license.txt Driver File Contents (win2000.exe)


UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA FIRMY INTEL (OEM / IHV / ISV dla dystrybutorów i u¿ytkowników indywidualnych)

WA¯NE - PRZECZYTAÆ PRZED ROZPOCZÊCIEM KOPIOWANIA, INSTALACJI LUB U¯YTKOWANIA 
Nie nale¿y u¿ywaæ ani ³adowaæ niniejszego oprogramowania i ¿adnych powi¹zanych z nim materia³ów (określanych zbiorowo jako "Oprogramowanie") przed dok³adnym zapoznaniem siê z warunkami i postanowieniami zawartymi w dalszej czêści dokumentu. Za³adowanie lub rozpoczêcie u¿ywania Oprogramowania jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszej Umowy. W przypadku niezaakceptowania przedstawionych ni¿ej warunków nie nale¿y instalowaæ ani wykorzystywaæ Oprogramowania.

Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce kwestie:
Jeśli Licencjobiorca jest producentem sprzêtu oryginalnego (OEM), niezale¿nym dostawc¹ sprzêtu (IHV) lub niezale¿nym dostawc¹ oprogramowania (ISV), ma zastosowanie ca³a niniejsza UMOWA LICENCYJNA;
* Jesli Licencjobiorca jest u¿ytkownikiem koñcowym, ma zastosowanie tylko Dokument A UMOWY LICENCYJNEJ OPROGRAMOWANIA FIRMY INTEL.

Dotyczy OEM, IHV i ISV:

LICENCJA. Licencji na niniejsze Oprogramowanie udziela siê jedynie w po³¹czeniu z produktami firmy Intel. Umowa niniejsza nie obejmuje u¿ywania Oprogramowania w po³¹czeniu z produktami firm innych ni¿ Intel. Z zastrze¿eniem warunków niniejszej Umowy firma Intel przyznaje Licencjobiorcy niewy³¹czn¹, niezbywaln¹, ogólnoświatow¹, w pe³ni op³acon¹ licencjê, nie naruszaj¹c¹ praw autorskich firmy Intel i uprawniaj¹c¹ do:
	a) u¿ywania, modyfikacji i kopiowania Oprogramowania dla potrzeb wewnêtrznych (tworzenia i utrzymywania oprogramowania); oraz
	b) modyfikacji, kopiowania i dystrybucji Oprogramowania oraz rezultatów prac wykonanych przy jego pomocy wśród u¿ytkowników koñcowych, jednak jedynie na mocy Umowy licencyjnej, której postanowienia s¹ przynajmniej na tyle restrykcyjne, co postanowienia Umowy licencyjnej oprogramowania firmy Intel (dla u¿ytkownika indywidualnego), za³¹czonej do niniejszego dokumentu jako Dokument "A"; oraz
	c) modyfikacji, kopiowania i dystrybucji dokumentacji dla u¿ytkownika koñcowego, która mo¿e byæ do³¹czona do Oprogramowania, jednak jedynie wraz z Oprogramowaniem.
Jesli Licencjobiorca nie jest koñcowym producentem lub dostawc¹ systemów lub programów komputerowych zawieraj¹cych Oprogramowanie, zezwala siê na przekazanie kopii Oprogramowania, w tym produktów pochodnych wzglêdem niego (obejmuj¹cych powi¹zan¹ dokumentacjê dla u¿ytkownika koñcowego), odbiorcy w celu wykorzystania tej¿e kopii zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, o ile odbiorca ten zgodzi siê w pe³ni zaakceptowaæ te warunki. W innych przypadkach Licencjobiorca nie mo¿e odstêpowaæ, udzielaæ podlicencji, oddawaæ w leasing ani w ¿aden inny sposób przekazywaæ lub udostêpniaæ Oprogramowania stronom trzecim. Licencjobiorca nie mo¿e dekompilowaæ (ang. reverse-compile), deasemblowaæ lub w ¿aden inny sposób odtwarzaæ kodu źród³owego (ang. reverse-engineer) Oprogramowania.

Poza uprawnieniami wyraźnie określonymi w niniejszej Umowie, ¿adne licencje ani prawa nie s¹ przyznawane Licencjobiorcy bezpośrednio, przez domniemanie, zachêtê, zaprzeczenie lub w inny sposób. Firma Intel zastrzega sobie prawo do dokonywania audytów odpowiednich dokumentów Licencjobiorcy lub zlecania wykonania takiego audytu niezale¿nemu rewidentowi w celu sprawdzenia, czy respektowane s¹ warunki i postanowienia niniejszej Umowy.

POUFNOŚÆ. Jeśli konsultant lub poddostawca ("Dostawca") bêd¹cy stron¹ trzeci¹ ma wykonaæ na rzecz Licencjobiorcy pracê, która wymaga dostêpu do Oprogramowania lub jego wykorzystania, Licencjobiorca musi uzyskaæ od Dostawcy podpisan¹ umowê o poufności, zawieraj¹c¹ warunki i zobowi¹zania dotycz¹ce dostêpu lub wykorzystania Oprogramowania nie mniej restrykcyjne ni¿ określone w niniejszej Umowie, z wy³¹czeniem wszelkich praw dotycz¹cych dystrybucji oraz u¿ywania Oprogramowania w innych celach.
W innym przypadku ujawnianie istnienia lub warunków niniejszej Umowy, jak równie¿ wykorzystywanie nazwy Intel we wszelkich publikacjach, reklamach lub innych og³oszeniach bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Intel jest zabronione. Licencjobiorca nie otrzymuje ¿adnych praw do u¿ywania znaków towarowych lub logo firmy Intel.

W£ASNOŚÆ OPROGRAMOWANIA I PRAWA AUTORSKIE. Prawo w³asności wszystkich kopii Oprogramowania nale¿y do firmy Intel lub jej dostawców. Oprogramowanie jest chronione przez prawo autorskie oraz prawo Stanów Zjednoczonych i innych krajów, jak równie¿ przez postanowienia umów miêdzynarodowych. Usuwanie wszelkich informacji o prawie autorskim z Oprogramowania jest zabronione. Firma Intel mo¿e w ka¿dej chwili i bez powiadomienia wprowadzaæ zmiany w Oprogramowaniu lub produktach z nim zwi¹zanych. Nie jest jednak zobowi¹zana do udzielania wsparcia lub aktualizacji Oprogramowania. O ile w wyraźny sposób nie postanowiono inaczej, firma Intel nie przyznaje ¿adnych praw, wyraźnych ani domniemanych, dotycz¹cych patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw w³asności intelektualnej. Przekazanie Oprogramowania mo¿e nast¹piæ tylko po wcześniejszym ca³kowitym zaakceptowaniu warunków niniejszej Umowy przez odbiorcê, pod warunkiem ¿e Licencjobiorca nie zachowa ¿adnej kopii Oprogramowania.

OGRANICZONA GWARANCJA NA NOŚNIKI. W przypadku dostarczania Oprogramowania przez firmê Intel na nośnikach fizycznych firma Intel udziela gwarancji, ¿e nośniki te bêd¹ wolne od wad materia³owych i fizycznych przez okres dziewiêædziesiêciu (90) dni od dnia dostarczenia przez firmê Intel. W przypadku wykrycia wady nale¿y zwróciæ nośnik do firmy Intel w celu jego wymiany lub dostarczenia Oprogramowania w inny sposób wybrany przez firmê Intel.

WY£¥CZENIE INNYCH GWARANCJI Z WYJ¥TKAMI PRZEDSTAWIONYMI POWY¯EJ. OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST "TAKIE JAKIE JEST", Z WY£¥CZENIEM WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI, W TYM RÊKOJMI, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. Firma Intel nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za prawid³owośæ lub kompletnośæ wszelkich informacji, tekstów, grafik, ³¹czy i innych elementów wchodz¹cych w sk³ad Oprogramowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. FIRMA INTEL ORAZ JEJ DOSTAWCY NIE S¥ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY (W TYM BEZ OGRANICZENIA OBEJMUJ¥CE STRATY ZYSKÓW, NIEPLANOWANE PRZERWY W DZIA£ALNOŚCI LUB STRATY DANYCH) WYNIKAJ¥CE Z WYKORZYSTYWANIA LUB NIEMO¯LIWOŚCI WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI FIRMA INTEL ZOSTA£A POINFORMOWANA O MO¯LIWOŚCI WYST¥PIENIA TAKICH SZKÓD. USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW ZABRANIAJ¥ WY£¥CZANIA LUB OGRANICZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTU£U DOMNIEMANYCH GWARANCJI ORAZ ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE. DLATEGO TE¯ W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH POWY¯SZE OGRANICZENIE MO¯E NIE MIEÆ ZASTOSOWANIA. W ZALE¯NOŚCI OD PRAW OBOWI¥ZUJ¥CYCH W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH LICENCJOBIORCA MO¯E RÓWNIE¯ POSIADAÆ INNE UPRAWNIENIA. 

ROZWI¥ZANIE NINIEJSZEJ UMOWY. Firma Intel mo¿e wypowiedzieæ niniejsz¹ Umowê w ka¿dej chwili, jeśli Licencjobiorca naruszy jej warunki. Po rozwi¹zaniu Umowy Licencjobiorca zobowi¹zany jest do niezw³ocznego zniszczenia Oprogramowania lub zwrotu wszystkich jego kopii firmie Intel.
 
PRAWO RZ¥DZ¥CE UMOW¥. Do roszczeñ wynikaj¹cych z postanowieñ niniejszej Umowy stosuje siê prawo stanu Kalifornia. Nie dotyczy to określonych w tym prawie zasad odnośnie konfliktu praw oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów sprzeda¿y towarów. Eksport Oprogramowania naruszaj¹cy obowi¹zuj¹ce prawa i przepisy eksportowe jest zabroniony. Firma Intel nie jest zwi¹zana ¿adnymi innymi umowami, chyba ¿e umowy te sporz¹dzone s¹ w formie pisemnej i podpisane przez autoryzowanego przedstawiciela firmy Intel.

OGRANICZONE PRAWA RZ¥DOWE. Oprogramowanie jest chronione "OGRANICZONYMI PRAWAMI". Wykorzystywanie, powielanie lub udostêpnianie Oprogramowania przez Rz¹d podlega ograniczeniom określonym w dokumentach FAR52.227-14, DFAR252.227-7013 i nastêpnych lub w dokumentach je zastêpuj¹cych. Wykorzystanie Oprogramowania przez Rz¹d stanowi uznanie niniejszych praw w³asności firmy Intel. Dostawc¹ lub Producentem jest firma Intel Corporation z siedzib¹ pod adresem 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.


DOKUMENT "A"
UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA FIRMY INTEL (dla u¿ytkownika indywidualnego)

WA¯NE - PRZECZYTAÆ PRZED ROZPOCZÊCIEM KOPIOWANIA, INSTALACJI LUB U¯YTKOWANIA 
Nie nale¿y u¿ywaæ ani ³adowaæ niniejszego oprogramowania i ¿adnych powi¹zanych z nim materia³ów (określanych zbiorowo jako "Oprogramowanie") przed dok³adnym zapoznaniem siê z warunkami i postanowieniami zawartymi w dalszej czêści dokumentu. Za³adowanie lub rozpoczêcie u¿ywania Oprogramowania jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszej Umowy. W przypadku niezaakceptowania przedstawionych ni¿ej warunków nie nale¿y instalowaæ ani wykorzystywaæ Oprogramowania.

LICENCJA. Oprogramowanie mo¿na skopiowaæ na pojedynczy komputer i u¿ywaæ dla celów osobistych, niekomercyjnych. Mo¿na sporz¹dziæ pojedyncz¹ kopiê zapasow¹, pod poni¿szymi warunkami: 
Licencji na niniejsze Oprogramowanie udziela siê jedynie w po³¹czeniu z produktami firmy Intel. Niniejsza Umowa nie obejmuje u¿ywania Oprogramowania w po³¹czeniu z produktami firm innych ni¿ Intel. 
Kopiowanie, modyfikowanie, wypo¿yczanie, sprzeda¿, dystrybucja lub przekazywanie dowolnej czêści niniejszego Oprogramowania, z wyj¹tkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej Umowie, jest zabronione. Licencjobiorca zgadza siê zapobiegaæ kopiowaniu Oprogramowania bez upowa¿nienia.
Licencjobiorca nie mo¿e odtwarzaæ kodu źród³owego, dekompilowaæ ani deasemblowaæ Oprogramowania. 
Nie mo¿na udzielaæ podlicencji ani zezwalaæ na równoczesne wykorzystywanie Oprogramowania przez wiêcej ni¿ jednego u¿ytkownika.
W sk³ad Oprogramowania mo¿e wchodziæ program lub inny produkt bêd¹cy w³asności¹ dostawców - stron trzecich. Niektóre z takich produktów mog¹ byæ zidentyfikowane i licencjonowane zgodnie z warunkami zawartymi w za³¹czonym pliku LICENSE.TXT lub ewentualnie innym pliku lub tekście. 

W£ASNOŚÆ OPROGRAMOWANIA I PRAWA AUTORSKIE. Prawo w³asności wszystkich kopii Oprogramowania nale¿y do firmy Intel lub jej dostawców. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim oraz prawem Stanów Zjednoczonych i innych krajów, jak równie¿ przez postanowienia umów miêdzynarodowych. Usuwanie wszelkich informacji o prawie autorskim z Oprogramowania jest zabronione. Firma Intel mo¿e w ka¿dej chwili, bez powiadomienia, wprowadzaæ zmiany w Oprogramowaniu lub produktach z nim zwi¹zanych. Nie jest jednak zobowi¹zana do udzielania wsparcia lub aktualizacji Oprogramowania. O ile w wyraźny sposób nie postanowiono inaczej, firma Intel nie przyznaje ¿adnych praw, wyraźnych ani domniemanych, dotycz¹cych patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw w³asności intelektualnej. Przekazanie Oprogramowania mo¿e nast¹piæ tylko po wcześniejszym ca³kowitym zaakceptowaniu warunków niniejszej Umowy przez odbiorcê, pod warunkiem ¿e Licencjobiorca nie zachowa ¿adnej kopii Oprogramowania.

OGRANICZONA GWARANCJA W ZAKRESIE NOŚNIKÓW. W przypadku dostarczania Oprogramowania przez firmê Intel na nośnikach fizycznych firma Intel udziela gwarancji, ¿e nośniki te bêd¹ wolne od wad materia³owych i fizycznych przez okres dziewiêædziesiêciu dni od dnia dostarczenia przez firmê Intel. W przypadku wykrycia wady nale¿y zwróciæ nośnik do firmy Intel w celu jego wymiany lub dostarczenia Oprogramowania w inny sposób wybrany przez firmê Intel.

WY£¥CZENIE INNYCH GWARANCJI. Z WYJ¥TKAMI PRZEDSTAWIONYMI POWY¯EJ, OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST "TAKIE JAKIE JEST", Z WY£¥CZENIEM WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM RÊKOJMI, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. Firma Intel nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za prawid³owośæ lub kompletnośæ wszelkich informacji, tekstów, grafik, ³¹czy i innych elementów wchodz¹cych w sk³ad Oprogramowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. FIRMA INTEL ORAZ JEJ DOSTAWCY NIE S¥ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY (W TYM BEZ OGRANICZENIA OBEJMUJ¥CE STRATY ZYSKÓW, NIEPLANOWANE PRZERWY W DZIA£ALNOŚCI LUB STRATY DANYCH) WYNIKAJ¥CE Z WYKORZYSTYWANIA LUB NIEMO¯LIWOŚCI WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI FIRMA INTEL ZOSTA£A POINFORMOWANA O MO¯LIWOŚCI WYST¥PIENIA TAKICH SZKÓD. USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW ZABRANIAJ¥ WY£¥CZANIA LUB OGRANICZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTU£U DOMNIEMANYCH GWARANCJI ORAZ ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE, DLATEGO TE¯ W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH POWY¯SZE OGRANICZENIE MO¯E NIE MIEÆ ZASTOSOWANIA. W ZALE¯NOŚCI OD PRAW OBOWI¥ZUJ¥CYCH W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH LICENCJOBIORCA MO¯E RÓWNIE¯ POSIADAÆ INNE UPRAWNIENIA. 

ROZWI¥ZANIE NINIEJSZEJ UMOWY. Firma Intel mo¿e wypowiedzieæ niniejsz¹ Umowê w ka¿dej chwili, jeśli Licencjobiorca naruszy określone tu warunki. Po rozwi¹zaniu Umowy Licencjobiorca zobowi¹zany jest do niezw³ocznego zniszczenia Oprogramowania lub zwrotu wszystkich jego kopii firmie Intel.
 
PRAWO RZ¥DZ¥CE UMOW¥. Roszczenia wynikaj¹ce z postanowieñ niniejszej Umowy bêd¹ podlegaæ prawu stanu Kalifornia. Nie dotyczy to określonych w tym prawie zasad odnośnie konfliktu praw oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów sprzeda¿y towarów. Eksport Oprogramowania naruszaj¹cy obowi¹zuj¹ce prawa i przepisy eksportowe jest zabroniony. Firma Intel nie jest zwi¹zana ¿adnymi innymi umowami, chyba ¿e umowy te sporz¹dzone s¹ w formie pisemnej i podpisane przez autoryzowanego przedstawiciela firmy Intel.

OGRANICZONE PRAWA RZ¥DOWE. Oprogramowanie jest chronione "OGRANICZONYMI PRAWAMI". Wykorzystywanie, powielanie lub udostêpnianie Oprogramowania przez Rz¹d podlega ograniczeniom określonym w dokumentach FAR52.227-14, DFAR252.227-7013 i nastêpnych lub w dokumentach je zastêpuj¹cych. Wykorzystanie Oprogramowania przez Rz¹d stanowi uznanie niniejszych praw w³asności firmy Intel. Dostawc¹ lub Producentem jest firma Intel Corporation z siedzib¹ pod adresem 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.
 
SLAOEMISV1/RBK/01-21-00

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 2.70