license.txt Driver File Contents (win2k_xp.zip)

LICENTIEOVEREENKOMST INTEL-SOFTWARE (OEM/ IHV / ISF-Distributie & Eindgebruiker)

BELANGRIJK - LEES DE VOLGENDE INFORMATIE DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE KOPIEERT, INSTALLEERT OF GEBRUIKT. 
Gebruik en laad deze Software en bijbehorende materialen (gezamenlijk: de "Software") niet voordat u zich op de hoogte hebt gesteld van de volgende voorwaarden. Door de Software te laden of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet met deze voorwaarden instemt, installeer of gebruik de Software dan niet.

Let ook op het volgende:
* Als u fabrikant van originele apparatuur (Original Equipment Manufacturer - OEM), een onafhankelijke hardwareleverancier (Independent Hardware Vendor - IHV) of een onafhankelijke softwareleverancier (Independent Software Vendor - ISV)bent, is deze volledige LICENTIEOVEREENKOMST van toepassing;
* Als u eindgebruiker bent, is alleen Deel A, de LICENTIEOVEREENKOMST INTEL SOFTWARE, van toepassing.

Voor OEM's, IHV's en ISV's:

LICENTIE. Deze Software is alleen gelicentieerd voor gebruik in combinatie met producten die uit Intel-componenten bestaan. De hier genoemde licentie is niet van toepassing op gebruik van de Software in combinatie met producten die niet uit Intel-componenten bestaan. Intel verleent u, onderhevig aan de voorwaarden van deze overeenkomst, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde, volledig betaalde licentie krachtens de auteursrechten van Intel, om:
	a) de Software intern voor uw eigen ontwikkelings- en onderhoudsdoeleinden te gebruiken, te wijzigen en te kopiëren; en
	b) de Software, inclusief producten die afgeleid zijn van de Software, te wijzigen, te kopiëren en te distribueren aan uw eindgebruikers, maar alleen krachtens een licentieovereenkomst met voorwaarden die ten minste de beperkingen kennen die beschreven zijn in Intel's licentieovereenkomst voor eindgebruikers, aangehecht als Deel A; en
	c) de eventueel met de Software meegeleverde documentatie voor eindgebruikers aan te passen, te kopiëren en te distribueren, doch alleen in combinatie met de Software

Als u niet de eindfabrikant of leverancier bent van een computersysteem of softwareprogramma waarvan de Software deel uitmaakt, mag u een kopie van de Software, inclusief hiervan afgeleide producten (en relevante eindgebruikersdocumentatie), overdragen aan uw ontvanger in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst, mits een dergelijke ontvanger zich volledig gebonden acht door de hierop betrekking hebbende voorwaarden. U mag aan derden de Software niet toewijzen, hierop geen licentie verlenen, niet leasen en niet op enig andere wijze overdragen of onthullen. U mag de Software niet decompileren en hierop geen disassembler of reverse-engineering toepassen.

Aan u wordt, tenzij uitdrukkelijk in deze overeenkomst beschreven, direct of impliciet, of vanwege aansporing, estoppel of anderszins, geen licentie of recht verleend. Intel heeft het recht uw relevante boeken te inspecteren of deze te laten inspecteren door een onafhankelijke accountant om te controleren of u zich houdt aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

VERTROUWELIJKHEID. Als u een externe consulent of subleverancier ("Leverancier") namens u werk wilt laten verrichten waarbij toegang tot of gebruik van de Software plaatsvindt, dient u met de Leverancier een schriftelijke vertrouwelijkheidsovereenkomst aan te gaan waarin de voorwaarden en verplichtingen staan beschreven ten aanzien van de toegang tot en het gebruik van de Software, met minimaal dezelfde beperkingen als in deze overeenkomst, en die distributierechten en gebruik voor andere doeleinden uitsluit.
In elk ander geval mag u in publicaties, advertenties of andere aankondigingen, de voorwaarden of het bestaan van deze overeenkomst niet onthullen en de naam van Intel niet gebruiken, tenzij Intel vooraf hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. U hebt niet het recht om de handelsmerken of logo's van Intel te gebruiken.

EIGENDOMSRECHT VAN SOFTWARE EN AUTEURSRECHTEN. Het eigendomsrecht op alle exemplaren van de Software berust bij Intel of zijn leveranciers. De auteursrechten en bescherming van de Software vallen onder de wetten van de Verenigde Staten en andere landen, en onder bepalingen in internationale verdragen. U mag geen auteursrechtvermeldingen uit de Software verwijderen. Intel kan, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aanbrengen in de Software, of in onderdelen waarnaar in de Software wordt verwezen, maar is niet verplicht zorg te dragen voor ondersteuning en updates van de Software. Behalve indien daarin uitdrukkelijk is voorzien, verleent Intel geen expliciete of impliciete rechten krachtens Intel's patenten, auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendommen. U mag de Software alleen overdragen als de ontvanger volledig met deze voorwaarden instemt en als u geen kopieën van de Software behoudt.

BEPERKTE GARANTIE TEN AANZIEN VAN MEDIA. Als de Software door Intel is geleverd op fysieke media, garandeert Intel dat na levering door Intel de media voor een periode van negentig (90) dagen vrij zijn van essentiële fysieke defecten. Als een dergelijk defect wordt aangetroffen, retourneer de media dan naar Intel, die deze dan vervangt of de Software op alternatieve wijze zal leveren.

UITSLUITING VAN ANDERE GARANTIES. BEHALVE ZOALS BOVEN IS BEPAALD, WORDT DE SOFTWARE GELEVERD "ZOALS DIE IS", ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF GARANTIES INZAKE VERHANDELBAARHEID, HET NIET MAKEN VAN INBREUK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Intel geeft geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, tekst, grafische afbeeldingen, koppelingen of andere onderdelen in deze Software.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN ENKEL GEVAL IS INTEL OF ZIJN LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR WELKE SCHADE DAN OOK (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, GEDERFDE WINST, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLOREN INFORMATIE) DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS INTEL OP DE HOOGTE IS GESTELD DAT DERGELIJKE SCHADE KAN OPTREDEN. SOMMIGE JURISDICTIES VERBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE; BOVENSTAANDE BEPERKING IS DAAROM MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN JURISDICTIE TOT JURISDICTIE VERSCHILLEN. 

BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST. Intel mag deze overeenkomst op elk moment beëindigen als u inbreuk maakt op de voorwaarden hiervan. Na beëindiging moet u de Software onmiddellijk vernietigen of alle exemplaren van de Software aan Intel retourneren.
 
VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN. Claims die krachtens deze overeenkomst worden ingediend, zijn onderhevig aan de wetten van Californië, exclusief de principes die gelden ten aanzien van tegenstrijdige wetten en de United Nations Convention inzake contracten voor de verkoop van goederen. U mag de Software niet exporteren als daarmee inbreuk wordt gemaakt op de van toepassing zijnde uitvoerwetten en wettelijke voorschriften. Intel is niet gebonden door enige andere overeenkomst tenzij deze schriftelijk is opgesteld en ondertekend is door een bevoegde vertegenwoordiger van Intel.

BEPERKTE OVERHEIDSRECHTEN. De Software is voorzien van beperkte rechten, de zogeheten "RESTRICTED RIGHTS". Gebruik, duplicering of onthulling door de overheid is onderhevig aan beperkingen zoals vermeld in FAR52.227-14 en DFAR252.227-7013 et seq. of de opvolgers hiervan. Gebruik van de Software door de overheid betekent dat zij de eigendomsrechten van Intel hierin erkent. Leverancier of fabrikant is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.


DEEL "A"
Licentieovereenkomst INTEL SOFTWARE (Individuele eindgebruiker)

BELANGRIJK - LEES DE VOLGENDE INFORMATIE DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE KOPIEERT, INSTALLEERT OF GEBRUIKT. 
Gebruik en laad deze Software en bijbehorende materialen (gezamenlijk: de "Software") niet voordat u zich op de hoogte hebt gesteld van de volgende voorwaarden. Door de Software te laden of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet met deze voorwaarden instemt, installeer of gebruik de Software dan niet.

LICENTIE. U mag de Software kopiëren op één enkele computer voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, en u mag van de Software één backup maken, onderhevig aan de volgende voorwaarden: 
1. Deze Software is alleen gelicentieerd voor gebruik in combinatie met producten die uit Intel-componenten bestaan. De hier genoemde licentie is niet van toepassing op gebruik van de Software in combinatie met producten die niet uit Intel-componenten bestaan. 
2. U mag, behalve zoals bepaald in deze overeenkomst, geen enkel deel van de Software kopiëren, wijzigen, verhuren, verkopen, distribueren of overdragen, en u verplicht zich te voorkomen dat deze Software op onbevoegde wijze wordt gekopieerd.
3. U mag de Software niet decompileren en hierop geen reverse-engineering of een disassembler toepassen. 
4. U mag de Software niet in licentie uitgeven en niet toestaan dat deze door meer dan één gebruiker tegelijkertijd wordt gebruikt.
5. De Software kan de software of andere eigendommen van derden bevatten. Sommige van deze derden staan mogelijk vermeld in, en zijn mogelijk gelicentieerd in overeenstemming met, een eventueel bijgevoegd "license.txt"-bestand of een andere tekst of ander bestand. 

EIGENDOMSRECHT VAN SOFTWARE EN AUTEURSRECHTEN. Het eigendomsrecht op alle exemplaren van de Software berust bij Intel of zijn leveranciers. De auteursrechten en bescherming van de Software vallen onder de wetten van de Verenigde Staten en andere landen, en onder bepalingen in internationale verdragen. U mag geen auteursrechtvermeldingen uit de Software verwijderen. Intel kan, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aanbrengen in de Software, of in onderdelen waarnaar in de Software wordt verwezen, maar is niet verplicht zorg te dragen voor ondersteuning en updates van de Software. Behalve indien daarin uitdrukkelijk is voorzien, verleent Intel geen expliciete of impliciete rechten krachtens Intel's patenten, auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendom. U mag de Software alleen overdragen als de ontvanger volledig met deze voorwaarden instemt en als u geen kopieën van de Software behoudt.

BEPERKTE GARANTIE TEN AANZIEN VAN MEDIA. Als de Software door Intel is geleverd op fysieke media, garandeert Intel dat na levering door Intel de media voor een periode van negentig (90) dagen vrij zijn van essentiële fysieke defecten. Als een dergelijk defect wordt aangetroffen, retourneer de media dan naar Intel, die deze dan vervangt of de Software op alternatieve wijze zal leveren.

UITSLUITING VAN ANDERE GARANTIES. BEHALVE ZOALS BOVEN IS BEPAALD, WORDT DE SOFTWARE GELEVERD "ZOALS DIE IS", ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF GARANTIES INZAKE VERHANDELBAARHEID, NIET-SCHENDING OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Intel geeft geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, tekst, grafische afbeeldingen, koppelingen of andere onderdelen in deze Software.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN ENKEL GEVAL IS INTEL OF ZIJN LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR WELKE SCHADE DAN OOK (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, GEDERFDE WINST, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLOREN INFORMATIE) DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS INTEL OP DE HOOGTE IS GESTELD DAT DERGELIJKE SCHADE KAN OPTREDEN. SOMMIGE JURISDICTIES VERBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE; BOVENSTAANDE BEPERKING IS DAAROM MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN JURISDICTIE TOT JURISDICTIE VERSCHILLEN. 

BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST. Intel mag deze overeenkomst op elk moment beëindigen als u inbreuk maakt op de voorwaarden hiervan. Na beëindiging moet u de Software onmiddellijk vernietigen of alle exemplaren van de Software aan Intel retourneren.
 
VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN. Claims die krachtens deze overeenkomst worden ingediend, zijn onderhevig aan de wetten van Californië, exclusief de principes die gelden ten aanzien van tegenstrijdige wetten en de United Nations Convention inzake contracten voor de verkoop van goederen. U mag de Software niet exporteren als daarmee inbreuk wordt gemaakt op de van toepassing zijnde uitvoerwetten en wettelijke voorschriften. Intel is niet gebonden door enige andere overeenkomst tenzij deze schriftelijk is opgesteld en ondertekend is door een bevoegde vertegenwoordiger van Intel.

BEPERKTE OVERHEIDSRECHTEN. De Software is voorzien van beperkte rechten, de zogeheten "RESTRICTED RIGHTS". Gebruik, duplicering of onthulling door de overheid is onderhevig aan beperkingen zoals vermeld in FAR52.227-14 en DFAR252.227-7013 et seq. of de opvolgers hiervan. Gebruik van de Software door de overheid betekent dat zij de eigendomsrechten van Intel hierin erkent. Leverancier of fabrikant is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.
SLAOEMISV1/RBK/01-21-00

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.24