license.txt Driver File Contents (ati811_w2k_xp.zip)

Käyttöoikeussopimus

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÄMISTÄ. ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI KÄYTTÄMÄLLÄ SITÄ ASIAKAS SITOUTUU KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOIHIN. JOS ASIAKAS EI HYVÄKSY KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOJA, OHJELMISTO TULEE PALAUTTAA MAHDOLLISIMMAN PIAN OHJELMISTON MYYJÄLLE, JOKA HYVITTÄÄ OSTOHINNAN.

1. Käyttöoikeussopimus.  ATI Technologies, Inc. myöntää asiakkaalle tämän käyttöoikeussopimuksen yhteydessä toimitetun ohjelmiston (jäljempänä "ohjelmisto") käyttöoikeuden, ohjelmiston toimittamiseen käytetystä tietovälineestä riippumatta. Ohjelmisto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan ohjelmiston yhteydessä hankittujen ATI Technologies, Inc:in laitteistojen (jäljempänä "ATI-laitteisto") kanssa. Ohjelmiston tietovälineen omistusoikeus siirtyy asiakkaalle, mutta ohjelmiston ja siihen liittyvän dokumentaation omistusoikeus säilyy ATI Technologies, Inc:illä ja sen mahdollisilla lisenssinhaltijoilla (jäljempänä "ATI"). Asiakkaalla on oikeus:
a) käyttää ohjelmistoa ainoastaan ATI-laitteiston kanssa yhdessä tietokoneessa;
b) tehdä yksi koneellisesti luettavassa muodossa oleva kopio ohjelmistosta varmuuskopiointia varten. ATI:n tekijänoikeustiedot ja muut alkuperäisen ohjelmiston omistusoikeustiedot, jotka olivat ohjelmiston, on kopioitava tälle kopiolle.
c) siirtää kaikki ohjelmiston käyttöoikeudet, jos samalla siirretään myös tämä käyttöoikeussopimus, ohjelmiston varmuuskopio, ATI-laitteisto ja siihen liittyvä dokumentaatio ja toinen osapuoli lukee tämän käyttöoikeussopimuksen ja hyväksyy sen ehdot. Alkuperäisen asiakkaan käyttöoikeussopimuksen voimassaolo päättyy käyttöoikeuksien siirron yhteydessä.

2. Rajoitukset. Ohjelmisto sisältää tekijänoikeuksien alaista ja patentoitua materiaalia, liikesalaisuuksia ja immateriaalioikeuksien alaista materiaalia. Näiden suojaamiseksi asiakas ei saa, paitsi milloin lainsäädäntö toisin määrää:
a) palauttaa ohjelmiston koontikäännöstä, selvittää ohjelmiston valmistustapaa, purkaa koodia tai muuten palauttaa ohjelmistoa muuhun kuin koneellisesti luettavaan muotoon
b) muokata, asentaa verkkoon, vuokrata, lainata, levittää tai luoda ohjelmistoon tai sen osaan perustuvia johdannaisia tai 
c) siirtää ohjelmistoa sähköisesti tai verkon kautta tietokoneesta toiseen tai muuten siirtää ohjelmistoa muutoin kuin käyttöoikeussopimuksessa määritetyllä tavalla.

3. Päättyminen. Käyttöoikeussopimus on voimassa, kunnes se päätetään. Asiakas voi päättää käyttöoikeussopimuksen milloin tahansa tuhoamalla ohjelmiston, siihen liittyvän dokumentaation ja kaikki näiden kopiot. Käyttöoikeussopimus lakkaa välittömästi, ilman ATI:n ilmoitusta, jos asiakas ei noudata käyttöoikeussopimuksen ehtoja. Sopimuksen päättyessä asiakkaan on tuhottava ohjelmisto, siihen liittyvä dokumentaatio ja kaikki näiden kopiot.

4. Hallituksen käyttäjät. Jos asiakas hankkii tämän ohjelmiston Yhdysvaltain hallituksen yksikön tai toimiston puolesta, sovelletaan seuraavia ehtoja: Hallitus hyväksyy, että ohjelmisto ja dokumentaatio on kehitetty yksityisillä varoilla ja ne toimitetaan RAJOITETUIN OIKEUKSIN. Ohjelmiston ollessa hallituksen käytössä sovelletaan kohtien DFARS 227.7202-1(a) ja 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (lokakuu 1988), FAR 12.212(a)(1995), FAR 52.227-19, (kesäkuu 1987) tai FAR 52.227-14(ALT III) (kesäkuu 1987) mukaisia rajoituksia kaikkine lisäyksineen. Jos käyttöoikeussopimuksen tai jonkin sen osan katsotaan olevan ristiriidassa rajoitettujen oikeuksien vähimmäisvaatimusten kanssa, sovelletaan vähimmäisvaatimuksia.

5. Ei muita käyttöoikeussopimuksia. Tässä käyttöoikeussopimuksessa suoraan ilmoitettujen oikeuksien lisäksi ATI ei myönnä tämän käyttöoikeussopimuksen alaisia suoria tai epäsuoria oikeuksia tai käyttöoikeussopimuksia, jotka liittyvät omistusoikeuksiin, patentteihin, tekijänoikeuksiin, liikesalaisuuksiin tai muihin ATI:n omistamiin tai hallitsemiin immateriaalioikeuksiin.

6. Muut käyttöoikeussopimukset. OHJELMISTON LEVITTÄMINEN TAI KÄYTTÄMINEN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN KANSSA SAATTAA EDELLYTTÄÄ KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN VALMISTAJAN MYÖNTÄMIÄ MUITA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIA. 

7. Rajoitetun takuun vastuuvapauslauseke. Asiakas hyväksyy käyttävänsä ohjelmistoa omalla vastuullaan. Ohjelmisto ja siihen liittyvä dokumentaatio toimitetaan sinällään, ilman mitään takuita, EIKÄ ATI MYÖNNÄ MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NÄIHIN RAJOITTUEN, EPÄSUORA MYYTÄVYYSTAKUU TAI TAKUU TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUDESTA.  ATI EI TAKAA, ETTÄ OHJELMISTON SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT VASTAAVAT ASIAKKAAN VAATIMUKSIA TAI ETTÄ OHJELMISTON TOIMINTA ON KESKEYTYKSETÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ TAI ETTÄ OHJELMISTOSSA OLEVAT VIAT KORJATAAN. OHJELMISTON TOIMINNAN JA KÄYTÖN TULOSTEN RISKI ON YKSINOMAAN ASIAKKAALLA. ATI EI MYÖSKÄÄN TAKAA OHJELMISTON TAI SIIHEN LIITTYVÄN DOKUMENTAATION KÄYTÖN TAI KÄYTÖN TULOSTEN OIKEELLISUUTTA, TARKKUUTTA, LUOTETTAVUUTTA, AJANTASAISUUTTA TAI MUITA OMINAISUUKSIA TAI ANNA LAUSUNTOJA NÄISTÄ. ATI:N TAI ATI:N VALTUUTETUN EDUSTAJAN ANTAMA SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO TAI NEUVO EI MUODOSTA TAKUUTA TAI LAAJENNA TÄMÄN TAKUUN KATTAVUUTTA. JOS OHJELMISTO ON VIALLINEN, ASIAKAS (EI ATI TAI ATI:N VALTUUTETTU EDUSTAJA) ON VASTUUSSA HUOLLON TAI KORJAUKSEN EDELLYTTÄMISTÄ KUSTANNUKSISTA. OHJELMISTOA EI OLE TARKOITETTU LÄÄKETIETEELLISIIN TARKOITUKSIIN TAI ELINTÄRKEISIIN KÄYTTÖKOHTEISIIN. JOIDENKIN MAIDEN TAI ALUEIDEN LAINSÄÄDÄNTÖ EI SALLI EPÄSUORIEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU EPÄSUORIEN TAKUIDEN POISSULKEMINEN EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KAIKKIA ASIAKKAITA. 

8. Vastuun rajoitus. ATI, SEN JOHTO, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA, HUOLIMATTOMUUS MUKAAN LUKIEN, VASTAA SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI TUOTTAMUKSELLISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKETOIMINNAN VOITTOJEN MENETYKSEN, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISEN, LIIKETOIMINNAN TIETOJEN MENETYKSEN JA VASTAAVIEN VAHINKOJEN KORVAAMINEN), JOTKA AIHEUTUVAT OHJELMISTON TAI SIIHEN LIITTYVÄN DOKUMENTAATION KÄYTÖSTÄ, VÄÄRINKÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÖKELVOTTOMUUDESTA, SOPIMUSRIKKOMUKSESTA TAI TOIMIMATTOMUUDESTA, MUKAAN LUKIEN KORVAUKSET, JOTKA PERUSTUVAT ATI:N TEKEMÄÄN PATENTIN, TEKIJÄNOIKEUDEN TAI MUUN IMMATERIAALIOIKEUDEN LOUKKAUKSEEN TAI VÄITETTYYN LOUKKAUKSEEN, VAIKKA ATI:A TAI ATI:N VALTUUTETTUA EDUSTAJAA OLISI VAROITETTU VAHINGONKORVAUSTEN MAHDOLLISUUDESTA. JOIDENKIN MAIDEN TAI ALUEIDEN LAINSÄÄDÄNTÖ EI SALLI SATUNNAISTEN TAI TUOTTAMUKSELLISTEN VAHINGONKORVAUSTEN VASTUUN RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KAIKKIA ASIAKKAITA. ATI ei ole vastuussa 1) tietojen tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta tai 2) mahdollisista kolmansien osapuolien asiakkaalle esittämistä vahingonkorvausvaatimuksista. ATI:n enimmäisvastuu vahingonkorvauksista, tuhoutumisesta ja toimintasyistä (sopimuksellisista, sopimusrikkomuksista (huolimattomuus mukaan lukien) tai muista) ei missään tapauksessa ole suurempi kuin asiakkaan ohjelmistosta maksama hinta.

9. Sovellettava lainsäädäntö ja erotettavuus. Tämä käyttöoikeussopimus on kanadalaisen Ontarion provinssin lakien alainen ilman viittauksia lain periaatteiden ristiriitaan. Jos ulkomaisten ja kanadalaisten lakien, sääntöjen ja määräysten välillä on ristiriitoja, sovelletaan kanadalaisia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä. Tähän käyttöoikeussopimukseen ei sovelleta Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälistä tavaroiden kauppaa koskevia sopimuksia. Jos pätevän lainsäädännöllisen alueen oikeusistuin havaitsee käyttöoikeussopimuksen ehdon tai jonkin sen osan olevan täytäntöönpanokelvoton, käyttöoikeussopimuksen ehto pannaan täytäntöön mahdollisimman suuressa määrin osapuolia sitovana sopimuksena, ja käyttöoikeussopimuksen muu osa pysyy kokonaisuudessaan voimassa ja sovellettavana.

10. Täydellinen sopimus. Tämä käyttöoikeussopimus muodostaa osapuolten välisen ohjelmiston ja siihen liittyvän dokumentaation käyttöä koskevan täydellisen sopimuksen, ja se korvaa aikaisemmat tätä asiaa koskevat suulliset ja kirjalliset sopimukset tai sitoumukset. Tähän käyttöoikeussopimukseen tehdyt lisäykset tai muutokset eivät ole sitovia, elleivät ne ole kirjallisia ja ATI:n valtuutetun edustajan allekirjoittamia.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.02