VL_KOR.txt Driver File Contents (usb-uf6.zip)

Driver Package File Name: usb-uf6.zip
File Size: 15.2 MB

Áß¿ä--ÀÌ CD-ROM¿¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ´Â USB 2.0 µå¶óÀ̹ö´Â VIA Ĩ¼Â Á¦Ç° Àü¿ëÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ ¿ëµµ ¿Ü¿¡ Àç¹èÆ÷ µî ±âŸ Çã°¡µÇÁö ¾ÊÀº »ç¿ëÀº Á¦3ÀÚÀÇ ÁöÀû Àç»ê±ÇÀ» ħÇØÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Çã¿ëµÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
server: web5, load: 1.28