eula040b.txt Driver File Contents (ip90xp185en.exe)

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

HUOMIO: LUE TÄMÄ SOPIMUS ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA.

Tämä asiakirja muodostaa sopimuksen sinun, ohjelmiston (jäljempänä "Ohjelmisto") loppukäyttäjän ja Ohjelmiston omistajan/omistajien Canon Europa N.V:n, 59-61 Bovenkerkerweg, 1185 XB Amstetlveen, Alankomaat (jäljempänä "Canon").

Asentamalla Ohjelmiston suostut noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja.

KLIKKAA TÄMÄN SOPIMUKSEN LOPUSSA VAIHTOEHTOA "KYLLÄ", JOS SUOSTUT NOUDATTAMAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, MINKÄ JÄLKEEN OHJELMISTO ASENNETAAN. JOS VALITSET VAIHTOEHDON "EI", OHJELMISTOA EI ASENNETA EIKÄ SINULLA OLE OIKEUTTA KÄYTTÄÄ SITÄ. JÄLKIMMÄISESSÄ TAPAUKSESSA VOIT PALAUTTAA OHJELMISTON YHDESSÄ KÄYTTÄMÄTTÖMÄN LAITTEEN KANSSA ALKUPERÄISESSÄ PAKKAUKSESSA SEN VASTAANOTTOPAIKKAAN. KAUPPAHINTA PALAUTETAAN SINULLE, KUN ESITÄT PALAUTETTAVIA TUOTTEITA KOSKEVAN OSTOKUITIN.

Sitoudut käyttämään Ohjelmistoa vain jäljempänä määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

Omistus- ja tekijänoikeudet: Kaikki Ohjelmistoon ja sitä koskevaan aineistoon liittyvät oikeudet ja etuudet kuuluvat Canonille (tai sen jälleenmyyjille). Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Ohjelmistoon ja sitä koskevaan aineistoon sekä niitä koskeviin kopioihin muodosta riippumatta säilyvät kaikissa tilanteissa Canonilla (tai sen jälleenmyyjillä). 

Käyttöoikeus: Sinulle annetaan oikeus käyttää Ohjelmistoa ei-yksinoikeudella, eikä käyttöoikeus ole siirrettävissä muissa kuin tässä sopimuksessa erikseen mainituissa tilanteissa. Sinulla on oikeus: (1) käyttää yhtä Ohjelmiston kopiota ("käyttää" tarkoittaa Ohjelmiston säilytystä, lataamista, asennusta, ajamista tai näyttämistä) omiin sisäisiin tarkoituksiisi; kuitenkin niin, että mitä tulee Ohjelmistossa olevaan ääni- ja kuva-aineistoon, joka on tarkoitettu siirrettäväksi sitä varten soveltuvaan Canon -merkkiseen digitaalikameraan, sinulla on oikeus (i) siirtää sellaista ääni- ja kuva-aineistoa tällaiseen yhteen yksittäiseen digitaalikameraan Ohjelmistoa käyttäen, ja (ii) käyttää sellaista ääni- ja kuva-aineistoa yhdessä tällaisessa yksittäisessä digitaalikamerassa kerrallaan; (2) tehdä Ohjelmistosta kohtuullinen määrä varakopioita tukemaan sallittua käyttöä sillä edellytyksellä, että kaikki tällaiset kopiot sisältävät huomautuksen Canonin tekijänoikeuksista siten kuin se ilmenee sinulle toimitetussa Ohjelmiston alkuperäiskappaleessa; (3) siirtää Ohjelmisto ja Ohjelmistoa koskevan lisenssin edut toiselle henkilölle sillä edellytyksellä, että tämä henkilö on sitoutunut hyväksymään Ohjelmiston käyttöoikeutta koskevat ehdot ja että sinä lopetat kokonaan Ohjelmiston käyttämisen, siirrät kaikki tekemäsi Ohjelmiston kopiot tälle henkilölle tai tuhoat kaikki kopiot, joita ei ole siirretty. Jos siirron vastaanottaja ei hyväksy tällaisia ehtoja, tämän sopimuksen voimassaolo päättyy automaattisesti.

Sinulla ei ole oikeutta: (1) vuokrata, alilisensioida, lainata, kopioida, muokata, muunnella, yhdistää tai kääntää Ohjelmistoa, suorittaa Ohjelmiston käänteistä käännöstä tai muutoin tutkia Ohjelmistokoodia, purkaa Ohjelmistoa luettavaan muotoon, luoda koko Ohjelmistosta tai sen osasta tai niitä koskevasta aineistosta johdettuja uusia tuotteita, tai käyttää Ohjelmistoa tai siihen liittyvää aineistoa muutoin kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallitulla tavalla, ottaen kuitenkin huomioon lainsäädännössä nimenomaisesti sallitut käyttötavat ja olosuhteet; (2) jäljentää tai muutoin käsitellä Ohjelmistoa tai mitään sen osaa muulla tavoin kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallitulla tavalla, ottaen kuitenkin huomioon lainsäädännössä nimenomaisesti sallitut käyttötavat ja olosuhteet.

Sopimusaika ja sen päättyminen: Tämä sopimus astuu voimaan suoritettuasi toimenpiteet, jotka osoittavat sinun hyväksyneen sopimuksen tai käyttämällä Ohjelmistoa, ja sen voimassaolo jatkuu siihen saakka kun se päätetään. Tämä sopimus on voimassa kunnes (1) päätät sopimuksen hävittämällä Ohjelmiston ja sen asiakirjat ja niiden kaikki kopiot tai (2) Canon päättää sopimuksen kirjallisella irtisanomisilmoituksella, mikäli olet rikkonut sopimusta tai sen ehtoja. Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä Canon voi käyttää kaikkia sopimuksen mukaisia oikeuksiaan, minkä lisäksi sinun on välittömästi hävitettävä kaikki Ohjelmiston ja siihen liittyvän aineiston kappaleet ja näiden kopiot mukaanlukien kaikki omistamillesi tai hallinnassasi tai määräysvallassasi oleville tietokoneille tallennetut Ohjelmistot.  

Takuu: Medialla, jossa Ohjelmisto on, on takuu, joka kattaa materiaali- tai valmistusvian, joka ilmenee median normaalissa käytössä 30 päivän aikana ostokuitista tai muutoin todennettavasta ostopäivästä lukien. Tämä rajoitettu takuu ei sovellu mikäli mainitun median viallisuus on seurausta Ohjelmistoa koskeneesta tapaturmasta tai ohjelman väärinkäytöstä, eikä takuu kata ketään muuta kuin Ohjelmiston alkuperäisen käyttäjän. Sinä olet vastuussa tarvitsemasi tietokonejärjestelmän laitteisto- ja ohjelmistokomponenttien valinnasta, ylläpidosta ja yhteensovittamisesta.

Ohjelmiston käyttö ja lataaminen tapahtuu sinun omalla riskillä. Canon (tai sen jälleenmyyjät) ei ole vastuussa sinulle tämän sopimuksen tai muun siihen liittyvän sopimuksen perusteella tai vahingonkorvausperusteella (kussakin tapauksessa mukaan lukien tuottamusperuste) minkäänlaisesta menetyksestä tai vahingosta liittyen Ohjelmiston toimitukseen tai sen toimittamatta jättämiseen eikä myöskään välittömästä tai välillisestä tulon menetyksestä, epäsuorasta menetyksestä tai vahingosta (riippumatta siitä, onko Canonille ilmoitettu sellaisesta menetyksestä tai vahingosta vai ei), ei myöskään muistakaan sinun Ohjelmiston käytöstä tai sen estymisestä johtuvista tai Ohjelmistossa olevista vioista tai puutteista johtuvista välillisistä menetyksistä tai vahingoista, niiden aiheutumissyystä riippumatta, muutoin kuin sopimuksessa nimenomaisesti sovitulla tavalla. Canon tai Canonin tytäryhtiöt, niiden jälleenmyyjät tai jakelijat eivät vastaa, missään olosuhteessa, Ohjelmiston vioista, riippumatta siitä ovatko ne yllä olevan takuun piirissä vai eivät. 

Tämän sopimuksen ehtoja sovelletaan kaikkien sellaisten takuiden, ehtojen, ilmaisujen, sitoumusten ja vastuiden sijaan, jotka voisivat olla johdettavissa lainsäädännöstä, oikeuskäytännöstä, kauppatavasta, kaupankäynnistä tai muutoin, jotka tällä sopimuksella poissuljetaan siinä laajuudessa kuin tähän sopimukseen sovellettava laki sen sallii.

MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI SULJE POIS TAI RAJOITA CANONIN VASTUUTA SINUUN KOHDISTUVISTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI NIISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA CANON ON AIHEUTTANUT TAHALLISESTI TAI TÖRKEÄLLÄ HUOLIMATTOMUUDELLA, TAI JOTKA OVAT SYNTYNEET ALANKOMAIDEN SIVIILILAKIKOKOELMAN KIRJAN 6 ARTIKLAN 185-193 (TUOTEVASTUU) PERUSTEELLA TAI ALANKOMAIDEN SIVIILILAKIKOKOELMAN KIRJAN 7 ARTIKLOJEN 1-38 (KULUTTAJAOSTOT) PERUSTEELLA. 

MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI VAIKUTA KULUTTAJIEN LAKISÄÄTEISIIN OIKEUKSIIN. 

Siitä riippumatta mitä välittömästi edeltävässä kappaleessa on sanottu, Canonin tähän sopimukseen liittyvä vastuu, joko sopimusperusteinen tai muutoin (mukaan lukien tuottamusperuste) ei voi missään olosuhteissa ylittää määrää, joka vastaa Canonin tuotteen ostohinnan ja sitä varten tällä sopimuksella lisensioidun Ohjelmiston ostohinnan yhteissummaa.

Yleiset ehdot: Tämä sopimus muodostaa sinun ja Canonin välisen Ohjelmistoon liittyvän koko sopimuksen, ja se korvaa kaikki aikaisemmat Ohjelmistoa koskevat suulliset tai kirjalliset järjestelyt, sopimukset tai välipuheet. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta vedota mihinkään sille esitettyihin lausuntoihin, joihin tämä osapuoli luotti solmiessaan tämän sopimuksen (ellei kyseistä lausuntoa ole tehty erehdyttämistarkoituksessa), ja osapuolten oikeudet tämän sopimuksen määräysten rikkomisesta määräytyvät ainoastaan tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. 

Jos toimivaltainen tuomioistuin minä tahansa ajankohtana toteaa minkä tahansa sopimuskohdan joko kokonaan tai osittain lain vastaiseksi, mitättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi soveltuvan lain mukaan, tämä seikka ei vaikuta muiden tämän sopimuksen ehtojen lainmukaisuuteen, pätevyyteen tai toimeenpanokelpoisuuteen. 

Jos Canon jättää käyttämättä jotain tämän sopimuksen sille antamaa oikeutta, valtaa tai oikeussuojakeinoa, se ei kuitenkaan missään olosuhteissa tarkoita luopumista kyseisestä oikeudesta, vallasta tai oikeussuojakeinosta. 

Ollakseen päteviä tämän sopimuksen muutokset on tehtävä kirjallisesti, ja ne on vahvistettava Canonin toimivaltaisen edustajan allekirjoituksella.

Kolmas osapuoli edunsaajana: Tämän sopimuksen määräykset, jotka liittyvät Canonin jälleenmyyjiin, ovat suoraan kyseisten jälleenmyyjien sovellettavissa ja näiden toimesta täytäntöönpantavissa.

Sovellettava laki: Tähän sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Alankomaiden. Kaikki tästä sopimuksesta syntyvät osapuolten väliset riitaisuudet ratkaistaan Amsterdamin alioikeudessa Alankomaissa. Canonilla on kuitenkin yksinomainen oikeus jättää tämä sopimusmääräys huomioimatta ja vaatia sopimuksen täytäntöönpanoa Ohjelmiston käyttäjän paikallisen lain mukaisesti tämän kotipaikan tuomioistuimessa.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.25