license.txt Driver File Contents (ati803_Win2KXP.zip)

Son Kullanýcý Lisans Anlaþmasý

YAZILIMI KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU LÝSANS ANLAÞMASINI DÝKKATLE OKUYUN. YAZILIMI YÜKLEYEREK VEYA KULLANARAK BU LÝSANSIN HÜKÜMLERÝNÝN BAÐLAYICILIÐINI KABUL ETMÝÞ OLACAKSINIZ. LÝSANSIN KOÞULLARINI KABUL ETMÝYORSANIZ YAZILIMI HEMEN ALDIÐINIZ YERE ÝADE EDÝN, PARANIZ ÝADE EDÝLECEKTÝR.

1. Lisans. Daðýtýmýnýn hangi ortam üzerinde yapýldýðýna bakýlmaksýzýn, bu Lisansla birlikte gelen yazýlýmýn (bundan böyle "Yazýlým" olarak anýlacaktýr) lisansý, ATI Technologies Inc. tarafýndan size sadece, Yazýlýmla birlikte satýn alýnan ATI Technologies, Inc. donaným ürünleriyle (bundan böyle "ATI Donanýmý") birlikte kullaným için verilmektedir. Yazýlýmýn üzerine kayýtlý olduðu ortam size aittir, ancak ATI Technologies Inc. ve varsa Lisans Verenleri (hep birlikte "ATI" olarak anýlacaktýr) Yazýlým ve ilgili belgelerle ilgili tüm mülkiyet haklarýný saklý tutar. Lisans kapsamýnda:
a) Yazýlýmý tek bir bilgisayarda sadece ATI Donanýmýyla birlikte kullanabilir;
b) sadece yedekleme amacýyla Yazýlýmýn makinece okunabilir formatta bir kopyasýný yapabilirsiniz. Böyle bir kopyanýn üzerine ATI'nin telif hakký bildirimini ve Yazýlýmýn orijinal kopyasý üzerinde bulunan diðer mülkiyet bilgilerini de kopyalamalýsýnýz;
c) bu Lisansýn bir nüshasýný, Yazýlýmýn yedekleme kopyasýný, ATI donanýmýný ve ilgili belgeleri de devretmeniz ve karþý tarafýn bu Lisansýn hüküm ve þartlarýný okuyup kabul etmesi koþuluyla Yazýlýmdaki tüm lisans haklarýnýzý devredebilirsiniz. Böyle bir devirle lisansýnýz fesholur.

2. Kýsýtlamalar. Yazýlým; telif hakký ve patent kapsamýnda malzemeler, ticari sýrlar ve mülkiyeti özel olan diðer malzemeler içermektedir. Bunlarý korumak amacýyla ve geçerli kanunla özel olarak izin verilen durumlar haricinde:
a) Yazýlýmýn ters derleme, ters mühendislik, ters birleþtirmesini yapamaz veya Yazýlýmý baþka hiçbir þekilde insanlar tarafýndan anlaþýlabilecek bir biçime indirgeyemez;
b) kýsmen veya tamamen Yazýlýma dayanan türetilmiþ iþler oluþturamaz, deðiþiklik yapamaz, daðýtamaz, kiralayamaz, ödünç veremez, ödünç alamaz veya 
c) bu Lisansla izin verilen durumlar haricinde Yazýlýmý bir bilgisayardan diðerine veya að üzerinde ya da baþka þekillerde aktaramazsýnýz.

3. Fesih. Bu Lisans feshedilinceye dek yürürlükte kalýr. Herhangi bir zamanda, Yazýlým, ilgili belgeler ve bunlarýn tüm kopyalarýný imha ederek bu Lisansý feshedebilirsiniz. Bu Lisansýn herhangi bir hükmüne uymazsanýz ATI'nin herhangi bir bildirimde bulunmasýna gerek olmadan Lisans hemen feshedilmiþ olacaktýr. Fesihle birlikte Yazýlýmý, ilgili belgeleri ve bunlarýn tüm kopyalarýný imha etmelisiniz.

4. Kamu Kuruluþu Son Kullanýcýlar. Yazýlýmý Amerika Birleþik Devletleri Hükümeti'ne baðlý herhangi bir daire veya kuruluþ adýna alýyorsanýz aþaðýdaki hükümler geçerlidir. Hükümet, Yazýlým ve belgelerin tüm masraflarý özel kiþilere ait olarak geliþtirildiðini ve "KISITLI HAKLARA" sahip olduðunu kabul eder. Hükümet tarafýndan kullaným, çoðaltým veya ifþasý zaman zaman deðiþikliðe uðrayan halleriyle DFARS 227.7202-1(a) ve 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (Ekim 1988), FAR 12.212(a)(1995), FAR 52.227-19, (Haziran 1987) or FAR 52.227-14'te (ALT III) (Haziran 1987) belirtilen kýsýtlamalara tabidir. Bu Lisansýn veya herhangi bir kýsmýnýn Kýsýtlý Haklar hükümlerinde belirtilen asgari haklarla çeliþtiðine karar verilirse asgari haklar geçerli olacaktýr.

5. Baþka Lisans Yok. ATI tarafýndan bu Lisans kapsamýnda herhangi bir patent, telif hakký, ticari sýr veya ATI'nin malik olduðu veya denetlediði diðer mülkiyet hakkýyla ilgili hiçbir hak veya lisans açýk veya zýmni olarak verilmemektedir.

6. Ýlave Lisanslar. YAZILIMIN BÝR ÝÞLETÝM SÝSTEMÝYLE DAÐITILMASI VEYA KULLANIMI, ÝÞLETÝM SÝSTEMÝ SATICISINDAN ÝLAVE LÝSANSLARIN ALINMASINI GEREKTÝREBÝLÝR. 

7. Yazýlým Garantisi Sorumluluðunun Reddi. Yazýlýmý kullanma riskinin tamamen ve bir tek size ait olduðunu açýk þekilde beyan ve kabul edersiniz. Bu Yazýlým ve ilgili belgeler "OLDUÐU GÝBÝ" ve herhangi bir garanti olmadan verilmekte olup ATI, BELLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK VE PAZARLANABÝLÝRLÝKLE ÝLGÝLÝ ZIMNÝ GARANTÝLER DAHÝL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TÜM AÇIK VE ZIMNÝ GARANTÝLERÝ AÇIKÇA REDDEDER. ATI, YAZILIMDAKÝ ÝÞLEVLERÝN ÝHTÝYAÇLARINIZI KARÞILAYACAÐINA VEYA YAZILIMIN ÇALIÞMASININ KESÝNTÝSÝZ YA DA HATASIZ OLACAÐINA YA DA YAZILIMDAKÝ HATALARIN DÜZELTECEÐÝNE DAÝR HÝÇBÝR GARANTÝ VERMEZ. YAZILIMIN SONUÇLARI VE PERFORMANSIYLA ÝLGÝLÝ TÜM RÝSKÝ SÝZ ÜSTLENÝRSÝNÝZ. AYRICA ATI, YAZILIMIN VE ÝLGÝLÝ BELGELERÝN KULLANIMI VEYA SONUÇLARIYLA ÝLGÝLÝ OLARAK DOÐRULUK, HASSASÝYET, GÜVENÝLÝRLÝK, GÜNCELLÝK VEYA DÝÐER ÖZELLÝKLERÝYLE ÝLGÝLÝ HERHANGÝ BÝR GARANTÝ VERMEZ VEYA HERHANGÝ BÝR ÝDDÝADA BULUNMAZ. ATI VEYA ATI'NÝN YETKÝLÝ TEMSÝLCÝSÝ TARAFINDAN VERÝLEN HERHANGÝ BÝR SÖZLÜ VEYA YAZILI BÝLGÝ YA DA TAVSÝYE HÝÇBÝR ÞEKÝLDE BÝR GARANTÝ OLUÞTURMAZ VEYA BU GARANTÝNÝN KAPSAMINI ARTIRMAZ. YAZILIM HATALI ÇIKACAK OLURSA GEREKEBÝLECEK HER TÜR SERVÝS, ONARIM VEYA DÜZELTME MASRAFINI SÝZ (ATI VEYA ATI'NÝN YETKÝLÝ TEMSÝLCÝSÝ DEÐÝL) ÜSTLENÝRSÝNÝZ. YAZILIM, TIBBÝ, YAÞAM KURTARICI VEYA YAÞAM SÜRDÜRMEYÝ SAÐLAYAN UYGULAMALARDA KULLANIM ÝÇÝN DEÐÝLDÝR. BAZI YETKÝ BÖLGELERÝNDE ZIMNÝ GARANTÝLERÝN HARÝÇ TUTULMASINA ÝZÝN VERÝLMEMEKTE OLUP YUKARIDA BELÝRTÝLEN HARÝÇ TUTULMALAR SÝZÝN ÝÇÝN GEÇERLÝ OLMAYABÝLÝR. 

8. Yükümlülüðün Sýnýrlandýrýlmasý. ÝHMAL DAHÝL OLMAK ÜZERE HÝÇBÝR KOÞULDA, ATI VEYA MÜDÜRLERÝ, MEMURLARI, ÇALIÞANLARI VEYA ACENTALARI, YAZILIM VE ÝLGÝLÝ BELGELERÝN KULLANIMI, HATALI KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASINDAN, ATI'NÝN YETKÝLÝ TEMSÝLCÝSÝ BÖYLE BÝR ZARARIN OLABÝLECEÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝLENDÝRÝLMÝÞ OLSA BÝLE ATI TARAFINDAN YAPILDIÐI ÝDDÝA EDÝLEN HERHANGÝ BÝR PATENT, TESCÝLLÝ MARKA, TELÝF HAKKI VEYA DÝÐER FÝKÝR HAKLARININ ÝHLALÝ DAHÝL OLMAK ÜZERE ÝHLAL VE TEMERRÜDDEN KAYNAKLANAN ARIZÝ, DOLAYLI, ÖZEL VEYA SONUÇSAL ZARARLARDAN (ÝÞTE KÂR KAYBI, ÝÞTE KESÝNTÝ, ÝÞLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLERÝN KAYBI VE BENZERÝ DAHÝL OLMAK ÜZERE) SÝZE KARÞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. BAZI YETKÝ BÖLGELERÝNDE ARIZÝ VEYA SONUÇSAL GARANTÝLERÝN SINIRLANDIRILMASINA HARÝÇ TUTULMASINA ÝZÝN VERÝLMEMEKTE OLUP YUKARIDAKÝ KISITLAMALAR VEYA HARÝÇ TUTULMALAR SÝZÝN ÝÇÝN GEÇERLÝ OLMAYABÝLÝR. ATI 1)kayýt veya verilerinizin kaybý veya hasar görmesi veya 2) herhangi bir üçüncü þahýs talebine dayalý olarak iddia ettiðiniz zarardan dolayý sorumlu olmayacaktýr.  Hiçbir durumda ATI'nin her türlü zarar, ziyan veya dava nedeni (sözleþme, haksýz fiil (ihmal dahil olmak üzere) veya baþka þekillerde) için size karþý yükümlülüðü Yazýlýmý satýn alýrken ödediðiniz miktarý aþmayacaktýr.

9. Geçerli Kanun ve Ayrýlabilirlik. Bu Lisans kanun ilkelerinin çeliþmesine atýfta bulunmadan Kanada'nýn Ontario eyaleti kanunlarýna göre yorumlanacak ve düzenlenecektir. Yabancý kanun, tüzük ve mevzuatýyla Kanada kanunlarý, kurallarý ve mevzuatýyla herhangi bir çeliþki durumunda, Kanada kanun, tüzük ve mevzuatý geçerli olacaktýr. Birleþmiþ Milletler Mallarýn Uluslararasý Satýþý Hakkýnda Sözleþmeler Konvansiyonu bu Lisans için geçerli olmayacaktýr. Yetki sahibi bir mahkemenin herhangi bir nedenle bu Lisansý veya bu Lisansýn herhangi bir bölümünü yürütülemez bulmasý durumunda, Lisansýn o hükmü taraflarýn isteklerine uygun olarak izin verilen maksimum þekilde yürürlüðe konacak ve Lisansýn geriye kalaný tamamen geçerli ve yürürlükte kalacaktýr.

10. Tam Anlaþma. Bu Lisans, Yazýlým ve ilgili belgelerin kullanýlmasýyla ilgili olarak taraflar arasýndaki anlaþmanýn tamamýný teþkil etmekte olup bu konuyla ilgili daha önce veya ayný zamanda yapýlmýþ olabilecek yazýlý veya sözlü her türlü anlaþma ve kabulü geçersiz kýlar. Yazýlý olarak yapýlmadýkça ve ATI'nin gereðince yetkilendirilmiþ bir temsilcisi tarafýndan imzalanmadýkça bu Lisansta yapýlacak hiçbir deðiþiklik baðlayýcý olmayacaktýr.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.44