eula040e.txt Driver File Contents (ip90xp185en.exe)

SZOFTVER FELHASZNÁLÓI LICENCSZERZÕDÉS 

FIGYELMEZTETÉS: KÉRJÜK, EZT A DOKUMENTUMOT OLVASSA EL FIGYELMESEN A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELÕTT. A jelen dokumentum az Ön, mint a szoftver (a "Szoftver") végfelhasználója és a CANON Europa N.V., székhelye: 59-61 Bovenkerkerweg, 1185 XB Amstelveen, Hollandia ("Canon") (és/vagy annak külsõ beszállítói), mint a Szoftver tulajdonosa(i) között jött létre.

Ön a Szoftver telepítésével magára nézve kötelezõnek ismeri el a jelen Szerzõdés feltételeit.

KATTINTSON A JELEN SZERZÕDÉS ALJÁN TALÁLHATÓ "IGEN" GOMBRA, HA ELFOGADJA A JELEN SZERZÕDÉS FELTÉTELEIT - EKKOR MEGKEZDÕDIK A SZOFTVER TELEPÍTÉSE. HA A "NEM" GOMBRA KATTINT, A SZOFTVER TELEPÍTÉSE MEGSZAKAD, ÉS ÖN NEM JOGOSULT A SZOFTVER HASZNÁLATÁRA. EBBEN AZ ESETBEN ÖN A SZOFTVERT A FEL NEM HASZNÁLT HARDVERREL EGYÜTT AZ EREDETI CSOMAGOLÁSBAN VISSZAJUTTATHATJA ODA, AHONNAN BESZEREZTE, ÉS A VÁSÁRLÁSI BIZONYLAT ELLENÉBEN VISSZATÉRÍTÉST IGÉNYELHET. 

Ön vállalja, hogy a Szoftvert csak az alábbiakban rögzített feltételeknek megfelelõen használja.

Tulajdonjog és szerzõi jog: A Szoftverhez és annak dokumentációjához fûzõdõ összes jog, jogcím és haszon a Canont (illetve annak külsõ beszállítóit) illeti meg. A Canon (illetve annak külsõ beszállítói) a Szoftverhez és a Szoftver dokumentációjához valamint - formától függetlenül - azok késõbbi másolataihoz fûzõdõ szerzõi jog illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos tulajdonosa.

Licenc: Az Ön Szoftver használatára vonatkozó joga nem kizárólagos, és hacsak a jelen Szerzõdés kifejezetten másként nem rendelkezik, nem átruházható. Ön a következõkre jogosult: (1) a Szoftver egy darab példányát saját belsõ felhasználásra használni (a "használat" a szoftver tárolását, letöltését, telepítését, futtatását vagy megjelenítését jelenti), a Szoftver által tartalmazott és a Canon digitális kamera termékekbe helyezendõ hang- és képi adatokkal összeföüggésben (i) a Szoftver használatával beletenni az ilyen hang-és képi adatokat a használandó Canon digitális kamera termékbe (ii) használni az ilyen hang-és képi adatokat a az ilyen digitális kamera használatával egyidejûleg, (2) ésszerû számú másolatot készíteni a Szoftverrõl az engedélyezett felhasználás támogatása érdekében, feltéve, hogy e példányok tartalmazzák a Canon szerzõi jogra vonatkozó figyelmeztetését, ahogy az az Önnek átadott Szoftver eredeti példányán is szerepel; (3) a Szoftvert és a jelen Szerzõdést másra engedményezni, feltéve, hogy a szóban forgó személy beleegyezett abba, hogy a jelen Szerzõdés feltételeit elfogadja, Ön pedig beszünteti a Szoftver használatát, az Ön által készített összes Szoftvermásolatot átadja az adott személynek, az át nem adott példányokat pedig megsemmisíti. Ha az engedményes nem fogadja el a feltételeket, úgy a jelen Szerzõdés automatikusan megszûnik.

Ön nem jogosult: (1) a Szoftvert és annak dokumentációját sem részben sem egészben bérbe adni, lízingelni, al-licencet kiadni azokra, kölcsönadni, másolni, módosítani, adaptálni, összevonni, lefordítani, visszafejteni, szétszedni, illetve azok alapján  származékos alkotásokat létrehozni vagy a Szoftvert használni, hacsak azt a jelen Szerzõdés kifejezetten meg nem engedi, de akkor is kizárólag és csakis a törvény által kifejezetten megengedett mértékben és körülmények között; (2) a Szoftvert vagy annak bármilyen részét bármely módon reprodukálni vagy forgalmazni, kivéve, ha azt a jelen Szerzõdés kifejezetten megengedi, de akkor is kizárólag és csakis a törvény által kifejezetten megengedett mértékben és körülmények között.

Idõtartam és megszûnés: A jelen Szerzõdés mindaddig érvényben marad, amíg (1) a Szoftver és a Szoftver dokumentációjának, és annak valamennyi példányának Ön általi megsemmisítésével meg nem szûnik (2) a Canon Önhöz címzett írásbeli nyilatkozattal meg nem szünteti, ha Ön a szerzõdés bármely rendelkezését és feltételét megszegi. A Szerzõdés bármilyen okból történõ megszûnése esetén a vonatkozó törvényes jogok Canon által történõ érvényesítése mellett Ön köteles haladéktalanul megsemmisíteni a Szoftvert és a Szoftver dokumentáció összes példányát, beleértve az Ön birtokában, rendelkezése vagy felügyelete alatt lévõ számítógép-merevlemezen tárolt esetleges példányokkal együtt.

Garanciavállalás: A Szoftvert tároló adathordozó, anyaghiba vagy gyártási hiba esetére a rendeltetésszerû használat körében a nyugta vagy más dokumentum által igazolt vásárlás napjától számított 30 évig garanciát élvez. A korlátozott felelõsség nem alkalmazható arra az esetre, ha az eszköz meghibásodása balesetbõl, a Szoftverrel való visszaélésbõl vagy rendeltetésellenes használatából ered, és nem áll fenn olyan személlyel szemben, aki nem a Szoftver eredeti használója. Ön viseli a felelõsséget az érintett számítógép rendszer hardver és szoftver összetevõinek kiválasztásával, karbantartásával és összeillesztésével kapcsolatosan.

Ön a Szoftvert saját felelõsségére tölti le és használja. Canon (vagy külsõ beszállítói) semmilyen esetben nem felel Önnel szemben az e Szerzõdésbõl vagy ezzel összefüggõ szerzõdésbõl, vagy a Szoftver beszállításából vagy a beszállítás elmulasztásából eredõ sérelem (valamennyi esetében, korlátozás nélkül, ideértve a gondatlanság esetét is) körébe tartozó veszteségért vagy kárért, sem egyéb közvetlen vagy közvetett veszteségért vagy kárért (függetlenül attól, hogy a Canon-t értesítették-e az esetleges veszteségrõl vagy kárról), vagy bármely tevékenységbõl véletlenszerûen vagy szándékosan okozott, bármely forrásból eredõ veszteségéert vagy kárért, ideértve a Szoftver Ön általi használatát vagy a Szoftver használatára való képtelenségét, vagy hibáért vagy meghibásodásért, a kifejezetten meghatározott kivételektõl eltekintve. A Canon, a Canon beszállítói, vagy leányvállalatai vagy társvállalatai semmilyen esetben nem felelnek a Szoftver hibáiért, függetlenül attól, hogy a fenti garanciába beletartoznak-e vagy sem.

Jelen Szerzõdés kifejezett rendelkezései minden jogszabály, magánjogi rendelkezés, kereskedelmi szokás, vagy magatartás, illetve minden más, jelen esetben egyáltalán nem említett, a jog által elõírt, garancia, feltétel, értelmezés, kötelezettségvállalás, rendelkezés vagy kötelezettség helyébe lépnek.

A JELEN SZERZÕDÉSBE FOGLALTAK NEM KORLÁTOZZÁK ÉS NEM ZÁRJÁK KI A CANON ÖNNEL SZEMBENI FELELÕSSÉGÉT AZ OLYAN KÁROK TEKINTETÉBEN, AMELYEK HALÁLBÓL, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSBÕL VAGY A CANON SÚLYOS GONDATLANSÁGÁBÓL VAGY SZÁNDÉKOS KÖTELESSÉGMULASZTÁSÁBÓL EREDNEK VAGY A HOLLAND POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV 6. KÖTETÉNEK 185-193. BEKEZDÉSÉBÕL ILLETVE ANNAK 7. KÖTETÉNEK 1-38. BEKEZDÉSÉBÕL (LAKOSSÁGI VÁSÁRLÁSOK) SZÁRMAZNAK.

Az e bekezdést közvetlenül megelõzõ bekezdés sérelme nélkül, a Canon e Szerzõdésen kívül vagy e Szerzõdéssel összefüggésben, illetve szerzõdés, jogsértés (valamennyi esetében, korlátozás nélkül, ideértve a gondatlanság esetét is) alapján keletkezett vagy másból eredõ felelõssége semmilyen esetben nem haladhatja meg a Canon terméknek az engedélyezett Szoftverrel együtt meghatározott értékesítési árának megfelelõ összeget. 

A JELEN SZERZÕDÉSBEN FOGLALTAK SEMMILYEN MÓDON NEM CSORBÍTHATJÁK A FOGYASZTÓK TÖRVÉNY ADTA JOGAIT. 

Általános: A jelen Szerzõdés az Ön és a Canon között a Szoftverrel kapcsolatban létrejött teljes megállapodást megtestesíti, és a Szoftver tekintetében mindennemû elõzõleg tett szóbeli és írásbeli kijelentés, megállapodás és egyezség helyébe lép. A felek egyike sem tarthat igényt jogorvoslatra a neki tett olyan nyilatkozatok vonatkozásában, amelyekre alapozva a jelen Szerzõdésbe belépett (hacsak azt nem megtévesztés szándékával tették), és az ilyen fél egyedül a jelen Szerzõdés szerinti szerzõdésszegésért tarthat igényt jogorvoslatra.

Ha az illetékes bíróság a jelen Szerzõdés bármely részét bármikor részben vagy egészben jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli az adott ország törvényei alapján, úgy ez nem befolyásolja és nem csorbítja a jelen Szerzõdés egyéb rendelkezéseinek jogszerûségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

Amennyiben Canon nem gyakorolja vagy késedelmesen gyakorolja a jelen Szerzõdés alapján fennálló valamely jogát, jogosítványát vagy jogorvoslati lehetõségét, az semmilyen körülmények között nem tekinthetõ az adott jogról, jogosítványról vagy jogorvoslati lehetõségrõl való lemondásnak.

A jelen Szerzõdés módosítása mindaddig nem lép életbe, amíg azt írásba nem foglalták és az alá nem írta a Canon erre jogosult képviselõje.

Harmadik fél kedvezményezett: A jelen Szerzõdés rendelkezéseit, amennyiben azok a Canon külsõ fél beszállítóira vonatkoznak, közvetlenül érvényesíthetik a Canon külsõ beszállítói.

Törvény: A jelen Szerzõdésre és annak értelmezésére a holland törvények az irányadók. A felek között a jelen Szerzõdés kapcsán esetlegesen felmerülõ viták a holland Amszterdami Kerületi Bíróság kizárólagos hatáskörébe tartoznak. A Canon azonban saját belátásától függõen jogosult a jelen Szakasztól eltekinteni, és a jelen Szerzõdésre nézve a helyi és/vagy a felhasználó telephelyén érvényes jogot alkalmazni.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 2.12