license.txt Driver File Contents (ati803_Win2KXP.zip)

Slutbrugerlicensaftale

LÆS DENNE LICENSAFTALE OMHYGGELIGT FØR BRUG AF SOFTWAREN. VED INSTALLATION ELLER BRUG AF SOFTWARE ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE, SKAL DU STRAKS RETURNERE SOFTWAREN TIL DET STED, HVOR DU HAR KØBT DEN, HVOREFTER DU FÅR DINE PENGE TILBAGE.

1. Licens. Den software, der følger med denne Licens (herefter kaldet "Softwaren"), uanset hvilket medie den distribueres på, er givet i licens til dig af ATI Technologies, Inc. udelukkende til brug i forbindelse med ATI Technologies, Inc. hardwareprodukter, der er købt sammen med Softwaren ("ATI Hardware"). Du ejer det medium, som Softwaren befinder sig på, men ATI Technologies, Inc. og, hvis et er relevant, ATI's Licensgivere (under ét kaldet "ATI") bevarer rettighederne til Softwaren og den tilhørende dokumentation. Du må:
a) anvende Softwaren udelukkende i forbindelse med ATI Hardware på en enkelt computer;
b) tage én kopi af Softwaren i maskinlæsbar form udelukkende som sikkerhedskopi. Du skal på en sådan kopi reproducere ATI's copyright-erklæring og eventuelle andre ophavsretsligt beskyttede tekster, der fandtes på den originale kopi af Softwaren;
c) overdrage alle dine licensrettigheder til Softwaren til tredjepart, forudsat at du også overdrager en kopi af denne Licens, sikkerhedskopien af Softwaren, ATI Hardwaren og den tilhørende dokumentation, og forudsat at den anden part læser og accepterer betingelserne i denne Licens. Efter en sådan overdragelse, ophører din Licens.

2. Begrænsninger. Software indeholder copyright-beskyttet og patenteret materiale, forretningshemmeligheder og andet ophavsretsligt beskyttet materiale. For at beskytte dette  må du ikke - udover i det omfang, gældende lov giver dig ret til det:
a) dekompilere, konstruere baglæns, disassemblere eller på anden måde reducere Softwaren til en form, der er menneskelig forståelig;
b) modificere, give adgang til via netværk, udleje, udlåne, distribuere eller fremstille afledt arbejde, der er baseret på Softwaren som helhed eller dele deraf; eller
c) elektronisk overføre Softwaren fra en computer til en anden eller via et netværk eller på anden måde overføre Softwaren, bortset fra hvad der er tilladt ifølge denne Licens.

3. Ophør. Denne Licens er gældende, indtil den ophører. Du kan når som helst bringe denne Licens til ophør ved at destruere Softwaren, den tilhørende dokumentation og alle kopier af den. Denne Licens ophører omgående uden varsel fra ATI, hvis du ikke overholder alle bestemmelserne i denne Licens. Efter ophør skal du destruere Softwaren, den tilhørende dokumentation og alle kopier deraf.

4. Slutbrugere hos offentlige myndigheder. Hvis du anskaffer Softwaren på vegne af en enhed eller et agentur under United States Government, gælder følgende bestemmelser. United States Government accepterer, at Softwaren og dokumentationen er udviklet for private midler og leveres med "RESTRICTED RIGHTS". Brug, duplikering eller afsløring foretaget af United States Government er underlagt de begrænsninger, der er angivet i DFARS 227.7202-1(a) og 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (Oct 1988), FAR 12.212(a)(1995), FAR 52.227-19, (June 1987) eller FAR 52.227-14(ALT III) (June 1987), og modificeret fra tid til anden. Hvis denne Licens, eller nogen del deraf, bedømmes til at være inkonsistent med de minimumsrettigheder, der er angivet i bestemmelserne i Begrænsede rettigheder, skal minimumsrettighederne gælde.

5. Ingen anden Licens. ATI giver ingen rettigheder eller licenser under denne Licens, direkte eller indirekte, med hensyn til nogen ophavsretsligt beskyttet information eller noget patent, nogen copyright, forretningshemmelighed eller anden intellektuel ejendomsret ejet eller kontrolleret af ATI, bortset fra hvad der direkte er udtrykt i denne Licens.

6. Ekstra licenser. DISTRIBUTION ELLER BRUG AF SOFTWAREN MED ET OPERATIVSSYSTEM KAN KRÆVE EKSTRA LICENSER FRA LEVERANDØREN AF OPERATIVSYSTEMET. 

7. Ansvarsfralæggelse i forbindelse med garanti på Softwaren. Du erkender og accepterer direkte, at brugen af Softwaren sker på dit eget ansvar. Softwaren og den tilhørende dokumentation leveres "SOM DEN ER OG FOREFINDES" og uden garanti af nogen art, og ATI FRALÆGGER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER GARANTI, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET HERTIL, INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. ATI GARANTERER IKKE, AT DE FUNKTIONER, DER FINDES I SOFTWAREN, OPFYLDER DINE KRAV, ELLER AT SOFTWARENS FUNKTION VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, ELLER AT FEJL I SOFTWAREN VIL BLIVE RETTET. DU PÅTAGER DIG HELE ANSVARET FOR RESULTATERNE OG FUNKTIONEN AF DENNE SOFTWARE. HERTIL KOMMER, AT ATI IKKE GARANTERER NOGET MED HENSYN TIL BRUGEN ELLER RESULTATERNE AF BRUGEN AF SOFTWAREN ELLER DEN TILHØRENDE DOKUMENTATION FOR SÅ VIDT ANGÅR KORREKTHEDEN, NØJAGTIGHEDEN PÅLIDELIGHEDEN, AKTUALITETEN ELLER PÅ ANDEN MÅDE. INGEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅDGIVNING FRA ATI ELLER ATI'S AUTORISEREDE REPRÆSENTANT UDGØR NOGEN GARANTI ELLER PÅ ANDEN MÅDE ØGER OMFANGET AF DENNE GARANTI. SKULLE SOFTWAREN VISE SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅHVILER OMKOSTNINGER TIL AL NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER RETTELSE DIG (OG IKKE ATI ELLER ATI'S AUTORISEREDE REPRÆSENTANT). SOFTWAREN ER IKKE BEREGNET TIL MEDICINSKE, LIVSREDDENDE ELLER LIVSOPRETHOLDENDE ANVENDELSER. VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF INDIREKTE GARANTIER, SÅ OVENNÆVNTE UDELUKKELSE GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG. 

8. Begrænsning af ansvar. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER FORSØMMELSE, KAN ATI ELLER ATI'S DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE ELLER AGENTER GØRES ANSVARLIGE OVER FOR DIG HVAD ANGÅR SKADER SOM FØLGE AF UHELD, INDIREKTE ELLER SPECIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER SKADER SOM FØLGE AF MISTET OVERSKUD, FORSTYRRELSE AF VIRKSOMHEDEN, TAB AF VIRKSOMHEDSINFORMATION OG TILSVARENDE), DER HIDRØRER FRA BRUG, MISBRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN ELLER DEN TILHØRENDE DOKUMENTATION, KRÆNKELSE ELLER MISLIGHOLDELSE, HERUNDER DEM SOM MÅTTE STAMME FRA OVERTRÆDELSE ELLER PÅSTÅET OVERTRÆDELSE AF NOGET PATENT, VAREMÆRKE, COPYRIGHT ELLER ANDEN INTELLEKTUEL EJENDOMSRET FRA ATI'S SIDE, SELVOM ATI ELLER ATI'S AUTORISEREDE REPRÆSENTANT ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR SKADER SOM FØLGE AF UHELD ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG. ATI kan ikke gøres ansvarlig for 1) tab af, eller beskadigelse af dine poster eller data eller 2) eventuelle skader, du hævder at have haft, på grundlag af krav fra tredjepart.  Under ingen omstændigheder kan ATI's totale ansvar over for dig for alle skader og tab af alle årsager (uanset om de er omfattet af kontrakt, er uden for aftaleforhold (herunder forsømmelse) eller er fremkommet på anden måde) overstige det beløb, du har betalt for Softwaren.

9. Gældende lov og vilkårenes uafhængighed. Denne Licens er underlagt lovene i provinsen Ontario, Canada, og disses fortolkning uden hensyn til  dens principper vedrørende regelkrydsning. I tilfælde af eventuel konflikt mellem fremmed lov og fremmede regler og regulativer og canadisk lov og canadiske regler og regulativer, skal canadisk lov og canadiske regler og regulativer være gældende og styrende. De Forenede Nationers Konvention om Kontrakter ved Internationalt Salg af Varer gælder ikke for denne Licens. Hvis en ret i en kompetent jurisdiktion af nogen årsag finder nogen bestemmelse i denne Licens eller del heraf umulig at håndhæve, skal denne bestemmelse i Licensen håndhæves i så høj grad, som det er muligt, for at tilgodese parternes hensigt, og den resterende del af denne Licens vil fortsat være fuldgyldig og have virkning.

10. Komplet Licensaftale. Denne Licens udgør hele aftalen mellem parterne, for så vidt angår brugen af Softwaren og den tilhørende dokumentation og tilsidesætter alle tidligere eller samtidige overenskomster eller aftaler, skriftlige eller mundtlige, for så vidt angår dette emne. Ingen ændring eller modifikation af denne Licens vil være bindende, medmindre den er skriftlig og underskrevet at en dertil autoriseret repræsentant for ATI.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.67