ADIALTGD.INI Driver File Contents (1985WDM_3630.zip)

; Version 1.0.0.1

[ARABIC]
{5145B065-3C8D-4f98-8117-1705211B6AAA}="äÛãÉ ÇáßæãÈíæÊÑ"
{621ACC03-5ACF-4d86-BD00-6EB312C42DA4}="ÇáÎÇÑÌ ãæäæ"
{51B00945-AE8B-419c-8C6E-932988B458D5}="ÇáåÇÊÝ"
{F8BA97F6-0BA7-4709-BF15-A9F15A73FF01}="ÝíÏíæ"
{92104267-F762-421d-90FD-3158DC7C77FA}="ãÖÎøã"
{36FA81C7-7463-48f2-BD47-1D9D34FFCB31}="ÇáãÑßÒ"
{4AB5B6FC-98AE-4009-8FCB-CA063D7CD7FA}="ÎáÝ"
{96C1C864-DAB8-45ee-94AF-B349350CFE8E}="ÇáÃãÇã"
{DE49848A-395C-4239-9C35-EB0A05A1BCDF}="ÏÚã ÕæÊ ÚãíÞ"
{C7C1FE8E-D869-428a-AE69-139A668F6567}="ÏÚã ÇáãíßÑæÝæä"
{AF423085-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="ãÑÈÚ ÇáãÚØíÇÊ ÇáÑÞãíÉ"
{2C26FE65-19A1-42bc-835F-97AA0AFAD5CD}="ãíßÑæÝæä ÇáæÇÌåÉ ÇáÃãÇãíÉ"
{AF423083-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="ÊÈÇÏá  ÊÍßãÇÊ ÇáãÑßÒ /ÇáÌåíÑ "
{AF423084-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="ÊÊÍßøãÇÊ ÊÈÇÏá ÇáãÑßÒ/ÇáÌåíÑ"
{A3156CD7-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="ÊãÇÒÌ ÇáÕæÊ ÈÇáÓãÇÚÊíää"
{A3156CD8-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="äÔÑ ÇáÅÔÇÑÉ ÇáÕæÊíÉ"

[DANISH]
{5145B065-3C8D-4f98-8117-1705211B6AAA}="Pc-bip"
{621ACC03-5ACF-4d86-BD00-6EB312C42DA4}="Mono ud"
{51B00945-AE8B-419c-8C6E-932988B458D5}="Telefon"
{F8BA97F6-0BA7-4709-BF15-A9F15A73FF01}="Video"
{92104267-F762-421d-90FD-3158DC7C77FA}="Subwoofer"
{36FA81C7-7463-48f2-BD47-1D9D34FFCB31}="Center"
{4AB5B6FC-98AE-4009-8FCB-CA063D7CD7FA}="Bageste"
{96C1C864-DAB8-45ee-94AF-B349350CFE8E}="Front"
{DE49848A-395C-4239-9C35-EB0A05A1BCDF}="Basforøgelse"
{C7C1FE8E-D869-428a-AE69-139A668F6567}="Mikrofonforstærkning"
{AF423085-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Digitalt output"
{2C26FE65-19A1-42bc-835F-97AA0AFAD5CD}="Mikrofon på forpanel"
{AF423083-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Ombyt center/subwoofer"
{AF423084-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Ombyt center/subwoofer data"
{A3156CD7-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Nedmix"
{A3156CD8-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Udvid"


[DUTCH]
{5145B065-3C8D-4f98-8117-1705211B6AAA}="PC Beep"
{621ACC03-5ACF-4d86-BD00-6EB312C42DA4}="Mono-uitgang"
{51B00945-AE8B-419c-8C6E-932988B458D5}="Telefoon"
{F8BA97F6-0BA7-4709-BF15-A9F15A73FF01}="Video"
{92104267-F762-421d-90FD-3158DC7C77FA}="Subwoofer"
{36FA81C7-7463-48f2-BD47-1D9D34FFCB31}="Centrum"
{4AB5B6FC-98AE-4009-8FCB-CA063D7CD7FA}="Achterzijde"
{96C1C864-DAB8-45ee-94AF-B349350CFE8E}="Voor"
{DE49848A-395C-4239-9C35-EB0A05A1BCDF}="Bass Boost"
{C7C1FE8E-D869-428a-AE69-139A668F6567}="Microfoon-boost"
{AF423085-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Digitale uitvoer"
{2C26FE65-19A1-42bc-835F-97AA0AFAD5CD}="Microfoon voorpaneel"
{AF423083-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Midden/subwoofer-besturingen omwisselen Controls"
{AF423084-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Midden/subwoofer-data omwisselen"
{A3156CD7-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Omlaag mixen"
{A3156CD8-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Spreiden"


[English]
{5145B065-3C8D-4f98-8117-1705211B6AAA}="PC Beep"
{621ACC03-5ACF-4d86-BD00-6EB312C42DA4}="Mono Out"
{51B00945-AE8B-419c-8C6E-932988B458D5}="Phone"
{F8BA97F6-0BA7-4709-BF15-A9F15A73FF01}="Video"
{92104267-F762-421d-90FD-3158DC7C77FA}="Subwoofer"
{36FA81C7-7463-48f2-BD47-1D9D34FFCB31}="Center"
{4AB5B6FC-98AE-4009-8FCB-CA063D7CD7FA}="Rear"
{96C1C864-DAB8-45ee-94AF-B349350CFE8E}="Front"
{DE49848A-395C-4239-9C35-EB0A05A1BCDF}="Bass Boost"
{C7C1FE8E-D869-428a-AE69-139A668F6567}="Microphone Boost"
{AF423085-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Digital Output"
{2C26FE65-19A1-42bc-835F-97AA0AFAD5CD}="Front Panel Microphone"
{AF423083-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Swap Center/Subwoofer Controls"
{AF423084-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Swap Center/Subwoofer Data"
{A3156CD7-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Down Mix"
{A3156CD8-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Spread"[FINNISH]
{5145B065-3C8D-4f98-8117-1705211B6AAA}="PC-äänimerkki"
{621ACC03-5ACF-4d86-BD00-6EB312C42DA4}="Mono lähtö"
{51B00945-AE8B-419c-8C6E-932988B458D5}="Puhelin"
{F8BA97F6-0BA7-4709-BF15-A9F15A73FF01}="Video"
{92104267-F762-421d-90FD-3158DC7C77FA}="Subwoofer"
{36FA81C7-7463-48f2-BD47-1D9D34FFCB31}="Keskellä"
{4AB5B6FC-98AE-4009-8FCB-CA063D7CD7FA}="Taka"
{96C1C864-DAB8-45ee-94AF-B349350CFE8E}="Edessä"
{DE49848A-395C-4239-9C35-EB0A05A1BCDF}="Bassokorostin"
{C7C1FE8E-D869-428a-AE69-139A668F6567}="Mikrofonin vahvistus"
{AF423085-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Digitaalinen lähtö"
{2C26FE65-19A1-42bc-835F-97AA0AFAD5CD}="Etupaneelin mikrofoni"
{AF423083-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Vaihda keskikanavan/subwooferin säädöt"
{AF423084-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Vaihda keskikanavan/subwooferin tiedot"
{A3156CD7-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Yhdistä"
{A3156CD8-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Laajenna"


[FRENCH]
{5145B065-3C8D-4f98-8117-1705211B6AAA}="Bip PC"
{621ACC03-5ACF-4d86-BD00-6EB312C42DA4}="Sortie mono"
{51B00945-AE8B-419c-8C6E-932988B458D5}="Téléphone"
{F8BA97F6-0BA7-4709-BF15-A9F15A73FF01}="Vidéo"
{92104267-F762-421d-90FD-3158DC7C77FA}="Subwoofer"
{36FA81C7-7463-48f2-BD47-1D9D34FFCB31}="Centre"
{4AB5B6FC-98AE-4009-8FCB-CA063D7CD7FA}="Arrière"
{96C1C864-DAB8-45ee-94AF-B349350CFE8E}="Avant"
{DE49848A-395C-4239-9C35-EB0A05A1BCDF}="Bass Boost"
{C7C1FE8E-D869-428a-AE69-139A668F6567}="Ampli micro"
{AF423085-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Sortie numérique"
{2C26FE65-19A1-42bc-835F-97AA0AFAD5CD}="Microphone du panneau avant"
{AF423083-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Permuter les réglages Central/Subwoofer"
{AF423084-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Permuter les données Central/Subwoofer"
{A3156CD7-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Mixage bas"
{A3156CD8-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Etendre"


[GERMAN]
{5145B065-3C8D-4f98-8117-1705211B6AAA}="PC-Signalton"
{621ACC03-5ACF-4d86-BD00-6EB312C42DA4}="Monoausgang"
{51B00945-AE8B-419c-8C6E-932988B458D5}="Telefon
{F8BA97F6-0BA7-4709-BF15-A9F15A73FF01}="Video"
{92104267-F762-421d-90FD-3158DC7C77FA}="Subwoofer"
{36FA81C7-7463-48f2-BD47-1D9D34FFCB31}="Mitte"
{4AB5B6FC-98AE-4009-8FCB-CA063D7CD7FA}="Hinten"
{96C1C864-DAB8-45ee-94AF-B349350CFE8E}="Vorne"
{DE49848A-395C-4239-9C35-EB0A05A1BCDF}="Bassverstärker"
{C7C1FE8E-D869-428a-AE69-139A668F6567}="Mik.-Boost"
{AF423085-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Digitalausgang"
{2C26FE65-19A1-42bc-835F-97AA0AFAD5CD}="Mikrofon Vorderseite"
{AF423083-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Mitte/Subwoofer-Bedienelemente vertauschen"
{AF423084-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Mitte/Subwoofer-Daten vertauschen"
{A3156CD7-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Heruntermischen"
{A3156CD8-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Verteilen"


[Hebrew]
{5145B065-3C8D-4f98-8117-1705211B6AAA}="PC öôöåó"
{621ACC03-5ACF-4d86-BD00-6EB312C42DA4}="éöéàú îåðå"
{51B00945-AE8B-419c-8C6E-932988B458D5}="èìôåï"
{F8BA97F6-0BA7-4709-BF15-A9F15A73FF01}="åéãéàå"
{92104267-F762-421d-90FD-3158DC7C77FA}="ñàá-ååôø"
{36FA81C7-7463-48f2-BD47-1D9D34FFCB31}="îøëæ"
{4AB5B6FC-98AE-4009-8FCB-CA063D7CD7FA}="àçåøé"
{96C1C864-DAB8-45ee-94AF-B349350CFE8E}="çæéú"
{DE49848A-395C-4239-9C35-EB0A05A1BCDF}="äòöîú áñéí"
{C7C1FE8E-D869-428a-AE69-139A668F6567}="äâáøú ñéâðì îé÷øåôåï"
{AF423085-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="úôå÷ä ãéâéèàìéú"
{2C26FE65-19A1-42bc-835F-97AA0AFAD5CD}="îé÷øåôåï ìåç ÷ãîé"
{AF423083-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="äçìôú òøåöé îøëæ åá÷øú ñàá-ååôø"
{AF423084-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="äçìôú òøåöé îøëæ åðúåðé ñàá-ååôø"
{A3156CD7-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="îé÷ñ ìùðé øî÷åìéí"
{A3156CD8-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="äøçáä"


[ITALIAN]
{5145B065-3C8D-4f98-8117-1705211B6AAA}="Segnale PC"
{621ACC03-5ACF-4d86-BD00-6EB312C42DA4}="Uscita mono"
{51B00945-AE8B-419c-8C6E-932988B458D5}="Telefono"
{F8BA97F6-0BA7-4709-BF15-A9F15A73FF01}="Video"
{92104267-F762-421d-90FD-3158DC7C77FA}="Subwoofer"
{36FA81C7-7463-48f2-BD47-1D9D34FFCB31}="Centrale"
{4AB5B6FC-98AE-4009-8FCB-CA063D7CD7FA}="Posteriore"
{96C1C864-DAB8-45ee-94AF-B349350CFE8E}="Anteriore"
{DE49848A-395C-4239-9C35-EB0A05A1BCDF}="Aumento bassi"
{C7C1FE8E-D869-428a-AE69-139A668F6567}="Ampl. mic."
{AF423085-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Output digitale"
{2C26FE65-19A1-42bc-835F-97AA0AFAD5CD}="Microfono pannello anteriore"
{AF423083-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Scambia comandi centrale/subwoofer"
{AF423084-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Scambia dati centrale/subwoofer"
{A3156CD7-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Down Mix"
{A3156CD8-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Estensione"


[JAPANESE]
{5145B065-3C8D-4f98-8117-1705211B6AAA}="PCƒr[ƒv‰¹"
{621ACC03-5ACF-4d86-BD00-6EB312C42DA4}="ƒ‚ƒmƒ‰ƒ‹o—Í"
{51B00945-AE8B-419c-8C6E-932988B458D5}="“d˜b"
{F8BA97F6-0BA7-4709-BF15-A9F15A73FF01}="ƒrƒfƒI"
{92104267-F762-421d-90FD-3158DC7C77FA}="ƒTƒuƒE[ƒtƒ@"
{36FA81C7-7463-48f2-BD47-1D9D34FFCB31}="ƒZƒ“ƒ^["
{4AB5B6FC-98AE-4009-8FCB-CA063D7CD7FA}="ƒŠƒA"
{96C1C864-DAB8-45ee-94AF-B349350CFE8E}="ƒtƒƒ“ƒg"
{DE49848A-395C-4239-9C35-EB0A05A1BCDF}="ƒoƒXEƒu[ƒXƒg"
{C7C1FE8E-D869-428a-AE69-139A668F6567}="ƒ}ƒCƒN ƒu[ƒXƒg"
{AF423085-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="ƒfƒWƒ^ƒ‹o—Í"
{2C26FE65-19A1-42bc-835F-97AA0AFAD5CD}="ƒtƒƒ“ƒg ƒpƒlƒ‹ ƒ}ƒCƒN"
{AF423083-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="ƒZƒ“ƒ^[/ƒTƒuƒE[ƒtƒ@ ƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‹‚̐ؑւ¦"
{AF423084-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="ƒZƒ“ƒ^[/ƒTƒuƒE[ƒtƒ@ ƒf[ƒ^‚̐ؑւ¦"
{A3156CD7-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="ƒ~ƒbƒNƒXƒ_ƒEƒ“"
{A3156CD8-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="•ªŠ„"


[Korean]
{5145B065-3C8D-4f98-8117-1705211B6AAA}="PC ½ÅÈ£À½"
{621ACC03-5ACF-4d86-BD00-6EB312C42DA4}="¸ð³ë Ãâ·Â"
{51B00945-AE8B-419c-8C6E-932988B458D5}="ÀüÈ­"
{F8BA97F6-0BA7-4709-BF15-A9F15A73FF01}="ºñµð¿À"
{92104267-F762-421d-90FD-3158DC7C77FA}="¼­ºê¿ìÆÛ"
{36FA81C7-7463-48f2-BD47-1D9D34FFCB31}="Áß°£"
{4AB5B6FC-98AE-4009-8FCB-CA063D7CD7FA}="Èĸé"
{96C1C864-DAB8-45ee-94AF-B349350CFE8E}="Á¤¸é"
{DE49848A-395C-4239-9C35-EB0A05A1BCDF}="º£À̽º ÁõÆø"
{C7C1FE8E-D869-428a-AE69-139A668F6567}="¸¶ÀÌÅ© ºÎ½ºÆ®"
{AF423085-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="µðÁöÅÐ Ãâ·Â"
{2C26FE65-19A1-42bc-835F-97AA0AFAD5CD}="Àü¸é ÆгΠ¸¶ÀÌÅ©"
{AF423083-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="½º¿Ò ¼¾ÅÍ/¼­ºê¿ìÆÛ ÄÁÆ®·Ñ"
{AF423084-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="½º¿Ò ¼¾ÅÍ/¼­ºê¿ìÆÛ µ¥ÀÌÅÍ"
{A3156CD7-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="´Ù¿î ¹Í½º"
{A3156CD8-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="½ºÇÁ·¹µå"


[NORWEGIAN]
{5145B065-3C8D-4f98-8117-1705211B6AAA}="PC-lydsignal"
{621ACC03-5ACF-4d86-BD00-6EB312C42DA4}="Mono ut"
{51B00945-AE8B-419c-8C6E-932988B458D5}="Telefon"
{F8BA97F6-0BA7-4709-BF15-A9F15A73FF01}="Video"
{92104267-F762-421d-90FD-3158DC7C77FA}="Subwoofer"
{36FA81C7-7463-48f2-BD47-1D9D34FFCB31}="I midten"
{4AB5B6FC-98AE-4009-8FCB-CA063D7CD7FA}="Bakre"
{96C1C864-DAB8-45ee-94AF-B349350CFE8E}="Foran"
{DE49848A-395C-4239-9C35-EB0A05A1BCDF}="Mer bass"
{C7C1FE8E-D869-428a-AE69-139A668F6567}="Mikrofonforsterkning"
{AF423085-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Digitalt utgangssignal"
{2C26FE65-19A1-42bc-835F-97AA0AFAD5CD}="Frontpanelmikrofon"
{AF423083-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Bytt om senter/subwoofer-kontroller"
{AF423084-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Bytt om senter/subwoofer-signaler"
{A3156CD7-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Nedmiks"
{A3156CD8-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Spredning"


[Polish]
{5145B065-3C8D-4f98-8117-1705211B6AAA}="DŸwiêk PC"
{621ACC03-5ACF-4d86-BD00-6EB312C42DA4}="Wyjœcie mono"
{51B00945-AE8B-419c-8C6E-932988B458D5}="Telefon"
{F8BA97F6-0BA7-4709-BF15-A9F15A73FF01}="Wideo"
{92104267-F762-421d-90FD-3158DC7C77FA}="Subwoofer"
{36FA81C7-7463-48f2-BD47-1D9D34FFCB31}="Œrodek"
{4AB5B6FC-98AE-4009-8FCB-CA063D7CD7FA}="Ty³"
{96C1C864-DAB8-45ee-94AF-B349350CFE8E}="Przód"
{DE49848A-395C-4239-9C35-EB0A05A1BCDF}="Podbicie basu"
{C7C1FE8E-D869-428a-AE69-139A668F6567}="Wzmocnienie mikrofonu"
{AF423085-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Wyjœcie cyfrowe"
{2C26FE65-19A1-42bc-835F-97AA0AFAD5CD}="Mikrofon przedniego panelu"
{AF423083-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Zamieñ funkcje œrodkowy/subwoofer"
{AF423084-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Zamieñ sygna³ œrodkowy/subwoofer"
{A3156CD7-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Zmiksuj"
{A3156CD8-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Rozci¹gnij"


[PORTUGUESE]
{5145B065-3C8D-4f98-8117-1705211B6AAA}="Bip do PC"
{621ACC03-5ACF-4d86-BD00-6EB312C42DA4}="Saída mono"
{51B00945-AE8B-419c-8C6E-932988B458D5}="Fone"
{F8BA97F6-0BA7-4709-BF15-A9F15A73FF01}="Vídeo"
{92104267-F762-421d-90FD-3158DC7C77FA}="Subwoofer"
{36FA81C7-7463-48f2-BD47-1D9D34FFCB31}="Central"
{4AB5B6FC-98AE-4009-8FCB-CA063D7CD7FA}="Traseiro"
{96C1C864-DAB8-45ee-94AF-B349350CFE8E}="Frontal"
{DE49848A-395C-4239-9C35-EB0A05A1BCDF}="Graves"
{C7C1FE8E-D869-428a-AE69-139A668F6567}="Boost do microfone"
{AF423085-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Saída digital"
{2C26FE65-19A1-42bc-835F-97AA0AFAD5CD}="Microfone do painel frontal"
{AF423083-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Trocar controles central/subwoofer"
{AF423084-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Trocar dados central/subwoofer"
{A3156CD7-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Down Mix"
{A3156CD8-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Expandir"


[RUSSIAN]
{5145B065-3C8D-4f98-8117-1705211B6AAA}="Ñèãíàë ÏÊ"
{621ACC03-5ACF-4d86-BD00-6EB312C42DA4}="Ìîíîâûõîä"
{51B00945-AE8B-419c-8C6E-932988B458D5}="Òåëåôîí"
{F8BA97F6-0BA7-4709-BF15-A9F15A73FF01}="Âèäåî"
{92104267-F762-421d-90FD-3158DC7C77FA}="Íèçêî÷àñòîòí."
{36FA81C7-7463-48f2-BD47-1D9D34FFCB31}="Öåíòðàëüíûé"
{4AB5B6FC-98AE-4009-8FCB-CA063D7CD7FA}="Çàäíèé"
{96C1C864-DAB8-45ee-94AF-B349350CFE8E}="Ñïåðåäè"
{DE49848A-395C-4239-9C35-EB0A05A1BCDF}="Áàñ"
{C7C1FE8E-D869-428a-AE69-139A668F6567}="Óñèë. ìèêð."
{AF423085-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Öèôðîâîé âûâîä"
{2C26FE65-19A1-42bc-835F-97AA0AFAD5CD}="Ìèêðîôîí íà ïåðåäíåé ïàíåëè"
{AF423083-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Ïîìåíÿòü ðåãóëÿòîðû öåíòðà/íèçêî÷àñòîòíîãî äèíàìèêà"
{AF423084-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Ïîìåíÿòü ñèãíàëû öåíòðà/íèçêî÷àñòîòíîãî äèíàìèêà"
{A3156CD7-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Îáúåäèíèòü"
{A3156CD8-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Ðàñïðåäåëèòü"


[SIMPCHIN]
{5145B065-3C8D-4f98-8117-1705211B6AAA}="PC ·äÃù"
{621ACC03-5ACF-4d86-BD00-6EB312C42DA4}="µ¥ÉùµÀÊä³ö"
{51B00945-AE8B-419c-8C6E-932988B458D5}="µç»°"
{F8BA97F6-0BA7-4709-BF15-A9F15A73FF01}="ÊÓƵ"
{92104267-F762-421d-90FD-3158DC7C77FA}="³¬µÍÒô"
{36FA81C7-7463-48f2-BD47-1D9D34FFCB31}="Öв¿"
{4AB5B6FC-98AE-4009-8FCB-CA063D7CD7FA}="ºóÖÃ"
{96C1C864-DAB8-45ee-94AF-B349350CFE8E}="Ç°²¿"
{DE49848A-395C-4239-9C35-EB0A05A1BCDF}="µÍÒôÌáÉý"
{C7C1FE8E-D869-428a-AE69-139A668F6567}="»°Í²ÔöÇ¿"
{AF423085-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Êý×ÖÊä³ö"
{2C26FE65-19A1-42bc-835F-97AA0AFAD5CD}="ºóÖöú»ú"
{AF423083-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Çл»ÖÐÖÃ/³¬µÍÒô¿ØÖÆ"
{AF423084-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Çл»ÖÐÖÃ/³¬µÍÒôÊý¾Ý"
{A3156CD7-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="½µµÍ»ìÒô"
{A3156CD8-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="À©Õ¹"


[Spanish]
{5145B065-3C8D-4f98-8117-1705211B6AAA}="Bip de la PC"
{621ACC03-5ACF-4d86-BD00-6EB312C42DA4}="Salida mono"
{51B00945-AE8B-419c-8C6E-932988B458D5}="Teléfono"
{F8BA97F6-0BA7-4709-BF15-A9F15A73FF01}="Video"
{92104267-F762-421d-90FD-3158DC7C77FA}="Subwoofer"
{36FA81C7-7463-48f2-BD47-1D9D34FFCB31}="Al centro"
{4AB5B6FC-98AE-4009-8FCB-CA063D7CD7FA}="Posterior"
{96C1C864-DAB8-45ee-94AF-B349350CFE8E}="Al frente"
{DE49848A-395C-4239-9C35-EB0A05A1BCDF}="Bajos"
{C7C1FE8E-D869-428a-AE69-139A668F6567}="Ampl. de micrófono"
{AF423085-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Salida digital"
{2C26FE65-19A1-42bc-835F-97AA0AFAD5CD}="Micrófono del panel frontal"
{AF423083-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Intercambiar controles Centro/Subwoofer"
{AF423084-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Intercambiar datos Centro/Subwoofer"
{A3156CD7-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Aplicar combinación"
{A3156CD8-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Propagar"


[SWEDISH]
{5145B065-3C8D-4f98-8117-1705211B6AAA}="PC-ljud"
{621ACC03-5ACF-4d86-BD00-6EB312C42DA4}="Mono ut"
{51B00945-AE8B-419c-8C6E-932988B458D5}="Telefon"
{F8BA97F6-0BA7-4709-BF15-A9F15A73FF01}="Video"
{92104267-F762-421d-90FD-3158DC7C77FA}="Subwoofer"
{36FA81C7-7463-48f2-BD47-1D9D34FFCB31}="Center"
{4AB5B6FC-98AE-4009-8FCB-CA063D7CD7FA}="Bakre"
{96C1C864-DAB8-45ee-94AF-B349350CFE8E}="Främre"
{DE49848A-395C-4239-9C35-EB0A05A1BCDF}="Basförstärkning"
{C7C1FE8E-D869-428a-AE69-139A668F6567}="Mikrofon förstärkn."
{AF423085-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Digital utsignal"
{2C26FE65-19A1-42bc-835F-97AA0AFAD5CD}="Mikrofon frontpanel"
{AF423083-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Växla center/subwoofer-reglage"
{AF423084-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="Växla center/subwoofer-data"
{A3156CD7-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Nedmixning"
{A3156CD8-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="Separation"


[THAI]
{5145B065-3C8D-4f98-8117-1705211B6AAA}="àÊÕ§ºÕê»"
{621ACC03-5ACF-4d86-BD00-6EB312C42DA4}="àÊÕ§à´ÕèÂÇÍÍ¡"
{51B00945-AE8B-419c-8C6E-932988B458D5}="â·Ã"
{F8BA97F6-0BA7-4709-BF15-A9F15A73FF01}="ÇÔ´ÕâÍ"
{92104267-F762-421d-90FD-3158DC7C77FA}="«ÑºÇÙ¿à¿ÍÃì"
{36FA81C7-7463-48f2-BD47-1D9D34FFCB31}="Êèǹ¡ÅÒ§"
{4AB5B6FC-98AE-4009-8FCB-CA063D7CD7FA}="ËÅѧ"
{96C1C864-DAB8-45ee-94AF-B349350CFE8E}="Êèǹ˹éÒ"
{DE49848A-395C-4239-9C35-EB0A05A1BCDF}="àÊÕ§àºÊ"
{C7C1FE8E-D869-428a-AE69-139A668F6567}="¢ÂÒÂÊÑ­­Ò³äÁâ¤Ã⿹"
{AF423085-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="ÊÑ­­Ò³ÍÍ¡´Ô¨ÔµÍÅ"
{2C26FE65-19A1-42bc-835F-97AA0AFAD5CD}="äÁâ¤Ã⿹º¹á¼§Ë¹éһѴ"
{AF423083-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="ÊÅѺ¡ÒäǺ¤ØÁ ¡ÅÒ§/«ÑºÇÙ¿à¿ÍÃì"
{AF423084-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="ÊÅѺ¢éÍÁÙÅ ¡ÅÒ§/«ÑºÇÙ¿à¿ÍÃì"
{A3156CD7-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="¼ÊÁà«ÍÃìÃÒÇ´ì"
{A3156CD8-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="¡ÃШÒÂ"


[TRADCHIN]
{5145B065-3C8D-4f98-8117-1705211B6AAA}="PC ³â¥z"
{621ACC03-5ACF-4d86-BD00-6EB312C42DA4}="³æÁn¹D¿é"
{51B00945-AE8B-419c-8C6E-932988B458D5}="¹q¸Ü"
{F8BA97F6-0BA7-4709-BF15-A9F15A73FF01}="µø°T"
{92104267-F762-421d-90FD-3158DC7C77FA}="­«§C­µ´­Án¾¹"
{36FA81C7-7463-48f2-BD47-1D9D34FFCB31}="¤¤¥¡"
{4AB5B6FC-98AE-4009-8FCB-CA063D7CD7FA}="«á¤è"
{96C1C864-DAB8-45ee-94AF-B349350CFE8E}="«e¤è"
{DE49848A-395C-4239-9C35-EB0A05A1BCDF}="§C­µ±j¤Æ"
{C7C1FE8E-D869-428a-AE69-139A668F6567}="³Á§J­·¥[±j"
{AF423085-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="¼Æ¦ì¿é¥X"
{2C26FE65-19A1-42bc-835F-97AA0AFAD5CD}="«e­±ªO³Á§J­·"
{AF423083-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="¥æ´«¤¤¥¡/­«§C­µ´­Án¾¹±±¨î"
{AF423084-8106-494b-80F4-07191B781A4B}="¥æ´«¤¤¥¡/­«§C­µ´­Án¾¹¸ê®Æ"
{A3156CD7-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="¨âÁn¹D²V­µ¿é¥X"
{A3156CD8-A925-4A37-BD1F-BC9D627F3F06}="ÂX®i"
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.28