license.txt Driver File Contents (ati811_w2k_xp.zip)

Végfelhasználói licenciaszerzõdés

A SZOFTVER HASZNÁLATA ELÕTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN LICENCIÁT. A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL ÖN MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZÕNEK FOGADJA EL A JELEN LICENCIA FELTÉTELEIT. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL A JELEN LICENCIA FELTÉTELEIT, HALADÉKTALANUL JUTTASSA VISSZA A SZOFTVERT ARRA A HELYRE, AHOL BESZEREZTE AZT, ÉS A VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSRE KERÜL.

1. Licencia. A jelen Licenciához tartozó szoftvert (a továbbiakban "Szoftver") - tekintet nélkül arra, hogy milyen hordozón kerül forgalomba - Ön az ATI Technologies, Inc. licenciája alapján kizárólag az ATI Technologies, Inc. e Szoftverrel vásárolt hardvertermékével ("ATI Hardver") együtt használhatja. Ön a tulajdonosa a hordozónak, amelyen a Szoftvert rögzítették, de az ATI Technologies, Inc. és esetleges Licenciaadói (a továbbiakban együtt "ATI") megtartják a jogot a Szoftverre és a kapcsolódó dokumentációra. Ön jogosult:
a) kizárólag az ATI Hardverrel együtt, egyetlen számítógépen, használni a Szoftvert;
b) kizárólag biztonsági másolat céljára, gép által olvasható formában, készíteni a Szoftverrõl egy másolatot. Az ilyen másolaton el kell helyeznie az ATI szerzõi jogi figyelmeztetését és minden egyéb tulajdonosi információt, amely a Szoftver eredeti példányán szerepelt;
c) átruházni a Szoftverre vonatkozó valamennyi licenciáját, feltéve, hogy egyúttal átruházza a jelen Licencia egy példányát, a Szoftver biztonsági másolatát, az ATI Hardvert és a kapcsolódó dokumentációt, feltéve továbbá, hogy a másik fél elolvassa a jelen Licencia feltételeit és elfogadja azokat.

2. Korlátozások. A Szoftver szerzõi jog által védett és szabadalmazott anyagot, üzleti titkokat és egyéb saját tulajdonú anyagot tartalmaz. Ezek védelme érdekében - kivéve, ha az alkalmazandó törvények megengedik - Ön nem jogosult:
a) a Szoftvert visszafordítani assembly vagy magas szintû nyelvre, visszatervezni, vagy más módon ember számára érthetõ formára alakítani;
b) a Szoftvert egészben vagy részben módosítani, hálózaton elérhetõvé tenni, bérbe adni, kölcsönadni, terjeszteni, vagy a Szoftver egésze vagy egy része alapján származékos mûvet létrehozni;
c) a Szoftvert elektronikus úton továbbítani egy számítógéprõl egy másikra vagy egy hálózaton keresztül, vagy más módon átadni a Szoftvert, kivéve a jelen Licencia által megengedett módot.

3. Megszûnés. A jelen Licencia a megszûnésig hatályos. A Szoftver, a kapcsolódó dokumentáció és azok valamennyi példányának megsemmisítésével Ön bármikor megszüntetheti a jelen Licenciát. A jelen Licencia az ATI által küldött értesítés nélkül azonnal megszûnik, ha Ön a jelen Licencia bármely rendelkezését elmulasztja betartani. A megszûnéskor Önnek meg kell semmisítenie a Szoftvert, a kapcsolódó dokumentációt és azok valamennyi példányát.

4. Kormányzati végfelhasználók. Ha Ön az Egyesült Államok Kormányának bármely egysége vagy hivatala nevében szerzi meg a Szoftvert, akkor a következõ rendelkezések érvényesek. A Kormány elfogadja, hogy a Szoftver és a dokumentáció fejlesztése magánpénzbõl történt, és hogy azokra a "KORLÁTOZOTT JOGOK" vonatkoznak. A Kormány általi használat, többszörözés és nyilvánosságra hozatal az idõrõl idõre módosított DFARS 227.7202-1(a) és 227.7202-3(a) (1995), a DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (Oct 1988), a FAR 12.212(a)(1995), a FAR 52.227-19, (June 1987) vagy a FAR 52.227-14(ALT III) (June 1987) rendelkezésekben leírtak szerinti korlátozás alá esik. Abban az esetben, ha a jelen Licencia, vagy annak bármely része nincs összhangban a Korlátozott Jogok rendelkezéseiben megállapított minimális jogokkal, a minimális jogok érvényesítendõk.

5. Nincs más licencia. Az ATI a tulajdonában lévõ vagy általa ellenõrzött semmilyen saját tulajdonú információra vagy szabadalomra, szerzõi jogra, üzleti titokra vagy más szellemi tulajdonra vonatkozó jogra sem kifejezetten sem beleértve nem ad semmilyen jogot vagy licenciát a jelen Licencia értelmében, kivéve, ha azt a jelen Licencia kifejezetten elrendeli.

6. További licenciák. A SZOFTVERNEK EGY OPERÁCIÓS RENDSZERREL TÖRTÉNÕ TERJESZTÉSÉHEZ VAGY HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉG LEHET AZ OPERÁCIÓS RENDSZER ELADÓJÁTÓL KAPOTT TOVÁBBI LICENCIÁKRA. 

7. A Szoftverre vonatkozó szavatosságról való lemondás. Ön kifejezetten elismeri és elfogadja, hogy a Szoftvert kizárólag a saját kockázatára használja. A Szoftvert és a kapcsolódó dokumentációt úgy kapja, "AHOGY VAN" és mindenféle szavatosság nélkül, és az ATI KIFEJEZETTEN ELUTASÍT MINDEN KIFEJEZETT ÉS HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT, EZEN BELÜL, DE NEM KIZÁRÓLAG, A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT. AZ ATI NEM SZAVATOLJA, HOGY A SZOFTVER ÁLTAL TARTALMAZOTT FUNKCIÓK MEGFELELNEK AZ ÖN IGÉNYEINEK, VAGY HOGY A SZOFTVER MEGSZAKÍTÁS ÉS HIBA NÉLKÜL MÛKÖDNI FOG, VAGY HOGY A SZOFTVER HIBÁI KI LESZNEK JAVÍTVA. A SZOFTVER EREDMÉNYÉT ÉS TELJESÍTMÉNYÉT ILLETÕEN ÖN A TELJES KOCKÁZATOT MAGÁRA VÁLLALJA. AZ ATI TOVÁBBÁ NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT ÉS SEMMILYEN NYILATKOZATOT NEM TESZ A SZOFTVER VAGY A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓ HASZNÁLATÁRA VAGY HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYÉRE VONATKOZÓAN AZOK HELYESSÉGE, PONTOSSÁGA, MEGBÍZHATÓSÁGA, IDÕSZERÛSÉGE TEKINTETÉBEN VAGY EGYÉB TEKINTETBEN. AZ ATI VAGY AZ ATI MEGHATALMAZOTT KÉPVISELÕJE ÁLTAL ADOTT SEMMILYEN SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÁS VAGY TANÁCS NEM HOZHAT LÉTRE SZAVATOSSÁGOT, ÉS SEMMILYEN MÓDON NEM NÖVELHETI A JELEN SZAVATOSSÁG TERJEDELMÉT. HA A SZOFTVER HIBÁSNAK BIZONYUL, ÖN (ÉS NEM AZ ATI VAGY AZ ATI MEGHATALMAZOTT KÉPVISELÕJE) MAGÁRA VÁLLALJA A SZÜKSÉGES KARBANTARTÁS, HELYREÁLLÍTÁS ÉS JAVÍTÁS TELJES KÖLTSÉGÉT. A SZOFTVERT NEM ORVOSI, ÉLETMENTÕ VAGY ÉLETFENNTARTÓ ALKALMAZÁSOKHOZ SZÁNTÁK. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK MEG A HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁT, ÍGY ELÕFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK AZ ÖN ESETÉBEN NEM ALKALMAZHATÓK.

8. A felelõsség korlátozása. AZ ATI VAGY IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELÕI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, EZEN BELÜL GONDATLANSÁG ESETÉN SEM TARTOZNAK ÖNNEK FELELÕSSÉGGEL SEMMILYEN VÉLETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (EZEN BELÜL AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSÁBÓL, AZ ÜZLETI INFORMÁCIÓ ELVESZÉSÉBÕL ÉS MÁS HASONLÓKBÓL EREDÕ KÁROKÉRT), AMELY A SZOFTVER VAGY A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓ HASZNÁLATÁBÓL, HELYTELEN HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, KÖTELESSÉGSZEGÉSBÕL VAGY NEM TELJESÍTÉSBÕL ERED, KÖZTÜK AZOKÉRT A KÁROKÉRT SEM, AMELYEK BÁRMILYEN SZABADALOMNAK, VÉDJEGYNEK, SZERZÕI JOGNAK VAGY SZELLEMI TULAJDONRA VONATKOZÓ MÁS JOGNAK AZ ATI ÁLTALI MEGSÉRTÉSÉBÕL VAGY ÁLLÍTÓLAGOS MEGSÉRTÉSÉBÕL EREDNEK, AKKOR SEM, HA AZ ATI-T VAGY AZ ATI MEGHATALMAZOTT KÉPVISELÕJÉT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETÕSÉGÉRÕL. EGYES JOGHATÓSÁGOK A VÉLETLEN VAGY A KÖVETKEZMÉNYES KÁROKRA NEM ENGEDIK MEG A KÁRTÉRÍTÉSI FELELÕSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT, ÍGY ELÕFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK AZ ÖN ESETÉBEN NEM ALKALMAZHATÓK. Az ATI nem tartozik felelõsséggel 1) az Ön nyilvántartásai vagy adatai elveszéséért vagy károsodásáért, sem 2) bármilyen Ön által igényelt, bármely harmadik személy igényén alapuló kárösszegért. Az ATI Önt illetõ teljes kártérítési felelõssége az összes kárért, veszteségért és kereseti jogalapokért (akár szerzõdés szerinti, szerzõdésen kívüli károkozás (beleértve a mulasztást) vagy egyéb) semmilyen esetben sem haladja meg az Ön által a Szoftverért fizetett összeget.

9. Alkalmazandó jog és oszthatóság. A jelen Licenciára Kanada Ontario tartományának joga alkalmazandó, és a Licenciát e jog alapján kell értelmezni, a kollíziós jogi rendelkezésekre történõ hivatkozás nélkül. Abban az esetben, ha a külföldi jog, elõírások és rendelkezések, valamint a kanadai jog, elõírások és rendelkezések között összeütközés áll fenn, a kanadai jog, elõírások és rendelkezések jutnak érvényre és azok alkalmazandóak. A jelen Licenciára nem alkalmazható az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerzõdéseirõl szóló Egyezménye. Ha egy illetékes joghatóság bírósága bármilyen okból a jelen Licenciának vagy annak valamely részének bármely rendelkezését végre nem hajthatónak találja, akkor a Licencia e rendelkezését a megengedett legnagyobb mértékben érvényesíteni kell, hogy a felek szándéka megvalósuljon, a jelen Licencia fennmaradó része pedig továbbra is teljes mértékben hatályos.

10. Teljes megállapodás. A jelen Licencia a Szoftver és a kapcsolódó dokumentáció használatára vonatkozóan a felek közötti teljes megállapodást megtestesíti, és felvált minden korábbi vagy egyidõs, szóbeli vagy írásbeli ilyen tárgyú megegyezést vagy megállapodást. A jelen Licencia semmilyen módosítása vagy megváltoztatása nem lesz kötelezõ érvényû, hacsak írásba nem foglalták, és az ATI megfelelõ módon meghatalmazott képviselõje alá nem írta.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.99