removdrv.txt Driver File Contents (iaa35r.zip)

************************************************************
************************************************************
Aby rêcznie usun¹æ ca³e oprogramowanie Intel(R) Application
Accelerator RAID Edition z systemu, nale¿y wydrukowaæ 
poni¿sze instrukcje, a nastêpnie wykonaæ opisane czynności:
 
OSTRZE¯ENIE: W przypadku za³adowania systemu na wolumen
RAID 0 wszystkie dane na dysku(-ach) twardym pod kontrol¹
RAID zostan¹ USUNIÊTE i dostêp do nich bêdzie niemo¿liwy.
Przed przyst¹pieniem do wykonania poni¿szej procedury nale¿y
sporz¹dziæ kopiê zapasow¹ wszystkich wa¿nych danych. 
Po wykonaniu poni¿szych czynności konieczna bêdzie ponowna
instalacja systemu operacyjnego.

Uwaga: W przypadku za³adowania systemu na wolumen RAID 1, 
system powinien siê za³adowaæ (na pojedynczy dysk szeregowy
ATA) po wykonaniu poni¿szych czynności.
 
1. Ponownie uruchomiæ system.
2. W zale¿ności od konfiguracji systemu, wykonaæ 
  odpowiednie z poni¿szych czynności.
  
  Jeśli w systemie jest zainstalowana opcjonalna pamiêæ 
  ROM Intel(R) RAID:

  2a. Wejśæ do konfiguracji opcjonalnej pamiêci ROM Intel
    RAID, naciskaj¹c klawisze 'Ctrl' oraz 'i' (CTRL + I)
    w odpowiednim momencie w trakcie ³adowania systemu.
  2b. Po wejściu do konfiguracji opcjonalnej pamiêci ROM
    Intel RAID wybraæ opcjê menu #2 usuwania wolumenu,
    'Del', aby wybraæ wolumen, i 'Y', aby potwierdziæ.
  2c. Wyjśæ z konfiguracji opcjonalnej pamiêci ROM.
  2d. Wejśæ do konfiguracji BIOS-a systemu (zwykle przez 
    naciśniêcie klawisza 'F2' lub 'Delete' w trakcie 
    ³adowania systemu).
  2e. Zmieniæ konfiguracjê IDE dla dysku(-ów) twardego
    z kontrolerem RAID z 'RAID' na 'IDE'.

  Jeśli w systemie nie jest zainstalowana opcjonalna
  pamiêæ ROM Intel RAID:

  2f. Wejśæ do konfiguracji BIOS-a systemu (zwykle przez 
    naciśniêcie klawisza 'F2' lub 'Delete' w trakcie 
    ³adowania systemu).
  2g. Zmieniæ konfiguracjê IDE dla dysku(-ów) twardego
    z kontrolerem RAID z 'RAID' na 'IDE'.

Uwaga: W przypadku napotkania jakichkolwiek trudności
podczas dokonywania tych zmian w BIOS-ie systemu, nale¿y
skontaktowaæ siê z producentem p³yty g³ównej lub punktem
sprzeda¿y w celu uzyskania pomocy technicznej.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.95