HPLicDA.txt Driver File Contents (clj3500hbwinxp64-da.exe)

------------------------------------------------------------------------
HP Software licensaftale

VIGTIGT: SOFTWAREN SKAL BRUGES I OVERENSSTEMMELSE MED VILKÅRENE I HP
LICENSEN NEDENFOR. BRUG AF SOFTWAREN TILKENDEGIVER DIN ACCEPT AF DISSE
LICENSBETINGELSER. HVIS DU IKKE ACCEPTERER LICENSBETINGELSERNE, SKAL DU
RETURNERE SOFTWAREN FOR FULD REFUNDERING. HVIS SOFTWAREN FULGTE MED ET
ANDET PRODUKT, KAN DU RETURNERE HELE DET UBRUGTE PRODUKT FOR FULD
REFUNDERING.

HP SOFTWARE LICENSBETINGELSER

Følgende licensbetingelser bestemmer brug af vedlagte software,
medmindre du har en separat skriftlig aftale med HP.

Licensbevilling. HP yder dig en licens til brug af en kopi af
softwaren. "Brug" betyder lagring, indlæsning, installering, opstart
eller display af softwaren. Du må ikke ændre softwaren eller inaktivere
eventuelle licens- eller kontrolfunktioner i softwaren. Hvis softwaren
er licenseret til "simultanbrug", må du ikke tillade mere end det
maksimale antal autoriserede brugere til samtidigt at bruge softwaren.

Ejendomsret. HP eller dets tredjeparts leverandører ejer og har
ophavsret på softwaren. Din licens overdrager ingen titel eller
ejendomsret af softwaren og er ikke et salg af rettigheder til
softwaren. HP's tredjeparts leverandører kan beskytte deres rettigheder
i tilfælde af brud af licensvilkårene.

Kopier og omarbejdelser. Du må kun lave kopier af eller omarbejde
softwaren til arkiveringsformål, eller når kopiering eller omarbejdelse
er et nødvendigt trin under autoriseret brug af softwaren. Du skal
genproducere alle meddelelser om ophavsret fra den originale software i
alle kopier eller omarbejdelser. Du må ikke kopiere softwaren over på
BBS'er eller lignende systemer.

Ingen demontering eller dekryptering. Du må ikke demontere eller
dekompilere softwaren uden først at modtage skriftlig samtykke fra HP. I
visse embedsområder er HP's samtykke muligvis ikke påkrævet for
demontering eller dekompilering. Ved anmodning derom, skal du give HP
rimelig detaljeret information med hensyn til demontering eller
dekompilering. Du må ikke dekryptere softwaren, medmindre dekryptering
er en nødvendig del af softwarens operation.

Overførsel. Licensen vil automatisk ophøre ved overførsel af softwaren.
Ved overførsel skal du levere softwaren, samt eventuelle kopier og
beslægtet dokumentation, til erhververen. Erhververen skal acceptere
disse licensomstændigheder som vilkår for overførslen.

Ophævelse. HP kan ved meddelelse ophæve din licens på grund af
misligholdelse af eventuelle licensvilkår. Ved ophævelse skal du straks
destruere softwaren sammen med alle kopier, tilpasninger og enhver form
for indfletninger.

Eksportkrav. Du må ikke eksportere eller geneksportere softwaren eller
eventueller kopier eller tilpasninger i strid med eventuelle love eller
reguleringer.

Amerikanske myndigheders begrænsede rettigheder. Software og
dokumentation er udelukkende blevet udviklet ved private udgifter og
stilles til rådighed som "Kommercielt computersoftware" eller "begrænset
computersoftware". De leveres og licenseres som "kommercielt
computersoftware" som defineret i DFARS 252.227-7013 (oktober 1988),
DFARS 252.211-7015 (maj 1991) eller DFARS 252.227-7014 (juni 1995), som
et "kommercielt produkt" som defineret i FAR 2.101 (a), eller som
"begrænset computersoftware" som defineret i FAR 52.227-19 (juni 1987)
(eller eventuelt tilsvarende instansregulering eller kontraktklausul),
hvilken som helst er gyldig. Du har kun de rettigheder, som er fremlagt
for sådan software og dokumentation i gældende FAR eller DFARS klausul
eller HP's standard softwareaftale for produktet.

HEWLETT-PACKARD BEGRÆNSET GARANTIERKLÆRING
1. HP garanterer overfor dig, slutbruger kunden, at HP hardware,
tilbehør og ekstraudstyr vil være fri for fejl i materialer og
fabrikation efter købsdatoen for perioden specificeret ovenfor. Hvis HP
modtager meddelelser om sådanne fejl under garantiperioden, vil HP efter
eget valg, enten reparere eller udskifte produkter, som viser sig at
være defekte.
2. HP garanterer overfor dig, at HP software ikke vil fejle i
eksekvering af programmeringsinstruktioner efter købsdatoen, i perioden
specificeret ovenfor, på grund af fejl i materiale og fabrikation, når
softwaren er korrekt installeret og bruges på korrekt vis. Hvis HP
modtager meddelelser om sådanne fejl under garantiperioden, vil HP
erstatte softwaremedier, som ikke eksekverer deres
programmeringsinstruktioner på grund af sådanne fejl.
3. HP garanterer ikke, at operationen af HP produkter vil være uden
afbrydelser eller fejl. HP produkter kan indeholde genfabrikerede dele
svarende til nye dele i ydelse, eller som kan have været udsat for
tilfældigt brug. Hvis ikke HP er i stand til, inden for rimelig tid, at
reparere eller udskifte et produkt og bringe det til en tilstand som
garanteret, er du berettiget refundering af købsprisen ved omgående
returnering af produktet.
4. Garantien gælder ikke fejl, som opstår på grund af (a) forkert eller
utilstrækkelig vedligeholdelse eller kalibrering, (b) software,
grænseflader, dele eller tilbehør, som ikke er fremstillet af HP, (c)
uautoriserede specifikationer for produktet eller (e) forkert
pladstilberedelse eller vedligeholdelse.
5. EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL
ET BESTEMT FORMÅL ER BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN UDTRYKTE GARANTI
FREMLAGT OVENFOR. Visse lande eller provinser tillader ikke
begrænsninger af varigheden af en underforstået garanti. Ovenstående
begrænsning eller eksklusion gælder derfor muligvis ikke dig. Denne
garanti giver dig specifikke legale rettigheder, og du har muligvis også
andre rettigheder, som varierer fra land til land eller provins til
provins.
6. RESTITUTIONERNE I DENNE GARANTIERKLÆRING ER DINE ENESTE OG EKSKLUSIVE
RESTITUTIONER. BORTSET FRA AT HP, SOM ANGIVET OVENFOR, IKKE I NOGET
TILFÆLDE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FOR DIREKTE,
SPECIELLE, TILFÆLDIGE FØLGE- (INKLUSIVE TABT PROFIT) ELLER ANDRE SKADER,
HVADENTEN BASERET I KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKTFORHOLD ELLER PÅ ANDEN
VIS. Visse lande eller provinser tillader ikke eksklusion eller
begrænsning af tilfældige eller følgeskader. Ovenstående begrænsning
eller eksklusion gælder derfor muligvis ikke dig.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 1.00