eula0415.txt Driver File Contents (ip90xp185en.exe)

UMOWA LICENCYJNA DLA U¯YTKOWNIKA PROGRAMU

UWAGA: PROSZÊ PRZECZYTAÆ TEN DOKUMENT PRZED ZAINSTALOWANIEM PROGRAMU. Niniejszy dokument stanowi umowê pomiêdzy Panem/Pani¹, koñcowym u¿ytkownikiem programu ("Program") oraz CANON Europa N.V., z siedzib¹ przy 59-61 Bovenkerkerweg, 1185 XB Amstelveen, Holandia ("Canon") (i/lub jego dostawcami bêd¹cymi osobami trzecimi), w³aścicielem (w³aścicielami) Programu.

Poprzez zainstalowanie tego Programu u¿ytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Umowy.

NACIŚNIJ "TAK" NA KOÑCU NINIEJSZEJ UMOWY, JE¯ELI AKCEPTUJESZ JEJ POSTANOWIENIA, WTEDY PROGRAM ZOSTANIE ZAINSTALOWANY. JE¯ELI NACIŚNIESZ "NIE", PROGRAM NIE ZOSTANIE ZAINSTALOWANY I NIE POWSTANIE PRAWO DO JEGO U¯YWANIA. W TAKIM PRZYPADKU, MO¯ESZ ZWRÓCIÆ PROGRAM, RAZEM Z NIEU¯YWANYM SPRZÊTEM, W JEGO ORYGINALNYM OPAKOWANIU, DO MIEJSCA ZAKUPU, RAZEM Z DOWODEM ZAKUPU W CELU ZWROTU CENY.
 
U¿ytkownik wyra¿a zgodê na u¿ywanie Programu tylko zgodnie z ni¿ej przedstawionymi postanowieniami i warunkami.

W³asnośæ i prawo autorskie: Wszelkie prawa i tytu³ do Programu oraz jego dokumentacji nale¿¹ do Canon (lub jego dostawców bêd¹cych osobami trzecimi). Canon (lub jego dostawcy bêd¹cy osobami trzecimi) zachowuj¹ w ka¿dym czasie prawa autorskie lub inne prawa zwi¹zane z w³asności¹ intelektualn¹ w stosunku do Programu i jego dokumentacji oraz jego kolejnych kopii niezale¿nie od formy. 

Licencja: Licencja u¿ytkownika na u¿ywanie Programu jest niewy³¹czna i, z wyj¹tkami określonymi wyraźnie w niniejszej Umowie, nieprzenoszalna. U¿ytkownik ma prawo do: (1) u¿ywania jednej kopii Programu ("u¿ywanie" oznacza przechowywanie, otwieranie, instalowanie, uruchamianie lub pokazywanie programu) na swój w³asny wewnêtrzny u¿ytek, z tym, ¿e w odniesieniu do danych dźwiêkowych i wizualnych zawartych w Programie, które maj¹ byæ przeniesione do stosownego aparatu cyfrowego Canon, (i) do przeniesienia takich danych dźwiêkowych i wizualnych do takiego pojedynczego aparatu cyfrowego poprzez u¿ycie Programu, oraz (ii) do u¿ywania w tym czasie takich danych dźwiêkowych i wizualnych w pojedynczym aparacie cyfrowym, (2) sporz¹dzania kopii zapasowych (backup) Programu w ilości koniecznej dla jego u¿ywania w dozwolonym zakresie, pod warunkiem, ¿e wszelkie takie kopie bêd¹ zawiera³y informacjê o prawach autorskich Canon w formie zawartej w oryginalnej kopii Programu dostarczonej u¿ytkownikowi; (3) przeniesienia Programu i praw wynikaj¹cych z niniejszej Umowy na inn¹ osobê, pod warunkiem, ¿e osoba ta wyrazi zgodê na postanowienia niniejszej Umowy, a u¿ytkownik zaprzestanie jakiegokolwiek u¿ywania Programu, przeniesie wszelkie kopie Programu na rzecz takiej osoby lub zniszczy wszelkie nie przeniesione kopie. Je¿eli osoba taka nie zaakceptuje postanowieñ niniejszej Umowy, Umowa zostaje automatycznie rozwi¹zana.

U¿ytkownik nie ma prawa do: (1) wynajmowania, najmu, udzielania dalszej licencji, u¿yczania,   kopiowania, modyfikowania, adaptowania, ³¹czenia, t³umaczenia, odtwarzania kodu źród³owego lub projektu Programu (reverse-engineer), dekompilowania, demonta¿u lub tworzenia prac pochodnych w oparciu o ca³ośæ lub czêśæ Programu lub zwi¹zanej z nim dokumentacji, lub u¿ycia Programu w inny sposób ni¿ wyraźnie dopuszczony niniejsz¹ Umow¹ i w granicach wyraźnie zakreślonych prawem; (2) reprodukowania lub dysponowania Programem lub jego czêści¹, w inny sposób, ni¿ wyraźnie dopuszczony niniejsz¹ Umow¹ i w granicach wyraźnie zakreślonych prawem.

Okres obowi¹zywania i Wypowiedzenie: Niniejsza Umowa obowi¹zuje do chwili (1) jej rozwi¹zania przez u¿ytkownika poprzez zniszczenie Programu i jego dokumentacji wraz z wszelkimi kopiami, albo (2) rozwi¹zania jej przez Canon za wypowiedzeniem na piśmie w przypadku naruszenia przez u¿ytkownika jakichkolwiek jej postanowieñ i warunków. Z chwil¹ rozwi¹zania Umowy z jakichkolwiek przyczyn, niezale¿nie od dochodzenia przez Canon jego stosownych praw, u¿ytkownik niezw³ocznie zniszczy wszelkie kopie Programu i jego dokumentacji, w tym jakikolwiek Program zapisany na twardym dysku  ka¿dego komputera bêd¹cego w posiadaniu lub pod kontrol¹ u¿ytkownika.

Gwarancje: Nośniki, na których Program jest zapisany, s¹ objête gwarancj¹ dotycz¹c¹ wad materia³u i wykonania, przy normalnym u¿ytkowaniu przez okres trzydziestu (30) dni od daty ich nabycia wskazanej na fakturze lub w inny sposób. Ta ograniczona gwarancja nie obowi¹zuje, je¿eli wada nośnika wynika z wypadku, nadu¿ycia lub niew³aściwego zastosowania Programu, a tak¿e nie podlega przeniesieniu na osobê inn¹ ni¿ oryginalny u¿ytkownik Programu. U¿ytkownik odpowiada za wybór, utrzymanie i dopasowanie sprzêtu oraz komponentów oprogramowania w danym systemie komputerowym. 

U¿ytkownik uruchamia i u¿ywa Program na w³asne ryzyko. W ¿adnym przypadku, Canon (lub jego dostawcy bêd¹cy osobami trzecimi) nie odpowiada wobec u¿ytkownika za jakiekolwiek szkody lub straty, na podstawie niniejszej Umowy lub umów dodatkowych lub w ramach odpowiedzialności deliktowej (w ka¿dym przypadku w szczególności za niedbalstwo) w zwi¹zku z dostaw¹ lub brakiem dostawy Programu ani za ¿adn¹ bezpośredni¹ lub pośredni¹ utratê zysku, pośredni¹ stratê lub szkodê (niezale¿nie czy Canon by³ powiadomiony o takiej stracie lub szkodzie), przypadkow¹ lub nastêpcz¹ stratê lub szkodê wynikaj¹c¹ z jakiegokolwiek dzia³ania lub przyczyny, dotycz¹cej u¿ycia przez u¿ytkownika lub niemo¿ności u¿ycia Programu, b³êdów lub braków Programu, z wyj¹tkiem wyraźnych postanowieñ zawartych w niniejszej Umowie. W ¿adnym wypadku Canon, spó³ki podporz¹dkowane Canon, ich dystrybutorzy lub sprzedawcy, nie bêd¹ odpowiedzialni za ¿adne wady Programu, niezale¿nie od tego, czy by³y one objête powy¿szymi gwarancjami.

Postanowienia niniejszej Umowy zastêpuj¹ wszelkie gwarancje, warunki, zapewnienia, zobowi¹zania, postanowienia lub obowi¹zki wynikaj¹ce z ustaw, common law, zwyczajów handlowych, sposobu postêpowania lub innego rodzaju, które zostaj¹ niniejszym wy³¹czone w pe³nym zakresie dopuszczonym prawem.

¯ADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZEJ UMOWY NIE OGRANICZA ANI NIE WY£¥CZA ODPOWIEDZIALNOŚCI CANON WOBEC U¯YTKOWNIKA ZA SZKODY WYNIKAJ¥CE ZE ŚMIERCI, USZKODZEÑ CIA£A LUB SZKÓD SPOWODOWANYCH W WYNIKU RA¯¥CEGO NIEDBALSTWA CANON LUB UMYŚLNEGO DZIA£ANIA LUB WYNIKAJ¥CYCH Z KSIÊGI 6, ART 185 DO 193, KODEKSU CYWILNEGO HOLANDII (ODPOWIEDZIALNOŚÆ ZA PRODUKT) LUB KSIÊGI 7, ART 1 DO 38, KODEKSU CYWILNEGO HOLANDII (ZAKUPY PRZEZ KONSUMENTÓW)

Z zastrze¿eniem bezpośrednio powy¿szego postanowienia, odpowiedzialnośæ Canon wynikaj¹ca lub zwi¹zana z niniejsz¹ Umow¹ - kontraktowa, deliktowa (w ka¿dym przypadku w szczególności za niedbalstwo) lub inna, nie bêdzie przekraczaæ w ¿adnym przypadku kwoty równej cenie nabycia produktu Canon, objêtego licencj¹ wraz z tym Programem.

¯ADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZEJ UMOWY NIE NARUSZA USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTÓW.

Postanowienie ogólne: Niniejsza Umowa stanowi ca³kowite porozumienie pomiêdzy u¿ytkownikiem i Canon w odniesieniu do Programu i zastêpuje wszelkie ustne lub pisemne oświadczenia, umowy lub porozumienia dotycz¹ce Programu. ¯adna strona nie bêdzie mia³a uprawnieñ w zwi¹zku z jakimkolwiek oświadczeniem, na podstawie którego zawar³a niniejsz¹ Umowê (o ile oświadczenie takie nie by³o fa³szywe). Jedyne uprawnienia strony w zwi¹zku z naruszeniem Umowy przewiduje niniejsza Umowa.

Je¿eli w jakimkolwiek czasie, czêśæ niniejszej Umowy zostanie uznana przez s¹d w³aściwej jurysdykcji za ca³kowicie lub czêściowo bezprawn¹, niewa¿n¹ lub niewykonaln¹ w jakimkolwiek zakresie, to fakt taki nie bêdzie mia³ wp³ywu na zgodnośæ z prawem, wa¿nośæ lub wykonalnośæ innych postanowieñ niniejszej Umowy.

Zaniechanie lub opóźnienie Canon w dochodzeniu jakichkolwiek uprawnieñ lub przys³uguj¹cych mu roszczeñ na podstawie niniejszej Umowy w ¿adnym wypadku nie bêd¹ stanowi³y zrzeczenia siê takich uprawnieñ lub roszczeñ.

Zmiany niniejszej Umowy nie bêd¹ skuteczne, o ile nie zostan¹ dokonane na piśmie i podpisane przez upowa¿nionych przedstawicieli Canon.

Uprawnienia Osób Trzecich: Postanowienia niniejszej Umowy, w zakresie dotycz¹cym dostawców Canon bêd¹cych osobami trzecimi, mog¹ byæ bezpośrednio wykonywane przez takich dostawców Canon.

Prawo: Niniejsza Umowa jest zawarta i bêdzie interpretowana zgodnie z prawem Holandii. Wszelkie spory pomiêdzy stronami wynikaj¹ce z niniejszej Umowy bêd¹ rozstrzygane wy³¹cznie przez s¹d okrêgowy w Amsterdamie (Holandia). Jednak¿e, Canon ma wy³¹czne prawo do uchylenia tego postanowienia i do dochodzenia praw z niniejszej Umowy wed³ug prawa i/lub przed s¹dem w³aściwym dla u¿ytkownika.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.57