eula0413.txt Driver File Contents (ip90xp185en.exe)

EINDGEBRUIKERS SOFTWARE-LICENTIE-OVEREENKOMST

ATTENTIE: GELIEVE DIT DOCUMENT TE LEZEN ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN.Dit document is een overeenkomst tussen u, de eindgebruiker van de software (de "Software") en Canon Europa N.V., gevestigd te Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, Nederland ("Canon") (en/of haar toeleveranciers), de eigenaar of eigenaren van de Software.

Door de Software te installeren verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

KLIK OP "JA" ONDER AAN DEZE OVEREENKOMST INDIEN U AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DE SOFTWARE ZAL DAN GEÏNSTALLEERD WORDEN. INDIEN U OP "NEE" KLIKT ZAL DE SOFTWARE NIET GEÏNSTALLEERD WORDEN EN U HEEFT DAN NIET HET RECHT OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. IN DAT GEVAL KUNT U DE SOFTWARE, EN DE ONGEBRUIKTE HARDWARE IN DE ORIGINELE VERPAKKING, TERUGBRENGEN NAAR DE PLAATS WAAR U HET VERKREGEN HEEFT. ONDER OVERLEGGING VAN EEN GELDIG AANKOOPBEWIJS ONTVANGT U DE DOOR U BETAALDE PRIJS RETOUR.

U verklaart zich akkoord om de Software uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met onderstaande voorwaarden.

Eigendom en Auteursrecht: Alle rechten, rechtstitels en belangen in de Software en bijbehorende documentatie zijn eigendom van Canon (of haar toeleveranciers). Canon (of haar toeleveranciers) zal ten alle tijde alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten in de Software en bijbehorende documentatie behouden, inclusief alle opvolgende kopieën, ongeacht de vorm, daarvan. Het is u niet toegestaan om de auteursrechtvermelding van Canon en/of haar licentiegevers, vervat in de Software en bijbehorende documentatie, inclusief kopieën daarvan, te wijzigen, verplaatsen of verwijderen.

Licentie: Uw licentie om de Software te gebruiken is niet-exclusief en niet-overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is in deze Overeenkomst. U bent gerechtigd om: (1) één kopie van de Software te gebruiken ("gebruiken" betekent het opslaan, laden, installeren, opstarten of vertonen van de Software) voor uw eigen doeleinden, mits de geluid- en beeldgegevens in de Software die worden overgebracht naar het toepasselijke Canon digitale camera product, worden overgebracht door gebruikmaking van de Software en door gebruikmaking van slechts één zo'n digitaal camera product; (2) een redelijk aantal back-up kopieën van de Software te maken ter ondersteuning van het toegestane gebruik, mits dergelijke kopieën allen de Canon auteursrechtvermelding bevatten zoals deze voorkomt in de aan u overhandigde originele versie van de Software; (3) de Software en de voordelen van deze Overeenkomst over te dragen aan een andere persoon, mits deze persoon akkoord is gegaan met de voorwaarden van deze Overeenkomst en u ophoudt met alle gebruik van de Software, alle kopieën die u van de Software heeft gemaakt overdraagt aan deze persoon dan wel alle niet overgedragen kopieën vernietigt. Indien de verkrijgende persoon niet instemt met deze voorwaarden dan eindigt deze Overeenkomst van rechtswege.

Het is u niet toegestaan om: (1) de Software of gedeelten daarvan, dan wel de bijbehorende documentatie te (doen) verhuren, te leasen, in sublicentie te geven, te kopiëren, te veranderen, te wijzigen, aan te passen, samen te voegen, te vertalen, te de-compileren, te ontmantelen, reverse-engineering toe te passen, of afgeleide werken te creëren die gebaseerd zijn op de Software of gedeelten daarvan, of de Software te gebruiken tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan in deze Overeenkomst en alleen in omstandigheden uitdrukkelijk toegestaan door de wet; (2) de Software of gedeelten daarvan te vermenigvuldigen of te verhandelen op wat voor manier dan ook tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan in deze Overeenkomst en alleen in omstandigheden uitdrukkelijk toegestaan door de wet.

Duur en Beëindiging: Deze Overeenkomst wordt van kracht op het moment van aanvaarding, ofwel door uw acceptatie ofwel door uw gebruik van de Software, en zal voortduren totdat (1) deze door u beëindigd wordt door middel van vernietiging van de Software en bijbehorende documentatie inclusief alle kopieën, of (2) door Canon beëindigd wordt door middel van schriftelijke opzegging ingeval u enige voorwaarde van deze Overeenkomst schendt. Op het moment van beëindiging, om welke reden dan ook en aanvullend op het uitoefenen door Canon van haar respectievelijke juridische rechten, zult u onmiddellijk alle kopieën van de Software en bijbehorende documentatie vernietigen, inclusief alle Software die opgeslagen is op een harddisk of een computer in uw bezit of waarover u controle uitoefent.

Garanties: Op de media waarop de Software is vastgelegd is een garantie van toepassing voor materiaal of fabricage gebreken, bij normaal gebruik, voor een periode van dertig (30) dagen vanaf de aankoopdatum, aan te tonen door een geldig aankoopbewijs of anderszins. Deze beperkte garantie geldt niet indien de gebreken in het medium het gevolg zijn van een ongeluk, misbruik of verkeerd gebruik van de Software en het zal ook niet van toepassing zijn op anderen dan de originele gebruiker van de Software. U bent verantwoordelijk voor de keuze, het onderhoud en de compatibiliteit van de hardware en software componenten van het betreffende computersysteem. 

U zult de Software voor uw eigen risico laden en gebruiken. In geen geval zullen Canon (of haar derden-toeleveranciers) jegens u aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade onder deze Overeenkomst of enig daaruit voortvloeiend contract of onrechtmatige daad (daaronder zonder beperking inbegrepen nalatigheid) in verband met het verstrekken van de Software of het nalaten daarvan, noch voor enig direct of indirect omzetverlies, indirecte verliezen of schade (ongeacht of Canon geïnformeerd is over zulke verliezen of schade), of voor incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit welke daad dan ook, ongeacht de oorzaak, betreffende uw gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Software, of voor fouten of onvolkomenheden in de Software, tenzij daar expliciet in deze Overeenkomst in wordt voorzien. In geen geval zullen Canon, Canon's dochterondernemingen en hun geautoriseerde vertegenwoordigers, aansprakelijk zijn voor enige gebreken in de Software, al dan niet onder bovenstaande garanties vallend.

De uitdrukkelijke voorwaarden van deze Overeenkomst komen in de plaats voor alle garanties, voorwaarden, toezeggingen, beloftes, condities en verplichtingen voortvloeiend uit de wet, jurisprudentie, gewoonte, handelsgebruik of anderszins, welke hierbij, voor zover wettelijk toegestaan, worden uitgesloten.      

NIETS IN DEZE OVEREENKOMST ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN CANON JEGENS U BEPERKEN OF UITSLUITEN VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN DOOD OF LICHAMELIJK LETSEL OF VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR CANON'S GROVE NALATIGHEID OF OPZET OF VOOR SCHADE VOORTVLOEIEND UIT BOEK 6, ARTIKELEN 185 T/M 193 VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK WETBOEK (PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID) DAN WEL UIT BOEK 7, ARTIKELEN 1 T/M 38, VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK WETBOEK (CONSUMENTENKOOP).

NIETTEGENSTAANDE HET BOVENSTAANDE ZAL CANON'S AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND OF VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST, HETZIJ VOOR EEN TEKORTKONING IN DE NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST HETZIJ VOOR ONRECHTMATIGE DAAD (DAARONDER IN BEIDE GEVALLEN ZONDER BEPERKING INBEGREPEN NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, IN GEEN GEVAL HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT VOOR HET CANON PRODUCT EN DE SOFTWARE LICENTIE IS BETAALD.

NIETS IN DEZE OVEREENKOMST ZAL DE WETTELIJKE RECHTEN VAN CONSUMENTEN AANTASTEN.

Algemeen: Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en Canon met betrekking tot de Software en gaat uit boven alle voorgaande mondelinge of schriftelijke toezeggingen, overeenkomsten of beloftes betreffende de Software. Geen der partijen zal een beroep kunnen doen op uitlatingen gedaan naar elkaar voor het aangaan van deze Overeenkomst (tenzij deze uitlating frauduleus werd gedaan). Een dergelijke partij heeft als enige middel het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst zoals neergelegd in deze Overeenkomst. 

Indien op enig moment een deel van deze Overeenkomst door een bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, onder welk rechtstelsel dan ook, dan zal dit de geldigheid of afdwingbaarheid van alle overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aantasten of in gevaar brengen. 

Het niet of vertraagd uitoefenen door Canon van haar rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen onder deze Overeenkomst zal in geen geval opgevat kunnen worden als het afstand doen door Canon van zodanige rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen. 

Wijzigingen of aanpassingen in deze Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze zijn opgesteld in schriftelijke vorm en ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger van Canon.

Derden begunstiging: De bepalingen van deze Overeenkomst, voorzover ze betrekking hebben op derden-toeleveranciers van Canon, zijn direct afdwingbaar door zodanige derden-toeleveranciers.

Toepasselijk Recht: Deze Overeenkomst wordt beheerst en uitgelegd in overeenstemming met het Nederlands recht. Alle geschillen tussen partijen die mogelijk uit deze Overeenkomst voortkomen zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland. Uitsluitend Canon zal echter het recht hebben om afstand te doen van deze bepaling en om deze Overeenkomst af te dwingen onder het lokale recht en jurisdictie van de gebruiker.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.14