readme.txt Driver File Contents (mq2000.exe)

         Ovladaè PostScriptu MINOLTA-QMS
        pro Windows XP/2000/NT4       
            Instalace
            ============


Ovladaèe tiskárny pro Microsoft Windows XP/2000/NT4 podporují všechny funkce tiskárny. 

Tento soubor obsahuje systémové požadavky pro ovladaèe tiskárny a popisuje zpùsob jejich instalace z CD-ROMu a z disket.

>> Poznámka: Požadujete-li ovladaèe tiskárny na disketách místo na CD ROMu, kontaktujte vašeho prodejce. 

Také máte možnost stáhnout si ovladaè tiskárny z našeho Webového serveru, na adrese www.minolta-qms.com


Výchozí instalace z CD-ROMu
--------------------------------

>> Poznámka: Jestliže byl již døíve instalován ovladaè PostScriptu MINOLTA-QMS pro Windows XP/2000/NT4, musíte použít proceduru k pøeinstalování, která je popsána níže v tomto souboru.

 1 Pøi spuštìných Windows XP/2000/NT4, vložte CD-ROM s programovými utilitami do správné mechaniky vaší pracovní stanice.

CD-ROM se automaticky spustí.

 2 V úvodním dialogovém poli, zvolte Instalace ovladaèù a utilit tiskárny.

 3 Pøeètete si instalaèní poznámky a poté zvolte Další>.

 4 Zvolte Ovladaè PostScript MINOLTA-QMS pro Windows XP/2000/NT4 a poté zvolte Další>.

 5 Pøeètìte si nápovìdu pro Prùvodce pøidáním tiskárny a poté zvolte Další>.

 6 Následujte instrukce v Prùvodci pøidáním tiskárny.

 7 Pøi výzvì k výbìru výrobce a tiskárny,
  zvolte Z diskety...

 8 V oknì Instalace z diskety, zvolte Procházet...

 9 Zadejte adresáøovou cestu x\PLATFORM\WINDOWS XP/2000/NT4, kde x jméno mechaniky CD-ROM v kroku 1.

  Zobrazí se soubor MINOLTA-QMS.INF v rozevíracím seznamu Název souboru.

10 Zvolte OK pro návrat do okna Instalace z diskety.

11 Zvolte opìt OK.
  
  Zobrazí se seznam tiskáren MINOLTA-QMS v seznamu tiskáren.

12 Zvolte odpovídající tiskárnu a poté následujte instrukce v Prùvodci pøidáním tiskárny, pro dokonèení instalace.

13 Po návratu do Instalace utilit tiskárny, pokraèujte v instalaci dalších utilit nebo ovladaèù, nebo zvolte Storno pro opuštìní instalaèního programu.

14 Vyjmìte CD-ROM.


Výchozí instalace z disket
------------------------------
>> Poznámka: Jestliže chcete tisknout prostøednictvím CrownNet portu, musíte nainstalovat tiskové utility CrownNet pro Windows, do Windows XP/2000/NT4 workstation nebo serveru, a musíte vytvoøit port pøed pokraèováním této instalaèní procedury. Nahlédnìte do souboru readme v adresáøi \PLATFORM\WINDOWS\PRNTUTIL CD-ROMu s instalaèními utilitami pro detailní informace o nainstalování a nastavení této utility.

>> Poznámka: Jestliže byl již døíve instalován ovladaè PostScriptu MINOLTA-QMS pro Windows XP/2000/NT4, musíte použít proceduru k pøeinstalování, která je popsána níže v tomto souboru.

 1 Pøi spuštìných Windows XP/2000/NT4, vložte disketu do správné mechaniky vaší pracovní stanice.

 2 V nabídce Windows XP/2000/NT4 Start>Nastavení, zvolte Tiskárny. 

 3 Zvolte Pøidat tiskárnu.

  Otevøe se Prùvodce pøidáním tiskárny.

 4 Zvolte Další>.

 5 Následujte instrukce v Prùvodci pøidáním tiskárny.

 6 Pøi výzvì k výbìru výrobce a tiskárny,
  zvolte Z diskety...

 7 V oknì Instalace z diskety, zvolte Procházet...

 8 Vyberte vhodný adresáø na disku a zvolte OK.

  Zobrazí se soubor MINOLTA-QMS.INF v rozevíracím seznamu Název souboru.

 9 Zvolte OK pro návrat do okna Instalace z diskety.

10 Zvolte opìt OK.
  
  Zobrazí se seznam tiskáren MINOLTA-QMS v seznamu tiskáren.

11 Zvolte správnou tiskárnu a poté následujte instrukce v Prùvodci pøidáním tiskárny, pro dokonèení instalace.

12 Vyjmìte disketu a uschovejte si ji.Pøeinstalování
---------------

Jestliže byl již døíve instalován ovladaè PostScriptu MINOLTA-QMS pro Windows XP/2000/NT4, musíte použít následující proceduru ke smazání døíve instalovaných souborù pøed instalací nového ovladaèe tiskárny.

 1 Z menu Start, zvolte Nastavení.

 2 Zvolte Tiskárny.

 3 Smažte tiskárnu, kterou chcete vymìnit nebo aktualizovat.

 4 Nainstalujte nové tiskárny, použitím procedury "Výchozí instalace" popsané v úvodu tohoto souboru.

 5 Restartujte vaší pracovní stanici.


Aplikaèní poznámky
============

Tisk více stran na list z aplikaci Microsoft Word

Vybrání tisku více stran na list v aplikaci Microsoft Word mùže odstranit nesprávný výstup. Zvolte pouze tisk více stran na list (stránky na list) v ovladaèi tiskárny a ne ve Wordu.


On-line nápovìda
============
Po dokonèení instalace, mùžete použít on-line nápovìdu s tipy a informacemi jak používat jednotlivé volby ovladaèe, která je souèástí ovladaèe.Odstraòování problémù
---------------

Potøebujete-li pomoci, obraťte se na pøílohu "Zákaznická podpora" vaší dokumentace k tiskárnì.Ochranné známky
----------
magicolor, Crown a QMS jsou registrované ochranné známky MINOLTA-QMS, Inc.
MINOLTA je ochranná známka MINOLTA Co., Ltd.

Všechny ostatní ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem patøícím ostatním firmám: Microsoft, Windows/Microsoft Corporation; všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem patøícím tìmto vlastníkùm.

Copyright (c) 2001 MINOLTA-QMS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
1810129-011B 


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 1.89