license.txt Driver File Contents (win2000.exe)


INTEL PROGRAMVARELICENSAFTALE (OEM / IHV / ISV Distribution & Enkeltbruger)

VIGTIGT - LÆS AFTALEN IGENNEM, FØR PROGRAMMET KOPIERES, INSTALLERES ELLER TAGES I BRUG . 
Programmet eller tilhørende materiale (under ét kaldet "programmet") må ikke tages i brug eller indlæses, før du har læst nedenstående vilkår og betingelser nøje igennem. Indlæsning eller ibrugtagning af programmet betragtes som din accept af aftalevilkårene. Såfremt du ikke kan acceptere disse vilkår, må du ikke installere eller bruge programmet.

Læg venligst mærke til følgende:
* Hele denne aftale er gældende, hvis du er produsent av originalutstyr (OEM - Original Equipment Manufacturer), uavhængig maskinvareleverandør (IHV - Independent Hardware Vendor) eller uavhængig programvareleverandør (ISV - Independent Software Vendor); 
* Hvis du er slutbruger, er du kun omfattet af Tillæg A i INTEL PROGRAMVARELICENSAFTALE.

Gælder for OEM, IHV og ISV:

LICENSAFTALE . Brug af dette program er ifølge licensaftalen kun tilladt sammen med komponentprodukter fra Intel. Brug af programmet sammen med komponentprodukter, der ikke er fra Intel, er ikke tilladt i henhold til nærværende licensaftale. Intel giver dig, i henhold til betingelserne i denne aftale og til Intels ophavsrettigheder, en ikke-eksklusiv, personlig og verdensomspændende licens til at:
	a) bruge, ændre og kopiere programmet til internt brug i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse; og
	b) ændre, kopiere og distribuere programmet, herunder specialtilpassede udgaver af programmet, til slutbrugere, men kun i forbindelse med en licensaftale, hvis betingelser er lige så restriktive som betingelserne i Intels licensaftale for slutbrugere, der er vedlagt som Tillæg A; og
	c) ændre, kopiere og distribuere brugerdokumentationen til programmet sammen med selve programmet.
Hvis du ikke er producent eller leverandør af computersystemer eller programmer, som programmet er inkorporeret i, kan du videregive en kopi af programmet, herunder specialtilpassede udgaver af programmet (og tilhørende brugerdokumentation) til modtageren i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale, under den forudsætning, at modtageren er indforstået med betingelserne i denne aftale. Du må ikke på anden måde overføre, underlicensere, lease, eller på anden vis overføre eller videregive programmet til tredje part. Du må ikke dekompilere, foretage disassemblering eller på anden måde forandre programmet.

Du gives hverken direkte, indirekte eller på anden måde, anden form for licens eller rettigheder ud over, hvad der udtrykkelig står i denne aftale. Intel har til enhver tid ret til selv, eller via en uafhængig instans, at undersøge, om du overholder vilkårene og betingelserne i denne aftale.

FORTROLIGHED.  Hvis du ønsker at bruge en udenforstående konsulent eller underleverandør i forbindelse med arbejde, som kræver adgang til eller brug af programmet, skal vedkommende underskrive en fortrolighedserklæring, som indeholder vilkår og betingelser med hensyn til brug og distribution af programmet, som svarer til de betingelser, der er indeholdt i denne aftale.
Du må, bortset fra i ovenstående tilfælde, ikke offentliggøre eksistensen af denne aftale, ej heller dens indhold, eller bruge Intels navn i publikationer, annoncer eller andre former for udgivelser uden forudgående skriftlig tilladelse fra Intel. Du har ikke ret til at bruge Intels varemærker eller logoer.

EJENDOMS- OG OPHAVSRETTIGHEDER . Ejendomsretten til alle kopier af programmet tilhører Intel eller Intels underleverandører. Programmet er omfattet af lovgivningen om ophavsret i USA og andre lande samt af internationale traktater og aftaler om copyright. Oplysningerne om ophavsret må under ingen omstændigheder fjernes fra programmet. Intel forbeholder sig ret til, når som helst og uden forudgående varsel, at foretage ændringer af programmet eller de elementer, der refereres til i programmet. Intel er dog ikke forpligtet til at yde support på eller at opdatere programmet. Med mindre det er udtrykkeligt anført, overdrager Intel ingen udtrykkelige eller stiltiende rettigheder i henhold til Intels patenter, ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder. Programmet må kun overdrages, hvis modtageren accepterer aftalen i dens fulde omfang, og hvis du ikke beholder kopier af programmet.

BEGRÆNSET MEDIEGARANTI . Hvis programmet er leveret af Intel på et fysisk medium, garanterer Intel, at mediet er uden væsentlige fejl og mangler i en periode på halvfems (90) dage efter leveringen fra Intel. Hvis en sådan fejl eller mangel bliver fundet, skal mediet returneres til Intel, der kan vælge at ombytte mediet eller at levere en anden kopi af programmet.

INGEN ANDRE GARANTIER . BORTSET FRA DE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANFØRT OVENFOR, LEVERES PROGRAMMET "SOM DET FOREFINDES" UDEN YDERLIGERE UDTRYKKELIG ELLER INDIREKTE GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER GARANTI FOR PROGRAMMETS HANDELSMÆSSIGE KVALITET, GARANTI FOR AT PROGRAMMET IKKE KRÆNKER ANDRE RETTIGHEDER, ELLER AT DET KAN BENYTTES TIL BESTEMTE FORMÅL. Intel yder ingen garanti for og påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysninger, tekst, grafik, links eller andre elementer i programmet.

ANSVARSBEGRÆNSNING . INTEL OG INTELS LEVERANDØRER KAN PÅ INGEN MÅDE TILPLIGTES AT BETALE NOGEN FORM FOR ERSTATNING (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR DRIFTSTAB, FORSTYRRELSE AF VIRKSOMHED ELLER TAB AF OPLYSNINGER) I HENHOLD TIL KRAV, DER FREMSÆTTES SOM FØLGE AF BRUGEN AF PROGRAMMET ELLER DETS MANGLENDE BRUGBARHED, OGSÅ SELV OM INTEL MÅTTE VÆRE INFORMERET OM RISIKOEN FOR, AT SÅDANNE PROBLEMER KAN OPSTÅ. I ENKELTE JURISDIKTIONER ER DET IKKE TILLADT AT UDELADE ELLER BEGRÆNSE
ERSTATNINGSANSVAR FOR IMPLICITTE GARANTIER ELLER TILFÆLDIGE SKADER, SÅ DER ER INGEN GARANTI FOR, AT DENNE BEGRÆNSING GÆLDER FOR DIG. DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. 

AFTALENS OPHØR . Intel kan til enhver tid opsige nærværende aftale, hvis de aftalte vilkår og betingelser ikke overholdes. Hvis aftalen opsiges, skal programmet destrueres med det samme, medmindre alle kopier af programmet returneres til Intel.
 
GÆLDENDE LOVGIVNING . Krav, der rejses i henhold til denne aftale, behandles i overensstemmelse med den gældende lovgivning i Californien, med undtagelse af principperne for international privatret og FN-konventionen om aftaler vedrørende salg af varer. Programmet må ikke eksporteres i modstrid med gældende eksportlovgivning og -regulativer. Intel er ikke bundet af andre aftaler, medmindre de er skriftlige og underskrevet af en tegningsberettiget repræsentant for Intel.

BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER FOR AMERIKANSKE MYNDIGHEDER . Programmet leveres med begrænsede rettigheder. Amerikanske offentlige myndigheders brug, mangfoldiggørelse eller offentliggørelse er underlagt de begrænsninger, der er anført i FAR52.227-14 og DFAR252.227-7013 et seq. eller senere. Offentlige myndigheders brug af programmet medfører samtidig anerkendelse af Intels ejendomsrettigheder til programmet . Kontraktsparten eller producenten er Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.


TILLÆG "A"
INTEL PROGRAMVARELICENSAFTALE (Enkel slutbruger)

VIGTIGT - LÆS AFTALEN IGENNEM, FØR PROGRAMMET KOPIERES, INSTALLERES ELLER TAGES I BRUG . 
Programmet eller tilhørende materiale (under ét kaldet "programmet") må ikke tages i brug eller indlæses, før du har læst nedenstående vilkår og betingelser nøje igennem. Indlæsning eller ibrugtagning af programmet betragtes som din accept af aftalevilkårene. Såfremt du ikke kan acceptere disse vilkår, må du ikke installere eller bruge programmet.

LICENSAFTALE . Programmet må kopieres over på en enkelt computer og benyttes til personlig brug. Der må fremstilles én sikkerhedskopi af programmet på følgende betingelser: 
1. Brug af dette program er ifølge licensaftalen kun tilladt sammen med komponentprodukter fra Intel. Brug af programmet sammen med komponentprodukter, der ikke er fra Intel, er ikke tilladt i henhold til nærværende licensaftale. 
2. Programmet må ikke kopieres, ændres, udlejes, sælges, distribueres eller overdrages hverken helt eller delvist på nogen anden måde end angivet i nærværende aftale, ligesom uautoriseret kopiering af programmet heller ikke er tilladt.
3. Reverse engineering, dekompilering og disassemblering af programmet er ikke tilladt. 
4. Der må ikke overdrages en underlicens, og programmet må ikke benyttes af flere brugere samtidigt.
5. Programmet kan indeholde software eller anden ejendom tilhørende tredjemandsleverandører, hvoraf nogle kan være identificeret i, og licenseret i henhold til, enhver vedlagt "license.txt"-fil eller anden tekst eller fil. 

EJENDOMS- OG OPHAVSRETTIGHEDER . Ejendomsretten til alle kopier af programmet tilhører Intel eller Intels underleverandører. Programmet er omfattet af lovgivningen om ophavsret i USA og andre lande samt af internationale traktater og aftaler om copyright. Oplysningerne om ophavsret må under ingen omstændigheder fjernes fra programmet. Intel forbeholder sig ret til, når som helst og uden forudgående varsel, at foretage ændringer af programmet eller de elementer, der refereres til i programmet. Intel er dog ikke forpligtet til at yde support på eller at opdatere programmet. Med mindre det er udtrykkeligt anført, overdrager Intel ingen udtrykkelige eller stiltiende rettigheder i henhold til Intels patenter, ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder. Programmet må kun overdrages, hvis modtageren accepterer aftalen i dens fulde omfang, og hvis du ikke beholder kopier af programmet.

BEGRÆNSET MEDIEGARANTI . Hvis programmet er leveret af Intel på et fysisk medium, garanterer Intel, at mediet er uden væsentlige fejl og mangler i en periode på halvfems (90) dage efter leveringen fra Intel. Hvis en sådan fejl eller mangel bliver fundet, skal mediet returneres til Intel, der kan vælge at ombytte mediet eller at levere en anden kopi af programmet.

INGEN ANDRE GARANTIER . BORTSET FRA DE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANFØRT OVENFOR, LEVERES PROGRAMMET "SOM DET FOREFINDES" UDEN YDERLIGERE UDTRYKKELIG ELLER INDIREKTE GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER GARANTI FOR PROGRAMMETS HANDELSMÆSSIGE KVALITET, GARANTI FOR AT PROGRAMMET IKKE KRÆNKER ANDRE RETTIGHEDER, ELLER AT DET KAN BENYTTES TIL BESTEMTE FORMÅL. Intel yder ingen garanti for og påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysninger, tekst, grafik, links eller andre elementer i programmet.

ANSVARSBEGRÆNSNING . INTEL OG INTELS LEVERANDØRER KAN PÅ INGEN MÅDE TILPLIGTES AT BETALE NOGEN FORM FOR ERSTATNING (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR DRIFTSTAB, FORSTYRRELSE AF VIRKSOMHED ELLER TAB AF OPLYSNINGER) I HENHOLD TIL KRAV, DER FREMSÆTTES SOM FØLGE AF BRUGEN AF PROGRAMMET ELLER DETS MANGLENDE BRUGBARHED, OGSÅ SELV OM INTEL MÅTTE VÆRE INFORMERET OM RISIKOEN FOR, AT SÅDANNE PROBLEMER KAN OPSTÅ. I ENKELTE JURISDIKTIONER ER DET IKKE TILLADT AT UDELADE ELLER BEGRÆNSE
ERSTATNINGSANSVAR FOR IMPLICITTE GARANTIER ELLER TILFÆLDIGE SKADER, SÅ DER ER INGEN GARANTI FOR, AT DENNE BEGRÆNSING GÆLDER FOR DIG. DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. 

AFTALENS OPHØR . Intel kan til enhver tid opsige nærværende aftale, hvis de aftalte vilkår og betingelser ikke overholdes. Hvis aftalen opsiges, skal programmet destrueres med det samme, medmindre alle kopier af programmet returneres til Intel.
 
GÆLDENDE LOVGIVNING . Krav, der rejses i henhold til denne aftale, behandles i overensstemmelse med den gældende lovgivning i Californien, med undtagelse af principperne for international privatret og FN-konventionen om aftaler vedrørende salg af varer. Programmet må ikke eksporteres i modstrid med gældende eksportlovgivning og -regulativer. Intel er ikke bundet af andre aftaler, medmindre de er skriftlige og underskrevet af en tegningsberettiget repræsentant for Intel.

BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER FOR AMERIKANSKE MYNDIGHEDER . Programmet leveres med begrænsede rettigheder. Amerikanske offentlige myndigheders brug, mangfoldiggørelse eller offentliggørelse er underlagt de begrænsninger, der er anført i FAR52.227-14 og DFAR252.227-7013 et seq. eller senere. Offentlige myndigheders brug af programmet medfører samtidig anerkendelse af Intels ejendomsrettigheder til programmet . Kontraktsparten eller producenten er Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.
 
SLAOEMISV1/RBK/01-21-00

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 1.09