Readme_Czech.txt Driver File Contents (ip90xp185en.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2004. Všechna práva vyhrazena.

____________________________________________________________________

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Ovladaè tiskárny Canon iP90 BJ, verze 1.85
Pokyny
____________________________________________________________________

Canon a BJC jsou registrované obchodní známky a Bubble Jet jeobchodní
známka spoleènosti CANON INC.

Microsoft, Windows a Windows NT jsou registrované ochranné známky
spoleènosti Microsoft Corporation ve Spojených Státech a dalších
zemích.

Intel a Pentium jsou registrované ochranné známky spoleènosti Intel
Corporation.

Všechny další zde uvedené názvy a obchodní znaèky mohou být
ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
pøíslušných majitelù.
____________________________________________________________________

< Obsah >

Úvod
 Pøedmluva
 Instalaèní komponenty
 Systémové požadavky
 Opatøení pøed instalací
 Zpùsob instalace
 Varovná hlášení zobrazovaná bìhem instalace
 Odstranìní ovladaèe tiskárny

Zadání nastavení ovladaèe tiskárny
 Otevøení okna Nastavení ovladaèe tiskárny
 Poznámky k aplikacím
 Používání ovladaèe tiskárny

Tisk v síti
 Úvod
 Používaná verze ovladaèe tiskárny
 Zpùsoby instalace a nastavení
 Omezení daná sítí

====================================================================
Úvod
====================================================================

< Pøedmluva >

Tento soubor obsahuje dùležité informace o instalaci a používání
Ovladaèe tiskárny BJ, se kterým je distribuován. Ovladaè tiskárny BJ
umožòuje tisknout na tiskárnì Canon BJ z aplikací v systémech
Microsoft (R) Windows (R) XP nebo Microsoft (R) Windows (R) 2000.
Než zaènete tiskárnu používat, musíte nejprve do poèítaèe
nainstalovat ovladaè tiskárny.

Tento soubor obsahuje informace potøebné pøi používání tiskárny
pøipojené pomocí rozhraní USB. 
Používáte-li rozhraní Bluetooth, naleznete další informace v
uživatelské pøíruèce Bluetooth Unit BU-10.

< Instalaèní komponenty >

Instalaèní sada obsahuje následující souèásti:

 - Instalátor (Setup.exe)
  Nainstaluje Ovladaè tiskárny BJ do poèítaèe.

 - Ovladaè tiskárny BJ (dále v tomto dokumentu jen "ovladaè
  tiskárny") Software umožòující tisk na vaší tiskárnì.

 - Deinstalátor
  Umožòuje odstranit ovladaè tiskárny z poèítaèe.

 - Readme (readme_czech.txt)
  Tento dokument. Obsahuje dùležité informace o ovladaèi tiskárny.
  Chcete-li jej zobrazit po instalaci,
  vyberte [Start]-[Programy]-[Canon iP90]-[Readme].

< Systémové požadavky >

Tento software vyžaduje následující konfiguraci systému:

Operaèní systém
 Windows XP Home Edition
 Windows XP Professional
 Windows 2000 Professional nebo
 Windows 2000 Server/Advanced Server

  Poznámka:
  - Tento produkt je navržen speciálnì pro 32 bitové verze systému
   Windows.
  - V nìkterých operaèních systémech nebo verzích prohlížeèe 
   Internet Explorer se nápovìda nemusí zobrazit správnì.
   Doporuèujeme pravidelnì aktualizovat váš systém pomocí 
   služby Windows Update. 

Hardware
 Poèítaè:     Musí normálnì pracovat s používaným operaèním
          systémem.
		  (CPU: Intel Pentium nebo ekvivalentní
		  mikroprocesor)
 Pamìť:      Musí normálnì pracovat s používaným operaèním
          systémem.
 Pevný disk:    Nejménì 100 MB volného místa pøed instalací
          ovladaèe
 Další jednotka:  Mechanika CD-ROM
 Rozhraní:     USB nebo IrDA
 Kabel tiskárny:  Kabel USB
 Monitor:     VGA nebo lepší

< Opatøení pøed instalací >

Než zaènete s instalací ovladaèe tiskárny, pøeètìte si následující
upozornìní.

- Pøed zahájením instalace pøipojte tiskárnu k poèítaèi.
 Podrobnosti naleznete v pøíruèce tiskárny.

- K instalaci tiskárny musíte mít plná práva pro nastavení
 tiskárny. Pøed spuštìním instalace se pøihlaste jako èlen
 skupiny Administrators (v systému Windows XP jako správce
 poèítaèe).

- Ukonèete všechny spuštìné aplikace.

- Pokud je v poèítaèi nainstalována pøedchozí verze ovladaèe
 tiskárny, musíte ji nejprve odebrat pomocí deinstalátoru a až poté
 nainstalovat nový ovladaè. Døívìjší verzi lze odebrat podle pokynù
 v èásti "Odstranìní ovladaèe tiskárny".

- V závislosti na používaném prostøedí mohl být do poèítaèe
 automaticky nainstalován ovladaè tiskárny Windows od spoleènosti
 Microsoft. Doporuèujeme nicménì používat tento ovladaè tiskárny
 dodaný spoleèností Canon.
 
- Pokud chcete pøipojit tiskárnu pomocí rozhraní IrDA naleznete
 podrobnosti o instalaci ovladaèe pro rozhraní IrDA v pøíruèce k
 tiskárnì.
 
- Pokud registrujete tiskárnu Bluetooth prostøednictvím funkce
 [Bezdrátové pøipojení] ve složce [Tiskárny a další hardware]
 v ovládacích panelech, instalace ovladaèe tiskárny pravdìpodobnì
 neprobìhne normálnì. V takovém pøípadì nejprve odstraòte tiskárnu, 
 která byla registrována funkcí [Bezdrátové pøipojení] a potom 
 nainstalujte ovladaè tiskárny.

- Instalaèní program automaticky instaluje ovladaè tiskárny v jazyce,
 který odpovídá nastavení ovládacího panelu v poèítaèi.
 Pokud ovladaè tiskárny nepodporuje nastavení ovládacího panelu,
 zobrazí se ihned po spuštìní programu Setup.exe obrazovka výbìru
 jazyka. V tomto pøípadì vyberte jazykovou verzi, kterou chcete
 používat.

 Nastavení ovládacího panelu
  * Windows XP
  Vyberte [Ovládací panely]-[Možnosti data, èasu, místního
  nastavení a jazyka]-[Místní a jazykové nastavení] a na kartì
  [Upøesnit] vyberte [Jazyk pro programy nepodporující Unicode].

  * Windows 2000
  Vyberte [Ovládací panely]-[Místní nastavení] a v oblasti
  [Nastavení jazykù systému] na kartì [Obecné] klepnìte na
  [Nastavit výchozí]. Potom zadejte jazyk v dialogovém oknì
  [Volba národního systému].

< Zpùsob instalace >

Níže popsaný zpùsob instalace platí pro tiskárnu používanou
jako místní tiskárna.
Chcete-li používat tiskárnu jako síťovou, použijte zpùsob
instalace popsaný v èásti "Tisk v síti".

Ovladaè tiskárny lze stáhnout z webových stránek spoleènosti Canon.
(http://www.canon.com/)

  Poznámka:
  Po rozbalení staženého komprimovaného souboru uložte soubor do
  složky jako napøíklad [C:temp].
  V názvu složky nepoužívejte jiné než anglické znaky.
  Jinak se ovladaè tiskárny nemusí nainstalovat správnì.

 1. Vypnìte tiskárnu.

   Poznámka:
   Pokud zapnete poèítaè a tiskárna bude zapnutá, zobrazí se díky
   funkci Plug and Play systému Windows automaticky prùvodce
   [Nalezen nový hardware]. V tomto pøípadì klepnìte na tlaèítko
   [Storno].

 2. Otevøete složku, která obsahuje tento program.

 3. Poklepáním na program [Setup.exe] spusťte instalaci.

 4. V oknì [Uvítání] klepnìte na tlaèítko [Další].

 5. Proètìte si podmínky v oknì [Licenèní smlouva]. Souhlasíte-li
   s podmínkami, klepnìte na tlaèítko [Ano].

   Zaènou se kopírovat soubory.

 6. Po zobrazení okna [Port tiskárny] zapnìte tiskárnu a èekejte,
   dokud se port nerozpozná.

   Poznámka:
   Chcete-li vybrat port tiskárny sami, zaškrtnìte možnost 
   [Vybrat port tiskárny] a klepnìte na tlaèítko [Ruèní výbìr]. 
   Na obrazovce [Vybrat port] zvolte port a klepnìte 
   na tlaèítko [Další].

 7. Po zobrazení okna [Instalace dokonèena] klepnìte na tlaèítko
   [Dokonèit].

   Poznámka:
   V urèitých prostøedích se po klepnutí na tlaèítko [Konec]
   zobrazí výzva, abyste restartovali poèítaè. Doporuèujeme
   restartovat poèítaè, aby byla instalace øádnì dokonèena.

< Varovná hlášení zobrazovaná bìhem instalace >

 - V urèitých prostøedích systém zobrazí hlášení s dotazem, zda
  chcete již nainstalovaný ovladaè tiskárny nahradit tímto
  ovladaèem. Zobrazí-li se toto hlášení, klepnìte na tlaèítko
  [Ano].

 * Windows XP
 Pokud se bìhem instalace zobrazí hlášení, že software neprošel
 testem Windows Logo, klepnìte na tlaèítko [Pøesto pokraèovat].
 Instalace bude pokraèovat.

 * Windows 2000
 Pokud se bìhem instalace zobrazí hlášení [Nebyl nalezen digitální
 podpis], klepnìte na tlaèítko [Ano]. Instalace bude pokraèovat.

< Odstranìní ovladaèe tiskárny >

Nepotøebný ovladaè tiskárny odstraníte následujícím postupem:

 1. Z nabídky [Start] vyberte [Programy] a klepnìte na
   [Canon iP90].

 2. Klepnìte na [Odinstalovat].

 3. Pokud se zobrazí dialogové okno [Potvrdit odstranìní souboru],
   klepnìte na tlaèítko [OK].

   Poznámka:
   - Pokud nebyl ovladaè tiskárny nainstalován pomocí instalaèního
    programu, nebude k dispozici odinstalaèní program. Nepotøebný 
    ovladaè tiskárny odstraòte následujícím zpùsobem:

   1) Z nabídky [Start] vyberte [Nastavení] a klepnìte na
     [Tiskárny].
   2) Vyberte název tiskárny, která má být odstranìna, a
     v nabídce [Soubor] vyberte pøíkaz [Odstranit].
   3) V nabídce [Soubor] vyberte pøíkaz [Vlastnosti serveru].
   4) Klepnìte na kartu [Ovladaèe] a ze seznamu [Nainstalované
     ovladaèe tiskáren] vyberte název tiskárny, která má být
     odstranìna.
   5) Klepnìte na tlaèítka [Odebrat], [OK].

====================================================================
Zadání nastavení ovladaèe tiskárny
====================================================================

< Otevøení okna Nastavení ovladaèe tiskárny >

 - Otevøení z aplikace
  Obvyklým zpùsobem, jak otevøít ovladaè tiskárny z aplikace, je
  vybrat [Soubor]-[Vzhled stránky] a klepnout na tlaèítko
  [Tiskárna], nebo vybrat [Soubor]- [Tisk...] a klepnout
  na tlaèítko [Vlastnosti].

 - Otevøení pøímo
  Následujícím postupem mùžete zadat standardnì používaná nastavení
  nebo používat funkce údržby tiskárny. Nepokoušejte se použít
  funkce údržby tiskárny bìhem tisku.

  1) Z nabídky [Start] vyberte následující položky:
    Windows XP : [Tiskárny a faxy]
    Windows 2000: [Nastavení]-[Tiskárny]
  2) Klepnìte na ikonu používaného modelu tiskárny.
  3) Z nabídky [Soubor] vyberte pøíkaz [Pøedvolby tisku].

< Poznámky k aplikacím >

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Pokud v dialogové oknì [Tisk] aplikace Word nastavíte tisk více
  než jedné stránky na list papíru, nepoužívejte v ovladaèi
  tiskárny na kartì [Vzhled stránky] volbu [Tisk rozvržené
  stránky]. Pokud pro obì nastavení vyberete hodnoty vyšší než
  jedna, tisk neprobìhne správnì. Chcete-li tisknout více než
  jednu stránku na list, použijte pouze jedno z obou nastavení.

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Používáte-li v dialogovém oknì [Tisk] nastavení
  [Nastavit podle velikosti papíru], v ovladaèi na kartì [Vzhled
  stránky] nepoužívejte možnost [Tisk v mìøítku]. Pøi jejím použití
  bude nastavení [Nastavit podle velikosti papíru] z aplikace Word
  pøepsáno nastavením [Velikost papíru v tiskárnì] z karty
  [Vzhled stránky] ovladaèe.

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Pokud je v aplikace Word zapnuta funkce
  [Povolit zámìnu formátù A4 a Letter], v dialogovém oknì
  [Vzhled stránky] aplikace Word je [Orientace] nastavena [Na
  výšku] a v ovladaèi je [Orientace] nastavena [Na šíøku], tisk
  neprobìhne správnì. Pøed tiskem funkci [Povolit zámìnu formátù A4
  a Letter] vypnìte. V aplikaci Word v nabídce [Nástroje] otevøete
  okno [Možnosti]. Funkci naleznete na kartì [Tisk].

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Mìníte-li [Velikost papíru] a [Orientaci], použijte nastavení v
  aplikaci Word, nikoli v ovladaèi.

 - Microsoft Word/Microsoft Corporation
  Pokud na kartì [Vzhled stránky] vyberete jako [Typ tisku] možnost
  [Tisk v mìøítku] nebo [Tisk pøizpùsobený velikosti stránky],
  postupujte následovnì:

  1. Otevøete dialogové okno [Tisk] aplikace Word.
  2. Otevøete okno nastavení ovladaèe tiskárny, na kartì [Vzhled
    stránky] vyberte [Typ tisku] a klepnìte na tlaèítko [OK].
  3. Nespouštìjte tisk a zavøete dialogové okno [Tisk].
  4. Znovu otevøete dialogové okno [Tisk] aplikace Word.
  5. Otevøete okno nastavení ovladaèe tiskárny a znovu klepnìte
    na tlaèítko [OK].
  6. Spusťte tisk.

 - Microsoft Excel 2002/Microsoft Corporation
  Pokud je v programu Excel 2002 povoleno nastavení
  "Povolit zámìnu formátu A4 a Letter" a hodnota "Velikost papíru"
  nastavená na kartì "Vzhled stránky" obrazovky Vlastnosti tiskárny
  se liší od velikosti papíru nastaveného v programu Excel
  (jedna je nastavena na A4 a druhá na Letter), vytisknou se data
  podle nastavení velikosti papíru na obrazovce Vlastnosti
  tiskárny. Pokud nastanou potíže, nastavte velikost papíru na
  obrazovce Vlastnosti tiskárny na velikost papíru, která byla
  nastavena v programu Excel. Pøípadnì mùžete vybrat pøíkaz
  [Možnosti] v nabídce [Nástroje] programu Excel, zrušit zaškrtnutí
  políèka "Povolit zámìnu formátu A4 a Letter" na kartì
  "Mezinárodní" a potom data vytisknout.

 - Lotus Organizer 2.1/97/Lotus Corporation
  Program Lotus Organizer tiskne barevnì, i pokud byl vybrán
  monochromatický tisk. Problém vyøešíte zaškrtnutím možnosti
  [Tisk v odstínech šedi] v ovladaèi tiskárny.

 - Photoshop/Adobe Systems Inc.
  Pokud nemáte oprávnìní správce systému, tisk nemusí probìhnout.
  Chcete-li tisknout, pøihlaste se s oprávnìními správce systému.

 - Lotus Notes/Lotus Corporation
  Systém se mùže pøi urèitých tiskových úlohách zablokovat. Ovìøte,
  že v nastavení [Rozvržení stránky] v aplikaci máte zadán horní a
  dolní okraj 22,86 mm (0,9 palce) nebo 27,94 mm (1,1 palce).

 - Microsoft Outlook /Microsoft Corporation
  Pokud zrušíte tisk z aplikace, pøíští tisková úloha zkolabuje.
  Na kartì [Upøesnit] v oknì vlastností tiskárny vyberte zaøazování
  pro tištìný dokument.

 - CorelDraw 8/Corel Corporation
  V urèitých pøípadech nastanou problémy, když se pokusíte z
  aplikace CoreDraw 8.0 otevøít okno nastavení ovladaèe tiskárny.
  Mùže napøíklad dojít k chybì aplikace nebo se vytisknou
  poškozené znaky. Problém vyøešíte tím, že otevøete okno nastavení
  ovladaèe ze složky [Tiskárny], zadáte požadovaná nastavení a poté
  spustíte tisk z aplikace.
  Tento problém se již neobjevuje v aplikaci CorelDraw 9.0.

 - Illustrator/Adobe Systems Inc.
  Pokud se použije funkce Tisk bitových map, tisk mùže trvat dlouho
  nebo se nìkterá data nemusí vytisknout. V dialogovém oknì [Tisk]
  zrušte zaškrtnutí možnosti [Tisk bitových map] a poté spusťte
  tisk.

< Používání ovladaèe tiskárny >

Pøi tisku s tímto ovladaèem nìkdy platí urèitá omezení. Mìjte proto
pøi tisku na pamìti následující upozornìní.

 - V nìkterých aplikacích neplatí nastavení [Kopie], pokud provedete
  toto nastavení v ovladaèi tiskárny. V tìchto pøípadech zadejte
  toto nastavení v dialogovém oknì [Tisk] dané aplikace.

 - V nìkterých aplikacích se nebude tisknout správnì, pokud tisknete
  více kopií dokumentu a je zaškrtnuta volba [Kompletovat] ať již
  na kartì [Vzhled stránky] ovladaèe tiskárny, nebo v dialogovém
  oknì [Tisk] aplikace. Chcete-li tento problém vyøešit, pøed
  tiskem zrušte zaškrtnutí možnosti [Kompletovat].
  
 - Pøi tisku bez ohranièení se dokument zvìtší tak, že pøesahuje 
  stránku a vytiskne se bez jakýchkoli okrajù. Pokud je na kartì
  [Vzhled stránky] vybrána pro [Velikost stránky] možnost 
  [P 89x254 mm], bude pøesah dokumentu v nìkterých smìrech vìtší, 
  než když je vybrána jiná velikost stránky. Pokud nejste s 
  výsledkem tisku bez ohranièení spokojeni, snižte hodnotu 
  velikosti pøesahu, o kterou se má dokument pøi tisku zvìtšit.

 - V nìkterých aplikacích se nemusí tisknout správnì, pokud je volba
  [Typ tisku] nebo [Polotóny] nastavena na [Automaticky]. V tom
  pøípadì spusťte [Poradce pøi tisku] na kartì [Hlavní] a vyberte
  možnost [Tisk kvalitní fotografie] nebo [Tisk tabulek a grafù].
  Nebo mùžete na kartì [Hlavní] nastavit [Kvalitu tisku] na
  [Vlastní] a vybrat pro [Polotóny] jiné nastavení než
  [Automaticky]. Dále nastavte [Nastavení barev] na [Ruènì] a pro
  [Typ tisku] vyberte jiné nastavení než [Automaticky].

 - Pøi tisku barevných pøechodù nebo graficky obsáhlých tiskových
  dat se nìkdy tisková data nemusí vytisknout. Dojde k tomu, když
  na pevném disku není dost volného místa pro doèasné uložení dat.
  Chcete-li tento problém vyøešit, ujistìte se, že na disku, kde je
  nainstalován systém Windows XP nebo Windows 2000, je 40-50 MB
  volného místa. Nebo lze použít nastavení [Složka pro zaøazování]
  v oknì [Vlastnosti serveru] a pøidìlit složce pro zaøazování
  dostateèné místo. Umístìní složky pro zaøazovaní zmìníte 
  následujícím zpùsobem:
  1. V nabídce [Start] vyberte následující možnosti:
    Windows XP : [Tiskárny a faxy]
    Windows 2000: [Nastavení]-[Tiskárny]
  2. Z nabídky [Soubor] vyberte možnost [Vlastnosti serveru].
  3. Klepnìte na kartu [Upøesnit], zmìòte název
    [složky pro zaøazování] a klepnìte na tlaèítko [OK].

 - Pokud bìhem tisku zrušíte tiskovou úlohu ze složky Tiskárny,
  dojde ke skuteènému zastavení tisku až po urèité prodlevì.

 - V nìkterých pøípadech selže tisk, pokud není k dispozici dostatek
  virtuální pamìti. To lze vyøešit zvìtšením souboru virtuální
  pamìti. Poklepáním na položku [Systém] v Ovládacích panelech nebo
  klepnutím pravým tlaèítkem na ikonu [Tento poèítaè] a pøíkazem
  [Vlastnosti] otevøete dialogové okno [Systém - vlastnosti].
  Vyberte kartu [Upøesnit], klepnìte na tlaèítko [Možnosti
  výkonu...], dále na tlaèítko [Zmìnit...], zadejte novou velikost
  souboru a klepnìte na [Nastavit] a [OK].
  
 - Pokud je v dialogovém oknì [Etiketa] vybrán [Jazyk], který 
  neodpovídá jazyku rozhraní operaèního systému poèítaèe, 
  nemusí se obrazovka ovladaèe zobrazit správnì.
  
 - Funkce, které využívají obousmìrnnou komunikaci, pøi tisku
  na poèítaèi Canon iP90 pomocí rozhraní IrDA nefungují. Zprávy 
  týkající se tìchto funkcí (napø. „Došel papír“) nebudou na 
  Monitoru stavu BJ zobrazovány.

 - V dialogovém oknì vlastností tiskárny nemìòte nastavení
  [Procesor tisku] na kartì [Upøesnit]. Zmìní-li se toto nastavení,
  nelze používat následující funkce:
   - [Tisk rozvržené stránky], [Tisk plakátu], [Tisk brožury]
    a [Oboustranný tisk] na kartì [Vzhled stránky],
   - všechny funkce na kartì [Razítko a pozadí],
   - [Náhled pøed tiskem] na kartì [Hlavní].

 - Pokud v oknì vlastností tiskárny na kartì [Upøesnit] zrušíte
  zaškrtnutí možnosti [Zapnout pokroèilé funkce tisku], nebude
  možné používat následující funkce:
  - [Tisk rozvržené stránky], [Tisk plakátu], [Tisk brožury],
   [Oboustranný tisk], [Obrácené poøadí] a [Kompletovat] 
   na kartì [Vzhled stránky],
  - všechny funkce na kartì [Razítko a pozadí].
  - [Náhled pøed tiskem] na kartì [Hlavní],
  - Možnost [Zmenšit velikost zaøazovaných dat] v dialogovém oknì
   [Možnosti tisku]
    
 - V aplikacích, které nepodporují zaøazování EMF (napøíklad
  Adobe PhotoShop LE a MS Photo Editor), nelze používat
  následující funkce:
  - [Tisk rozvržené stránky], [Tisk plakátu], [Tisk brožury],
   [Oboustranný tisk], [Obrácené poøadí] a [Kompletovat] 
   na kartì [Vzhled stránky],
  - všechny funkce na kartì [Razítko a pozadí],
  - [Náhled pøed tiskem] na kartì [Hlavní].

 - Pokud v dialogovém oknì [Tisk] v aplikaci zaškrtnete možnost
  [Tisk do souboru], nelze používat následující funkce:
  - [Tisk rozvržené stránky], [Tisk plakátu], [Tisk brožury],
   [Oboustranný tisk], [Obrácené poøadí] a [Kompletovat] na kartì
   [Vzhled stránky],
  - všechny funkce na kartì [Razítko a pozadí],
  - [Náhled pøed tiskem] na kartì [Hlavní].

 - V nìkterých aplikacích pøi nastavení [Tisk rozvržené stránky] na
  kartì [Vzhled stránky] na možnost [2 stránky na list] nebo více
  mohou být nìkteré obrázky stran oøíznuté. Pokud k tomu dojde,
  pomocí aplikace upravte rozvržení pøíslušných stránek.

 - Pøi tisku plakátù nebo tisku razítek a obrázkù na pozadí je
  zobrazovaný poèet stránek dokumentu v tiskové frontì vyšší než
  skuteèný poèet stránek dokumentu.

 - Barvy zobrazené na obrazovce v aplikaci se mohou lišit od barev
  v náhledu.

 - Barvy zobrazené v náhledu se mohou lišit od barev výsledného
  tisku.

 - Protože rozlišení v náhledu se liší od rozlišení tisku, text a
  èáry v náhledu se mohou zobrazit odlišnì od výsledného tisku.

 - V nìkterých aplikacích se tisk rozdìlí do nìkolika úloh.
  V tomto pøípadì se v náhledu zobrazí pouze právì tištìná úloha
  a zobrazení se mùže lišit od pøedstav uživatele.

 - Zobrazení náhledu nelze použít v následujících pøípadech:
  - Bìhem tisku, když se pravým tlaèítkem klepne na ikonu tiskárny
   a vybere možnost [Používat tiskárnu offline].
  - Bìhem tisku mimo dobu stanovenou v možnosti [Dostupné od]
   na kartì [Upøesnit] v dialogovém oknì Vlastnosti tiskárny.
   
 - Pokud používáte možnost Bluetooth a provedete jednu z akcí
  uvedených níže, nemusí se tisková úloha ukonèit a na monitoru
  stavu se zobrazí zpráva „Tiskne se“, i když tisk skonèí a
  tiskárna provede výtisk. Pokud k tomu dojde, klepnìte buï na
  tlaèítko [Zrušit tisk] na monitoru stavu, nebo zrušte tiskovou
  úlohu v tiskové frontì.  
  - Pokud bìhem tisku pøesunete tiskárnu na místo, kde jsou
   radiové vlny mimo dosah nebo je nekvalitní pøíjem
  - Pokud vypnete tiskárnu
 
 - Pokud používáte tiskárnu Bluetooth a v pøípadì chyby zrušíte
  tisk, mùže dojít k situaci, že nepùjde provést následné tiskové
  operace. Pokud k tomu dojde, vypnìte a znovu zapnìte tiskárnu.

 - Podrobnosti o funkcích souvisejících se systémy Windows XP nebo
  Windows 2000 naleznete v odpovídající uživatelské pøíruèce.

====================================================================
Tisk v síti
====================================================================

< Úvod >

Systém Windows umožòuje dvìma èi více uživatelùm sdílet tiskárnu
prostøednictvím sítì. Aby bylo možné sdílet tiskárnu mezi více
uživateli, na poèítaèích pøipojených k síti je tøeba provést potøebná
nastavení.

Poèítaè, ke kterému je tiskárna skuteènì pøipojena, se nazývá tiskový
server (dále jen server). Poèítaè, který prostøednictvím sítì používá
tiskárnu pøipojenou k serveru, se nazývá klient.

Server a klient nemusí používat stejný operaèní systém. Nicménì
v závislosti na kombinaci operaèních systémù serveru a klientu se
mùže lišit zpùsob instalace a omezení pøi používání tiskárny.

< Používaná verze ovladaèe tiskárny >

- Získejte ovladaè tiskárny odpovídající operaènímu systému na
 serveru a klientech.

- Kombinace ovladaèe tiskárny ze systému Windows (vytvoøený
 spoleèností Microsoft) a ovladaèe tiskárny Canon neumožòuje tisk v
 síti.
 Na serveru i klientech použijte ovladaè tiskárny Canon.

- Verze ovladaèe tiskárny na serveru i klientech musí být shodné.
 Je-li používán systém Windows XP v kombinaci s Windows 2000,
 nainstalujte tento ovladaè (verze 1.85) na server i klienty.

 Poznámka:
 Tiskárna bez paralelního rozhraní nemá ovladaè pro systém
 Windows NT 4.0.

- Pokud server nebo nìkterý z klientù používá systémy Windows Me,
 Windows 98 nebo Windows 95, nainstalujte nejnovìjší ovladaè
 tiskárny BJ odpovídající operaènímu systému.

< Zpùsoby instalace a nastavení >

Použijte zpùsob instalace podle typu operaèního systému používaného
serverem.

 - Windows XP nebo Windows 2000 ----- (1), (2)
  Poznámka:
  Použijte postup odpovídající typu operaèního systému používaného
  klientem.

 - Windows Me, Windows 98 nebo Windows 95 ----- (3)

(1) Server i klient používají stejný operaèní systém
  Server: Windows XP nebo Windows 2000, klient: Windows XP nebo
  Windows 2000

 1. Na serveru nainstalujte ovladaè tiskárny pro používaný operaèní
   systém. Zpùsob instalace je víceménì stejný jako pro místní
   tiskárnu.

 2. Nastavte tiskárnu pøipojenou k tiskovému serveru jako sdílenou
   tiskárnu. Návod, jak to provést, naleznete v nápovìdì systému
   Windows.

   Zde lze nastavit instalaci typu Ukázat a tisknout (metoda
   bez ovladaèe tiskárny pro klienty na tiskovém serveru pomocí
   funkce [Další ovladaèe] systému Windows XP nebo Windows 2000).
   (Pøi tomto postupu pøeskoète krok 3.)

 3. Na klientu nainstalujte ovladaè tiskárny pro používaný operaèní
   systém. Zpùsob instalace je víceménì stejný jako pro místní
   tiskárnu.

   Poznámka:
   - Bìhem instalace lze vybrat libovolný port. Po zvolení
    libovolného portu dokonèete instalaci.
   - Pokud instalujete ovladaè tiskárny pomocí instalaèního
    programu, zobrazí se výzva, abyste zapnuli tiskárnu. Tuto
    výzvu ignorujte.

 4. Otevrete sítový pocítac na klientu, pravým tlacítkem myši 
   klepnete na ikonu sdílené tiskárny, kterou chcete na serveru
   použít, a vyberte následující položku nabídky:

   - [Pøipojit...] ve Windows XP nebo Windows 2000

 Tím je na klientu vytvoøena ikona sdílené tiskárny.
 Protože ikona tiskárny, jejíž ovladaè byl nainstalován v kroku 3,
 již není potøeba, je možné ji odstranit.

(2) Klient používá jiný operaèní systém
  Server: Windows XP, Windows 2000
  Klient: Windows Me, Windows 98, Windows 95

 1. Na serveru nainstalujte ovladaè tiskárny pro používaný operaèní
   systém. Zpùsob instalace je víceménì stejný jako pro místní
   tiskárnu.

 2. Nastavte tiskárnu pøipojenou k tiskovému serveru jako sdílenou
   tiskárnu. Návod, jak to provést, naleznete v nápovìdì systému
   Windows.

 3. Na klientu nainstalujte ovladaè tiskárny pro používaný operaèní
   systém. Zpùsob instalace je víceménì stejný jako pro místní
   tiskárnu.

   Poznámka:
   - Bìhem instalace lze vybrat libovolný port. Po zvolení
    libovolného portu dokonèete instalaci.
   - Pokud instalujete ovladaè tiskárny pomocí instalaèního
    programu, zobrazí se výzva, abyste zapnuli tiskárnu. Tuto
    výzvu ignorujte.

 4. Na klientu otevøete [Start]-[Nastavení]-[Tiskárny].

 5. Klepnìte pravým tlaèítkem myši na ikonu typu tiskárny, který
   chcete používat, a z místní nabídky vyberte pøíkaz [Vlastnosti].

 6. Vyberte kartu [Podrobnosti] a klepnìte na tlaèítko [Pøidat
   port...].

 7. Vyberte možnost [Síť] a klepnìte na tlaèítko [Procházet].

 8. Ze seznamu tiskáren vyberte typ sdílené tiskárny, kterou chcete
   používat, a klepnìte na tlaèítko [OK].

 Tím je na klientu vytvoøena ikona sdílené tiskárny.

(3) Server používá systém Windows Me, Windows 98 nebo Windows 95.
  Server: Windows Me, Windows 98 nebo Windows 95
  klient: Windows XP, Windows 2000

 1. Nainstalujte ovladaè tiskárny pro operaèní systém používaný
   serverem. Zpùsob instalace je víceménì stejný jako pro místní
   tiskárnu.

 2. Nastavte tiskárnu pøipojenou k tiskovému serveru jako sdílenou
   tiskárnu. Návod, jak to provést, naleznete v nápovìdì systému
   Windows.

 3. Na klientu nainstalujte ovladaè tiskárny pro používaný operaèní
   systém. Zpùsob instalace je víceménì stejný jako pro místní
   tiskárnu.

  Poznámka:
  - Bìhem instalace lze vybrat libovolný port. Po zvolení
   libovolného portu dokonèete instalaci.
  - Pokud instalujete ovladaè tiskárny pomocí instalaèního programu,
   zobrazí se výzva, abyste zapnuli tiskárnu. Tuto výzvu ignorujte.

 4. Na klientu otevøete dialogové okno [Tiskárna - vlastnosti], 
   na kartì [Porty] klepnìte na tlaèítko [Pøidat port...] 
   a zadejte název tiskárny na serveru vèetnì síťové cesty.

 Tím je na klientu vytvoøena ikona sdílené tiskárny.
 Protože ikona tiskárny, jejíž ovladaè byl nainstalován v kroku 3,
 již není potøeba, je možné ji odstranit. Tato kombinace operaèních
 systémù neumožòuje normální obousmìrnou komunikaci. Pøeètìte si
 èást "Pokud server používá systém Windows Me, Windows 98 nebo
 Windows 95" v kapitole "Omezení daná sítí".

< Omezení daná sítí >

- Pokud je v pøípadì síťové tiskárny na klientu spuštìn program
 Monitor stavu BJ, vyšle se pøíkaz do tiskárny, aby se zjistil její
 stav. Pokud je na tiskovém serveru v dialogovém oknì [Vlastnosti
 serveru] na kartì [Upøesnit] vybrána možnost [Oznamovat vytištìní
 vzdálených dokumentù], je jako reakce na každý pøíkaz na klientu
 zobrazeno hlášení o dokonèení. Chcete-li vypnout zobrazování
 tìchto hlášení, na tiskovém serveru otevøete dialogové okno
 [Vlastnosti serveru] a na kartì [Upøesnit] zrušte zaškrtnutí
 možnosti [Oznamovat vytištìní vzdálených dokumentù]. Poté
 restartujte server, aby se nastavení aktivovalo.
 
- Pokud je tiskárna sdílena v síti, nebude se v poèítaèi klienta
 pøi spuštìní tisku zobrazovat žádost o potvrzení výmìnynádržky s
 inkoustem. Po výmìnì nádržky s inkoustem za novou, vynulujte
 poèitadlo inkoustu. Pokud poèitadlo inkoustu nevynulujete, nebude
 se pravdìpodobnì správnì zobrazovat varování pøi nízké hladinì
 inkoustu.

- Pokud server používá systém Windows Me, Windows 98 nebo Windows 95:

 S tiskárnou nelze obousmìrnì komunikovat obvyklým zpùsobem, takže
 se nìkdy zobrazí varovné hlášení a tisk se zastaví, nebo nelze
 tisknout vùbec. Tento problém vyøešíte, pokud na serveru otevøete
 okno [Vlastnosti] ovladaèe, na kartì [Podrobnosti] klepnete na
 tlaèítko [Zaøazování] a zaškrtnete možnost [Vypnout podporu
 obousmìrné komunikace pro tiskárnu].

- Pokud klient používá systém Windows XP nebo Windows 2000:

 Po instalaci Ukázat a tisknout není nastavení obousmìrné komunikace
 na klientu k dispozici. Pokud uživatel na klientu otevøe okno
 [Vlastnosti] ovladaèe tiskárny a klepne na tlaèítko [OK] bez
 zaškrtnutí možnosti [Zapnout podporu obousmìrné komunikace], vypne
 se funkce obousmìrné komunikace i na serveru. Tento problém lze
 vyøešit, pokud nainstalujete ovladaè tiskárny na klient pøedem
 podle postupu popsaného v èásti "(1) Server i klient používají
 stejný operaèní systém."
 Problému se lze vyhnout také omezením pøístupových práv uživatele
 klientu v nastavení zabezpeèení sdílené tiskárny.

- Pøi tisku prostøednictvím Internetu (prostøedí IPP), zkontrolujte
 verzi ovladaèe instalovaného na serveru a poté nainstalujte stejný
 ovladaè na klientu jako místní tiskárnu.
 Uvìdomte si, že klient nemùže spustit monitor stavu, protože
 prostøednictvím Internetu nelze zjistit stav tiskárny.

- Pokud je na serveru i klientu nainstalován stejný ovladaè jako
 místní tiskárna, mùže síťová funkce na stranì klientu automaticky
 vytvoøit ikonu síťové tiskárny.

____________________________________________________________________
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.86