czytaj2.txt Driver File Contents (dj750pi.exe)

Driver Package File Name: dj750pi.exe
File Size: 3.7 MB

 UWAGI ODNOŚNIE PANELU STEROWANIA HP DESKJET DLA DOS, WERSJA 3.0
 (15/05/2000)
 ===============================================================
  
 UWAGA: Aby wydrukować ten plik, napisz "PRINT CZYTAJ2.TXT" 
     w wyznaczniku DOS (C:\HP1125C>). 
     (Standardem [PRN] jest LPT1. Je¾eli podł¥czyłeś drukark© 
     do innego portu, wpisz ten port w linii komend, na przykład, 
     LPT2 dla portu r¢wnoległego 2). 
  
 ============================================================= 
 SPIS TREŚCI 
 ============================================================= 
  
 U¾ywanie Panelu Sterowania DeskJet 
 Opcje linii komend 
 Diagnostyka problem¢w zwi¥zanych z instalacj¥ 
 Znane problemy 
  
 ============================================================= 
 U½YWANIE PANELU STEROWANIA DESKJET
 ============================================================= 
  
 WŁ¤CZANIE PANELU STEROWANIA (NIE-REZYDENTNEGO) 
 ---------------------------------------------- 
 Aby wejść do Panelu Sterowania, napisz "DJCP" w wyznaczniku 
 (C:\HP1125C>). Je¾eli katalog \HP1125C
 znajduje si© we wpisanej ście¾ce (PATH), mo¾esz
 wejść do Panelu Sterowania z dowolnego katalogu. 
  
 ============================================================== 
 OPCJE LINII KOMEND
 ============================================================== 
 

 
 /Px Określa port r¢wnoległy, do kt¢rego podł¥czona jest 
    drukarka. Stosowanymi wartościami dla "x" s¥ 1, 2 lub 3. 
    Je¾eli ta opcja nie jest u¾yta, Panel Sterowania 
    standardowo u¾yje portu, kt¢ry był u¾ywany przy ostatnim
    uruchomieniu Panelu Sterowania (lub wartości ustawionej
    podczas instalacji, je¾eli panel sterowania nie był jeszcze
    u¾ywany).
   
 /?  Wyświetla pomoc na temat u¾ywania komendy DJCP. 
  
 /H  Wyświetla pomoc na temat u¾ywania komendy DJCP.
  
 /M  Zmienia kolory u¾ywane w Panelu Sterowania na por¢wnywalne
    z wyświetleniami monochromatycznymi. 
  
 Przykład: Aby wybrać drukark© w porcie r¢wnoległym 2 (lpt2), 
        napisz "DJCP /P2" w wyznaczniku (C:\>). 
 
 =============================================================
 DIAGNOSTYKA PROBLEMàW ZWI¤ZANYCH Z INSTALACJ¤ 
 =============================================================
  
 Je¾eli podczas instalacji pojawi si© ekran z komunikatem "Nie mo¾na
 nawi¥zać ł¥czności pomi©dzy drukark¥ i komputerem, do kt¢rego jest ona
 podł¥czona", oznacza to, ¾e program instalacyjny nie jest w stanie
 ustanowić dwukierunkowej ł¥czności z drukark¥.
 
 Problem ten mo¾e być spowodowany przez jeden z nast©puj¥cych warunk¢w:
 
 * Drukarka jest wył¥czona.
 * Problem z kablem interfejsu drukarki.
 * U¾ywane jest urz¥dzenie przeł¥czaj¥ce lub faksowe.
 * Drukarka podł¥czona jest do sieci.
 * Port r¢wnoległy komputera, kabel lub urz¥dzenie przeł¥czaj¥ce nie
  obsługuje dwukierunkowej ł¥czności.
 
 Niekt¢re kable interfejsu drukarki i urz¥dzenia przeł¥czaj¥ce nie obsługuj¥
 wszystkich 25 linii portu r¢wnoległego. Jest to wymagane dla dwukierunkowej
 ł¥czności pomi©dzy komputerem i drukark¥.
 
 Mimo wszystko mo¾esz być w stanie drukować. Spr¢buj wydrukować dokument.
 Je¾eli si© wydrukuje, mo¾esz u¾ywać drukar©, lecz niekt¢re funkcje drukarki
 nie b©d¥ dost©pne. Je¾eli drukarka została ustawiona zgodnie z instrukcjami
 zawartymi w rozdziale "Instalacja i uruchomienie" instrukcji obsługi
 drukarki i drukarka nie drukuje, wymieä kabel interfejsu drukarki.
 
 Je¾eli wymiana kabla nie rozwi¥¾e problemu, skontaktuj si© z Ośrodkiem
 Obsługi Klient¢w HP.
  
 ============================================================== 
 ZNANE PROBLEMY 
 ============================================================== 
  
 Zmiana parametr¢w druku podczas drukowania dokumentu
 ----------------------------------------------------
 Je¾eli parametry druku zostan¥ zmienione poprzez Panel Sterowania podczas
 drukowania dokumentu, wydruk mo¾e zostać zniekształcony, a drukarka mo¾e nie
 otrzymać nowych parametr¢w. 
 
 Drukowanie w kierunku Pejza¾
 ----------------------------
 Funkcja ta przeznaczona jest do u¾ytku z programem, kt¢ry nie daje
 mo¾liwości wydruku w pejza¾u. Je¾eli Tw¢j program obsługuje wydruk w
 pejza¾u, upewnij si©, ¾e kierunek drukowania w Panelu Sterowania jest
 ustawiony na Portret.
 
 Niekt¢re programy b©d¥ drukowały nieprawidłowo je¾eli kierunek drukowania
 w Panelu Sterowania drukarki jest ustawiony na Pejza¾. Nale¾¥ do nich
 Microsoft Word dlar DOS, Microsoft Works dla DOS, Harvard Graphics dla DOS
 oraz AutoCAD. Aby drukować w pejza¾u z tych program¢w, ustaw kierunek
 wydruku w samym programie, NIE w Panelu Sterowania.
 
server: web4, load: 0.43