license.txt Driver File Contents (ati811_w2k_xp.zip)

Licenèní smlouva s koncovým uživatelem

TUTO LICENÈNÍ SMLOUVU SI PROSÍM POZORNÌ PØEÈTÌTE JEŠTÌ PØEDTÍM, NEŽ ZAÈNETE SOFTWARE POUŽÍVAT. NAINSTALOVÁNÍM NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADØUJETE SVÙJ SOUHLAS S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁN(A) PODMÍNKAMI TÉTO LICENÈNÍ SMLOUVY. POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO LICENÈNÍ SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NEPRODLENÌ VRAŤTE SOFTWARE TAM, KDE JSTE HO ZÍSKAL(A) A PENÍZE VÁM BUDOU VRÁCENY.

1. Licence. K softwaru, který jste obdrželi spoleènì s touto licencí (dále jen "software"), bez ohledu na typ média na nìmž je distribuován, vám spoleènost ATI Technologies, Inc. udìluje licenci na jeho používání výhradnì ve spojení s hardwarovými výrobky ATI Technologies, Inc. zakoupenými spolu s tímto softwarem ("hardware ATI"). Jste vlastníkem média, na kterém je software zaznamenán, ale spoleènost ATI Technologies, Inc. a v pøíslušných pøípadech poskytovatelé její licence (spoleènì uvádìní jako "ATI") si ponechávají vlastnické právo na software a související dokumentaci. Smíte:
a) používat tento software na jediném poèítaèi výhradnì ve spojení s hardware ATI;
b) vytvoøit si pouze jako zálohu jednu kopii softwaru ve formì, kterou lze pøeèíst na poèítaèi. Na takovéto kopii musíte reprodukovat upozornìní na autorská práva ATI a všechna ostatní upozornìní týkající se vlastnických práv, které byly na originální kopii softwaru;
c) pøevést všechna svá licenèní práva k tomuto softwaru, za pøedpokladu, že musíte také postoupit kopii této licence, záložní kopii softwaru, hardware ATI a související dokumentaci; dále za pøedpokladu, že si druhá strana pøeète podmínky této licence a bude s nimi souhlasit. Po takovémto pøevodu bude vaše licence ukonèena.

2. Omezení. Software obsahuje materiál chránìný autorskými právy a patenty, obchodní tajemství a další autorizovaný materiál. Aby byla zajištìna jejich ochrana, nesmíte (až na výjimky v rámci platných zákonù):
a) provádìt zpìtný pøeklad softwaru, analyzovat ho, rozkládat ani jinak pøevádìt do srozumitelného tvaru;
b) upravovat, provozovat v síti, pronajímat, pùjèovat, pùjèovat za úhradu, distribuovat ani vytváøet odvozená díla, vycházející z tohoto softwaru celá nebo zèásti; ani
c) pøenášet tento software elektronicky z jednoho poèítaèe do druhého, ani po síti, ani jakkoliv jinak, až na výjimky, které povoluje tato licence.

3. Ukonèení. Tato licence zùstává v platnosti až do jejího ukonèení. Tuto licenci mùžete kdykoliv ukonèit znièením softwaru, související dokumentace a všech jejich kopií. Platnost této licence okamžitì skonèí, a to bez upozornìní spoleènosti ATI, jestliže nesplníte nìkteré její ustanovení. Po skonèení její platnosti musíte software, související dokumentaci a jejich kopie znièit.

4. Koncoví uživatelé ve státní správì. Jestliže jste získal(a) tento software jménem nìkterého útvaru nebo organizace státní správy Spojených státù, platí následující ustanovení. Státní správa souhlasí, že tento software a dokumentace byly vyvinuty na soukromé náklady a jsou chránìny "OMEZENÝMI PRÁVY". Použití, kopírování nebo zveøejnìní státní správou podléhá omezením, která jsou dále stanovena v DFARS 227.7202-1(a) a 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (øíjen 1988), FAR 12.212(a)(1995), FAR 52.227-19, (èerven 1987) nebo FAR 52.227-14(ALT III) (èerven 1987), které jsou èas od èasu novelizovány. V pøípadì, že tato licence, nebo jakákoliv její èást, bude považována za nesluèitelnou s minimálními právy definovanými v ustanoveních o omezených právech, budou platit minimální práva.

5. Žádná jiná licence. ATI neposkytuje v rámci této licence žádná práva ani licence, ať již výslovnì nebo nepøímo, pokud jde o jakékoliv chránìné informace nebo patenty, autorská práva, obchodní tajemství nebo práva na další duševní vlastnictví, která jsou majetkem spoleènosti ATI nebo jsou pod její kontrolou, až na výjimky, jež jsou výslovnì stanoveny v této licenci.

6. Další licence. DISTRIBUCE NEBO POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU S OPERAÈNÍM SYSTÉMEM MÙŽE VYŽADOVAT DALŠÍ LICENCE OD PRODEJCE DANÉHO OPERAÈNÍHO SYSTÉMU. 

7. Odmítnutí záruky na software. Jednoznaènì uznáváte a souhlasíte s tím, že používání tohoto softwaru je výhradnì na vaše vlastní nebezpeèí. Software a související dokumentace jsou poskytnuty "v dané podobì" a bez záruky jakéhokoliv druhu a ATI VÝSLOVNÌ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ NEBO MLÈKY PØEDPOKLÁDANÉ VÈETNÌ, ALE NIKOLIV VÝHRADNÌ, MLÈKY PØEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URÈITÝ ÚÈEL. ATI NEZARUÈUJE, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V TOMTO SOFTWARU BUDOU SPLÒOVAT VAŠE POŽADAVKY, ANI NEPØETRŽITÉ NEBO BEZCHYBNÉ FUNGOVÁNÍ SOFTWARU, ANI TO, ŽE VADY SOFTWARU BUDOU OPRAVENY. POKUD JDE O VÝSLEDKY A VÝKONNOST SOFTWARU, VEŠKERÉ RIZIKO NESETE VY. KROMÌ TOHO, ATI NEUZNÁVÁ ANI NEPØIPOUŠTÍ REKLAMACE TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝSLEDKÙ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU NEBO SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, POKUD JDE O JEJICH BEZCHYBNOST, PØESNOST, SPOLEHLIVOST, AKTUÁLNOST A DALŠÍ. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ INFORMACE NEBO RADY POSKYTNUTÉ SPOLEÈNOSTÍ ATI NEBO JEJÍMI AUTORIZOVANÝMI ZÁSTUPCI NEBUDOU VYTVÁØET ŽÁDNOU ZÁRUKU, ANI NEBUDOU ŽÁDNÝM ZPÙSOBEM ROZŠIØOVAT ROZSAH TÉTO ZÁRUKY. JESTLIŽE SE UKÁŽE, ŽE JE SOFTWARE VADNÝ, PØEBÍRÁTE (VY A NIKOLIV ATI NEBO AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE ATI) VŠECHNY NÁKLADY NA VEŠKERÉ POTØEBNÉ SLUŽBY, OPRAVY NEBO ÚPRAVY. TENTO SOFTWARE NENÍ URÈEN K POUŽITÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ, ANI PØI ZÁCHRANÌ NEBO UDRŽOVÁNÍ ŽIVOTA. NÌKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUÈENÍ MLÈKY PØEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUÈENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. 

8. Omezení odpovìdnosti. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VÈETNÌ PØÍPADÙ NEDBALOSTI, NEBUDOU ATI ANI JEJÍ ØEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMÌSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI VÙÈI VÁM ODPOVÌDNI ZA JAKÉKOLIV NÁHODNÉ, NEPØÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VÈETNÌ ŠKOD ZE ZTRÁT ZISKU Z PODNIKÁNÍ, PØERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY INFORMACÍ O PODNIKÁNÍ A PODOBNÌ), KTERÉ VZNIKLY NA ZÁKLADÌ POUŽITÍ, NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT TENTO SOFTWARE NEBO SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACI, PORUŠENÍ NEBO NEDODRŽENÍ PODMÍNEK, VÈETNÌ ŠKOD, KTERÉ VZNIKLY NA ZÁKLADÌ PORUŠENÍ NEBO ÚDAJNÉHO PORUŠENÍ JAKÝCHKOLIV PATENTÙ, OCHRANNÝCH ZNÁMEK, AUTORSKÝCH PRÁV NEBO DALŠÍCH PRÁV NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ SPOLEÈNOSTÍ ATI, DOKONCE ANI V PØÍPADÌ, ŽE BYLA SPOLEÈNOST ATI NEBO JEJÍ AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD INFORMOVÁNA. NÌKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUÈENÍ ODPOVÌDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUÈENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. ATI neponese odpovìdnost za 1) ztrátu nebo poškození vašich záznamù nebo dat ani 2) za jakékoliv vámi vymáhané náhrady škod, které vznikly na základì požadavku jakékoliv tøetí strany. V žádném pøípadì pak celková odpovìdnost spoleènosti ATI za všechny škody, ztráty a dùvody k žalobì (ať již v rámci smlouvy, jako delikt (vèetnì nedbalosti) nebo jiné) vùèi vám nepøekroèí èástku, kterou jste za tento software zaplatili.

9. Platné zákony a oddìlitelnost. Tato licence se øídí zákony provincie Ontario v Kanadì a bude podle nich vykládána bez ohledu na rozpory v právních zásadách. V pøípadì jakýchkoliv rozporù mezi cizími zákony, pøedpisy a naøízeními a kanadskými zákony, pøedpisy a naøízeními platí kanadské zákony, pøedpisy a naøízení. Na tuto licenci se nebude vztahovat úmluva Spojených národù o kontraktech pro mezinárodní prodej zboží. Pokud z nìjakého dùvodu soud pøíslušné jurisdikce shledá nìkteré ustanovení této licence nebo jeho èást nevymahatelným, bude dané ustanovení této licence vymáháno v maximálním pøípustném rozsahu, aby se tak uskuteènil zámìr smluvních stran, a zbývající èást této licence zùstane v plné platnosti a úèinnosti.

10. Úplná smlouva. Tato licence tvoøí úplnou smlouvu mezi smluvními stranami, pokud jde o používání softwaru a související dokumentace, a nahrazuje všechny pøedchozí nebo souèasné dohody nebo smlouvy, ať již písemné nebo ústní, týkající se jejího pøedmìtu. Žádné doplòky k této licenci ani její úpravy nebudou závazné, pokud nebudou v písemné formì a podepsané øádnì zplnomocnìným zástupcem spoleènosti ATI.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.63