomende oproep
Your Internet connection has been terminated=Uw internetverbinding werd beëindigd
Press the OK button and pick up the phone=Druk op de knop OK en neem de telefoon op
Incoming phone call=Inkomende oproep
The Internet connection has been placed on Hold=De internetverbinding werd in de wachtstand geplaatst
You can pick up the phone and talk=U kunt de telefoon opnemen en praten
When finished press the button below and return to the internet=Als u klaar bent, drukt u op de knop hieronder en keert u terug naar internet
Resume the internet connection=De internetverbinding hervatten
Ignore call=Oproep negeren
You have just ignored an incoming call=U hebt zopas een inkomende oproep genegeerd
Press the OK button=Druk op de knop OK
The Internet connection can wait on Hold for a maximum of=De internetverbinding kan in de wachtstand blijven gedurende maximaal
Seconds=seconden
Minutes=minuten
Other side on hold for unlimited time=Andere kant in wachtstand voor onbepaalde tijd
There is an incoming call for you=U hebt een inkomende oproep
Failed to put on hold, data call continues=In de wachtstand plaatsen mislukt, data-oproep gaat door
Failed to put on hold, data call is terminated=In de wachtstand plaatsen mislukt, data-oproep wordt afgebroken
The Internet connection is resuming=De internetverbinding wordt hervat
Connected to=Verbonden met
Connected at=Verbonden met
Time To Connect=Tijd om verbinding te maken
Com Port=COM-poort
Can't load MiniRecorder=Kan MiniRecorder niet laden
Another trace application is running now=Er is een andere tracetoepassing actief
Quick Connect=Quick connect
Compatibility mode=Modus Compatibiliteit
Thanks for your cooperation=Bedankt voor uw medewerking
Your Name=Uw naam
Organization=Organisatie
Test Location=Testlocatie
CPU Type/Speed=Type/snelheid processor
Mother Board=Moederbord
BIOS Type/Version=Type/versie BIOS
RAM Type/Amount=Type/grootte RAM
Windows Version=Windows-versie
Modem Manufacturer=Fabrikant modem
Modem S/N=S/N modem
Driver Version=Versie stuurprogramma
Graphics Card=Grafische kaart
Performance=Prestaties
Other Cards=Andere kaarten
Application Used=Gebruikte toepassingen
Telephone Line Type/Parameters=Type/parameters telefoonlijn
Provider Name=Naam provider
Telephone=Telefoon
Problem description=Probleembeschrijving
Settings=Instellingen
Modem Settings=Modeminstellingen
Changes the settings for your modem=Wijzigt de instellingen van uw modem
Software Speaker=Zachte luidspreker
Accept=Accepteren
Accept Sequence=Volgorde accepteren
Always disconnect from the Internet to answer calls=Altijd de verbinding met het internet verbreken voor het aannemen van gesprekken
Always pause the Internet to answer calls=Altijd de verbinding met het internet onderbreken voor het aannemen van gesprekken
Answer call=Gesprek aannemen
Answer phone calls and disconnect=Telefoongesprekken aannemen en de verbinding verbreken
Answering phone call denied=Aannemen van telefoongesprek geweigerd
Are You Sure You Want to Delete This Profile=Weet u zeker dat u dit profiel wilt verwijderen
Ask me whether to answer calls=Vraag me of ik gesprekken wil aannemen
Back=Achterkant
Bytes/Seconds=Bytes/Seconden
Call Waiting received=Gesprek in de wacht ontvangen
Caller ID=Beller ID
Can't load recorder application=Kan de opnametoepassing niet laden
Can't place outgoing call=Kan uitgaande gesprekken niet plaatsen
Card Test=Kaarttest
Card test fail=Kaarttest mislukt
Change V.92 features settings for your modem=Wijzig de V.92-eigenschappen van uw modem
Changes the country selection for your modem=Wijzig de landkeuze voor uw modem
Choose Directory=Kies directory
Codec=Codec
Codes=Codes
Compressing=Comprimeren
Compression Ratio=Compressiefactor
Connection Speed=Verbindingssnelheid
Country Code=Landcode
Country\Area=Land\Regio
Create Directory=Directory creëren
Create Folder=Map aanmaken
Data call is terminated=Gegevensaanroep is beëindigd
Data Mode=Gegevensmodus
Data on hold=Gegevens in de wacht
Default Option if ISP Can Not go on Hold=Standaardoptie als ISP niet in de wacht gezet kan worden
Delete Operation is Forbidden=Verwijderactie is niet toegestaan
Delete Profile=Profiel verwijderen
Destination folder=Doelmap
Dial tone not detected=Geen gesprekstoon gevonden
Dialing Test=Beltest
Dialup Time=Inbeltijd
Directory=Directory
Do you want to create it=Wilt u het aanmaken
Do you want to suspend PC anyway=Wilt u de PC toch op stand-by zetten
does not exist=bestaat niet
Don't care=Maakt niet uit
Download Upgrade From The Internet=Upgrade downloaden van het internet
Driver Version=Stuurprogramma-versie
Drives=Stations
Enable Incoming Modem on Hold=Binnenkomende modem in de wacht inschakelen
Enable MOH with PBX=MOH inschakelen met PBX
Enable Outgoing Modem On Hold=Uitgaande modem in de wacht inschakelen
Enable PCM Upstream=PCM-upstream inschakelen
Enable V.44 Compression=V.44-compressie inschakelen
Enter=Invoeren
Excessive current level detected on the phone line=Te hoge spanning op de telefoonlijn
Exiting=Afsluiten
Fail to put on hold=In de wacht zetten mislukt
FLASH=FLASH
Folders=Mappen
Get last Modio Info and News=Haal de laatste Modio Info en nieuws op
Go to Smart Link Resource Center=Ga naar het Smart Link Resource Center
Hardware=Hardware
Ignore phone calls and stay online=Telefoongesprekken niet aannemen en online blijven
Inactive Line=Lijn niet actief
Incoming=Binnenkomend
Incoming Modem On Hold=Binnenkomende modem in de wacht
Initializing recording=Opnemen starten
Installation Cancelled=Installatie geannuleerd
Installing:=Installeren
is an invalid directory name=is een ongeldige directorynaam
ISP denied modem on hold, data call is terminated=ISP heeft modem in de wacht geweigerd, gegevensaanroep is beëindigd
Leave Name Empty=Laat de naam leeg
License Agreement=Gebruiksrechtovereenkomst
Line current too high=Lijnspanning is te hoog
Line current too low=Lijnspanning is te laag
Line Detection=Lijn zoeken
Loose CAS Detection=Vrije CAS-zoekactie
Make a phone call=Bellen
Make Current=Huidig maken
Making a phone call=Bellen
Message can not be displayed. Please contact support=Kan het bericht niet weergeven. Neem contact op met ondersteuning
Modem error=Modemfout
Modem Helper Error=Modem-Helperfout
Modem Helper HtmlHelp Problem=Modem-Helper HtmlHelp-probleem
Modem Installation=Modeminstallatie
Modem Name=Modemnaam
Modem not installed properly. You should uninstall the modem drivers (using Control panel->Add/Remove programs) , restart and install it again=Modem is niet correct geïnstalleerd. Maak de installatie van de modemstuurprogramma’s ongedaan (via het Configuratiescherm->Toevoegen/Verwijderen van programma’s), start opnieuw op en installeer opnieuw
Modem On Hold lets you pause your Internet connection to make phone calls or answer phone calls while online=Modem in de wacht geeft u de gelegenheid u internetverbinding te onderbreken voor het bellen of het beantwoorden van telefoongesprekken terwijl u online bent
Modem On Hold pauses your Internet connection while you use the phone. (requires support from your ISP)=Modem in de wacht onderbreekt u internetverbinding tijdens het telefoongebruik. (heeft ondersteuning nodig van uw ISP)
Modem patents info=Informatie over modempatenten
Modem Setup=Modeminstallatie
Modem Uninstall=Modeminstallatie ongedaan maken
New Profile=Nieuw profiel
Next=Volgende
No, I will restart my computer later.=Nee, ik start mijn computer later opnieuw op
Not connected=Niet aangesloten
Not Tested=Niet getest
OEM Code Page=OEM-codepagina
of hold time. When your call is complete, hang up the phone and then click "Resume my Internet connection"=van wachttijd. Wanneer u uw gesprek heeft beëindigd, hang de telefoon op en klik op "Mijn internetverbinding hervatten"
Operations=Bewerkingen
Outgoing=Uitgaand
Outgoing Modem On Hold=Uitgaande modem in de wacht
Outgoing phone call denied by ISP=Uitgaand gesprek geweigerd door ISP
Outgoing Sequence=Uitgaande volgorde
Over Current Protection=Over spanningbescherming
Patents Info=Informatie over patenten
PCM Upstream=PCM-upstream
Please pick up the phone and dial=Neem de telefoon van de haak en draai uw nummer
Please select the directory=Selecteer de directory
Please Wait=Wacht
Port Connection=Poortverbinding
Port is open=Poort is open
Port number=Poortnummer
Problem Description=Probleembeschrijving
Profile Name=Profielnaam
Profile Name Will be its Sequential Number=De profielnaam zal het volgnummer zijn
Profiles=Profielen
Profiles 0-100 Are System Profiles=Profielen 0-100 zijn systeemprofielen
Profiles Configuration=Profielconfiguratie
properties=eigenschappen
Ready to compress=Gereed voor compressie
Receiving Phone Call=Binnenkomend telefoongesprek
Recording=Opnemen
Register Online to Modio Upgrade=Online registreren voor Modio Upgrade
Reject=Weigeren
Reject Sequence=Volgorde weigeren
Remaining hold time=Resterende wachttijd
Remove any floppy disks from their drives, and then click Finish to complete setup.=Diskettes uit de stations verwijderen en klik op Voltooien om de installatie te beëindigen
Remove any floppy disks from their drives, and then click Finish to complete uninstall.=Diskettes uit de stations verwijderen en klik op Voltooien om installatie ongedaan maken te beëindigen
Remove any floppy disks from their drives, and then click Next to complete setup.=Diskettes uit de stations verwijderen en klik op Volgende om de installatie te voltooien
Removing:=Verwijderen
Restore Default=Standaardwaarde herstellen
Resume=Hervatten
Resume Incoming Sequence=Binnenkomende volgorde hervatten
Resume my Internet Connection=Mijn internetverbinding hervatten
Resume Outgoing Sequence=Uitgaande volgorde hervatten
Resuming your Internet Connection=Uw internetverbinding hervatten
Run=Uitvoeren
Sequence=Volgorde
Setup - Install/Replace modem driver=Installeren - Installeren/Vervangen van modemstuurprogramma
Setup ? - Show this window=Installeren ? - dit venster weergeven
Setup [PATH] - Install/Replace modem driver with new driver from [PATH]=Installeren [PATH] - Installeren/Vervangen van modemstuurprogramma met een nieuw stuurprogramma van [PATH]
Setup / Remove=Installeren / Verwijderen
Setup /NONGUI - Installation without GUI=Installeren /NONGUI - Installatie zonder GUI
Setup /Remove - Remove modem driver=Installeren /Verwijderen – Modemstuurprogramma verwijderen
Setup /Silent - Silent, without GUI installation=Installeren /Silent - Silent, zonder GUI-installatie
Setup Complete=Installatie voltooid
Setup failed=Installatie mislukt
Setup Progress=Installatiestatus
Setup usage=Installatiegebruik
Setup Wizard=Installatie wizard
Setup Wizard has finished installing the Modem driver on your computer.=De installatie wizard heeft de installatie van het modemstuurprogramma op uw computer voltooid
Setup Wizard has finished removing the Modem driver from your computer.=De installatie wizard heeft de verwijdering van het modemstuurprogramma van uw computer voltooid
Setup Wizard is installing the Modem driver=De installatie wizard installeert het modemstuurprogramma
Setup Wizard is removing the Modem driver=De installatie wizard verwijdert het modemstuurprogramma
Show only primary connection rate=Toon alleen eerste verbindingssnelheid
Stopped=Gestopt
Suspending your machine will close the connection=Indien uw computer op stand-by gaat, wordt de verbinding verbroken
The call was not answered by a remote modem=De oproep werd niet beantwoord door een externe modem
The Following Countries Use This Profile=De volgende landen gebruiken dit profiel
The Internet connection is resuming=De internetverbinding wordt hervat""
The line is busy=De lijn is bezet
The number is Blacklisted=Het nummer is op de zwarte lijst geplaatst
The test did not detect the presence of a phone line connected to your modem=De test kon geen telefoonverbinding vinden met uw modem
There was no answer from the remote side=De andere kant heeft de oproep niet beantwoord
This application is unavailable while the port is open=Deze toepassing is niet beschikbaar zolang de poort open is
This is an active Modem connection=Dit is een actieve modemverbinding
This Setup Wizard will install the Modem driver on your computer. To continue, click >>.=De installatie wizard zal het modemstuurprogramma op uw computer installeren. Om verder te gaan, klik op >>
This Uninstall Wizard will remove the Modem driver from your computer. To continue, click >>.=De installatie-verwijderen wizard zal het modemstuurprogramma van uw computer verwijderen. Om verder te gaan, klik op >>
Time Connected=Verbindingstijd
To answer the call and disconnect from the internet, click on "Answer Call", wait for the phone to ring and pick up the handset. Otherwise, click on "Ignore Call" to stay connected=Voor het beantwoorden van het gesprek en het verbreken van uw internetaansluiting, klik op "Gesprek beantwoorden", wacht totdat de telefoon overgaat en neem de hoorn van de haak. Indien u het gesprek niet wilt beantwoorden, klik op "Gesprek negeren" om aa
To avoid damaging the modem please unplug the phone line=Ter voorkoming van schade aan het modem, verwijder de telefoonlijn
Total Cleanup=Algehele opruiming
Type a Profile Name=Geef een profielnaam in
Undisclosed party=Geheim nummer
Uninstall Complete=Installatie verwijderen voltooid
Uninstall Progress=Installatieverwijder-status
Uninstall Wizard=Wizard voor installatie verwijderen
Unknown help error=Onbekende helpfout
unlimited=Onbeperkt
Usage=Gebruik
V.44 Compression=V.44-compressie
V.92 Features=V.92-functies
V.92 features settings=V.92 functie-instellingen
Wait=Wacht
Welcome to Setup Wizard=Welkom bij de installatie wizard
Welcome to the Setup Wizard=Welkom bij de installatie wizard
Welcome to Uninstall Wizard=Welkom bij de wizard voor het verwijderen van de installatie
What about Internet Browser=Wat met de internetbrowser
With this setting modem may not work properly=Het modem werkt mogelijk niet goed als gevolg van deze instelling
Yes, I want to restart my computer now.=Ja, ik wil nu mijn computer opnieuw opstarten
You are receiving a phone call from=U krijgt een binnenkomend gesprek van
You are receiving a phone call. You can pause your Internet connection to answer this call or ignore the call and stay online.=U krijgt een binnenkomend gesprek. U kunt uw internetverbinding onderbreken om dit gesprek aan te nemen of u kunt het negeren en online blijven.
You can assign this port to the modem=U kunt deze poort toewijzen aan uw modem
You can not answer the call since your ISP does not support wait on Hold=U kunt het gesprek niet aannemen omdat uw ISP gesprekken in de wacht niet ondersteunt
You can not place outgoing call since your ISP does not support wait on Hold=U kunt niet bellen omdat uw ISP gesprekken in de wacht niet ondersteunt
You Can Only Use DTMF Keys=U kunt alleen DTMF-toetsten gebruiken
You have just ignored an incoming call from=U heeft zojuist een binnenkomend gesprek genegeerd van
You may pick up the phone=U kunt de telefoon opnemen
You need Call Waiting to receive calls with Modem On Hold=U heeft Gesprekken in de wacht nodig om gesprekken aan te nemen met Modem in de wacht
You need Three-Way calling service to use Modem on Hold to make outgoing calls=U heeft de “Three-Way”-belservice nodig om Modem in de wacht te kunnen gebruiken voor uitgaande gesprekken
You need Three-Way Calling to make phone calls with Modem On Hold=U heeft de “Three-Way”-belservice nodig voor bellen met Modem in de wacht
Your ISP does not support Modem On Hold=Uw ISP biedt geen ondersteuning voor Modem in de wacht
Your ISP supports=U ISP ondersteunt
Your ISP supports unlimited on hold time. When your call is complete, hang up the phone and then click "Resume my Internet connection"=Uw ISP ondersteunt onbeperkte in de wachttijd. Wanneer u uw gesprek heeft beëindigd, hang de telefoon op en klik op "Mijn internetverbinding hervatten"
Please wait while Modem Blaster V.92 resumes your Internet connection=Wacht terwijl Modem Blaster V.92 uw internetverbinding herstelt.
Manufacturer=Fabrikant
Boost=Versterking
Your ISP has denied your Modem on Hold request and will deny all future Modem on Hold requests for this session=Uw ISP heeft uw Modem on Hold aanvraag geweigerd en zal alle toekomstige Modem on Hold aanvragen weigeren voor deze sessie.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.23