eula0414.txt Driver File Contents (ip90xp185en.exe)

BRUKERLISENS FOR PROGRAMVARE

NB: VENNLIGST LES DETTE DOKUMENTET FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN. Dette dokumentet er en avtale mellom deg, sluttbrukeren av programvaren ("Programvaren") og Canon Europa N.V., med forretningsadresse 59-61 Bovenkerkerweg, 1185 XB Amstelveen, Nederland ("Canon") (og/eller dets underleverandører), rettighetshaveren til Programvaren ("Avtalen").

Ved å installere Programvaren samtykker du i denne Avtalens vilkår.

KLIKK "JA" PÅ BUNNEN AV DENNE AVTALEN HVIS DU SAMTYKKER I DENNE AVTALENS VILKÅR, OG PROGRAMVAREN VIL BLI INSTALLERT. HVIS DU KLIKKER "NEI", VIL PROGRAMVAREN IKKE BLI INSTALLERT, OG DU VIL HELLER IKKE HA RETT TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN. I SISTNEVNTE TILFELLE KAN DU LEVERE PROGRAMVAREN OG DEN UBRUKTE HARDWAREN I ORIGINALEMBALLASJEN SAMT ET KJØPSBEVIS TILBAKE TIL DET STEDET DER DU KJØPTE DETTE, OG DU VIL FÅ PENGENE REFUNDERT.

Du samtykker i å bruke Programvaren utelukkende i samsvar med de vilkår og betingelser som følger nedenfor.

Rettigheter: Alle rettigheter til Programvaren og tilhørende dokumentasjon innehas av Canon (eller dets underleverandører). Canon (eller dets underleverandører) skal til enhver tid beholde all copyright og andre immaterielle rettigheter til Programvaren og tilhørende dokumentasjon, samt alle senere kopier av dette uansett form. 

Lisens: Din lisens til å bruke Programvaren er ikke-eksklusiv og, unntatt der dette fremgår uttrykkelig i denne Avtalen, ikke overførbar. Du har tillatelse til: (1) å bruke en kopi av Programvaren (med "bruke" forstås nedlaste, installere, lagre, kjøre eller fremvise programvaren) for dine egne interne formål, herunder lydfiler og billedfiler i Programvaren for gjeldende Canon digital kamera, forutsatt (i) overføring av slike lydfiler og billedfiler til ett stykk digitalt kamera ved bruk av Programvaren, og (ii) bruk av slike lydfiler og billedfiler på slikt digitalt kamera; (2) å lage et rimelig antall sikkerhetskopier av Programvaren for å støtte den tillatte bruken, under forutsetning av at alle slike kopier inneholder copyrightnotis fra Canon slik denne fremgår på originaleksemplaret av Programvaren som ble tildelt deg; (3) å overdra Programvaren og denne Avtalen til en annen person, under forutsetning av at denne personen aksepterer denne Avtalens bestemmelser og at du opphører med enhver bruk av Programvaren, overdrar alle kopier av Programvaren som du har laget til denne personen eller ødelegger alle kopier som ikke er overdratt. Dersom den overtagende part ikke aksepterer disse vilkårene, opphører denne Avtalen automatisk.

Du har ikke tillatelse til: (1) å leie, viderelisensiere, låne, kopiere, modifisere, tilpasse, integrere, oversette, dekompilere, lage avledede programmer basert på hele eller deler av Programvaren eller tilhørende dokumentasjon eller bruke Programvaren, unntatt der denne Avtale uttrykkelig tillater dette og bare i den utstrekning loven uttrykkelig tillater; (2) å gjenskape hele eller deler av Programvaren, unntatt der denne Avtalen uttrykkelig tillater dette, og bare i den utstrekning loven uttrykkelig tillater.

Avtaleperioden og opphør: Denne Avtalen gjelder inntil enten: (1) du bringer den til opphør ved å destruere Programvaren og tilhørende dokumentasjon med eventuelle kopier, eller (2) Canon bringer den til opphør med skriftlig underretning til deg om at det foreligger brudd på vilkår i Avtalen. Ved opphør av Avtalen, uansett grunn, skal du umiddelbart ødelegge alle kopier av Programvaren og tilhørende dokumentasjon, herunder Programvare som måtte være lagret på harddisken til en datamaskin i din besittelse eller som du har kontroll over. 

Garanti: Det mediet Programvaren er lagret på garanteres ved normal bruk å være fri for defekter i en periode på tretti (30) dager regnet fra den dagen du foretok kjøpet som bevist ved kvittering eller på annen måte. Denne garantien gjelder ikke dersom mangelen på mediet skyldes ulykke, misbruk eller uriktig anvendelse av Programvaren og skal omfatte andre enn den opprinnelige bruker av Programvaren. Du er selv ansvarlig for valg, vedlikehold og tilpassning av hardware- og Programvarekomponenter på det respektive datasystem.

Nedlasting og bruk av Programvaren skjer på egen risiko. Ikke under noen omstendigheter skal Canon (eller dets underleverandører) holdes ansvarlig for tap eller skader under denne Avtalen eller side avtaler (i hvert tilfelle og som uten begrensning også omfatter uaktsomhet) i forbindelse med levering eller mangel på levering av Programvaren, eller for direkte eller indirekte tap av fortjeneste, indirekte tap eller skader (uavhengig av hvorvidt Canon har blitt underrettet om slike tap eller skader), eller tilfeldige eller konsekvenstap eller skader i forbindelse med enhver handling, fra hvilken som helst kilde, som gjelder din bruk av eller inkompetente bruk av Programvaren, eller feil eller mangler, utover det som uttrykkelig fremkommer her. Ikke i noe tilfelle skal Canon, Canons datterselskaper, deres distributører eller forhandlere kunne holdes ansvarlig for mangler i Programvaren, uavhengig av om dette dekkes av ovennevnte garanti. 

De uttrykte vilkårene i denne Avtalen erstatter alle garantier, betingelser, løfter, vilkår og forpliktelser som ellers fremgår av loven, sedvanerett, handelspraksis, eller annet. Slike rettigheter er unntatt i denne Avtalen i den utstrekning loven tillater.

DENNE AVTALEN SKAL IKKE BEGRENSE CANONS ANSVAR OVERFOR DEG FOR TAP SOM OPPSTÅR VED DØD ELLER SKADE PÅ PERSON ELLER FOR TAP SOM SKYLDES CANONS GROVE UAKTSOMHET ELLER FORSETTLIGE HANDLINGER, ELLER SOM FØLGER AV BOOK 6, ARTICLES 185 TIL 193 I DEN NEDERLANDSKE PRODUKTANSVARS-LOVEN ELLER BOOK 7 ARTICLES 1 TIL 38 I DEN NEDERLANDSKE FORBRUKERKJØPSLOVEN. 

Uavhengig av hva som fremkommer av umiddelbart foregående bestemmelse, skal Canons ansvar under denne Avtalen eller alminnelig erstatningsansvar (i hvert tilfelle og som uten begrensning også omfatter uaktsomhet) eller annet ansvar, ikke kunne overstige et beløp tilsvarende kjøpesummen av Canon produktet som denne Programvaren er lisensiert for.

INTET I DENNE AVTALEN SKAL HA INNVIRKNING PÅ FORBRUKERENS PRESEPTORISKE RETTIGHETER.

Generelt: Denne Avtalen utgjør den hele avtalen mellom deg og Canon vedrørende Programvaren og erstatter eventuelle tidligere muntlige eller skriftlige, avtaler eller overensstemmelser vedrørende Programvaren. Ingen av partene skal ha rett til beføyelser som følge av eventuelle utsagn som ble gjort vedrørende Programvaren og som den relevante part la til grunn da Avtalen ble inngått (med mindre slike uttalelser var uredelige), og den relevante parts eneste beføyelse skal være de rettigheter som er inntatt i denne Avtalen.

Dersom en domstol skulle kjenne deler av denne Avtalen ulovlig, ugyldig eller ugjennomførlig i henhold til loven i en jurisdiksjon, skal dette ikke ha innvirkning på eller forringe lovligheten, gyldigheten eller gjennomførbarheten av andre bestemmelser i denne Avtalen.

Dersom Canon unnlater å utøve rettigheter, fullmakter eller beføyelser eller er forsinket i utøvelsen av disse under denne Avtalen, skal ikke dette betraktes som avkall på slike rettigheter, fullmakter eller beføyelser.

Intet avvik fra denne Avtalen skal være gyldig med mindre det er avtalt skriftlig og undertegnet av en bemyndiget representant for Canon. 

Tredjeparts rettigheter: Bestemmelser inntatt i denne Avtalen, i den grad dette gjelder Canons underleverandører, kan utøves direkte av slike underleverandører. 

Lov: Denne Avtalen skal reguleres av og fortolkes i samsvar med nederlandsk rett. Tvister som måtte oppstå mellom partene som følge av denne Avtalen skal utelukkende løses av Amsterdam Tingrett i Nederland. Imidlertid skal Canon ha enerett til å frafalle dette avsnittet og til å håndheve denne Avtalen under lokal lovgivning og/eller brukerens jurisdiksjon.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.83