VL_Thai.txt Driver File Contents (usb-uf6.zip)

¢éͤÇ÷ÃÒº--ä´ÃàÇÍÃì USB 2.0 ·ÕèºÃèØÍÂÙèã¹ CD-ROM á¼è¹¹Õé ÊÓËÃѺãªé§Ò¹¡Ñº¼ÅÔµÀѳ±ìªÔ»àÇçµ VIA à·èÒ¹Ñé¹ ¡ÒùÓä»ãªé§Ò¹â´ÂäÁèä´éÃѺ͹حҵ¹Í¡à˹×ͨҡÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì¹Õé «Öè§ÃÇÁ¶Ö§áµèäÁè¨Ó¡Ñ´ÍÂÙèà¾Õ§¡ÒÃᨡ¨èÒµèÍà·èÒ¹Ñé¹ ÍÒ¨à»ç¹¡ÒÃÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸Ôã¹·ÃѾÂìÊÔ¹·Ò§»Ñ­­Ò¢Í§ºØ¤¤ÅÍ×è¹áÅÐäÁè͹حҵãËé¡ÃзÓä´é"
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.85