removdrv.txt Driver File Contents (iaa35r.zip)

************************************************************
************************************************************
Chcete-li zcela odstranit software Intel(R) 
Application Accelerator RAID Edition z Vašeho systému ruènì, 
vytisknìte si tyto pokyny a poté proveïte níže uvedené 
kroky:
 
DÙLEŽITÁ POZNÁMKA: Pøi startu do svazku RAID 0 všechna data 
na pevném disku/pevných discích øízeném/øízených softwarem 
RAID budou ODSTRANÌNA a nebudou pøístupná. Døíve, než budete
pokraèovat, zálohujte si prosím všechna dùležitá data. Po
dokonèení níže uvedených krokù budete muset pøeinstalovat
operaèní systém. 

Poznámka: Pokud startujete do svazku RAID 1, Váš systém by 
mìl nastartovat (na jediný sériový disk ATA) po dokonèení 
níže uvedených krokù.
 
1. Restartujte systém.
2. V závislosti na konfiguraci Vašeho systému proveïte
  pøíslušné kroky.
  
  Je-li na systému nainstalována Intel(R) RAID Option ROM:

  2a. Zadejte instalaci Intel RAID Option ROM stisknutím 
    kláves 'Ctrl' a 'i' (CTRL + I) v pøíslušném okamžiku
    v prùbìhu startu.
  2b. Po zadání Instalace Intel RAID Option ROM zvolte z 
    nabídky možnost è. 2 'Odstranit svazek'
    ‘Del’, chcete-li zvolit svazek a 'Y', chcete-li volbu
    potvrdit.
  2c. Ukonèete Instalaci Option ROM.
  2d. Zadejte Instalaci systému BIOS (to se obvykle uèiní
    stisknutím napø. kláves 'F2' nebo 'Odstranit' v 
    prùbìhu startu).
  2e. Zmìòte konfiguraci IDE u pevného disku/pevných diskù
    øízeného/øízených RAID z 'RAID' na 'IDE'.

  Pokud na systému není nainstalována Intel RAID Option ROM:

  2f. Zadejte Instalaci systému BIOS (to se obvykle uèiní 
    stisknutím napø. kláves 'F2' nebo 'Odstranit' v
    prùbìhu startu).
  2g. Zmìòte konfiguraci IDE u pevného disku/pevných diskù
    øízeného/øízených RAID z 'RAID' na 'IDE'.

Poznámka: V pøípadì jakýchkoliv problémù se zmìnou systému 
BIOS se prosím spojte s výrobcem základní desky nebo s
místem, kde jste systém koupili a požádejte o pomoc.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.66