VL_CZE.txt Driver File Contents (usb-uf6.zip)

Driver Package File Name: usb-uf6.zip
File Size: 15.2 MB

Dùležité--Ovladaèe USB 2.0 na tomto disku CD-ROM jsou urèeny výhradnì pro použití s produkty s èipovou sadou VIA. Jakékoli použití pro jiné úèely vèetnì, ale bez omezení, dalšího šíøení, mùže být v rozporu s právy na duševní vlastnictví tøetích stran a je zakázáno.
server: web1, load: 0.70