Readme_Polish.txt Driver File Contents (ip90xp185en.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2004. Wszelkie prawa zastrze¿one.

_____________________________________________________________________

Sterownik drukarki BJ Canon iP90 wersja 1.85 dla
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Instrukcje
_____________________________________________________________________

Canon i BJC s¹ zastrze¿onymi znakami towarowymi, a Bubble Jet jest
znakiem towarowym firmy CANON INC.

Microsoft, Windows oraz Windows NT s¹ zastrze¿onymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w
innych krajach.

Intel i Pentium s¹ zastrze¿onymi znakami towarowymi firmy Intel
Corporation.

Wszystkie inne wymienione tu nazwy i marki mog¹ byæ znakami 
towarowymi lub zastrze¿onymi znakami towarowymi nale¿¹cymi do 
ich odpowiednich w³aścicieli.
_____________________________________________________________________

< Spis treści >

Wprowadzenie
 Przedmowa
 Elementy instalacji
 Wymagania systemowe
 Środki ostro¿ności podczas instalacji
 Metoda instalacji
 Komunikaty ostrzegawcze wyświetlane w trakcie instalacji
 Usuwanie sterownika drukarki

Określanie ustawieñ sterownika drukarki
 Otwieranie okna Ustawienia sterownika drukarki
 Uwagi dotycz¹ce korzystania z aplikacji
 U¿ywanie sterownika drukarki

Drukowanie za pośrednictwem sieci - informacje
 Wstêp
 Wybór w³aściwej wersji sterownika drukarki
 Metody instalacji i konfiguracji
 Ograniczenia zwi¹zane z sieci¹

=====================================================================
Wprowadzenie
=====================================================================

< Przedmowa >

Ten plik Informacje dodatkowe dostarczany jest ze sterownikiem 
drukarki BJ i zawiera wa¿ne informacje dotycz¹ce instalowania i 
u¿ywania tego sterownika. Sterownik drukarki BJ umo¿liwia drukowanie
przy u¿yciu drukarki Canon BJ z poziomu aplikacji dzia³aj¹cych w 
systemie Microsoft (R) Windows (R) XP lub Microsoft (R) Windows 
(R) 2000. Przed u¿yciem drukarki nale¿y zainstalowaæ sterownik 
drukarki na u¿ywanym komputerze.

Plik ten zawiera niezbêdne informacje na temat korzystania z 
drukarki za pomoc¹ po³¹czenia USB. 
Informacje dotycz¹ce korzystania z opcji Bluetooth mo¿na znaleźæ w
dokumentacji „Bluetooth Unit BU-10 User's Guide”.

< Elementy instalacji >

Pakiet instalacyjny sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów:

 - Instalator (Setup.exe)
  Instaluje sterownik drukarki BJ na komputerze.

 - Sterownik drukarki BJ (w tym dokumencie określany tak¿e jako
  „sterownik drukarki”)
  Oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce drukowanie przy u¿yciu drukarki.

 - Dezinstalator
  Umo¿liwia usuniêcie sterownika drukarki z komputera.

 - Informacje dodatkowe (readme_polish.txt)
  Niniejszy dokument. Zawiera on wa¿ne informacje na temat
  sterownika drukarki. Aby po zakoñczeniu instalacji wyświetliæ ten
  dokument, nale¿y z menu [Start] wybraæ polecenie [Programy], a
  nastêpnie polecenia [Canon iP90] i [Informacje 
  dodatkowe].

< Wymagania systemowe >

To oprogramowanie wymaga nastêpuj¹cej konfiguracji systemu:

System operacyjny
 Windows XP Home Edition
 Windows XP Professional
 Windows 2000 Professional lub
 Windows 2000 Server/Advanced Server

  Uwaga:
  - Produkt ten jest przeznaczony dla 32-bitowych wersji systemu
   Windows.
  - Pomoc mo¿e nie byæ wyświetlana prawid³owo w zale¿ności od 
   systemu operacyjnego i wersji przegl¹darki Internet Explorer. 
   Zalecane jest aktualizowanie systemu przy u¿yciu witryny 
   Windows Update. 

Sprzêt
 Komputer:    Musi dzia³aæ prawid³owo pod kontrol¹ u¿ywanego
          systemu operacyjnego. (Procesor: Mikroprocesor
          Intel Pentium lub jego odpowiednik)
 Pamiêæ:     Musi wystarczyæ do prawid³owego dzia³ania
          komputera pod kontrol¹ u¿ywanego systemu
          operacyjnego.
 Dysk twardy:   Co najmniej 100 MB wolnego miejsca przed
          zainstalowaniem sterownika.
 Inny napêd:   Stacja dysków CD-ROM
 Interfejs:    Interfejs USB lub na podczerwieñ  
 Kabel drukarki: Kabel USB
 Karta graficzna: VGA lub lepsza

< Środki ostro¿ności podczas instalacji >

Przed zainstalowaniem tego sterownika drukarki nale¿y zapoznaæ siê
z poni¿szymi informacjami na temat środków ostro¿ności.

- Przed rozpoczêciem instalacji nale¿y pod³¹czyæ drukarkê do
 komputera. Szczegó³owe informacje na ten temat mo¿na znaleźæ w
 podrêczniku u¿ytkownika drukarki.

- Aby mo¿na by³o przeprowadziæ instalacjê, niezbêdny jest pe³ny 
 dostêp do ustawieñ drukarki. Przed rozpoczêciem instalacji 
 nale¿y zalogowaæ siê jako cz³onek grupy Administratorzy (lub 
 jako Administrator komputera w systemie Windows XP).

- Nale¿y zamkn¹æ wszystkie uruchomione aplikacje.

- Jeśli na u¿ywanym komputerze zainstalowana jest starsza wersja
 sterownika drukarki, nale¿y przed zainstalowaniem nowego sterownika
 usun¹æ stary sterownik przy u¿yciu dezinstalatora. Star¹ wersjê
 nale¿y usun¹æ, postêpuj¹c zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji
 „Usuwanie sterownika drukarki”.

- W zale¿ności od u¿ywanego środowiska na komputerze mo¿e zostaæ
 automatycznie zainstalowany sterownik drukarki dla systemu Windows
 dostarczony przez firmê Microsoft. Zaleca siê jednak u¿ycie
 sterownika drukarki dostarczonego przez firmê Canon.
 
- Jeśli drukarka ma byæ pod³¹czana do komputera za pośrednictwem 
 interfejsu IrDA, nale¿y skorzystaæ z podrêcznika u¿ytkownika  
 drukarki, aby uzyskaæ informacje o instalowaniu sterownika do  
 u¿ytku z IrDA. 
 
- Jeśli drukarka Bluetooth zostanie zarejestrowana za pomoc¹ funkcji
 [£¹cze bezprzewodowe] opcji [Drukarki i inny sprzêt] w oknie
 [Panel sterowania], zanim zostanie u¿yta za pośrednictwem
 po³¹czenia USB lub na podczerwieñ, instalacja sterownika drukarki
 mo¿e siê nie powieśæ. W takim wypadku nale¿y najpierw usun¹æ
 drukarkê zarejestrowan¹ za pomoc¹ funkcji [£¹cze
 bezprzewodowe], a nastêpnie zainstalowaæ sterownik drukarki.

- Instalator automatycznie instaluje sterownik drukarki w jêzyku
 odpowiadaj¹cym ustawieniu Panelu sterowania w komputerze.
 Jeśli ustawienie Panelu sterowania nie jest obs³ugiwane przez
 sterownik drukarki, zaraz po uruchomieniu pliku Setup.exe
 wyświetlany jest ekran wyboru jêzyka. W takim przypadku nale¿y
 wybraæ wersjê jêzykow¹, która ma zostaæ u¿yta.

 Ustawienie Panelu sterowania
  * Windows XP
  Wybierz polecenia [Panel sterowania]-[Opcje regionalne i
  jêzykowe] i określ ustawienie [Jêzyk dla programów nie
  obs³uguj¹cych kodu Unicode] na karcie [Zaawansowane].

  * Windows 2000
  Wybierz polecenia [Panel sterowania]-[Data, godzina, jêzyk i
  opcje regionalne]-[Opcje regionalne i jêzykowe] i określ
  ustawienia w oknie dialogowym [Wybieranie ustawieñ regionalnych
  systemu].

< Metoda instalacji >

Opisana poni¿ej metoda instalacji s³u¿y do zainstalowania sterownika
drukarki u¿ywanej jako drukarka lokalna.
Jeśli drukarka u¿ywana bêdzie jako drukarka sieciowa, nale¿y
zastosowaæ metodê instalacji opisan¹ w sekcji „Drukowanie za
pośrednictwem sieci - informacje”.

Sterownik drukarki mo¿na pobraæ z witryny sieci Web firmy Canon.
(http://www.canon.com/)

  Uwaga:
  Przed rozpakowaniem pobranego skompresowanego pliku nale¿y
  zapisaæ ten plik w folderze, np. w folderze [C:\temp]. W nazwie
  folderu nie nale¿y u¿ywaæ znaków spoza zakresu alfabetu
  angielskiego. W przeciwnym wypadku sterownik drukarki mo¿e nie
  zostaæ zainstalowany prawid³owo.

 1. Wy³¹cz drukarkê.

   Uwaga:
   Jeśli w momencie w³¹czenia komputera drukarka bêdzie w³¹czona,
   podczas uruchamiania komputera zostanie automatycznie
   uruchomiony kreator funkcji Plug and Play systemu Windows
   [Znaleziono nowy sprzêt]. Jeśli zostanie uruchomiony ten
   kreator, nale¿y klikn¹æ przycisk [Anuluj].

 2. Otwórz folder zawieraj¹cy program instalacyjny.

 3. Kliknij dwukrotnie plik [Setup.exe], aby uruchomiæ program
   instalacyjny.

 4. Na ekranie [Zapraszamy] kliknij przycisk [Dalej].

 5. Przeczytaj informacje wyświetlone na ekranie [Umowa licencyjna].
   Jeśli akceptujesz warunki umowy, kliknij przycisk [Tak].

   Rozpocznie siê proces kopiowania plików.

 6. Gdy zostanie wyświetlony ekran [Port drukarki], w³¹cz drukarkê
   i zaczekaj, a¿ port zostanie rozpoznany.

   Uwaga:
   Aby wybraæ port, kliknij [Wybierz port drukarki] i 
   [Wybór rêczny]. Na ekranie [Wybierz port] zaznacz 
   port i kliknij przycisk [Dalej].

 7. Gdy zostanie wyświetlony ekran [Instalacja ukoñczona], kliknij
   przycisk [Zakoñcz].

   Uwaga:
   W niektórych środowiskach po klikniêciu przycisku [Zakoñcz]
   zostanie wyświetlony komunikat z monitem o ponowne uruchomienie
   komputera. Zaleca siê ponowne uruchomienie komputera w celu
   prawid³owego zakoñczenia instalacji.

< Komunikaty ostrzegawcze wyświetlane w trakcie instalacji >

 - W niektórych środowiskach w systemie wyświetlany jest komunikat
  z pytaniem, czy zainstalowany ju¿ sterownik drukarki ma zostaæ
  zast¹piony przez nowy sterownik drukarki. Jeśli zostanie
  wyświetlony ten komunikat, nale¿y klikn¹æ przycisk [Tak].

 * Windows XP
 Jeśli w trakcie instalacji zostanie wyświetlony komunikat
 informuj¹cy o tym, ¿e oprogramowanie nie przesz³o testów Windows
 Logo, nale¿y klikn¹æ przycisk [Kontynuuj mimo wszystko], aby
 kontynuowaæ proces instalacji.

 * Windows 2000
 Jeśli w czasie instalacji zostanie wyświetlony komunikat [Nie
 znaleziono podpisu cyfrowego], nale¿y klikn¹æ przycisk [Tak],
 aby kontynuowaæ proces instalacji.

< Usuwanie sterownika drukarki >

Niepotrzebny sterownik drukarki mo¿na usun¹æ, postêpuj¹c zgodnie
z poni¿sz¹ procedur¹:

 1. Z menu [Start] wybierz polecenie [Programy], a nastêpnie
   wybierz polecenie [Canon iP90].

 2. Kliknij opcjê [Odinstaluj].

 3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe [Potwierdzanie
   usuniêcia pliku], kliknij przycisk [Tak].

   Uwaga:
   - Nie bêdzie dostêpny dezinstalator tego sterownika drukarki, 
    jeśli nie zostanie on zainstalowany przez instalator. Usuñ 
    niepotrzebny sterownik drukarki, postêpuj¹c zgodnie z 
    poni¿sz¹ procedur¹:

   1) Z menu [Start] wybierz polecenie [Ustawienia], a nastêpnie
     kliknij polecenie [Drukarki].
   2) Zaznacz nazwê drukarki, która ma zostaæ usuniêta i z menu
     [Plik] wybierz polecenie [Usuñ].
   3) Z menu [Plik] wybierz polecenie [W³aściwości serwera].
   4) Kliknij kartê [Sterowniki] i w obszarze [Zainstalowane
     sterowniki drukarek] zaznacz nazwê drukarki, która ma zostaæ
     usuniêta.
   5) Kliknij przycisk [Usuñ], a nastêpnie przycisk [OK].

=====================================================================
Określanie ustawieñ sterownika drukarki
=====================================================================

< Otwieranie okna Ustawienia sterownika drukarki >

 - Otwieranie z poziomu u¿ywanej aplikacji
  Standardowa metoda otwierania okna sterownika drukarki z poziomu
  u¿ywanej aplikacji polega na wybraniu z menu [Plik] polecenia
  [Ustawienia strony] i klikniêciu przycisku [Drukarka] albo
  wybraniu z menu [Plik] polecenia [Drukuj] i klikniêciu przycisku
  [W³aściwości].

 - Otwieranie w sposób bezpośredni
  Aby określiæ czêsto u¿ywane ustawienia lub uzyskaæ dostêp do
  funkcji obs³ugi drukarki, nale¿y wykonaæ poni¿sz¹ procedurê. Nie
  nale¿y korzystaæ z funkcji obs³ugi podczas drukowania.

  1) Z menu [Start] wybierz nastêpuj¹ce elementy:
    W systemie Windows XP : [Drukarki i faksy]
    W systemie Windows 2000: [Ustawienia]-[Drukarki]
  2) Kliknij ikonê modelu drukarki, która ma byæ u¿ywana.
  3) Z menu [Plik] wybierz polecenie [Preferencje drukowania].

< Uwagi dotycz¹ce korzystania z aplikacji >

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Jeśli w oknie dialogowym [Drukuj] programu Word dla opcji
  [Stron na arkusz] zostanie określona wartośæ wiêksza ni¿ jeden,
  nie nale¿y u¿ywaæ opcji [Drukowanie uk³adu strony] na karcie
  [Ustawienia strony].
  Jeśli dla obu opcji zostan¹ wybrane wartości wiêksze
  ni¿ jeden, wydruk nie zostanie wykonany prawid³owo. Aby
  wydrukowaæ wiêcej ni¿ jedn¹ stronê na arkuszu, nale¿y odpowiednio
  zmodyfikowaæ ustawienie tylko jednej z tych dwóch opcji.

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Jeśli w oknie dialogowym [Drukuj] u¿ywane jest ustawienie
  [Skaluj do rozmiaru papieru], nie nale¿y u¿ywaæ opcji [Drukowanie
  skalowane] na karcie [Ustawienia strony] sterownika drukarki.
  Jeśli to pole wyboru bêdzie zaznaczone, w czasie
  skalowania z dopasowaniem do rozmiaru papieru zamiast ustawienia
  [Skaluj do rozmiaru papieru] wybranego w programie Word
  obowi¹zywaæ bêdzie ustawienie [Rozmiar papieru drukarki]
  sterownika drukarki, które dostêpne jest na karcie [Ustawienia
  strony].

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Jeśli w programie Word jest w³¹czona funkcja [Automatyczna
  zamiana papieru Letter na A4] i w oknie dialogowym [Ustawienia
  strony] programu Word dla opcji [Orientacja] wybrano ustawienie
  [Pionowa], natomiast dla opcji [Orientacja] sterownika drukarki
  wybrano ustawienie [Pozioma], dokument nie zostanie wydrukowany
  prawid³owo. Aby tego unikn¹æ, nale¿y przed wykonaniem wydruku
  wy³¹czyæ funkcjê [Automatyczna zamiana papieru Letter na A4]. Aby
  uzyskaæ dostêp do tej funkcji, nale¿y w programie Word otworzyæ
  okno dialogowe [Opcje], wybieraj¹c z menu [Narzêdzia] polecenie
  Opcje, a nastêpnie klikn¹æ kartê [Drukowanie].

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Ustawienia opcji [Rozmiar papieru] i [Orientacja] nale¿y
  modyfikowaæ, zmieniaj¹c ustawienia programu Word, a nie
  ustawienia sterownika drukarki.

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Przy wybieraniu opcji [Drukowanie skalowane], [Drukowanie z 
  dopasowaniem do strony] lub [Drukowanie uk³adu strony] dla 
  ustawienia [Typ drukowania] na karcie [Ustawienia strony] nale¿y
  wykonaæ nastêpuj¹ce czynności:

  1. Otwórz okno dialogowe [Drukuj] programu Word.
  2. Otwórz okno ustawieñ sterownika drukarki i na karcie
    [Ustawienia strony] wybierz opcjê [Typ drukowania], a
    nastêpnie kliknij przycisk [OK].
  3. Nie rozpoczynaj¹c drukowania, zamknij okno dialogowe [Drukuj].
  4. Otwórz ponownie okno dialogowe [Drukuj] programu Word.
  5. Otwórz ponownie okno ustawieñ sterownika drukarki i kliknij
    przycisk [OK].
  6. Rozpocznij drukowanie.

 - Microsoft Excel 2002/Microsoft Corporation
  Jeśli w programie Excel 2002 w³¹czone jest ustawienie „Zezwalaj
  na zmianê rozmiaru papieru A4 i Letter”, a opcja „Rozmiar
  papieru” ustawiona na karcie „Ustawienia strony” na ekranie
  w³aściwości drukarki ró¿ni siê od rozmiaru papieru ustawionego w
  programie Excel (jeden rozmiar jest ustawiony na A4, a drugi na
  Letter), dane s¹ drukowane zgodnie z rozmiarem papieru
  ustawionym we w³aściwościach drukarki. Jeśli wystêpuje problem,
  nale¿y dopasowaæ rozmiar papieru we w³aściwościach drukarki do
  rozmiaru papieru ustawionego w programie Excel. Mo¿na tak¿e
  wybraæ polecenie [Opcje] z menu [Narzêdzia] programu Excel,
  wyczyściæ ustawienie „Zezwalaj na zmianê rozmiaru papieru A4 i
  Letter” na karcie „Miêdzynarodowe”, a nastêpnie wydrukowaæ dane.

 - Lotus Organizer 2.1/97/Lotus Corporation
  W programie Lotus Organizer dokumenty drukowane s¹ w kolorze
  nawet wtedy, gdy zostanie wybrana opcja wydruku
  monochromatycznego. Aby temu zapobiec, nale¿y w oknie ustawieñ
  sterownika drukarki zaznaczyæ pole wyboru [Drukowanie w
  odcieniach szarości].

 - Photoshop/Adobe Systems Inc.
  Drukowanie nie jest mo¿liwe, jeśli u¿ytkownik nie ma uprawnieñ
  administratora systemu. Aby drukowaæ dokumenty, nale¿y zalogowaæ
  siê jako u¿ytkownik z uprawnieniami administratora.

 - Lotus Notes/Lotus Corporation W czasie wykonywania niektórych
  zadañ drukowania mo¿e nast¹piæ zablokowanie systemu. Nale¿y
  upewniæ siê, ¿e w ustawieniach uk³adu strony [Page Layout] w
  programie Notes rozmiar górnego i dolnego marginesu ma wartośæ
  22,86 mm (0,9 cala) lub 27,94 mm (1,1 cala).

 - Microsoft Outlook/Microsoft Corporation
  W przypadku anulowania drukowania z poziomu aplikacji nastêpne
  zadanie drukowania spowoduje awariê. W oknie W³aściwości
  drukarki, na karcie [Zaawansowane] nale¿y zaznaczyæ opcjê
  buforowania\drukowanych dokumentów.

 - CorelDraw 8/Corel Corporation
  W niektórych sytuacjach próba otwarcia okna ustawieñ sterownika
  drukarki z poziomu aplikacji CorelDraw 8.0 powoduje wyst¹pienie
  problemów. Mo¿e na przyk³ad wyst¹piæ awaria lub znaki mog¹ zostaæ
  wydrukowane nieprawid³owo. Aby unikn¹æ tego problemu, nale¿y
  otworzyæ okno ustawieñ sterownika drukarki z poziomu folderu
  [Drukarki], określiæ odpowiednie ustawienia, a nastêpnie
  wydrukowaæ dokument z poziomu aplikacji. Problem ten nie
  wystêpuje w programie CorelDraw 9.0.

 - Illustrator/Adobe Systems Inc.
  Jeśli u¿ywana jest funkcja drukowania mapy bitowej, drukowanie
  dokumentu mo¿e trwaæ d³ugo lub niektóre dane mog¹ nie zostaæ
  wydrukowane. Przed wydrukowaniem dokumentu w oknie dialogowym
  [Drukuj] nale¿y usun¹æ zaznaczenie pola wyboru [Drukowanie mapy
  bitowej].

< U¿ywanie sterownika drukarki >

Drukowanie przy u¿yciu tego sterownika drukarki podlega niekiedy
pewnym ograniczeniom. Podczas drukowania nale¿y pamiêtaæ o
nastêpuj¹cych ograniczeniach:

 - W przypadku niektórych aplikacji ustawienie opcji [Kopie] nie
  jest uwzglêdniane, jeśli zosta³o określone z poziomu sterownika
  drukarki. Nale¿y wówczas określiæ ustawienie tej opcji w oknie
  dialogowym [Drukowanie] u¿ywanej aplikacji.

 - W przypadku niektórych aplikacji drukowanie nie bêdzie przebiegaæ
  prawid³owo, jeśli zostanie podjêta próba wydrukowania wielu kopii
  dokumentu, a na karcie [Ustawienia strony] sterownika drukarki
  lub w oknie dialogowym [Drukowanie] u¿ywanej aplikacji zaznaczone
  bêdzie pole wyboru [Sortuj]. Aby unikn¹æ tego problemu, nale¿y
  przed wydrukowaniem dokumentu usun¹æ zaznaczenie pola wyboru
  [Sortuj].
  
 - Podczas drukowania bez obramowania dokument jest powiêkszany, a¿ 
  wykroczy poza stronê tak, aby dokument zosta³ wydrukowany bez 
  marginesów. Jeśli wybrane jest ustawienie [P 89x254mm] dla opcji 
  [Rozmiar strony] na karcie [Ustawienia strony], w niektórych 
  sekcjach czêśæ wykraczaj¹ca poza stronê staje siê du¿a w 
  porównaniu z innym ustawieniem rozmiaru strony. Jeśli wynik 
  drukowania bez obramowania jest niezadowalaj¹cy, nale¿y 
  zmniejszyæ szerokośæ rozszerzania, aby zakres drukowania 
  dokumentu by³ wiêkszy.

 - W przypadku niektórych aplikacji drukowanie mo¿e przebiegaæ
  nieprawid³owo, jeśli dla funkcji [Typ wydruku] lub [Pó³tony]
  wybrane jest ustawienie [Automatycznie]. Wówczas na karcie
  [G³ówne] nale¿y uruchomiæ funkcjê [Doradca ds. drukowania] i
  upewniæ siê, ¿e jest zaznaczone pole wyboru [Drukuj fotografie
  najwy¿szej jakości] lub [Drukuj tabele i wykresy]. Inny sposób
  polega na wybraniu na karcie [G³ówne] ustawienia [Niestandardowa]
  dla opcji [Jakośæ wydruku] i ustawienia innego ni¿
  [Automatycznie] dla funkcji [Pó³tony]. Nastêpnie dla funkcji
  [Dopasowywanie kolorów] nale¿y wybraæ ustawienie [Rêcznie], a
  dla funkcji [Typ wydruku] ustawienie inne ni¿ [Automatycznie].

 - W przypadku drukowania danych wymagaj¹cych zastosowania
  stopniowania lub danych zawieraj¹cych du¿¹ ilośæ grafiki dane
  mog¹ czasami nie zostaæ wydrukowane. Sytuacja taka wystêpuje,
  jeśli na dysku twardym brakuje wolnego miejsca dla tymczasowego
  przechowania danych. Aby temu zapobiec, nale¿y upewniæ siê, ¿e na
  dysku, na którym zainstalowany jest system Windows XP lub Windows
  2000 dostêpnych jest 40-50 MB wolnego miejsca. Inna metoda polega
  na zmianie ustawienia [Folder buforu] w oknie dialogowym
  [W³aściwości serwera] w celu przydzielenia wystarczaj¹cej ilości
  miejsca dla folderu buforu. Aby zmieniæ lokalizacjê folderu 
  buforu, wykonaj poni¿sze czynności.
  1. Z menu [Start] wybierz kolejno nastêpuj¹ce polecenia:
    W przypadku systemu operacyjnego Windows XP : 
    [Drukarki i faksy]
    W przypadku systemu operacyjnego Windows 2000: [Ustawienia]
    -[Drukarki]
  2. Z menu [Plik] wybierz polecenie [W³aściwości serwera].
  3. Kliknij kartê [Zaawansowane], zmieñ nazwê dysku podan¹ w polu 
    [Folder buforu], a nastêpnie kliknij przycisk [OK].

 - Jeśli w trakcie drukowania zadanie drukowania zostanie anulowane
  z poziomu folderu drukarki, drukowanie zostanie zakoñczone,
  ale z pewnym opóźnieniem.

 - W niektórych przypadkach drukowanie zakoñczy siê niepowodzeniem,
  jeśli brakuje wystarczaj¹cej ilości dostêpnej pamiêci wirtualnej.
  Wówczas nale¿y zwiêkszyæ rozmiar pliku stronicowania. W tym celu
  nale¿y otworzyæ okno dialogowe [W³aściwości systemu], klikaj¹c
  dwukrotnie ikonê [System] w Panelu sterowania lub klikaj¹c prawym
  przyciskiem myszy ikonê [Mój komputer], a nastêpnie wybieraj¹c
  polecenie [W³aściwości]. Nastêpnie nale¿y klikn¹æ kartê
  [Zaawansowane], klikn¹æ przycisk [Opcje wydajności], klikn¹æ
  przycisk [Zmieñ], określiæ nowy rozmiar pliku stronicowania,
  klikn¹æ przycisk [Ustaw] i klikn¹æ przycisk [OK].
  
 - Jeśli ustawienie wybrane dla opcji [Jêzyk] w oknie dialogowym 
  [Informacje] nie jest zgodny z jêzykiem interfejsu systemu 
  operacyjnego, ekran sterownika mo¿e nie zostaæ wyświetlony 
  prawid³owo.
  
 - Podczas drukowania przy u¿yciu modelu Canon iP90 i za 
  pośrednictwem interfejsu na podczerwieñ funkcje korzystaj¹ce z 
  komunikacji dwukierunkowej nie dzia³aj¹. Dlatego w oknie Monitora
  stanu BJ nie bêd¹ wyświetlane ¿adne komunikaty zwi¹zane z tymi
  funkcjami, na przyk³ad „Brak papieru”.

 - Nie nale¿y zmieniaæ ustawienia opcji [Procesor wydruku] na
  karcie [Zaawansowane] w oknie dialogowym W³aściwości drukarki.
  Jeśli ustawienie tej opcji zostanie zmienione, nie bêdzie mo¿liwe
  u¿ycie nastêpuj¹cych funkcji:
  - Opcje [Drukowanie uk³adu strony], [Drukowanie plakatu],   
   [Drukowanie broszury] oraz [Drukowanie dwustronne]   
   na karcie [Ustawienia strony]
  - wszystkich funkcji dostêpnych na karcie [Stempel/t³o].
  - [Podgl¹d przed wydrukiem] na karcie [G³ówne].

 - Jeśli w oknie dialogowym W³aściwości drukarki na karcie
  [Zaawansowane] zostanie usuniête zaznaczenie pola wyboru [W³¹cz
  zaawansowane funkcje drukowania], nie bêdzie mo¿na korzystaæ
  z nastêpuj¹cych funkcji:
  - Opcje [Drukowanie uk³adu strony], [Drukowanie plakatu],   
   [Drukowanie broszury], [Drukowanie dwustronne],   
   [Kolejnośæ odwrotna] oraz [Sortuj] na karcie [Ustawienia 
   strony];
  - wszystkich funkcji dostêpnych na karcie [Stempel/t³o].
  - [Podgl¹d przed wydrukiem] na karcie [G³ówne]
  - [Zmniejsz rozmiar buforowanych danych] w oknie dialogowym
   [Opcje wydruku].

 - Jeśli u¿ywana jest aplikacja, która nie umo¿liwia buforowania
  danych EMF (na przyk³ad Adobe Photoshop LE lub MS Photo Editor),
  nie jest mo¿liwe korzystanie z nastêpuj¹cych funkcji:
  - Opcje [Drukowanie uk³adu strony], [Drukowanie plakatu],   
   [Drukowanie broszury], [Drukowanie dwustronne],   
   [Kolejnośæ odwrotna] oraz [Sortuj] na karcie [Ustawienia 
   strony];
  - wszystkich funkcji dostêpnych na karcie [Stempel/t³o].
  - [Podgl¹d przed wydrukiem] na karcie [G³ówne].

 - Jeśli w oknie dialogowym [Drukowanie] u¿ywanej aplikacji zostanie
  zaznaczone pole wyboru [Drukuj do pliku], nie bêdzie mo¿liwe
  korzystanie z nastêpuj¹cych funkcji:
  - [Drukowanie uk³adu strony], [Drukowanie plakatu], [Drukowanie
   broszury], [Drukowanie dwustronne], [Kolejnośæ odwrotna]
   i [Sortuj] dostêpnych na karcie [Ustawienia strony];
  - wszystkich funkcji dostêpnych na karcie [Stempel/t³o].
  - [Podgl¹d przed wydrukiem] na karcie [G³ówne].

 - W przypadku niektórych aplikacji podczas drukowania z
  zastosowaniem dla opcji [Drukowanie uk³adu strony] dostêpnej na
  karcie [Ustawienia strony] ustawienia [Drukowanie 2 stron na
  arkuszu] lub wy¿szej wartości, niektóre obrazy na stronie mog¹
  zostaæ przyciête. Nale¿y wówczas w aplikacji dostosowaæ uk³ad
  odpowiednich stron.

 - W trakcie drukowania plakatu lub drukowania stempla/t³a
  wyświetlana liczba stron dokumentu w kolejce wydruku jest wiêksza
  ni¿ rzeczywista liczba stron dokumentu.

 - Kolory wyświetlane na ekranie przez aplikacjê mog¹ ró¿niæ siê od
  kolorów wyświetlanych na podgl¹dzie wydruku.

 - Kolory wyświetlane na podgl¹dzie wydruku mog¹ ró¿niæ siê od
  kolorów na wydruku.

 - Poniewa¿ rozdzielczośæ wyświetlania podgl¹du wydruku ró¿ni siê od
  rozdzielczości wydruku, tekst i linie mog¹ na podgl¹dzie wydruku
  wygl¹daæ inaczej ni¿ na wydruku.

 - W przypadku niektórych aplikacji wydruk jest dzielony na szereg
  zadañ. W takich przypadkach podgl¹d wydruku dotyczy jedynie
  aktualnie drukowanego zadania i jego wynik mo¿e nie pokrywaæ siê
  z oczekiwaniami u¿ytkownika.

 - Podgl¹du wydruku nie mo¿na wyświetliæ w nastêpuj¹cych
  przypadkach:
  - Podczas drukowania, po klikniêciu prawym przyciskiem myszy
   ikony drukarki i zaznaczeniu opcji [U¿yj drukarki w trybie
   offline].
  - Podczas drukowania bez uwzglêdnienia wyznaczonych terminów,
   gdy w oknie dialogowym W³aściwości drukarki na karcie
   [Zaawansowane] zaznaczona jest opcja [Dostêpna od].
   
 - Jeśli u¿ywana jest opcja Bluetooth i jeśli zostanie wykonana
  jedna z poni¿szych czynności, zadanie drukowania mo¿e nie zostaæ
  zakoñczone i w oknie Monitora stanu bêdzie wyświetlany
  komunikat „Drukowanie”, mimo ¿e drukowanie zakoñczy³o siê
  i wydruk zosta³ wysuniêty z drukarki. Nale¿y wówczas klikn¹æ
  przycisk [Anuluj drukowanie] w oknie Monitora stanu lub usun¹æ
  to zadanie z kolejki zadañ drukowania drukarki.
  - Jeśli podczas drukowania drukarka zostanie przeniesiona 
   w miejsce, do którego nie docieraj¹ fale radiowe lub jeśli
   odbiór fal radiowych znacznie siê pogorszy.
  - Jeśli drukarka zostanie wy³¹czona.
  
 - Jeśli podczas pracy z drukark¹ Bluetooth wyst¹pi¹ b³êdy
  i drukowanie zostanie anulowane, wykonanie kolejnych
  operacji drukowania mo¿e okazaæ siê niemo¿liwe. W takim
  wypadku nale¿y wy³¹czyæ drukarkê i w³¹czyæ j¹ ponownie.

 - Szczegó³owe informacje na temat funkcji zwi¹zanych z systemem
  Windows XP lub Windows 2000 mo¿na znaleźæ w odpowiednim
  podrêczniku u¿ytkownika.

=====================================================================
Drukowanie za pośrednictwem sieci - informacje
=====================================================================

< Wstêp >

W systemie Windows drukarka mo¿e byæ wspó³u¿ytkowana przez wielu
u¿ytkowników za pośrednictwem sieci.
Aby wielu u¿ytkowników mog³o wspó³u¿ytkowaæ drukarkê, na komputerach
pod³¹czonych do sieci nale¿y dokonaæ odpowiednich ustawieñ.

Komputer, do którego fizycznie pod³¹czona jest drukarka, nazywany
jest serwerem wydruku (bêdzie odt¹d nazywany serwerem). Komputer
korzystaj¹cy za pośrednictwem sieci z drukarki pod³¹czonej do serwera
jest nazywany komputerem klienckim (bêdzie odt¹d nazywany klientem).

Na serwerze i kliencie nie musi byæ u¿ywany ten sam system
operacyjny. Jednak metoda instalacji i ograniczenia dotycz¹ce
u¿ywania ró¿ni¹ siê w zale¿ności od kombinacji systemów operacyjnych
u¿ywanych na serwerze i kliencie.

< Wybór w³aściwej wersji sterownika drukarki >

- Nale¿y u¿yæ sterowników drukarki zgodnych z systemem operacyjnym
 u¿ywanym na serwerze i klientach.

- Zastosowanie kombinacji sterownika drukarki (firmy Microsoft)
 dostarczonego z systemem Windows oraz sterownika drukarki firmy
 Canon nie pozwala na drukowanie za pośrednictwem sieci. Zarówno na
 serwerze, jak i na klientach nale¿y u¿yæ sterownika drukarki firmy
 Canon.

- Na serwerze i na klientach musi byæ u¿ywana ta sama wersja
 sterownika. Jeśli u¿ywana jest kombinacja systemu Windows XP oraz
 systemu Windows 2000, nale¿y zainstalowaæ ten sterownik drukarki
 (wersja 1.85) zarówno na serwerze, jak i na kliencie.

 Uwaga:
 Drukarki bez interfejsu równoleg³ego nie s¹ wyposa¿one w sterownik
 dla systemu Windows NT 4.0.

- Jeśli na serwerze lub kliencie u¿ywany jest system Windows Me,
 Windows 98 lub Windows 95, nale¿y zainstalowaæ najnowsz¹ wersjê
 sterownika drukarki BJ zgodn¹ z u¿ywanym systemem operacyjnym.

< Metody instalacji i konfiguracji >

Nale¿y zastosowaæ metodê instalacji odpowiedni¹ dla systemu
operacyjnego u¿ywanego na serwerze.

 - Windows XP, Windows 2000 ----- (1), (2)
  Uwaga:
  Nale¿y zastosowaæ procedurê odpowiedni¹ dla systemu operacyjnego
  u¿ywanego na kliencie.

 - Windows Me, Windows 98 lub Windows 95 ----- (3)

(1) Jeśli zarówno na serwerze, jak i na kliencie u¿ywany jest ten sam
  system operacyjny:
  serwer: Windows XP lub Windows 2000
  klient: Windows XP lub Windows 2000

 1. Na serwerze zainstaluj sterownik drukarki odpowiedni dla
   u¿ywanego systemu operacyjnego. Metoda instalacji jest zbli¿ona
   do obowi¹zuj¹cej przy instalacji zwyk³ej drukarki lokalnej.

 2. Drukarkê pod³¹czon¹ do serwera wydruku określ jako drukarkê
   udostêpnion¹.
   Informacje na temat wykonywania tej czynności mo¿na znaleźæ
   w plikach pomocy systemu Windows.

   Mo¿na tu zainstalowaæ funkcjê Wska¿ i drukuj (umo¿liwiaj¹c¹
   zapisanie sterownika drukarki do wykorzystania przez
   komputery klienckie za pośrednictwem funkcji [Dodatkowe
   sterowniki] w systemach Windows XP oraz Windows 2000).
   (W takim przypadku nale¿y pomin¹æ etap 3).

 3. Na kliencie zainstaluj sterownik drukarki odpowiedni dla
   u¿ywanego systemu operacyjnego. Metoda instalacji jest zbli¿ona
   do obowi¹zuj¹cej przy instalacji zwyk³ej drukarki lokalnej.

   Uwaga:
   - Podczas instalacji mo¿na wybraæ dowolny port. Po wybraniu
    dowolnego portu nale¿y zakoñczyæ instalacjê.
   - Jeśli sterownik drukarki jest instalowany przy u¿yciu
    instalatora, wyświetlony zostanie komunikat z monitem o
    w³¹czenie drukarki. Nale¿y zignorowaæ ten komunikat.

 4. Na kliencie otwórz komputer sieciowy, kliknij prawym przyciskiem
   myszy ikone udostepnionej drukarki, która ma byc uzywana na
   serwerze, a nastepnie wybierz nastepujace polecenie menu:

   - [Pod³¹cz] w przypadku systemu Windows XP lub Windows 2000

 W rezultacie na komputerze klienckim zostanie utworzona ikona
 udostêpnionej drukarki.
 Poniewa¿ ikona drukarki, której sterownik zosta³ zainstalowany
 w kroku 3., nie jest ju¿ potrzebna, mo¿na j¹ usun¹æ.

(2) Jeśli na komputerze klienckim u¿ywany jest inny system
  operacyjny:
  serwer: Windows XP lub Windows 2000
  klient: Windows Me, Windows 98, Windows 95

 1. Na serwerze zainstaluj sterownik drukarki odpowiedni dla
   u¿ywanego systemu operacyjnego. Metoda instalacji jest zbli¿ona
   do obowi¹zuj¹cej przy instalacji zwyk³ej drukarki lokalnej.

 2. Drukarkê pod³¹czon¹ do serwera wydruku określ jako drukarkê
   udostêpnion¹.
   Informacje na temat wykonywania tej czynności mo¿na znaleźæ
   w plikach pomocy systemu Windows.

 3. Na kliencie zainstaluj sterownik drukarki odpowiedni dla
   u¿ywanego systemu operacyjnego. Metoda instalacji jest zbli¿ona
   do obowi¹zuj¹cej przy instalacji zwyk³ej drukarki lokalnej.

   Uwaga:
   - Podczas instalacji mo¿na wybraæ dowolny port. Po wybraniu
    dowolnego portu nale¿y zakoñczyæ instalacjê.
   - Jeśli sterownik drukarki jest instalowany przy u¿yciu
    instalatora, wyświetlony zostanie komunikat z monitem o
    w³¹czenie drukarki. Nale¿y zignorowaæ ten komunikat.

 4. Na kliencie z menu [Start] wybierz polecenie [Ustawienia],
   a nastêpnie polecenie [Drukarki].

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonê określaj¹c¹ typ drukarki,
   która ma zostaæ u¿yta i wybierz polecenie [W³aściwości].

 6. Kliknij kartê [Szczegó³y] i kliknij przycisk [Dodaj port].

 7. Wybierz opcjê [Sieæ] i kliknij przycisk [Przegl¹daj].

 8. Z listy drukarek wybierz typ udostêpnionej drukarki, który ma
   zostaæ u¿yty i kliknij przycisk [OK].

 W rezultacie na komputerze klienckim zostanie utworzona ikona
 udostêpnionej drukarki.

(3) Jeśli na serwerze u¿ywany jest system Windows Me, Windows 98 lub
  Windows 95:
  serwer: Windows Me, Windows 98 lub Windows 95
  klient: Windows XP, Windows 2000 lub Windows NT 4.0

 1. Na serwerze zainstaluj sterownik drukarki odpowiedni dla
   u¿ywanego systemu operacyjnego. Metoda instalacji jest zbli¿ona
   do obowi¹zuj¹cej przy instalacji zwyk³ej drukarki lokalnej.

 2. Drukarkê pod³¹czon¹ do serwera wydruku określ jako drukarkê
   udostêpnion¹.
   Informacje na temat wykonywania tej czynności mo¿na znaleźæ
   w plikach pomocy systemu Windows.

 3. Na kliencie zainstaluj sterownik drukarki odpowiedni dla
   u¿ywanego systemu operacyjnego. Metoda instalacji jest zbli¿ona
   do obowi¹zuj¹cej przy instalacji zwyk³ej drukarki lokalnej.

  Uwaga:
  - Podczas instalacji mo¿na wybraæ dowolny port. Po wybraniu
   dowolnego portu nale¿y zakoñczyæ instalacjê.
  - Jeśli sterownik drukarki jest instalowany przy u¿yciu
   instalatora, wyświetlony zostanie komunikat z monitem o
   w³¹czenie drukarki. Nale¿y zignorowaæ ten komunikat.

 4. Na kliencie otwórz okno dialogowe [W³aściwości drukarki], 
   zaznacz opcjê [Dodaj port...] na karcie [Porty], a nastêpnie 
   wprowadź nazwê drukarki na serwerze razem z nazw¹ ście¿ki 
   sieciowej.

 W rezultacie na komputerze klienckim zostanie utworzona ikona
 udostêpnionej drukarki.
 Poniewa¿ ikona drukarki, której sterownik zosta³ zainstalowany
 w punkcie 3., nie jest ju¿ potrzebna, mo¿na j¹ usun¹æ.
 Zastosowanie takiej kombinacji systemów operacyjnych nie umo¿liwia
 korzystania ze standardowej komunikacji dwukierunkowej. Informacje
 na ten temat mo¿na znaleźæ w sekcji „Ograniczenia zwi¹zane z
 sieci¹” znajduj¹cej siê w czêści „Jeśli na serwerze u¿ywany jest
 system Windows Me, Windows 98 lub Windows 95”.

< Ograniczenia zwi¹zane z sieci¹ >

- Jeśli u¿ywana jest drukarka sieciowa i uaktywniony zostanie Monitor
 stanu BJ, do drukarki wys³ane zostanie odpowiednie polecenie w celu
 uzyskania informacji o jej stanie.
 Jeśli na karcie [Zaawansowane] w oknie dialogowym [W³aściwości
 serwera] serwera wydruku zosta³o zaznaczone pole wyboru [Powiadom
 o drukowaniu dokumentów zdalnych], w odpowiedzi na ka¿de polecenie
 na kliencie wyświetlane jest powiadomienie o zakoñczeniu wydruku.
 Aby unikn¹æ wyświetlania tego komunikatu, na karcie [Zaawansowane]
 w oknie dialogowym [W³aściwości serwera] serwera wydruku nale¿y
 usun¹æ zaznaczenie pola wyboru [Powiadom o drukowaniu dokumentów
 zdalnych], a nastêpnie uruchomiæ ponownie serwer wydruku, aby
 zmiana ta zosta³a uwzglêdniona.
 
- Jeśli drukarka jest wspó³u¿ytkowana w sieci, komunikat
 z potwierdzeniem wymiany zbiornika z atramentem nie bêdzie
 wyświetlany na komputerze klienckim po rozpoczêciu drukowania.
 Po wymianie zbiornika z atramentem na nowy zbiornik nale¿y
 zresetowaæ licznik atramentu. Jeśli licznik atramentu nie zostanie
 zresetowany, ostrze¿enie o koñczeniu siê atramentu mo¿e nie byæ
 wyświetlane prawid³owo.

- Jeśli na serwerze u¿ywany jest system Windows Me, Windows 98 lub
 Windows 95

 Nawi¹zanie komunikacji dwukierunkowej z drukark¹ w zwyk³y sposób
 jest niemo¿liwe i wyświetlany jest komunikat ostrze¿enia, a
 drukowanie bywa niekiedy zatrzymywane lub nie jest w ogóle mo¿liwe.
 Aby rozwi¹zaæ ten problem, nale¿y wybraæ opcjê [W³aściwości]
 sterownika drukarki, który zainstalowany jest na serwerze, na
 karcie [Szczegó³y] nale¿y klikn¹æ przycisk [Ustawienia
 buforowania], a nastêpnie zaznaczyæ pole wyboru [Wy³¹cz
 dwukierunkow¹ obs³ugê tej drukarki].

- Jeśli na kliencie u¿ywany jest system Windows XP lub Windows 2000

 Jeśli zostanie przeprowadzona instalacja w trybie Wska¿ i drukuj,
 opcja obs³ugi dwukierunkowej na kliencie stanie siê nieaktywna.
 Jeśli u¿ytkownik klienta otworzy okno [W³aściwości] sterownika
 drukarki i kliknie przycisk [OK] bez zaznaczania pola wyboru [W³¹cz
 obs³ugê dwukierunkow¹], funkcja komunikacji dwukierunkowej na
 serwerze zostanie tak¿e wy³¹czona.
 Aby unikn¹æ tego problemu, mo¿na zawczasu zainstalowaæ sterownik
 drukarki na kliencie, wykonuj¹c procedurê opisan¹ w sekcji „(1)
 Jeśli na serwerze i komputerze klienckim u¿ywany jest ten sam
 system operacyjny”. Mo¿na tak¿e podczas określania ustawieñ
 zabezpieczeñ udostêpnionej drukarki ograniczyæ prawa dostêpu
 u¿ytkownika klienta.

- Jeśli dokumenty drukowane s¹ za pośrednictwem Internetu (w
 środowisku IPP), nale¿y sprawdziæ, która wersja sterownika drukarki
 jest zainstalowana na serwerze, a nastêpnie zainstalowaæ tê sam¹
 wersjê sterownika drukarki na kliencie jako drukarkê lokaln¹.
 Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e na kliencie nie mo¿na uruchomiæ Monitora stanu,
 poniewa¿ za pośrednictwem Internetu nie mo¿na uzyskaæ informacji
 o stanie drukarki.

- Jeśli zarówno na serwerze, jak i na kliencie zainstalowany jest ten
 sam sterownik drukarki jako drukarka lokalna, funkcja
 przeszukiwania sieci mo¿e automatycznie utworzyæ po stronie klienta
 ikonê drukarki sieciowej.

_____________________________________________________________________
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.20