Readme_Swedish.txt Driver File Contents (ip90xp185en.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2004. Med ensamrätt.

_____________________________________________________________________

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
BJ-skrivardrivrutin för Canon iP90 version 1.85
Instruktioner
_____________________________________________________________________

Canon och BJC är registrerade varumärken, och Bubble Jet är ett 
varumärke som tillhör CANON INC.

Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som
tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Intel och Pentium är registrerade varumärken som tillhör
Intel Corporation.

Alla andra namn och produkter som nämns i denna dokumentation kan 
vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör 
respektive företag.
_____________________________________________________________________

< Innehåll >

Introduktion
 Förord
 Komponenter som installeras
 Systemkrav
 Att tänka på vid installation
 Installationsmetod
 Varningsmeddelanden som visas under installation
 Ta bort skrivardrivrutinen

Ange inställningar för skrivardrivrutinen
 Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
 Att ta hänsyn till för olika program
 Använda skrivardrivrutinen

Om nätverksutskrifter
 Förord
 Version av skrivardrivrutinen som ska användas
 Metoder för installation och inställning
 Begränsningar beroende på nätverk


=====================================================================
Introduktion
=====================================================================

< Förord >

I den här Viktigt-filen finns viktig information om hur du ställer
in och använder skrivardrivrutinen för Canon Bubble Jet som den
här filen levereras tillsammans med. Med skrivardrivrutinen för
Canon Bubble Jet kan du skriva ut dokument på Canon BJ-skrivaren
från program som körs i Microsoft (R) Windows (R) XP eller i
Microsoft (R) Windows (R) 2000. Innan du kan använda skrivaren
måste du installera skrivardrivrutinen i datorn.

Den här filen innehåller information om hur du använder skrivaren med
en USB-anslutning. 
Om du använder Bluetooth går du till användarhandboken för 
Bluetooth-enheten, "Bluetooth Unit BU-10 User's Guide".

< Komponenter som installeras >

Följande komponenter ingår i installationspaketet:

 - Installationsprogrammet (Setup.exe)
  Installerar Skrivardrivrutin för Canon Bubble Jet i datorn.

 - Skrivardrivrutin för Canon Bubble Jet (kallas
  "skrivardrivrutinen" i det här dokumentet)
  Programmet som gör att du kan skriva ut på skrivaren.

 - Avinstallationsprogrammet
  Med det här programmet kan du kan ta bort
  skrivardrivrutinen från datorn.

 - Viktigt (readme_swedish.txt)
  Det här dokumentet. Det innehåller viktig information
  om skrivardrivrutinen. Om du vill läsa dokumentet efter
  installationen väljer du Start > Program >
  Canon iP90 > Viktigt.

< Systemkrav >

För det här programmet krävs följande systemkonfiguration:

Operativsystem
 Windows XP Home Edition
 Windows XP Professional
 Windows 2000 Professional eller
 Windows 2000 Server/Advanced Server

  Obs!
  - Den här produkten är speciellt avsedd för 32-bitars versioner 
   av Windows.
  - Hjälpen kanske inte visas korrekt beroende på vilket 
   operativsystem eller vilken version av Internet Explorer du 
   använder.
   Vi rekommenderar att du uppdaterar systemet med hjälp av 
   Windows Update. 

Maskinvara
 Dator:    Måste fungera normalt med det operativsystem
        som används.
		    (CPU: Intel Pentium eller likvärdig processor)
 Minne:    Måste fungera normalt med det
        operativsystem som används.
 Hårddisk:   Minst 100 MB ledigt utrymme före
        installation av drivrutinen
 Annan enhet: Cd-romenhet
 Gränssnitt:  USB eller IrDA
 Skrivarkabel: USB-kabel
 Bildskärm:  VGA eller bättre

< Att tänka på vid installation >

Innan du installerar den här skrivardrivrutinen bör
du läsa igenom följande råd.

- Anslut skrivaren till datorn innan du börjar installera.
 Mer information finns i skrivarens handbok.

- Du måste ha fullständiga rättigheter till skrivarinställningarna 
 för att kunna installera. Innan du påbörjar installationen loggar
 du in som medlem i gruppen Administratörer (eller som
 Datoradministratör i Windows XP).

- Avsluta alla program som är igång.

- Om du har en tidigare versionen av skrivardrivrutinen installerad
 i datorn måste du ta bort den med avinstallationsprogrammet innan
 du installerar den nya drivrutinen. Ta bort den tidigare versionen
 enligt anvisningarna i avsnittet "Ta bort skrivardrivrutinen".

- Beroende på vilken datormiljö du har kan det finnas en
 automatiskt installerad Windows-skrivardrivrutin från
 Microsoft i datorn. Vi rekommenderar dock att du använder
 den här skrivardrivrutinen från Canon.
 
- Om du ansluter till skrivaren via datorns IrDA-
 gränssnitt finns mer information om hur du installerar
 drivrutinen för IrDA-användning i skrivarhandboken.

- Om du har registrerat en Bluetooth-skrivare med funktionen
 Trådlös anslutning i Skrivare och annan maskinvara på
 Kontrollpanelen innan du använder skrivaren med en USB- eller
 IrDA-anslutning, är det inte säkert att installationen av
 skrivardrivrutinen fungerar som avsett. I så fall tar du först bort
 skrivaren som registrerades med funktionen Trådlös anslutning
 och installerar sedan skrivardrivrutinen.

- Installationsprogrammet installerar automatiskt
 skrivardrivrutinen enligt språkinställningarna på
 din dator. Om inställningarna inte fungerar med
 skrivardrivrutinen öppnas automatiskt en dialogruta
 när Setup.exe har startats där språk kan väljas.
 Välj vilken språkversion du vill använda.

 Inställningar på Kontrollpanelen
  * Windows XP
  Välj Kontrollpanelen, Datum, tid, språk och nationella
  inställningar, Nationella inställningar och språkinställningar
  och ange Språk för program som inte stöder Unicode på
  fliken Avancerat.

  * Windows 2000
  Välj Kontrollpanelen, Nationella inställningar och under
  Inställningar för systemet på fliken Allmänt klickar du
  på Standard och väljer sedan i dialogrutan Välj nationella
  inställningar för systemet.

< Installationsmetod >

Installationsmetoden
som beskrivs nedan är för en lokal skrivare.
När du utnyttjar skrivaren som nätverksskrivare, använder du
installationsmetoden som beskrivs i avsnittet
"Om nätverksutskrifter".

Du kan hämta skrivardrivrutinen från någon av Canons
webbplatser.
(http://www.canon.com/)

  Obs!
  När du packar upp den komprimerade fil som du har hämtat
  bör du spara filen i en mapp som t ex [C:\temp]. Använd
  inte japanska tecken i mappnamnet. Om du gör det kanske inte
  skrivardrivrutinen installeras på rätt sätt.

 1. Stäng av skrivaren.

   Obs!
   Om du startar datorn när skrivaren är på kommer guiden
   Ny maskinvara i Windows Plug and Play-funktion att visas
   automatiskt när datorn startas. Om det sker klickar du på
   Avbryt.

 2. Öppna mappen som innehåller programmet.

 3. Dubbelklicka på Setup.exe så startas installationsprogrammet.

 4. Klicka på Nästa i bilden Welcome (Välkommen).

 5. Läs igenom licensavtalet.
   Om du godtar villkoren klickar du på Yes (Ja).

   Filkopieringen startar.

 6. När bilden Printer Port (Skrivarport) visas startar du
   skrivaren och väntar tills porten hittas.

   Obs!
   Om du själv vill välja skrivarport markerar du [Välj
   skrivarport] och klickar på [Markera manuellt]. På skärmen 
   [Välj port] väljer du port och klickar sedan på [Nästa].

 7. När bilden Installation Complete (Installationen är klar)
   visas, klickar du på Finish (Slutför).

   Obs!
   I vissa datormiljöer kan en uppmaning om att starta om
   datorn visas när du har klickat på Exit (Avsluta).
   Du rekommenderas att starta om datorn så att installationen
   slutförs på rätt sätt.

< Varningsmeddelanden som visas under installation >

 - I vissa datormiljöer kan ett meddelande visas med en fråga
  om du vill ersätta skrivardrivrutinen som redan är installerad
  med den aktuella skrivardrivrutinen. Om meddelandet visas,
  klickar du på Yes (Ja).

 * Windows XP
 Om ett meddelande visas under installationen om att programmet
 inte har klarat testen för Windows-logotyp klickar du på
 Continue Anyway (Fortsätt) för att installationen ska fortsätta.

 * Windows 2000
 Om meddelandet Digital signature was not found (Ingen digital
 signatur hittades) visas under installationen, klickar
 du på Yes (Ja) för att installationen ska fortsätta.

< Ta bort skrivardrivrutinen >

Ta bort en skrivardrivrutin som inte behövs på följande sätt:

 1. Klicka på Start, peka på Program och klicka sedan
   på Canon iP90.

 2. Klicka på Avinstallera.

 3. Om dialogrutan Bekräfta borttagning av fil visas,
   klickar du på OK-knappen.

   Obs!
   - Skrivardrivrutinen har inte en avinstallerare om denna inte 
    har installerats av installeraren. Ta bort den 
    skrivardrivrutin som du inte behöver på följande sätt:

   1) Klicka på Start-knappen, peka på Inställningar och
     klicka sedan på Skrivare.
   2) Markera namnet på skrivaren som ska tas bort och välj
     sedan Ta bort på Arkiv-menyn.
   3) Välj Serveregenskaper på Arkiv-menyn.
   4) Klicka på fliken Drivrutiner och markera den
     skrivare vars drivrutin ska tas bort i Installerade
     skrivardrivrutiner.
   5) Klicka på Ta bort och sedan på OK.

=====================================================================
Ange inställningar för skrivardrivrutinen
=====================================================================

< Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen >

 - Öppna fönstret från programmet
  Ett typiskt sätt att öppna skrivardrivrutinen från ett program
  är att välja Arkiv > Utskriftsformat och klicka på Skrivare,
  eller välja Arkiv > Skriv ut och klicka på Egenskaper.

 - Öppna fönstret direkt
  Om du vill ange inställningar som ska användas regelbundet
  eller använda skrivarens underhållsfunktioner, följer du
  anvisningen nedan. Försök inte använda skrivarens
  underhållsfunktioner samtidigt som du skriver ut.

  1) Klicka på Start och välj sedan följande:
    För Windows XP : Printers and Faxes (Skrivare och fax)
    För Windows 2000: Inställningar > Skrivare
  2) Klicka på ikonen för den skrivarmodell som du ska använda.
  3) Välj Printing Preferences (Utskriftsinställningar) på
    File-(Arkiv-)menyn

< Att ta hänsyn till för olika program >

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Om du anger ett värde större än ett för Sidor per ark
  i dialogrutan Skriv ut i Word, använd inte Sidlayoutsutskrift
  på fliken Utskriftsformat i drivrutinen. Om du anger
  värden större än ett för båda inställningarna kommer
  inte utskriften att göras på rätt sätt. Om du vill skriva
  ut med mer än en sida per ark anger du det med antingen
  den ena inställningen eller med den andra.

 - Microsoft/Microsoft Corporation
  När du använder inställningen Anpassa efter pappersstorlek
  i dialogrutan Skriv ut, använd inte Utskrift med ändrad
  storlek på fliken Utskriftsformat i skrivardrivrutinen.
  Om du använder Anpassa efter pappersstorlek i Word kommer
  den inställningen att ersättas av inställningen Skrivarens
  pappersstorlek på fliken Utskriftsformat när utskriften
  storleksförändras för att passa papperets storlek.

 - Microsoft/Microsoft Corporation
  När funktionen i Word "Tillåt skalning av A4/brevpapper" är
  aktiverad och Orientering i dialogrutan Utskriftsformat i
  Word är inställd på Stående och drivrutinens inställning av
  Orientering är liggande, utförs inte utskriften på rätt sätt.
  Om du vill undvika det inaktiverar du Tillåt skalning av
  A4/brevpapper innan du skriver ut. Du använder funktionen
  genom att öppna dialogrutan Alternativ i menyn Verktyg i
  Word och klicka på fliken Skriv ut.

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  När du ändrar Pappersstorlek och Orientering ska du
  använda inställningarna i Word, inte inställningarna
  i skrivardrivrutinen.

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Om du väljer [Utskrift med ändrad storlek], [Anpassa till sida]
  eller [Sidlayoututskrift] i [Utskriftstyp] på fliken 
  [Utskriftsformat], gör du så här:

  1. Öppna dialogrutan Skriv ut i Word.
  2. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutin. Välj
    Utskriftstyp på fliken Utskriftsformat och klicka på OK.
  3. Stäng dialogrutan Skriv ut utan att starta utskriften.
  4. Öppna dialogrutan Skriv ut i Word igen.
  5. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutin och
    klicka på OK igen.
  6. Starta utskriften.

 - Microsoft Excel 2002/Microsoft Corporation
  Om inställningen Tillåt skalning av A4/brevpapper är
  aktiverad i Excel 2002 och pappersstorleken som angavs
  på fliken Utskriftsformat i dialogrutan Egenskaper för
  skrivare skiljer sig från pappersstorleken som angavs
  i Excel (den ena inställd på A4 och den andra på brev)
  skrivs informationen ut enligt inställningarna i
  Egenskaper för skrivare.
  Om det uppstår problem ändrar du pappersstorleken
  i Egenskaper för skrivare så att den matchar inställningen
  i Excel. Det går även att välja Alternativ på Verktygmenyn
  i Excel och avmarkera Tillåt skalning av A4/brevpapper
  på fliken Internationellt och sedan skriva ut.

 - Lotus Organizer 2.1/97/Lotus Corporation
  Lotus Organizer skriver ut i färg även om du har valt
  svartvit utskrift. Du avbryter detta genom att markera
  Gråskaleutskrift i skrivardrivrutinen.

 - Photoshop/Adobe Systems Inc.
  Du kan bara skriva ut om du har behörighet som
  systemadministratör. Logga in som systemadministratör
  om du vill skriva ut.

 - Lotus Notes/Lotus Corporation
  Det kan bli problem med vissa utskriftsjobb. Var noga
  med att du i Notes inställningar för Sidlayoutsutskrift
  ställer in övre och nedre marginal
  till 22,86 mm eller 27,94 mm.

 - Microsoft Outlook/Microsoft Corporation
  Om du avbryter utskriften från programmet kommer nästa
  utskriftsjobb att krascha. På fliken Avancerat under
  Skrivaregenskaper väljer du buffring för det dokument
  som ska skrivas ut.

 - CorelDraw 8/Corel Corporation
  I vissa fall kan det bli problem om du försöker öppna
  fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen från
  CorelDraw 8.0. Till exempel kan programmet krascha eller
  tecken förvanskas. Du kan undvika detta genom att öppna
  fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen från mappen
  Skrivare, ange de inställningar du önskar och sedan skriva
  ut från programmet. Detta problem inträffar inte med
  CorelDraw 9.0.

 - Illustrator/Adobe Systems Inc.
  Om bitmappsutskrift aktiveras kan utskriften ta tid,
  eller så kanske vissa data inte skrivs ut. Skriv ut
  när du har avmarkerat kryssrutan för bitmappsutskrift
  i dialogrutan Skriv ut.


< Använda skrivardrivrutinen >

När du skriver ut något med den här skrivardrivrutinen,
finns det
ibland vissa begränsningar för vad du kan göra. Tänk på
följande vid utskrift:

 - För vissa program har inställningen Kopior ingen effekt
  när du försöker göra den från skrivardrivrutinen.
  Ange därför inställningen i dialogrutan Skriv ut i
  det aktuella programmet.

 - Om du skriver ut flera kopior av ett dokument och
  markerar Sortera på fliken Utskriftsformat i
  skrivardrivrutinen eller i programmets Skriv ut-dialogruta,
  kan det för vissa program hända att utskriften inte sker
  på rätt sätt. Avmarkera Sortera innan du skriver ut för
  att undvika sådana eventuella problem.
  
 - Vid utskrift utan ram förstoras dokumentet så att det blir 
  större än sidans storlek och skrivs på så sätt ut utan 
  marginaler. Om[P 89 x 254 mm] markeras som [Sidstorlek] på 
  fliken [Sidformat] blir delen som hamnar utanför sidan större
  inom vissa områden jämfört med om en annan sidstorlek väljs. 
  Om du inte är nöjd med resultatet vid utskrift utan ramar minskar
  du den del som hamnar utanför sidan så att området för det 
  utskrivna dokumentet blir större.

 - För vissa program kan det hända att utskriften inte sker
  på rätt sätt om Utskriftstyp eller Halvtoning ställs in
  på Auto. I så fall startar du Utskriftsguiden från fliken
  Huvudinställningar och markerar alternativet för utskrift
  av foton med bästa kvalitet eller för utskrift av tabeller
  och diagram. Alternativt kan du ställa in Utskriftskvalitet
  på fliken Huvudinställningar till Anpassad och välja en
  annan inställning än Auto för Halvtoning. Därefter ställer
  du in Färgjustering till Manuell och väljer en annan
  inställning än Auto för Utskriftstyp.

 - När utskriftsdata innehåller många graderingar eller många
  bilder kan data ibland inte skrivas ut. Det händer när det
  inte finns tillräckligt ledigt utrymme för mellanlagring av
  data på hårddisken. Du kommer ifrån sådana problem om du ser
  till att det finns 40-50 MB ledigt utrymme på enheten där
  Windows XP eller Windows 2000 är installerat. Alternativt
  kan du allokera tillräckligt utrymme för buffertmappen med
  inställningen Buffertmapp i Serveregenskaper. Om du vill flytta
  buffertmappen följer du stegen nedan.  
  1. Välj följande på Start-menyn:
    Om du använder Windows XP : Skrivare och fax    
    Om du använder Windows 2000: Inställningar - Skrivare
  2. Välj Serveregenskaper på Arkiv-menyn.  
  3. Klicka på Avancerat, ändra enhetsnamnet för buffertmappen
    och klicka sedan på OK.

 - Om du, när ett utskriftsjobb pågår, avbryter det från
  skrivarens mapp kommer det att ta en stund innan
  utskriften verkligen upphör.

 - I vissa fall kommer utskriften att misslyckas om det inte
  finns tillräckligt med virtuellt minne ledigt. Du kan komma
  ifrån det om du ökar storleken på växlingsfilen.
  Gör så här: Öppna dialogrutan Systemegenskaper genom att
  dubbelklicka på System i Kontrollpanelen eller genom att
  högerklicka på Min dator och välja Egenskaper. Klicka sedan
  på fliken Avancerat, klicka på Prestandaalternativ,
  klicka på Ändra, ange den nya storleken på växlingsfilen,
  klicka på Aktivera och sedan på OK.
  
 - Om valt [Språk] i dialogrutan [Om] inte stämmer överens med 
  operativsystemets gränssnittsspråk kan det hända att drivrutinens
  skärm inte visas korrekt.
  
 - Om du skriver ut på en Canon iP90 via IrDA-gränssnittet, kan det 
  hända att funktioner som är utformade för dubbelriktad 
  kommunikation inte fungerar. Meddelanden som är relaterade till 
  sådana funktioner, som exempelvis "Papperet är slut", visas inte 
  i Statusövervakare för Canon BJ.

 - Ändra inte inställningarna för Utskriftsprocessor på fliken
  Avancerat i dialogrutan för skrivaregenskaper.
  Om du ändrar inställningarna kan följande funktioner inte
  användas med rätt resultat:
   - Sidlayoututskrift, Affischutskrift, Broschyrutskrift och
    Dubbelsidig utskrift på fliken Utskriftsformat
   - Alla funktioner på fliken Stämpel/Bakgrund.
   - Förhandsgranska före utskrift på fliken Huvudinställningar

 - Följande funktioner kan inte användas om du avmarkerar
  alternativet Aktivera avancerade utskriftsfunktioner på fliken
  Avancerat i dialogrutan för skrivaregenskaper.
  - Sidlayoututskrift, Affischutskrift, Broschyrutskrift,
   Dubbelsidig utskrift, Omvänd ordning och Sortera 
   på fliken Utskriftsformat
  - Alla funktioner på fliken Stämpel/Bakgrund.
  - Förhandsgranska före utskrift på fliken Huvudinställningar
  - Minska storlek på bufferdata i dialogrutan Utskriftsalternativ

 - Följande funktioner kan inte användas om du använder
  ett program som inte tillåter EMF-spooling (buffring)
  (t ex Adobe PhotoShop LE och MS Photo Editor):
  - Sidlayoututskrift, Affischutskrift, Broschyrutskrift,
   Dubbelsidig utskrift, Omvänd ordning och Sortera
   på fliken Utskriftsformat.
  - Alla funktioner på fliken Stämpel/Bakgrund. 
 - Förhandsgranska före utskrift på fliken Huvudinställningar

  Följande funktioner kan inte användas om du markerar
  alternativet Skriv till fil i dialogrutan Skriv ut i
  programmet:
  - Sidlayoututskrift, Affischutskrift, Broschyrutskrift,
   Dubbelsidig utskrift, Omvänd ordning och Sortera på
   fliken Utskriftsformat.
  - Alla funktioner på fliken Stämpel/Bakgrund. 
 - Förhandsgranska före utskrift på fliken Huvudinställningar

 - Om du skriver ut med Sidlayoututskrift på fliken
  Utskriftsformat inställd på Utskrift med 2 sidor eller mer,
  kan vissa sidbilder bli beskurna i vissa program.
  Om det inträffar, ändrar du layouten för de berörda
  sidorna i det aktuella programmet.

 - När du gör affischutskrifter eller utskrifter med
  stämpel/bakgrund är det antal sidor som visas för
  dokumentet i utskriftskön större än det verkliga
  antalet sidor.

 - Färgerna i fönstret i programmet kan skilja sig
  från färgerna i förhandsgranskningen.

 - Färgerna i förhandsgranskningen kan skilja sig från
  färgerna i utskriftsresultatet.

 - Eftersom upplösningen i förhandsgranskningen skiljer
  sig från upplösningen i utskriften kan text och linjer
  i förhandsgranskningen skilja sig från det verkliga
  utskriftsresultatet.

 - I vissa program är utskriften uppdelad i flera utskriftsjobb.
  I det här fallet kan endast det jobb som skrivs ut visas
  i förhandsgranskningen, och visningen kan skilja sig från
  den visning som användaren avser.

 - Förhandsgranskningen kan inte användas i följande fall:
  - Vid utskrift när högerklickning görs på skrivarikonen
   och Använd skrivare offline väljs
  - Vid utskrift utöver de specificerade tidpunkter då
   Tillgänglig från anges på fliken Avancerat i dialogrutan
   Skrivaregenskaper
   
 - Om du använder Bluetooth och utför någon av åtgärderna i listan
  nedan, kan det hända att utskriftsjobbet inte avslutas och att
  meddelandet "Skriver ut" fortsätter att visas i övervakaren även
  om utskriften har avslutats och matats ut. Om detta inträffar
  klickar du antingen på Avbryt utskrift i statusövervakaren eller
  också avbryter du utskriftsjobbet från skrivarens utskriftskö.
  - Om du flyttar skrivaren medan en utskrift pågår till en
   plats där radiovågorna hindras eller om mottagningen av
   radiovågorna försämras
  - Om du stänger av skrivaren 
  
 - Om du använder en Bluetooth-skrivare och avbryter utskriften
  på grund av ett skrivarfel, kan det hända att det inte går att
  utföra de efterföljande utskrifterna. Om detta inträffar stänger
  du av skrivaren och slår på den igen.

 - Om du vill ha närmare information om funktionerna i
  Windows XP eller Windows 2000 kan du läsa motsvarande
  användarhandbok.

=====================================================================
Om nätverksutskrifter
=====================================================================

< Förord >
I Windows kan två eller flera användare dela en skrivare via ett
nätverk.
Om en skrivare ska delas av flera användare, måste vissa
inställningar göras i datorerna i nätverket.
Datorn dit skrivaren är inkopplad kallas utskriftsserver
(nedan bara kallad server). En dator i nätverket som utnyttjar
skrivaren som är inkopplad till servern kallas för klientdator
(nedan bara kallad klient).

Servern och klienten behöver inte ha samma operativsystem.
Installationsmetoden och användningsbegränsningarna skiljer
sig dock beroende på kombinationen av operativsystem i
servern och klienten.

< Version av skrivardrivrutinen som ska användas >

- Skaffa den skrivardrivrutin som passar för operativsystemet i
 server och klienter.

- En kombination av skrivardrivrutinen som följer med
 Windows (tillverkad av Microsoft) och en skrivardrivrutin
 från Canon tillåter inte nätverksutskrifter.
 Använd Canons skrivardrivrutiner i både servrar och klienter.

- Skrivardrivrutinerna i servern och klienterna måste ha samma
 version. När Windows XP används tillsammans med Windows 2000,
 installerar du den här skrivardrivrutinen (version 1.85)
 i både server och klient.

Obs!
 Skrivaren utan parallellgränssnitt har ingen skrivardrivrutin
 för Windows NT 4.0.

- När någon server eller klient har Windows Me, Windows 98
 eller Windows 95, bör du installera den senaste versionen
 av den skrivardrivrutin som passar tillsammans med
 operativsystemet.

< Metoder för installation och inställning >

Välj en installationsmetod som gäller för operativsystemet
i servern.
 - Windows XP eller Windows 2000 ----- (1), (2)
  Obs!
  Välj en procedur som passar för operativsystemet i klienten.

 - Windows Me, Windows 98 eller Windows 95 ----- (3)

(1) När servern och klienten har samma operativsystem
  Server: Windows XP eller Windows 2000, klient: Windows XP
  eller Windows 2000

 1. Installera en skrivardrivrutin i servern, som passar för
   det operativsystem som används. Installationsmetoden
   är mer eller mindre densamma som för en lokal skrivare.

 2. Ange att skrivaren som ansluts till utskriftsservern
   är en delad skrivare.
   Du kan läsa hur man gör i hjälpen till Windows.

   Punkt- och skrivarinstallation (en metod för att spara en
   skrivardrivrutin för klienter på skrivarservern med hjälp av
   funktionen [Ytterligare drivrutiner] i Windows XP eller Windows
   2000) kan göras här. (Hoppa över steg 3 när du gör detta.)

 3. Installera en skrivardrivrutin i klienten, som passar för
   det operativsystem som används. Installationsmetoden är
   mer eller mindre densamma som för en lokal skrivare.

   Obs!
   - Du kan välja vilken port som helst under installationen.
    När du har valt en port slutför du installationen.
   - När du installerar skrivardrivrutinen med
    installationsprogrammet, visas en uppmaning att starta
    skrivaren. Ignorera uppmaningen.

 4. Öppna nätverksdatorn från klienten och högerklicka på ikonen
   för den delade skrivare du vill använda på servern och välj
   följande menyalternativ:

   - Connect... (Anslut...) för Windows XP eller Windows 2000

 Då skapas en ikon i klienten för den delade skrivaren.
 Eftersom ikonen för skrivaren vars drivrutin du installerade i
 steg 3 inte längre behövs, kan du ta bort den.

(2) När klienten har ett annat operativsystem

  Server: Windows XP, Windows 2000
  Klient: Windows Me, Windows 98, Windows 95

 1. Installera en skrivardrivrutin som passar för det
   operativsystem som används på servern. Installationsmetoden
   är mer eller mindre densamma som för en lokal skrivare.

 2. Ange att skrivaren som ansluts till utskriftsservern är en
   delad skrivare.
   Du kan läsa hur man gör i hjälpen till Windows.

 3. Installera en skrivardrivrutin i klienten, som passar
   för det operativsystem som används. Installationsmetoden
   är mer eller mindre densamma som för en lokal skrivare.

   Obs!
   - Du kan välja vilken port som helst under installationen.
    När du har valt en port slutför du installationen.
   - När du installerar skrivardrivrutinen med
    installationsprogrammet, visas en uppmaning att starta
    skrivaren. Ignorera uppmaningen.

 4. I klienten: Klicka på Start-knappen, peka på Inställningar
   och klicka sedan på Skrivare.

 5. Högerklicka på ikonen för den skrivartyp som du vill använda
   och välj Egenskaper.

 6. Klicka på fliken Information och klicka sedan på Lägg
   till port.

 7. Välj Nätverk och klicka på Bläddra.

 8. I listan med skrivare markerar du den typ av delad skrivare
   som du vill använda och klickar sedan på OK.

 Då skapas en ikon i klienten för den delade skrivaren.

(3) När servern har Windows Me, Windows 98 eller Windows 95
  Server: Windows Me, Windows 98 eller Windows 95
  Klient: Windows XP, Windows 2000

 1. Installera en skrivardrivrutin som passar för det
   operativsystem som används i servern. Installationsmetoden
   är mer eller mindre densamma som för en lokal skrivare.

 2. Ange att skrivaren som ansluts till utskriftsservern är en
   delad skrivare.
   Du kan läsa hur man gör i hjälpen till Windows.

 3. Installera en skrivardrivrutin i klienten, som passar för
   det operativsystem som används. Installationsmetoden är
   mer eller mindre densamma som för en lokal skrivare.

 Obs!
  - Du kan välja vilken port som helst under installationen.
   När du har valt en port slutför du installationen.
  - När du installerar skrivardrivrutinen med
   installationsprogrammet, visas en uppmaning att starta
   skrivaren. Ignorera uppmaningen.

 4. På klienten öppnar du dialogrutan [Egenskaper för skrivare],
   väljer [Lägg till port...] på fliken [Portar] och anger 
   serverskrivarens namn och sökvägen i nätverket.

 Då skapas en ikon i klienten för den delade skrivaren.
 Eftersom ikonen för skrivaren vars drivrutin du installerade i
 steg 3 inte längre behövs, kan du ta bort den.
 Med den här kombinationen av operativsystem fungerar inte
 dubbelriktad kommunikation på normalt sätt. Läs "När servern
 har Windows Me, Windows 98 eller Windows 95" i avsnittet
 "Begränsningar beroende på nätverk".

< Begränsningar beroende på nätverk >

- När du utnyttjar en nätverksskrivare och aktiverar
 Canon Övervakare av skrivarstatus, skickas ett kommando
 till skrivaren för att få dess status.
 Om du har markerat alternativet Meddela när fjärrdokument
 skrivs ut på fliken Avancerat i dialogrutan Serveregenskaper i
 utskriftsservern, visas ett meddelande på klienten om huruvida
 utskriften är klar, som svar på varje kommando. Om du inte vill
 att de meddelandena ska visas, avmarkerar du alternativet
 Meddela när fjärrdokument skrivs ut på fliken Avancerat
 i dialogrutan Serveregenskaper i utskriftsservern och startar
 sedan om utskriftsservern så att inställningen börjar gälla.
 
- Om skrivaren delas i ett nätverk visas inte meddelandet om utbyte
 av bläckbehållaren på klienten när utskriften startar. Kom ihåg att
 återställa räknaren när du har bytt ut bläckbehållaren. Om
 behållarens räknare inte återställs är det inte säkert att
 varningar om låg bläcknivå visas korrekt.

- När servern har Windows Me, Windows 98 eller Windows 95
 Det går inte att ha normal dubbelriktad kommunikation med
 skrivaren, så ett varningsmeddelande visas och utskriften
 stoppas ibland eller så går det inte att skriva ut alls.
 För att komma ifrån sådana problem väljer du Egenskaper i
 skrivardrivrutinen i servern, klickar på knappen
 Buffertinställningar på fliken Information och markerar
 alternativet Inaktivera tvåvägsstöd för den här skrivaren.

- När klienten har Windows XP eller Windows 2000
 Om du utför peka och skriv ut-installation, går det
 inte att välja inställning för tvåvägsstöd i klienten.
 Om användaren vid klientdatorn har öppnat Egenskaper i
 skrivardrivrutinen och klickar på OK utan att välja
 Aktivera tvåvägsstöd, kommer funktionen för tvåvägsstöd
 (dubbelriktad kommunikation) i servern också att inaktiveras.
 För att undvika det problemet kan du installera
 skrivardrivrutinen i klienten i förväg enligt proceduren
 i avsnittet "(1) När servern och klienten har samma
 operativsystem".
 Du kan också undvika problemet genom att begränsa
 åtkomsträttigheterna för användaren på klienten när
 du gör säkerhetsinställningarna för den delade
 skrivaren.

- När du skriver ut via Internet (IPP-miljö), kontrollerar du
 versionen hos skrivardrivrutinen som är installerad i servern
 och installerar sedan samma skrivardrivrutin i klienten som
 om den hade en lokal skrivare.
 Observera att klienten inte kan starta statusövervakaren
 eftersom det inte går att få skrivarstatus via Internet.

- När samma skrivardrivrutin är installerad i både server och
 klient för lokal skrivare, kan network crawl-funktionen
 automatiskt skapa en ikon för en nätverksskrivare i klienten.

_____________________________________________________________________
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.62