eula041d.txt Driver File Contents (ip90xp185en.exe)

MJUKVARULICENSAVTAL FÖR ANVÄNDARE

VIKTIGT: LÄS DETTA DOKUMENT FÖRE INSTALLERING AV MJUKVARAN.Detta dokument är ett avtal mellan Er, slutanvändaren av mjukvaran ("Mjukvaran"), och Canon Europa N.V. , registrerad adress 59-61 Bovenkerkerweg, 1185 XB Amstelveen, Nederländerna ("Canon") (och/eller sina tredje part leverantörer), ägaren/ägarna till Mjukvaran.

Genom att installera Mjukvaran accepterar Ni att bli bunden av villkoren i detta Avtal.

KLICKA PÅ "JA" I SLUTET AV DETTA AVTAL OM NI ACCEPTERAR ATT BLI BUNDEN AV VILLKOREN I DETTA AVTAL, DÅ KOMMER MJUKVARAN ATT INSTALLERAS. OM NI KLICKAR PÅ "NEJ" KOMMER MJUKVARAN INTE ATT INSTALLERAS OCH NI KOMMER INTE HA NÅGON RÄTT ATT ANVÄNDA DEN. I DETTA FALL KAN NI LÄMNA TILLBAKA MJUKVARAN, TILLSAMMANS MED DEN OANVÄNDA HÅRDVARAN I DESS ORIGINAL FÖRPACKNING TILL INKÖPSSTÄLLET TILLSAMMANS MED BEVIS FÖR KÖPET, OCH ERHÅLLA ÅTERBETALNING.

Ni accepterar att endast använda Mjukvaran i enlighet med villkoren och bestämmelserna nedan. 

Äganderätt och Upphovsrätt: Alla rättigheter, äganderätter och anspråk till Mjukvaran och dess dokumentation ägs av Canon (eller dess tredje part leverantörer). Canon (eller dess tredje part leverantörer) behåller under alla omständigheter all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till Mjukvaran och dess dokumentation och alla senare kopior därav, oavsett form.  

Licens: Er licens att använda Mjukvaran är icke-exklusiv och, med undantag för vad som är uttryckligen angivet i detta Avtal, får icke överlåtas. Ni är berättigad att: (1) använda en kopia av Mjukvaran ("använda" betyder lagring, laddning, installering, verkställa eller förevisa Mjukvaran) för Era egna interna ändamål, förutsatt att, vad gäller ljud- och bilddata i Mjukvaran som skall föras över till tillämplig Canon digitalkameraprodukt, överförande av sådan ljud- och bilddata sker till endast en sådan digitalkameraprodukt i taget genom att använda Mjukvaran; (2) göra ett rimligt antal reservkopior av Mjukvaran för att befordra den tillåtna användning, föreutsatt att alla sådana kopior innefattar Canons copyrightmeddelande i samma form som i original versionen av Mjukvaran som Ni tillhandahållits; (3) överföra Mjukvaran och förmånerna av detta Avtal till en annan person, förutsatt att den personen accepterar villkoren i detta Avtal och att Ni upphör med all användning av Mjukvaran, överför alla kopior Ni gjort av Mjukvaran till den personen eller förstör alla kopior av Mjukvaran som inte överförts. I det fall en förvärvare inte accepterar dessa villkor sägs detta Avtal upp automatiskt.

Ni är inte berättigad att: (1) hyra ut, leasa, underlicensiera, låna ut, kopiera, modifiera, anpassa, sammanföra, översätta, "reverse-engineering", dekompilera, , plocka isär eller skapa derivata verk på basis av hela eller delar av Mjukvaran eller dess sammanhörande dokumentation, eller använda Mjukvaran med undantag för vad som är uttryckligen angivet i detta Avtal och i den utsträckning som är uttryckligen tillåtet i lag; (2) reproducera eller handla med Mjukvaran eller någon del därav på något sätt, med undantag för vad som är uttryckligen angivet i detta Avtal och i den utsträckning som är uttryckligen tillåtet i lag.

Avtalstid och Uppsägning: Detta Avtal skall vara i gällande tills det att antingen (1) det sägs upp av Er genom att Ni förstör Mjukvaran och dess dokumentation inklusive alla kopior eller (2) det sägs upp skriftligen av Canon i det fall Ni begått ett avtalsbrott. I händelse av uppsägning oberoende av skäl, jämte att Canon genomdriver sina lagenliga rättigheter, skall Ni omedelbart förstöra alla kopior av Mjukvaran och dess dokumentation inbegripandes all Mjukvara lagrad på hårddisken av datorer som är i Er besittning, Ni har förfogande eller kontroll över.   

Garantier: Det medium på vilket Mjukvaran är lagrad är belagt med garanti för felaktigt material eller utförande, vid normalt användande, för trettio (30) dagar från inköpsdagen som skall bevisas med kvitto eller annat. Den begränsade garantien gäller inte om bristen i medium är ett resultat av olycka, missbruk eller felanvändning av Mjukvaran och gäller inte för någon annan än den ursprunglige användaren av Mjukvaran. Ni är ansvarig för val, underhåll och tillpassning av komponenterna av hårdvara och mjukvara i respektive datorsystem.    

Ni laddar och använder Mjukvaran på egen risk. Canon (eller dess tredje part leverantörer) ansvarar inte under någon omständighet gentemot Er för någon förlust eller skada i anledning av detta Avtal eller något kollateralt Avtal eller förseelse (i varje fall inkluderande, utan begräsning, vårdslöshet) i samband med leverans eller utebliven leverans av Mjukvaran eller för någon direkt eller indirekt utebliven vinst, indirekt förlust eller skada (oberoende om Canon har informerats om sådan förlust eller skada), eller sido- eller följdförlust eller skada till följd av någon åtgärd, av vilket upphov som helst, angående Er användning av eller oförmåga att använda Mjukvaran, eller fel eller bristfälligheter i den förutom vad som här speciellt stadgas. Canon, Canons dotterbolag, dess distributörer eller återförsäljare skall inte under någon omständighet hållas ansvarig för någon brist i Mjukvaran, inbegripet eller ej i ovannämnda garantier.   

De uttryckliga villkoren i detta Avtal gäller i stället för alla garantier, förutsättningar, föreställningar, åtaganden, villkor och förpliktelser underförstådda i lag, sedvanerätt, handelskutym, i affärsförbindelser eller annat, vilka alla är uteslutna så långt möjligt tillåtet i lag.  

INGET I DETTA AVTAL BEGRÄNSAR ELLER UTESLUTER CANONS ANSVAR GENTEMOT ER FÖR SKADA GRUNDAD PÅ DÖDSFALL ELLER KROPPSLIG SKADA ELLER FÖR SKADA ORSAKAD AV GROV VÅRDSLÖSHET FRÅN CANONS SIDA ELLER UPPSÅTLIG MISSKÖTSEL ELLER GRUNDAD PÅ BOK 6, ARTIKLARNA 185 TILL 193 I DEN HOLLÄNDSKA CIVILLAGEN (PRODUKTANSVAR) ELLER BOK 7, ARTIKLARNA 1 TILL 38, I DEN HOLLÄNDSKA CIVILLAGEN (KONSUMENTKÖP).  

Utan inverkan på det föregående stycket, Canons ansvar som följer eller har samband med detta Avtal, genom avtal, förseelse (i varje fall inkluderande, utan begräsning, vårdslöshet) eller annat skall inte under någon omständighet övergå ett belopp som motsvarar inköpspriset av den Canonprodukt för vilken Mjukvaran licensierats. 
    
INGET I DETTA AVTAL SKALL PÅVERKA EN KONSUMENTS LAGFÄSTA RÄTTIGHETER. 

Allmänt: Detta Avtal utgör hela avtalet mellan Er och Canon vad gäller Mjukvaran och gäller framför alla tidigare muntliga eller skrivna yttranden, avtal eller överenskommelser vad gäller Mjukvara. Ingendera part skall ha möjlighet till motåtgärd vad gäller uttalanden till den parten och vilka den parten förlitat sig på vid ingåendet av detta Avtal (med undantag för bedrägliga uttalanden) och den parts enda motåtgärd skall vara avtalsbrott som stadgat i detta Avtal.

I den händelse en behörig domstol finner att någon del av detta Avtal är helt eller delvis olaglig, ogiltig eller inte kan göras gällande i något avseende enligt lag i någon jurisdiktion det faktumet skall inte påverka eller vara till förfång för lagenligheten, giltigheten eller rätten att göra gällande någon annan bestämmelse i detta Avtal.

Underlåtenhet eller försening från Canons sida att bruka någon rättighet, befogenhet eller rätt till motåtgärd enligt detta Avtal skall inte under någon omständighet utgöra ett frånträdande av sådan rättighet, befogenhet eller rätt till motgärd.

Ingen ändring av detta Avtal är gällande såvida inte det sker skriftligen och underskrives av behörig Canon representant.  

Tredje Parts Rättighetshavare: Villkoren i detta Avtal, i den omfattningen de berör Canons tredje parts leverantörer, kan direkt göras gällande av Canons tredje parts leverantörer.   

Lag: Detta Avtal regleras och skall tolkas i enlighet med Nederländsk lag. Alla tvister mellan parterna som kan uppkomma i anledning av detta Avtal skall exklusivt prövas av tingsrätten i Amsterdam i Holland. Canon har däremot ensamrätten att frånträda denna paragraf och göra Avtalet gällande under användarens nationella rätt och/eller jurisdiktion.   
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.73