VL_POL.txt Driver File Contents (usb-uf6.zip)

Driver Package File Name: usb-uf6.zip
File Size: 15.2 MB

Wa¿ne--Sterowniki USB 2.0 znajduj¹ce siê na tym dysku CD-ROM mog¹ byæ stosowane jedynie z produktami i w po³¹czeniu z produktami chipsetu VIA. Ka¿de nieautoryzowane u¿ycie w innym celu ni¿ wymieniony, w³¹cznie z dalsz¹ redystrybucj¹, mo¿e naruszaæ prawa w³asności intelektualnej stron trzecich i nie powinno byæ dozwolone. 
server: web1, load: 0.77