eula0406.txt Driver File Contents (ip90xp185en.exe)

SOFTWARE BRUGER LICENSAFTALE

OBS: GENNEMLÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT, FØR SOFTWAREN INSTALLERES.Dette dokument er en aftale mellem Dem, slutbrugeren af denne Software ("Software(n)") og Canon Europe N.V., der har sit forretningssted på 59-61 Bovenkerkerweg, 1185 XB Amstelveen, Holland ("Canon") (og/eller dennes tredjepartsleverandører), ejeren/ejerne af Softwaren.

Når De installerer denne Software, accepterer De at være bundet af betingelserne i denne aftale.

KLIK PÅ "JA" FORNEDEN I DENNE AFTALE, HVIS DE ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF BETINGELSERNE I DENNE AFTALE, OG SOFTWAREN VIL DEREFTER BLIVE INSTALLERET. HVIS DE KLIKKER PÅ "NEJ", VIL SOFTWAREN IKKE BLIVE INSTALLERET, OG DE VIL IKKE VÆRE BERETTIGET TIL AT BRUGE DEN. I SÅ FALD KAN DE RETURNERE SOFTWAREN SAMMEN MED DEN UBRUGTE HARDWARE I DEN ORIGINALE EMBALLAGE TIL INDKØBSSTEDET SAMMEN MED ET BEVIS FOR KØBET FOR AT FÅ TILBAGEBETALING.

De accepterer, at De kun vil bruge Softwaren i overensstemmelse med de betingelser og vilkår, som er anført nedenfor.

Ejerforhold og ophavsret: Alle rettigheder, adkomst til og interesser i denne Software og dens dokumentation ejes af Canon (eller dennes tredjepartsleverandører). Canon (eller dennes tredjepartsleverandører) beholder til enhver tid alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til Softwaren og dens dokumentation og alle senere kopier heraf, uanset formen.

Licens: Deres licens til at bruge Softwaren er ikke-eksklusiv og, bortset fra som udtrykkeligt anført i denne aftale, ikke-overdragelig. De har tilladelse til (1) at bruge en kopi af Softwaren ("bruge" betyder lagring, indlæsning, installation, udførelse eller fremvisning af Softwaren) til Deres egne interne formål; dog således at De for så vidt angår de lyd og billed data, som er indeholdt i Softwaren og som skal overføres til det anvendte Canon digital kamera produkt, kan (i) overføre sådan lyd og billed data til et enkelt digitalt kamera produkt ved brug af Softwaren og (ii) bruge sådan lyd og billed data på et enkelt digitalt kamera produkt af gangen, (2) lave et rimeligt antal back-up kopier af Softwaren til støtte for den tilladte brug, forudsat at alle kopier indeholder notitsen om Canons ophavsret, således som den fremtræder i den originale kopi af Softwaren, som De har modtaget; (3) overdrage Softwaren og rettighederne ifølge denne aftale til en anden person, forudsat at denne person har accepteret at være underlagt betingelserne i denne aftale, og at De samtidig ophører med enhver brug af Softwaren, overdrager alle kopier af Softwaren, som De måtte have lavet, til denne person eller destruerer alle kopier, der ikke er blevet overdraget. Hvis den, til hvem overdragelsen sker, ikke accepterer disse betingelser, ophører denne aftale automatisk.

De har ikke tilladelse til: (1) at udleje, lease, give i underlicens, udlåne, kopiere, modificere, tilpasse, sammenlægge, oversætte, foretage reverse engineering, dekompilere, demontere eller skabe afledte værker baseret på Softwaren i sin helhed eller dele deraf eller på den dertil relaterede dokumentation i sin helhed eller dele deraf, eller bruge Softwaren eller den dertil relaterede dokumentation på anden måde end som udtrykkeligt tilladt ved denne aftale eller i den udstrækning og under de omstændigheder, der udtrykkeligt og ufravigeligt er tilladt ved lov; (2) reproducere eller forhandle Softwaren eller nogen del deraf på nogen måde, undtagen som udtrykkeligt tilladt ved denne aftale eller i den udstrækning og under de omstændigheder, der udtrykkeligt og ufravigeligt er tilladt ved lov.

Løbetid og Ophør: Denne aftale vedbliver med at være gældende indtil den enten (1) bringes til ophør af Dem ved at De destruerer Softwaren og dens dokumentation sammen med alle kopier deraf, eller (2) bringes til ophør af Canon ved en skriftlig meddelelse til Dem om, at De har overtrådt en eller flere af aftalens betingelser og vilkår. Uanset grunden til aftalens ophør, og I tillæg til, at Canon håndhæver sine respektive juridiske rettigheder, skal De omgående destruere samtlige kopier af Softwaren og dens dokumentation, herunder al Software, der er lagret på harddisken på enhver computer, som De besidder, har beføjelser over eller kontrollerer.

OPLYSNINGER OM ANSVAR OG MANGLER: Det medium som Softwaren er lagret på, vil være fri for defekter i materiale og udførelse i forbindelse med almindelig brug i en periode på tredive (30) dage fra købsdatoen, som dokumenteret ved kvittering eller andet. Ovennævnte oplysninger om mangelsansvaret gælder ikke, hvis mediets sammenbrud skyldes uheld, misbrug eller forkert anvendelse af Softwaren og kan ikke udstrækkes til andre end den originale bruger af Softwaren. De er ansvarlig for udvælgelsen, vedligeholdelsen og tilpasningen af hardware og software komponenterne i de respektive computer systemer. 

Indlæsning og brug af Softwaren sker på Deres eget ansvar. I intet tilfælde skal Canon (eller Canons tredjepartleverandører) være ansvarlig over for Dem for noget tab eller nogen skade - være sig i eller udenfor kontrakt (herunder i alle tilfælde og uden begrænsning, som følge af uagtsomhed) - i forbindelse med levering eller manglende levering af softwaren, og heller ikke for nogle direkte eller indirekte tab af fortjeneste, andre indirekte tab eller skader (uanset om Canon har fået meddelelse om sådanne tab eller skader), hændelige skader og tab eller følgeskader og -tab, uanset årsagen eller kilden hertil, vedrørende Deres brug af eller manglende evne til at bruge Softwaren, eller vedrørende fejl eller mangler i Softwaren, bortset fra hvad der udtrykkeligt følger af nærværende aftale. I intet tilfælde skal Canon, Canon's datterselskaber, deres distributører eller forhandlere være ansvarlig for mangler ved Softwaren hvad enten disse af dækket af ovennævnte eller ej. 

De udtrykkelige betingelser i denne aftale træder i stedet for alle garantier, betingelser, erklæringer, tilsagn, vilkår og forpligtelser i medfør af lov, sædvaneret, handelssædvane, handelspraksis eller andet, som alle hermed udelukkes i det videst mulige omfang tilladt ved lov.

INTET I DENNE AFTALE SKAL BEGRÆNSE ELLER UDELUKKE CANONS ANSVAR OVER FOR DEM FOR TAB, DER SKYLDES DØDSFALD ELLER PERSONSKADE ELLER FOR TAB, DER SKYLDES CANONS GROVE UAGTSOMHED ELLER FORSÆTLIGE HANDLINGER ELLER UNDLADELSER ELLER I HENHOLD TIL DEN HOLLANDSKE CODE CIVIL, BOG 6, ARTIKEL 185 TIL 193 (PRODUKTANSVAR) ELLER BOG 7 ARTIKEL 1 TIL 38 (FORBRUGERKØB).

Uden præjudice for den umiddelbart foregående bestemmelse skal Canons ansvar som følge af eller i forbindelse med denne aftale, hvad enten der er tale om ansvar i eller uden for kontrakt (herunder i alle tilfælde og uden begrænsning, som følge af uagtsomhed) eller anden form for ansvar, under ingen omstændigheder overstige et beløb svarende til købsprisen for det Canon produkt sammen med hvilket denne  Software er givet i licens.

INTET I DENNE AFTALE SKAL PÅVIRKE FORBRUGERENS LOVBESTEMTE RETTIGHEDER.

Generelt: Denne aftale udgør hele aftalekomplekset mellem Dem og Canon vedrørende Softwaren, og erstatter alle tidligere mundtlige eller skriftlige erklæringer, aftaler eller forståelser vedrørende Softwaren. Ingen af parterne skal have nogle retslige beføjelser med hensyn til erklæringer, der er afgivet til Dem, og som De har stolet på, da De indgik denne aftale (medmindre en sådan erklæring er svigagtig), og parternes eneste retslige beføjelser skal være i forbindelse med misligholdelse af aftalen, som anført i denne aftale.

Hvis en del af denne aftale på noget tidspunkt af en domstol i en kompetent retskreds findes helt eller delvis ulovlig, ugyldig eller uvirksom i henhold til lovgivningen i en retskreds, skal det ikke påvirke eller svække lovligheden, gyldigheden eller retskraften af andre bestemmelser i denne aftale.

Canons manglende eller forsinkede udøvelse af nogen rettighed, beføjelse eller retsmiddel i henhold til denne aftale skal under ingen omstændigheder have virkning som et afkald på sådanne rettigheder, beføjelser eller retsmidler.

Ingen ændring af denne aftale skal være gyldig, medmindre den er foretaget skriftligt og er underskrevet af en bemyndiget repræsentant for Canon.

Begunstigede tredjeparter: Bestemmelserne i denne aftale kan, i det omfang de vedrører Canons tredjepartsleverandører, håndhæves direkte af Canons tredjepartsleverandører.

Lovgivning: Denne aftale skal reguleres og fortolkes i henhold til hollandsk lovgivning. Alle tvister mellem parterne som måtte opstå i forbindelse med denne aftale kan kun afgøres af den kompetente ret i Amsterdam. Canon skal dog have ret til at frafalde nærværende bestemmelse og håndhæve denne aftale i henhold til brugerens lokale lovgivning og/eller værneting.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.42