sd4.ini Driver File Contents (HP_LaserJet_1020.zip)

[DefaultPrinter]
; Arabic
0401,100=ÎÕÇÆÕ ÇáØÇÈÚÉ
0401,11909=áãÚáæãÇÊß
0401,11912=íæÌÏ ÈÇáÝÚá ãÑÈÚ ÍæÇÑ ÅÚÏÇÏ ãÝÊæÍ.\nÇáÑÌÇÁ ÅÛáÇÞå æÅÚÇÏÉ ÇáãÍÇæáÉ
; Catalan
0403,100=Propietats de la impressora
0403,11909=Per a la vostra informació
0403,11912=Ja hi ha un quadre de diàleg de configuració de la impressora obert.\nTanqueu-lo i torneu-ho a provar.
; Chinese (Taiwan)
0404,100=¦Lªí¾÷¤º®e
0404,11909=¬ÛÃö¸ê°T
0404,11912=¦Lªí¾÷³]©w¹ï¸Ü¤è¶ô¤w¸g¶}±Ò¡C\n½Ð±N¥¦Ãö³¬¡AµM«á­«¸Õ¡C
; Czech
0405,100=Vlastnosti tiskárny
0405,11909=Pro vai informaci
0405,11912=Dialogové okno nastavení tiskárny je otevøeno.\nZavøete jej a opakujte pokus.
; Danish
0406,100=Printeregenskaber
0406,11909=Til oplysning
0406,11912=Dialogboksen Indstil printer er allerede åben.\nLuk den, og prøv igen.
; German
0407,100=Druckereigenschaften
0407,11909=Zur Information
0407,11912=Dialogf. z. Druckereinr. ist ber. geöff.\nDialogf. schließen und erneut versuch.
; Greek
0408,100=Éäéüôçôåò åêôõðùôÞ
0408,11909=Ðñïò åíçìÝñùóÞ óáò
0408,11912=¸íá ðëáßóéï ñõèìßóåùí åßíáé Þäç áíïéêôü.\nÊëåßóôå ôï êáé ðñïóðáèÞóôå ðÜëé.
; English
0409,100=Printer Properties
0409,11909=For Your Information
0409,11912=A Printer Setup dialog box is already open.\nPlease close it, and then try again.
; Spanish
040A,100=Propiedades de la impresora
040A,11909=Para su información
040A,11912=Cuadro de diál. Config. impresora abierto.\nCiérrelo y vuelva a intentarlo.
; Finnish
040B,100=Kirjoittimen ominaisuudet
040B,11909=Tiedoksi
040B,11912=Asennuksen valintaikkuna on jo avoinna.\nSulje ikkuna ja yritä uudelleen.
; French
040C,100=Propriétés de l'imprimante
040C,11909=A titre d'information
040C,11912=Fermer la boîte de dialogue de l'installation d'imprimante,\n puis réessayer.
; Hebrew
040D,100=îàôééðé îãôñú
040D,11909=ìéãéòúê
040D,11912=úéáú ãå-ùéç ùì äú÷ðú îãôñú ôúåçä ëáø.\nñâåø àåúä åìàçø îëï ðñä ùåá.
; Hungarian
040E,100=Nyomtató tulajdonságai
040E,11909=Tájékoztatásul
040E,11912=A Nyomtató beállítása panel már meg van nyitva.\nZárja be, majd próbálja újra.
; Italian
0410,100=Caratteristiche della stampante
0410,11909=Per vostra informazione
0410,11912=Una finestra Informazioni della stampante è già aperta.\nChiuderla e riprovare.
; Korean
0412,100=ÇÁ¸°ÅÍ µî·Ï Á¤º¸
0412,11909=Á¤º¸
0412,11912=ÇÁ¸°ÅÍ ¼³Á¤ ´ëÈ­»óÀÚ°¡ ÀÌ¹Ì ¿­·ÁÀÖ½À´Ï´Ù.\n´ëÈ­»óÀÚ¸¦ ´Ý°í ´Ù½Ã ½ÃµµÇϽʽÿÀ.
; Dutch
0413,100=Printereigenschappen
0413,11909=Ter informatie
0413,11912=Er is al dialoogvnstr met printerinstel. geopend.\nSluit vnstr en probeer opnw.
; Norwegian
0414,100=Skriveregenskaper
0414,11909=Til orientering
0414,11912=En dialogboks for skriveroppsett er allerede åpen.\nLukk den og prøv på nytt.
; Polish
0415,100=W³aciwoci drukarki
0415,11909=Informacje dla u¿ytkownika
0415,11912=Okno dialogowe konfiguracji drukarki jest ju¿ otwarte.\nZamknij je i ponów próbê.
; Portuguese (Brazil)
0416,100=Propriedades da impressora
0416,11909=Para sua informação
0416,11912=Caixa de diálogo Configurar impressora aberta.\nFeche-a e tente novamente.
; Russian
0419,100=Ñâîéñòâà ïðèíòåðà
0419,11909=Äëÿ èíôîðìàöèè
0419,11912=Äèàëîã 'Óñòàíîâêà ïðèíòåðà' óæå îòêðûò. \nÇàêðîéòå åãî è ïîâòîðèòå ïîïûòêó.
; Slovak
041B,100=Vlastnosti
041B,11909=Pre vau informáciu
041B,11912=Dialógové okno nastavenia tlaèiarne je otvorené.\nZatvorte ho a skúste znova.
; Swedish
041D,100=Skrivaregenskaper
041D,11909=Informationsmeddelande
041D,11912=En öppen dialogruta med skrivarinställningar finns.\nStäng den och försök igen.
; Thai
041E,100=¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§à¤Ã×èͧ¾ÔÁ¾ì
041E,11909=à¾×èÍà»ç¹¢éÍÁÙÅ»ÃСͺ
041E,11912=¡Åèͧ¡ÒõÑ駤èÒà¤Ã×èͧ¾ÔÁ¾ìà»Ô´ÍÂÙè\nâ»Ã´»Ô´áÅÐà»Ô´ãËÁèÍÕ¡¤ÃÑé§
; Turkish
041F,100=Yazýcý Özellikleri
041F,11909=Bilginize sunulur
041F,11912=Bir Yazýcý Kurulum iletiþim kutusu zaten açýk.\nLütfen bu kutuyu kapattýktan sonra yeniden deneyin.
; Indonesian
0421,100=Properti Pencetak 
0421,11909=Untuk Informasi Anda 
0421,11912=Kotak dialog Penataan Pencetak sudah terbuka.\nHarap ditutup, kemudian coba lagi.
; Farsi
0429,100=ÊäÙíãÇÊ ÇÑ
0429,11909=ÌåÊ ÇØáÇÚ ÔãÇ
0429,11912=íß äÌÑå äÕÈ ÇÑ ÇÒ ÞÈá ÈÇÒ ÇÓÊ.\náØÝÇð Âä ÑÇ ÈÓÊå æ ÓÓ ãÌÏÏÇð ÇãÊÍÇä ßäíÏ.
; Chinese (PRC)
0804,100=´òÓ¡»úÊôÐÔ
0804,11909=¹©Äú²Î¿¼
0804,11912=¡°´òÓ¡»úÉèÖᱶԻ°¿òÒѾ­´ò¿ª¡£\nÇë¹Ø±Õ¸Ã¶Ô»°¿ò£¬È»ºóÖØÊÔ¡£

[magicolor 2200 DeskLaser]
0409,100= --> 32-bit SuperDriver Setup

[magicolor 6100 DeskLaser]
0409,100= --> 32-bit SuperDriver Setup

[Apphacks 3.1]
;;Set dpPlanes to 3
Photoshop=14,3,3
;;Disable true type engine
MSMAIL=-1,0x0200,0x0200
;;Report 24 bits per pixel to Help (3894)
WINHLP32=12,0xFFFF,24
;;Turn off true type engine in Publisher
MSPUB=-1,0x0200,0x0200
;;for Quark Xpress 3.32 color printing
XPRESS=14,0xffff,3

[Apphacks 95]
;;Enable RC_BANDING in dpRaster
;;Clworks=38,2,2
;;Disable true type engine
Acroex32=-1,0x0200,0x0200
AcroRd32=-1,0x0200,0x0200
;;Enable Micrografx Escapes for Corel Draw 8 (4320)
;;DO NOT DISABLE MGX ESC for COREL DRAW!, it will cause many files to NOT PRINT AT ALL!
;;if a file is not printing correctly, try unchecking the "Send Beziers and Curves to driver" option
;;in the Printer Driver compatibility options.
Coreldrw=-1,0x0002,0
;;Report 24 bits per pixel to Power Point (only needed for 97) (4432)
Powerpnt=12,0xFFFF,24
;; Im just guessing at the module name... 
;; might be FLG or FLGMAIN 
;; bits per pixel to 1 and planes to 3 
F32MAIN=12,0xFFFF,1,14,0xFFFF,3
;;Report 24 bits per pixel to Help (3894)
WINHLP32=12,0xFFFF,24
;;Report 1 bit per pixel for Corel Presentations 8 (4220)
PRWIN8=12,0xFFFF,1
;;Turn off RC_BIGFONTS for Excel
EXCEL=38,0x0400,0
WINWORD=-1,0x400,0x400
;;Turn off Micrografx Escapes for Hun95 (4872)
;;the module name may be HUN_TH16 or HUNMENU
HUN95=-1,0x0002,0
;;Report 1 bit per pixel to Corel WP 8
WPWIN8=12,0xFFFF,1
;;Report 1 bit per pixel for Lotus Notes (4220)
;;Turn off Micrografx Escapes for NLNotes (7130)
NLNOTES=12,0xFFFF,1,-1,0x0002,0
;;turn off MGX escapes for Designer 7 (7231)
Ds70=-1,0x0002,0
;;turn off MGX escapes for MS Publisher (7444)
MSPUB=-1,0x0002,0
;;Report 1bpp for M7 (7734)
M7=12,0xFFFF,1
M7_134=12,0xFFFF,1
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.30