eula0405.txt Driver File Contents (ip90xp185en.exe)

SMLOUVA O UŽIVATELSKÉ LICENCI K SOFTVÉRU

POZOR: PØEÈTÌTE SI PROSÍM TENTO DOKUMENT PØED INSTALACÍ SOFTVÉRU. Tento dokument pøedstavuje smlouvu mezi vámi, koncovým uživatelem softvéru, který je obsažen na tomto CD-ROMu (dále "Softvér") a spoleèností CANON EUROPA N.V., s místem podnikání na Bovenkerkerweg 59-61, 1185 Amstelveen, Nizozemsko (dále "Canon") (a/nebo tøetími stranami - dodavateli spoleènosti), majitelem (majiteli) Softvéru. 

Instalací softvéru souhlasíte, že jste vázáni podmínkami vymezenými v této Smlouvì. 

Kliknìte na "ANO" naspodu této smlouvy v pøípadì, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy - následnì se softvér nainstaluje. Pokud kliknete na "NE", softvér se nenainstaluje a nebudete mít právo ho používat. V takovém pøípadì mùžete softvér vrátit spolu s nepoužitým hardvérem v pùvodním balení na místo, kde jste ho zakoupili kvùli vrácení penìz.

Souhlasíte s používáním softvéru výhradnì za níže uvedených podmínek. 
	
Vlastnictví a autorská práva: Všechna práva, názvy a výhody Softvéru a jeho dokumentace patøí spoleènosti Canon (nebo její tøetí stranì - dodavateli). Spoleènost Canon, nebo její tøetí dodavatelská strana si za každých podmínek ponechává všechna autorská práva, a jiné práva duševního vlastnictví k Softvéru a ke všem jeho dodateèným kopiím bez ohledu na jejich formu.

Licence: Tato licence k používání Softvéru je nevýluèná, ale vyhrazuje se - jako je výslovnì uvedeno v této Smlouvì - její nepøevoditelnost. Je povoleno: (1) používat jednu kopii Softvéru ("používání" znaèí uskladnìní, naètení, instalace, spouštìní nebo zobrazování softvéru) pro vlastní použití; za pøedpokladu, že ve vztahu k zvukovým a obrazovým datùm, které obsahuje Softvér, a která mají být pøenesena na pøíslušný výrobek digitálního fotoaparátu Canon, (i) pøenos tìchto zvukových a obrazových dat na tento jediný digitální fotoaparát použitím Softvéru, a (ii) použít tyto zvukové a obrazové data na tento jediný digitální fotoaparát najednou; (2) vytváøet pøimìøený poèet záložních kopií Softvéru na podporu povoleného používání, za pøedpokladu, že všechny takové kopie budou obsahovat poznámku o autorských právech spoleènosti Canon tak, jak je to uvedeno na pùvodním balení Softvéru, které vám bylo dodáno; (3) pøevést Softvér a výhody této Smlouvy na další osobu, za pøedpokladu, že tato osoba souhlasila s pøijetím podmínek této Smlouvy, a vy pøestanete s jakýmkoli užíváním Softvéru, odevzdáte všechny kopie softvéru, které jste vyrobili této osobì, pøípadnì všechny neodevzdané kopie znièíte. Pokud by kterákoli ze stran pøevodu nedodržela tyto podmínky, platnost této Smlouvy se okamžitì konèí.

Nesmí se: (1) pronajímat, poskytnout podlicenci, pùjèovat, prodávat, pøidìlovat, pøevádìt, transferovat, kopírovat, modifikovat, adaptovat, sluèovat, pøekládat, konvertovat do jiných programovacích jazykù, zpìtnì vystavovat, dekompilovat, upravovat, pozmìòovat, rozebírat, nebo vytváøet derivované produkty založené na celku, nebo èásti Softvéru nebo jeho dokumentace, nebo použít Softvér nebo s ním související dokumentaci jiným zpùsobem, než výslovnì povoluje tato Smlouva, a výhradnì v rozsahu, a za okolností výslovnì povolenými zákonem; (2) reprodukovat nebo obchodovat se Softvérem, nebo jakoukoli jeho èástí jakýmkoli zpùsobem, s výjimkou výslovného povolení takové èinnosti touto Smlouvou, a výhradnì za podmínek a okolností výslovnì povolených zákonem.

Doba trvání a ukonèení: Tato Smlouva je v platnosti až do doby kdy (1) ji ukonèíte znièením Softvéru a s ním související dokumentace spolu se všemi kopiemi, anebo (2) ji ukonèí spoleènost Canon tím, že vás upozorní na fakt, že porušujete nìkterou z podmínek. Po ukonèení smlouvy z jakéhokoli dùvodu musíte okamžitì znièit všechny kopie Softvéru a s ním související dokumentace vèetnì jakéhokoli Softvéru uloženého na pevném disku jakéhokoli poèítaèe, který by vám patøil, podléhal, nebo byl vámi ovládán. 

Záruky: Na médium, na kterém je Softvér zaznamenán se vztahuje záruka pro pøípad poškozeného materiálu, nebo nesprávného výrobního postupu pøi normálním použití po dobu tøiceti (30) dnù od prokazatelného data zakoupení podle dokladu o koupi nebo jiným zpùsobem. Omezená záruka neplatí pokud poškození média je výsledkem nehody nebo nesprávného použití Softvéru, a nebude rozšíøena na nikoho jiného, než je pùvodní uživatel Softvéru. Jste odpovìdni za zvolení, údržbu a sluèitelnost hardvérových a softvérových komponentù pøíslušného poèítaèového systému.

Naètení a použití Softvéru je na vlastní riziko. Spoleènost Canon (nebo její dodavatelská tøetí strana) v žádném pøípadì nebude vùèi vám odpovìdná za jakékoli ztráty nebo škody podléhající této Smlouvì, nebo jakémukoli kolaterálnímu kontraktu nebo za pøeèin (v každém pøípadì vèetnì, a bez omezení, nedbalosti) v souvislosti se vznikem škody, ani za žádné pøímé nebo nepøímé ušlé zisky, nepøímé ztráty nebo škody (a to byla li spoleènost Canon obeznámena o takové ztrátì nebo škodì, nebo ne), nebo nahodilé, následné ztráty nebo škody, pocházející z jakékoli èinnosti, z jakéhokoli zdroje, týkající se vašeho použití, nebo nemožnosti použití Softvéru, nebo chyb a nedostatkù v nìm, s výjimkou pøípadù, které by tady byly výslovnì uvedeny. V žádném pøípadì nebudou spoleènost Canon, její poboèky, distributoøi a obchodníci odpovìdní za jakékoli chyby v Softvéru, a to bez ohledu na to, jsou nebo nejsou li pokryty výše uvedenými zárukami.

Výslovné podmínky této smlouvy jsou na místì všech záruk, podmínek, vyjádøení (kromì podvodných vyjádøení), závazkù, termínù a povinností zahrnutých v statutu, zvykovém právu, obchodním použití, obchodním øetìzci, nebo jiném, pøièemž jsou tímto vyòaty až do plného rozsahu povoleného zákonem.

Nic v této smlouvì neomezí, nebo nevylouèí odpovìdnost spoleènosti Canon vùèi vám za škody, pocházející z úmrtí nebo tìlesného úrazu, nebo za škody zpùsobené hrubou nedbalostí spoleènosti Canon, nebo úmyslným zlým chováním, nebo v pøípadì, vycházejícího z hlavy 6, paragrafy 185 až 193, nizozemského obèanského zákoníku (spolehlivost výrobku), nebo hlavy 7, paragrafy 1 až 38, nizozemského obèanského zákoníku (spotøebitelský nákup).

Bez znevažování pøedcházejícího odstavce, odpovìdnost spoleènosti Canon, vycházející z, nebo v souvislosti s touto Smlouvou zda z porušení kontraktu (v každém pøípadì vèetnì, a bez omezení, nedbalosti), nebo jiným zpùsobem, v žádném pøípadì nepøekroèí èástku rovnající se nákupní cenì výrobku spoleènosti Canon, s kterým je licencován tento Softvér. 

NIC Z TÉTO SMLOUVY NEOVLIVNÍ ZÁKONNÉ PRÁVA SPOTØEBITELE .

Všeobecnì: Tato Smlouva ustanovuje celkovou dohodu mezi vámi a spoleèností Canon vzhledem k Softvéru, a nahrazuje jakékoli pøedcházející ústní i písemné vyjádøení, dohody nebo závazky vzhledem k Softvéru. Žádná strana nemá prostøedek nápravy vzhledem k jakémukoli stanovisku, ke kterému se zavázala pøijetím této Smlouvy (ledaže by takové stanovisko bylo vytvoøeno podvodnì), a jediným prostøedkem nápravy takové strany bude porušení kontraktu, jak se to pøedpokládá v této Smlouvì.

Pokud by bylo soudem nebo kompetentní jurisdikcí kdykoli zjištìno, že tato Smlouva je celkem nebo èásteènì protizákonná, neplatná nebo neuplatnitelná v jakémkoli vztahu k zákonu nebo jurisdikci, tato skuteènost nenaruší legálnost, platnost ani uplatnitelnost jakéhokoli jiného opatøení v této Smlouvì.

Selhání nebo opoždìní spoleènosti Canon pøi uplatòovaní jakéhokoli práva, nároku nebo prostøedku v rámci této Smlouvy za žádných okolností nebude znamenat zøíkání se tìchto práv, nárokù nebo prostøedkù.

Žádná zmìna nebo úprava této Smlouvy nebude platná, dokud nebude sepsaná a podepsaná oprávnìným pøedstavitelem spoleènosti Canon.

Možnosti tøetích stran: Ustanovení této Smlouvy jsou platná ve stejné míøe jak pro spoleènost Canon, tak i pro jej tøetí strany - dodavatele, a jsou nimi pøímo vymahatelné.

Použitelné právo: Tato Smlouva se bude øídit a bude interpretována v souladu se zákony Nizozemska. Všechny spory mezi stranami, které by mohla tato Smlouva vyvolat budou rozhodnuty výhradnì Oblastním soudem v Amsterodamu. Spoleènost Canon bude mít však výhradnì právo zøíci se tohoto Odstavce, a uplatòovat tuto Smlouvu podle místních zákonù a/nebo jurisdikce uživatele.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 0.86