removdrv.txt Driver File Contents (iaa35r.zip)

************************************************************
************************************************************
Sisteminizdeki tüm Intel RAID yazýlýmýný el ile kaldýrmak 
için, bu yönergeleri yazdýrýp aþaðýdaki adýmlarý tamamlayýn:
 
UYARI: Bir RAID 0 biriminden önyükleme yapýyorsanýz RAID 
denetimli sabit disklerdeki tüm veri SÝLÝNECEK ve bu adýmlar 
tamamlandýktan sonra yeniden eriþilebilir olamayacak. Devam 
etmeden önce tüm önemli verileri yedekleyin. Aþaðýdaki 
adýmlarý tamamladýktan sonra iþletim sistemini yeniden 
yüklemeniz gerekir. 

Not: Bir RAID 1 biriminden önyükleme yapýyorsanýz 
aþaðýdaki adýmlar tamamlandýktan sonra sisteminiz (tek bir 
Seri ATA sürücüsünden) önyükleme yapmalýdýr.
 
1. Sistemi yeniden baþlatýn.
2. Sistem yapýlandýrmasýna baðlý olarak, aþaðýdaki adýmlarý 
  izleyin:
  
  Sistemde Intel(R) RAID Option ROM takýlýysa:

  2a. Sistem baþlatýlýrken uygun bir zamanda 'Ctrl' ve 
    'i' (CTRL + I) tuþlarýna ayný anda basarak Intel RAID 
	 Option ROM Setup menüsüne girin.
  2b. Intel RAID Option ROM Setup menüsüne girdikten sonra 
    2 numaralý seçenek olan 'Delete Volume' (Birim Sil) 
    seçeneðini belirleyin. 'Del' tuþuyla birimi seçin ve 
    'Y' tuþuyla silme iþlemini onaylayýn.         
  2c. Option ROM Setup programýndan çýkýn.
  2d. Sistem BIOS Setup menüsüne (genellikle sistem 
	 baþlatýlýrken 'F2' veya 'Delete' gibi bir tuþa 
	 basarak) girin. 
  2e. RAID denetleyicili sabit disklerin IDE 
    yapýlandýrmasýný 'RAID' ayarýndan 'IDE' ayarýna 
    getirin.

  Sistemde Intel RAID Option ROM takýlý deðilse:

  2f. Sistem BIOS Setup menüsüne (genellikle sistem 
    baþlatýlýrken 'F2' veya 'Delete' gibi bir tuþa 
    basarak) girin.
  2g. RAID denetleyicili sabit disklerin IDE 
    yapýlandýrmasýný 'RAID' ayarýndan 'IDE' ayarýna 
    getirin.

Not: 	Sistemin BIOS menüsünde bu deðiþiklikleri yapmakta 
   zorlanýyorsanýz yardým için, ana kartýn üreticisine 
   ya da ana kartý satýn aldýðýnýz yere baþvurun.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.02