bm_111.ini Driver File Contents (BTNGAGE.zip)

[English]
57373=Please make sure the Bluetooth device in the neighborhood is discoverable. When you activate the Bluetooth function of the device, also be aware that some devices require you to set your device to a discoverable mode and keep it active after Bluetooth function is activated. Please refer to the manual of your device for more details.\n\nFor NOKIA N-Gage/N-Gage QD, please follow these steps to activate the Bluetooth function on the handset:\n1. Press the [Menu key].\n2. Scroll down to [Tools] and then press "Options" to enter [Tools].\n3. Select [Bluetooth] and press "Options" to switch the Bluetooth [On].\n4. Scroll down to [My phone's visibility] and press "Options" to change to [Shown to all].\n5. Press "Exit" and return to the main screen.\n6. The Bluetooth icon will be displayed on the upper-right corner of the main screen.
57374=Please make sure the selected Bluetooth device in the neighborhood is ready to pair. Be aware that some devices require users to input a passkey to confirm the request for pairing. Please refer to the manual of your device for more details.\n\nFor NOKIA N-Gage/N-Gage QD, please follow these steps to pair with MA-700 Bluetooth device:\n1. Enter the Passcode when receiving the request from PC-MA700.\n2. Enter the Passcode and then press "OK". (The Passcode must be the same as the Default Passkey of PC-MA700.)
57375=Please activate the Bluetooth Agent on the handset and make sure the handset has been paired with your PC. Be aware that some handsets require users to press button on the handset to confirm the connection request.\n\nFor NOKIA N-Gage/N-Gage QD, please follow these steps to connect with Handset Manager:\n1. Activate the Bluetooth function.\n2. Add the PC-MA700 to [Paired devices] of the handset.\n3. Press the [Menu key], then scroll down to enter and open the [maBtAgent].\n4. Press "Yes" when receiving the "Accept connection request from PC-MA700?" message.
[Arabic]
57373=ÇáÑÌÇÁ ÇáÊÃßÏ ãä ÅãßÇäíÉ ßÔÝ ÌåÇÒ Bluetooth ÇáãæÌæÏ Ýí ÇáÌæÇÑ. ÚäÏãÇ ÊÞæã ÈÊäÔíØ æÙíÝÉ Bluetooth ÈÇáÌåÇÒ¡ áÇÈÏ Ãä ÊÚÑÝ ÃíÖÇð Ãä ÈÚÖ ÇáÃÌåÒÉ ÊÊØáÈ ãäß ÖÈØ ÌåÇÒß Úáì æÖÚ íãßä ÇáßÔÝ Úäå¡ æÅÈÞÇÆå äÔØÇð ÈÚÏ ÊäÔíØ æÙíÝÉ Bluetooth. íÑÌì ÇáÑÌæÚ áÏáíá ÊÔÛíá ÌåÇÒß áãÒíÏ ãä ÇáÊÝÇÕíá.\n\nÈÇáäÓÈÉ áÌåÇÒ NOKIA N-Gage/N-Gage QD¡ ÇáÑÌÇÁ ÅÊÈÇÚ ÇáÎØæÇÊ ÇáÊÇáíÉ áÊäÔíØ æÙíÝÉ Bluetooth ÈÇáåÇÊÝ:\n1. ÇÖÛØ Úáì [Menu key]. \n2. Þã ÈÇáÊãÑíÑ áÃÓÝá ááæÕæá Åáì [Tools] Ëã ÇÖÛØ Úáì "Options" ááÏÎæá Åáì [Tools]. \n3. Þã ÈÊÍÏíÏ [Bluetooth] æÇÖÛØ Úáì "Options" áÊÈÏíá Bluetooth Åáì æÖÚ [On].\n4. Þã ÈÇáÊãÑíÑ áÃÓÝá ááæÕæá Åáì [My phone's visibility] æÇÖÛØ Úáì "Options" ááÊÛííÑ Åáì æÖÚ [Shown to all].\n5. ÇÖÛØ Úáì "Exit" æÇÑÌÚ Åáì ÇáÔÇÔÉ ÇáÑÆíÓíÉ. \n6. ÓíÊã ÚÑÖ ÃíÞæäÉ Bluetooth Ýí ÇáÌÇäÈ ÇáÃíãä ÇáÚáæí ãä ÇáÔÇÔÉ ÇáÑÆíÓíÉ.
57374=ÇáÑÌÇÁ ÇáÊÃßÏ ãä Ãä ÌåÇÒ Bluetooth ÇáãÍÏÏ æÇáãæÌæÏ Ýí ÇáÌæÇÑ ÌÇåÒ ááãÒÇæÌÉ. áÇÈÏ Ãä ÊÚÑÝ ÃíÖÇð Ãä ÈÚÖ ÇáÃÌåÒÉ ÊÊØáÈ ãä ÇáãÓÊÎÏãíä ÅÏÎÇá ßáãÉ ãÑæÑ áÊÃßíÏ ØáÈ ÇáÇÞÊÑÇä. íÑÌì ÇáÑÌæÚ áÏáíá ÊÔÛíá ÌåÇÒß áãÒíÏ ãä ÇáÊÝÇÕíá.\n\nÈÇáäÓÈÉ áÌåÇÒ NOKIA N-Gage/N-Gage QD¡ ÇáÑÌÇÁ ÅÊÈÇÚ åÐå ÇáÎØæÇÊ ááãÒÇæÌÉ ãÚ ÌåÇÒ MA-700 Bluetooth:\n1. ÇÏÎá ßáãÉ ÇáãÑæÑ ÚäÏ ÊáÞí ÇáãØÇáÈÉ ÈÐáß ãä PC-MA700. \n2. ÇÏÎá ßáãÉ ÇáãÑæÑ Ëã ÇÖÛØ Úáì "OK". (Úáì Ãäå íÌÈ Ãä Êßæä ßáãÉ ÇáãÑæÑ åí äÝÓ ÑÞã ÇáãÝÊÇÍ ÇáÎÇÕ ÇáÇÝÊÑÇÖí áÌåÇÒ PC-MA700.)
57375=íÑÌì ÊäÔíØ Bluetooth Agent ÈÇáÓãÇÚÉ æÇáÊÃßÏ ãä ÇÞÊÑÇä ÇáÓãÇÚÉ ÈÜ MA-700 Bluetooth.\n Úáíß Ãä ÊÚáã ÈÃä ÈÚÖ ÇáÓãÇÚÇÊ ÊÊØáÈ ãä ÇáãÓÊÎÏãíä ÇáÖÛØ Úáì ÇáÒÑ ÇáãæÌæÏ Úáì ÇáÓãÇÚÉ áÊÃßíÏ ØáÈ ÇáÇÊÕÇá. \n\nÈÇáäÓÈÉ áÌåÇÒ NOKIA N-Gage/N-Gage QD¡ ÇáÑÌÇÁ ÅÊÈÇÚ åÐå ÇáÎØæÇÊ áÊÍÞíÞ ÇáÇÊÕÇá ãÚ Handset Manager:\n1. Þã ÈÊäÔíØ æÙíÝÉ Bluetooth. \n2. Þã ÈÅÖÇÝÉ ÌåÇÒ PC-MA700 Åáì [Paired devices] ááåÇÊÝ.  \n3. ÇÖÛØ Úáì [Menu key], Þã ÈÇáÊãÑíÑ áÃÓÝá ááæÕæá Åáì [maBtAgent] \n4. ÇÖÛØ Úáì "Yes" ÚäÏ ÊáÞí ÑÓÇáÉ "Accept connection request from PC-MA700?".
[Chinese (Simplified)]
57373=ÇëÈ·Èϸ½½üÓÐÔÊÐí±»ËÑÑ°µÄÀ¶ÑÀ×°Öᣵ±Äú´ò¿ª×°ÖõÄÀ¶ÑÀ¹¦ÄÜ£¬Çë×¢ÒâÄú±ØÐëÒª½«Ä³Ð©×°ÖÃÉèΪÔÊÐí±»ËÑÑ°µÄģʽ,²¢ÓÚÀ¶ÑÀ¹¦ÄÜ´ò¿ªºó±£³ÖÔÚÔÊÐí±»ËÑÑ°µÄģʽ¡£Çë²ÎÕÕ×°ÖõÄÓû§ÊÖ²áÒÔ»ñµÃÏêϸ×ÊÁÏ¡£\n\nNOKIA N-Gage/N-Gage QD£¬Çë°´ÕÕÒÔϲ½Öè´ò¿ªÊÖ»úµÄÀ¶ÑÀ¹¦ÄÜ£º\n1. °´Ï [Menu key]¡£\n2. ÏòÏÂ¾í¶¯µ½ [Tools]£¬È»ºó°´Ï "Options" ½øÈë [Tools]¡£\n3. Ñ¡Ôñ [Bluetooth]£¬È»ºó°´Ï "Options" ½«À¶ÑÀÉèΪ [On]¡£\n4. ÏòÏÂ¾í¶¯µ½ [My phone's visibility]£¬È»ºó°´Ï "Options" ½«ÊÖ»úÉèΪ [Shown to all]¡£\n5. °´Ï "Exit"£¬È»ºó»Øµ½Ö÷»­Ãæ¡£\n6. À¶ÑÀͼ±ê»á³öÏÖÔÚÖ÷»­ÃæµÄÓÒÉÏ·½¡£
57374=ÇëÈ·ÈÏËùÑ¡¶¨µÄÀ¶ÑÀ×°ÖÿÉÒÔ½øÐÐÅä¶Ô¡£Çë×¢ÒâÓÐЩװÖûáÒªÇóÓû§ÊäÈëÃÜÂëÒÔÈ·ÈϽøÐÐÅä¶ÔµÄÒªÇó¡£Çë²ÎÕÕ×°ÖõÄÓû§ÊÖ²áÒÔ»ñµÃÏêϸ×ÊÁÏ¡£\n\nNOKIA N-Gage/N-Gage QD£¬Çë°´ÕÕÒÔϲ½ÖèÓë MA-700 À¶ÑÀ×°ÖýøÐÐÅä¶Ô£º\n1. ÊÕµ½ PC-MA700 µÄÒªÇóÖ®ºóÊäÈëÃÜÂë¡£\n2. ÊäÈëÃÜÂ룬Ȼºó °´Ï "OK"¡£ (ÃÜÂë±ØÐëÒªºÍ PC-MA700 µÄĬÈÏÃÜÂëÏàͬ¡£)
57375=Çë´ò¿ªËùÑ¡¶¨ÊÖ»úÉ쵀 Bluetooth Agent£¬²¢È·ÈÏÊÖ»úÒѾ­ºÍ MA-700 À¶ÑÀ×°ÖÃÍê³ÉÅä¶Ô¡£\nÇë×¢ÒâÓÐЩÊÖ»ú»áÒªÇóÓû§°´ÏÂÊÖ»úµÄ°´¼üÒÔÈ·ÈÏÁ¬ÏßµÄÒªÇó¡£\n\nNOKIA N-Gage/N-Gage QD£¬Çë°´ÕÕÒÔϲ½ÖèÓëÊÖ»úÁ¼°é½øÐÐÁ¬Ïß:\n1. ´ò¿ªÊÖ»úµÄÀ¶ÑÀ¹¦ÄÜ¡£\n2. ½« PC-MA700 ¼ÓÈëÊÖ»úµÄ [Paired devices]¡£ \n3. °´Ï [Menu key]£¬ÏòÏÂ¾í¶¯µ½ [maBtAgent]¡£ \n4. ÊÖ»ú½ÓÊÕµ½ "Accept connection request from PC-MA700?" µÄÐÅÏ¢Ö®ºó£¬°´Ï "Yes"¡£
[Chinese (Traditional)]
57373=½Ð½T»{ªþªñ¦³¤¹³\³Q·j´MªºÂŪ޸˸m¡C·í±z¶}±Ò¸Ë¸mªºÂŪޥ\¯à¡A½Ðª`·N±z¥²¶·­n±N¬Y¨Ç¸Ë¸m³]¬°¤¹³\³Q·j´Mªº¼Ò¦¡¡A¨Ã©óÂŪޥ\¯à¶}±Ò«á«O«ù¦b¤¹³\³Q·j´Mªº¼Ò¦¡¡C½Ð°Ñ·Ó¸Ë¸mªº¨Ï¥Î¤â¥U¥HÀò±o¸Ô²Ó¸ê®Æ¡C\n\nNOKIA N-Gage/N-Gage QD¡A½Ð«ö·Ó¥H¤U¨BÆJ¶}±Ò¤â¾÷ªºÂŪޥ\¯à¡G\n1. «ö¤U [Menu key]¡C\n2. ¦V¤U±²°Ê¨ì [Tools]¡AµM«á«ö¤U "Options" ¶i¤J [Tools]¡C\n3. ¿ï¾Ü [Bluetooth]¡AµM«á«ö¤U "Options" ±NÂŪ޳]¬° [On]¡C\n4. ¦V¤U±²°Ê¨ì [My phone's visibility]¡AµM«á«ö¤U "Options" ±N¤â¾÷³]¬° [Shown to all]¡C\n5. «ö¤U "Exit"¡AµM«á¦^¨ì¥Dµe­±¡C\n6. ÂŪ޹ϥܷ|¥X²{¦b¥Dµe­±ªº¥k¤W¤è¡C
57374=½Ð½T»{©Ò¿ï¾ÜªºÂŪ޸˸m¥i¥H¶i¦æ°t¹ï¡C½Ðª`·N¦³¨Ç¸Ë¸m·|­n¨D¨Ï¥ÎªÌ¿é¤J±K½X¥H½T»{¶i¦æ°t¹ïªº­n¨D¡C½Ð°Ñ·Ó¸Ë¸mªº¨Ï¥Î¤â¥U¥HÀò±o¸Ô²Ó¸ê®Æ¡C\n\nNOKIA N-Gage/N-Gage QD¡A½Ð«ö·Ó¥H¤U¨BÆJ»P MA-700 ÂŪ޸˸m¶i¦æ°t¹ï¡G\n1. ¦¬¨ì PC-MA700 ªº­n¨D¤§«á¿é¤J ±K½X¡C\n2. ¿é¤J±K½X¡AµM«á«ö¤U "OK"¡C (±K½X¥²¶·­n©M PC-MA700 ªº¹w³]±K½X¬Û¦P¡C)
57375=½Ð¶}±Ò¤â¾÷¤Wªº Bluetooth Agent¡A¨Ã½T»{¤â¾÷¤w¸g©M MA-700 ÂŪ޸˸m§¹¦¨°t¹ï¡C\n½Ðª`·N¦³¨Ç¤â¾÷·|­n¨D¨Ï¥ÎªÌ«ö¤U¤â¾÷ªº«öÁä¥H½T»{³s½uªº­n¨D¡C\n\nNOKIA N-Gage/N-Gage QD¡A½Ð«ö·Ó¥H¤U¨BÆJ»P¤â¾÷¨}¦ñ¶i¦æ³s½u:\n1. ¶}±Ò¤â¾÷ªºÂŪޥ\¯à¡C\n2. ±N PC-MA700 ¥[¤J¤â¾÷ªº [Paired devices]¡C \n3. «ö¤U [Menu key]¡A¦V¤U±²°Ê¨Ã¶}±Ò [maBtAgent]¡C\n4. ¤â¾÷±µ¦¬¨ì "Accept connection request from PC-MA700?" ªº°T®§¤§«á¡A«ö¤U "Yes"¡C
[Czech]
57373=Zkontrolujte, zda lze okolní zaøízení Bluetooth zjistit. Pøi aktivování funkce Bluetooth si uvìdomte, že nìkteré pøístroje vyžadují nastavení režimu detekovatelnosti a jeho trvalého zapnutí po aktivaci funkce Bluetooth. Další informace naleznete v pøíruèce k vašemu pøístroji.\n\nPro telefon NOKIA N-Gage/N-Gage QD, postupujte prosím podle následujících krokù a aktivujte funkci Bluetooth na telefonu:\n1. Stisknìte tlaèítko [Menu Key]. \n2. Pøesuòte se do menu [Tools] a pak stisknìte "Options" a aktivujte menu [Tools].\n3. Zvolte [Bluetooth], stisknìte "Options" a zapnìte funkci Bluetooth [On].\n4. Pøesuòte se dolù k možnosti [My phone's visibility] a stisknìte "Options" a nastavte telefon do režimu [Shown to all].\n5. Stisknìte "Exit" a vraťte se na hlavní obrazovku.\n6. Ikona Bluetooth se zobrazí v horním pravém rohu hlavní obrazovky.
57374=Zkontrolujte, zda je vybrané okolní zaøízení Bluetooth pøipraveno ke spárování. Uvìdomte si, že nìkteré pøístroje vyžadují, aby uživatel potvrdil požadavek na párování zadáním hesla. Další informace naleznete v poíruece k vašemu poístroji.\n\nPro telefon NOKIA N-Gage/N-Gage QD, postupujte prosím následujícím zpùsobem pro spárování se zaøízením MA-700 Bluetooth:\n1. Po zobrazení požadavku ze zaøízení PC-MA700 zadejte pøístupový klíè.\n2. Zadejte pøístupový klíè a pak stisknìte "OK". (Pøístupový klíè musí být shodný jako výchozí pøístupový klíè zaøízení PC-MA700.)
57375=Aktivujte prosím Bluetooth Agent v mobilním telefonu a ujistìte se, že je telefon spárován s MA-700 Bluetooth.\nUvìdomte si, že nìkteré mobilní telefony vyžadují, aby uživatel stisknul pøíslušné tlaèítko a potvrdil tak požadavek na spojení.\n\nPro telefon NOKIA N-Gage/N-Gage QD, postupujte prosím následujícím zpùsobem pro pøipojení s aplikací Handset Manager:\n1. Aktivujte funkci Bluetooth.\n2. Pøidejte PC-MA700 na seznam [Paired devices] v telefonu. \n3. Stisknìte tlaèítko [Menu Key], Posuòte se dolù k [maBtAgent].\n4. Po zobrazení hlášení "Accept connection request from PC-MA700?" stisknìte "Yes".
[Deutsch]
57373=Gehen Sie bitte sicher, dass das Bluetooth-Gerät in der Nähe auffindbar ist. Wenn Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts aktivieren, denken Sie daran, dass es bei einigen Geräten erforderlich ist, Ihr Gerät auf einen entdeckbaren Modus einzustellen und es aktiv zu belassen, nachdem die Bluetooth-Funktion aktiviert wurde. Lesen Sie bitte das Handbuch Ihres Geräts für weitere Einzelheiten.\n\nGehen Sie für NOKIA N-Gage/N-Gage QD bitte folgendermaßen vor, um die Bluetooth-Funktion im Telefon zu aktivieren:\n1. Drücken Sie auf [Menu key]. \n2. Gehen Sie nach [Tools] und drücken Sie auf "Options", um nach [Tools] zu gehen.\n3. Wählen Sie [Bluetooth] und drücken Sie auf "Options", um das Bluetooth auf [On] einzuschalten.\n4. Gehen Sie nach [My phone's visibility] und drücken Sie auf "Options", um nach [Shown to all] zu wechseln.\n5. Drücken Sie auf "Exit" und kehren Sie zum Hauptbildschirm zurück.\n6. Das Bluetooth-Symbol wird in der unteren rechten Ecke des Hauptbildschirms angezeigt.
57374=Gehen Sie bitte sicher, dass das ausgewählte Bluetooth-Gerät in der Nähe zum Paaren bereit ist. Denken Sie daran, dass bei einigen Geräten Anwender einen Kennschlüssel eingeben müssen, um die Anfrage für die Paarung zu bestätigen. Lesen Sie bitte das Handbuch Ihres Geräts für weitere Einzelheiten.\n\nGehen Sie bei NOKIA N-Gage/N-Gage QD bitte folgendermaßen vor, um eine Paarung mit dem MA-700 Bluetooth-Gerät durchzuführen:\n1. Geben Sie den Kenncode ein, wenn Sie eine Anfrage von PC-MA700 erhalten.\n2. Geben Sie den Kenncode ein und drücken Sie auf "OK". (Der Kenncode muss mit dem Standard-Kennschlüssel von PC-MA700 identisch sein.)
57375=Aktivieren Sie bitte die Bluetooth-Funktion im ausgewählten Telefon und gehen sicher, dass das Telefon mit Ihrem PC gepaart ist. Denken Sie daran, dass bei einigen Geräten Anwender die Anfrage für die Verbindung bestätigen müssen. Lesen Sie bitte das Handbuch Ihres Telefons für weitere Einzelheiten.\n\nGehen Sie bei NOKIA N-Gage/N-Gage QD bitte folgendermaßen vor, um eine Verbindung mit Handset Manager herzustellen:\n1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.\n2. Fügen Sie PC-MA700 [Paired devices] im Telefon hinzu. \n3. Drücken Sie auf [Menu key], Gehen Sie nach [maBtAgent]. \n4. Drücken Sie auf "Yes", wenn Sie die Meldung "Accept connection request from PC-MA700?" erhalten.
[Dutch]
57373=Controleer of het Bluetooth apparaat in de omgeving ontdekt kan worden. Wanneer u de Bluetooth functie van het apparaat activeert, let er dan op dat u op sommige apparaten dient in te stellen dat het apparaat in een ontdekbare modus geschakeld wordt en het actief houdt nadat de Bluetooth functie is geactiveerd. Zie de handleiding van het apparaat voor meer details.\n\nVoor NOKIA N-Gage/N-Gage QD, volg deze stappen om de Bluetooth functie op het toestel te activeren:\n1. Druk op de [Menu key]. \n2. Rol omlaag naar [Tools] en druk vervolgens op "Options" voor toegang tot [Tools].\n3. Selecteer [Bluetooth] en druk op "Options" om de Bluetooth te schakelen op [On].\n4. Rol omlaag naar [My phone's visibility] en druk op "Options" om [Shown to all] te wijzigen.\n5. Druk op "Exit" en keer terug naar het hoofdscherm.\n6. Het Bluetooth pictogram wordt weergegeven in het veld rechtsboven in het hoofdscherm.
57374=Controleer of het geselecteerde Bluetooth apparaat in de omgeving klaar is om gekoppeld te worden. Let op dat u op sommige apparaten een wachtwoord dient in te voeren om het verzoek om te koppelen te bevestigen. Zie de handleiding van het apparaat voor meer details.\n\nVoor NOKIA N-Gage/N-Gage QD, volg deze stappen om te koppelen met MA-700 Bluetooth apparaat:\n1. Voer de Wachtcode in wanneer u het verzoek krijgt van de PC-MA700.\n2. Voer de Wachtcode in en druk op "OK". (De Wachtcode dient dezelfde te zijn als de Standaard Sleutel van PC-MA700.)
57375=Activeer de Bluetooth Agent op het toestel en controleer of het toestel is gekoppeld met MA-700 Bluetooth.\nLet op dat u bij bepaalde toestellen op een knop moet drukken om het verbindingsverzoek te bevestigen.\n\nVoor NOKIA N-Gage/N-Gage QD, volg deze stappen om een verbinding te maken met Handset Manager:\n1. Activeer de Bluetooth functie.\n2. Voeg de PC-MA700 toe aan [Paired devices] van het toestel. \n3. Druk op de [Menu key], Rol omlaag naar de [maBtAgent].\n4. Druk op "Yes" wanneer u het bericht "Accept connection request from PC-MA700?" ziet op het toestel.
[French]
57373=Veuillez vous assurer que le périphérique Bluetooth du voisinage est découvrable. Lorsque vous activez la fonction Bluetooth du périphérique, sachez que pour certains périphériques, vous devez définir le mode découvrable et le conserver actif une fois que la fonction Bluetooth a été activée. Veuillez vous reporter au manuel de votre périphérique pour plus de détails.\n\nPour NOKIA N-Gage/N-Gage QD, veuillez suivre ses étapes pour activer la fonction Bluetooth du portable :\n1. Appuyez sur [Menu key]. \n2. Défilez jusqu’à [Tools] puis appuyez sur "Options" pour entrer dans [Tools].\n3. Sélectionnez [Bluetooth] puis appuyez sur "Options" pour basculer le Bluetooth sur [On].\n4. Défilez jusqu’à [My phone's visibility], appuyez sur "Options" pour passer en [Shown to all].\n5. Appuyez sur "Exit" et revenez à l’écran principal.\n6. L’icône Bluetooth sera affichée dans le coin supérieur droit de l’écran principal.
57374=Veuillez vous assurer que le périphérique Bluetooth du voisinage est prêt à être associé. Sachez que pour certains périphériques, les utilisateurs doivent entrez un mot de passe pour confirmer la requête de parité. Veuillez vous reporter au manuel de votre périphérique pour plus de détails.\n\nPour NOKIA N-Gage/N-Gage QD,veuillez suivre les étapes suivantes pour créer une association avec le périphérique MA-700 Bluetooth :\n1. Entrez le mot de passe lorsque vous recevez la demande du PC-MA700.\n2. Entrez le mot de passe puis appuyez sur "OK". (Le mot de passe doit être le même que le mot de passe par défaut du PC-MA700.)
57375=Veuillez activer l'Bluetooth Agent du portable et vous assurer que le portable a été associé au MA-700 Bluetooth.\nSachez que pour certains portables, les utilisateurs doivent appuyer sur le bouton du portable pour confirmer la requête.\n\nPour NOKIA N-Gage/N-Gage QD, veuillez suivre les étapes suivantes pour vous connecter à Handset Manager :\n1. Activez la fonction Bluetooth.\n2. Ajoutez le PC-MA700 aux [Paired devices] du portable.\n3. Appuyez sur [Menu key], Défilez jusqu’à [maBtAgent]. \n4. Appuyez sur "Yes" lorsque vous recevez le message "Accept connection request from PC-MA700?".
[Greek]
57373=Âåâáéùèåßôå üôé ç óõóêåõÞ Bluetooth óôçí ðåñéï÷Þ åßíáé åíôïðßóéìç. ¼ôáí åíåñãïðïéåßôå ôç ëåéôïõñãßá Bluetooth ôçò óõóêåõÞò, íá ãíùñßæåôå üôé, ãéá ïñéóìÝíåò óõóêåõÝò, ç óõóêåõÞ óáò ðñÝðåé íá åßíáé ñõèìéóìÝíç óå ìéá åíôïðßóéìç ëåéôïõñãßá êáé áíáììÝíç, áöüôïõ åíåñãïðïéçèåß ç ëåéôïõñãßá Bluetooth. ÁíáôñÝîôå óôï åã÷åéñßäéï ôçò óõóêåõÞò óáò ãéá ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.\n\nÃéá ôï NOKIA N-Gage/N-Gage QD, áêïëïõèÞóôå ôá åîÞò âÞìáôá ãéá íá åíåñãïðïéÞóåôå ôç ëåéôïõñãßá Bluetooth óôç óõóêåõÞ:\n1. ÐáôÞóôå ôï [Menu key]. \n2. Ìåôáêéíçèåßôå óôçí åðéëïãÞ [Tools] ìå êýëéóç ðñïò ôá êÜôù êáé ìåôÜ ðáôÞóôå "Options" ãéá íá åéóÝëèåôå óôçí åðéëïãÞ [Tools].\n3. ÅðéëÝîôå [Bluetooth] êáé ðáôÞóôå "Options" ãéá íá åíåñãïðïéÞóåôå ôç ëåéôïõñãßá Bluetooth [On].\n4. Ìåôáêéíçèåßôå óôçí åðéëïãÞ [My phone's visibility] ìå êýëéóç ðñïò ôá êÜôù êáé ðáôÞóôå "Options" ãéá íá ôçí áëëÜîåôå óå [Shown to all].\n5. ÐáôÞóôå "Exit" êáé åðéóôñÝøôå óôçí êåíôñéêÞ ïèüíç.\n6. Ôï åéêïíßäéï Bluetooth èá åìöáíéóôåß óôçí åðÜíù äåîéÜ ãùíßá ôçò êåíôñéêÞò ïèüíçò.
57374=Âåâáéùèåßôå üôé ç åðéëåãìÝíç óõóêåõÞ Bluetooth óôçí ðåñéï÷Þ åßíáé Ýôïéìç ãéá ôáßñéáóìá. ÏñéóìÝíåò óõóêåõÝò æçôïýí áðü ôïõò ÷ñÞóôåò íá êáôá÷ùñßóïõí Ýíá êëåéäß ðñüóâáóçò ãéá íá åðéâåâáéþóïõí ôçí áßôçóç ãéá ôáßñéáóìá. ÁíáôñÝîôå óôï åã÷åéñßäéï ôçò óõóêåõÞò óáò ãéá ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.\n\nÃéá ôï NOKIA N-Gage/N-Gage QD, áêïëïõèÞóôå ôá åîÞò âÞìáôá ãéá íá ãßíåé ôáßñéáóìá ìå ôç óõóêåõÞ Bluetooth MA-700:\n1. Êáôá÷ùñßóôå ôïí êùäéêü ðñüóâáóçò Bluetooth, üôáí åìöáíéóôåß ç áßôçóç áðü ôï PC-MA700.\n2. Êáôá÷ùñßóôå ôïí êùäéêü ðñüóâáóçò êáé ìåôÜ ðáôÞóôå "OK". (Ï êùäéêüò ðñüóâáóçò ðñÝðåé íá åßíáé ßäéïò ìå ôï ðñïåðéëåãìÝíï êëåéäß ðñüóâáóçò ôïõ PC-MA700.)
57375=ÅíåñãïðïéÞóôå ôï Bluetooth Agent óôç óõóêåõÞ êáé âåâáéùèåßôå üôé ç óõóêåõÞ Ý÷åé ôáéñéáóôåß ìå ôï MA-700 Bluetooth.\nÏñéóìÝíåò óõóêåõÝò áðáéôïýí áðü ôïõò ÷ñÞóôåò íá ðáôÞóïõí ôï êïõìðß ôçò óõóêåõÞò ãéá íá åðéâåâáéþóïõí ôçí áßôçóç óýíäåóçò.\n\nÃéá ôï NOKIA N-Gage/N-Gage QD, áêïëïõèÞóôå ôá åîÞò âÞìáôá ãéá íá ãßíåé óýíäåóç ìå ôï Handset Manager:\n1. ÅíåñãïðïéÞóôå ôç ëåéôïõñãßá Bluetooth.\n2. ÐñïóèÝóôå ôï PC-MA700 óôéò [Paired devices] ôçò óõóêåõÞò. \n3. ÐáôÞóôå ôï [Menu key], Ìåôáêéíçèåßôå ìå êýëéóç ðñïò ôá êÜôù ðñïò ôï [maBtAgent].\n4. ÐáôÞóôå "Yes" üôáí åìöáíéóôåß ôï ìÞíõìá "Accept connection request from PC-MA700?".
[Hungarian]
57373=Ellenõrizze, hogy a közelben lévõ Bluetooth eszköz látható-e. A készülék Bluetooth funkciójának aktiválásakor figyelni kell arra, hogy vannak olyan készülékek, amelyeket "felfedezheto" módra kell állítani, és a Bluetooth funkció aktiválása után aktív állapotban kell tartani. További részletekért nézze át a készülék kézikönyvét.\n\nNOKIA N-Gage/N-Gage QD esetében a következõképpen kell engedélyezni a telefonon a Bluetooth funkciót:\n1. Nyomja meg: [Menu key]. \n2. Léptetés lefelé, [Tools], majd az "Options" paranccsal a [Tools] képernyõre.\n3. Válassza a [Bluetooth] lehetõséget, majd "Options", és jelölje be a Bluetooth [On] opciót.\n4. Léptetés lefelé, [My phone's visibility], "Options", és módosítani [Shown to all] értékre.\n5. Az "Exit" gombbal lépjen vissza a fõmenü képernyõre.\n6. A fõmenü képernyõjének jobb felsõ sarkában megjelenik a Bluetooth ikon.
57374=Ellenõrizze, hogy a közelben lévõ, kiválasztott Bluetooth eszköz kész-e a párosításra. Tudni kell, hogy egyes készülékeket csak jelszó megadása után lehet párosítani. További részletekért nézze át a készülék kézikönyvét.\n\nNOKIA N-Gage/N-Gage QD esetében a következõképpen kell a telefont párosítani az MA-700 Bluetooth adapterrel:\n1. Írja be a kulcsot, ha megjelenik a PC-MA700 adapter csatlakozási kérelme.\n2. Írja be a kulcsot, majd nyomja meg az "OK" gombot. (A kulcs megegyezik a PC-MA700 alapértelmezett kulcsával.)
57375=Engedélyezze a telefonon a Bluetooth Agent ügynököt, és ellenõrizze, hogy a telefon párosítva lett-e az MA-700 Bluetooth adapterrel.\nEgyes telefonkészülékeken a csatlakozási kérelmet gombnyomással kell jóváhagyni.\n\nNOKIA N-Gage/N-Gage QD esetében a következõképpen kell a telefonnal a Handset Managerhez csatlakozni:\n1. Engedélyezze a Bluetooth funkciót.\n2. Adja a PC-MA700 adaptert a telefonon a [Paired devices] listához.\n3. Nyomja meg: [Menu key], Léptetés lefelé, [maBtAgent].\n4. Nyomja meg a "Yes" gombot, ha megjelenik az "Accept connection request from PC-MA700?" üzenet.
[Italian]
57373=Accertarsi che il dispositivo Bluetooth nelle vicinanze sia rilevabile. Quando si attiva la funzione Bluetooth sul cellulare, ricordarsi che alcuni telefoni devono essere impostati su una modalità riconoscibile che deve restare abilitata anche dopo l'attivazione della funzione Bluetooth. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale del cellulare in uso.\n\nFor NOKIA N-Gage/N-Gage QD, seguite questi passi per attivare la funzione Bluetooth sul cellulare:\n1. Premete [Menu key]. \n2. Scorrete fino a [Tools] e poi premete "Options" per accedere a [Tools].\n3. Selezionate [Bluetooth] e premete "Options" per accendere Bluetooth [On].\n4. Scorrete fino a [My phone's visibility] e premete "Options" per passare in [Shown to all].\n5. Premete "Exit" e ritornate allo schermo principale.\n6. L’icona Bluetooth apparirà nell’angolo destro in alto dello schermo principale.
57374=Verificare che il dispositivo Bluetooth selezionato nelle vicinanze sia pronto ad accoppiarsi. In alcuni cellulari è necesasrio digitare una passkey per confermare la richiesta dell'accoppiamento. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale del cellulare in uso.\n\nPer NOKIA N-Gage/N-Gage QD, seguite questi passi per abbinarvi al dispositivo MA-700 Bluetooth:\n1. Scrivete il Passcode quando ricevete la richiesta from PC-MA700.\n2. Scrivete il Passcode e poi premete "OK". (Il Passcode deve essere lo stesso della Passkey Predefinita di PC-MA700.)
57375=Attivare l'Bluetooth Agent sul telefono e accertarsi che quest'ultimo sia stato accoppiato con l'MA-700 Bluetooth.\nIn alcuni telefoni, per confermare le richiesta di connessione, è necessario premere il tasto sul telefono.\n\nPer NOKIA N-Gage/N-Gage QD, seguite questi passi per collegarvi con Handset Manager:\n1. Attivate la funzione Bluetooth.\n2. Aggiungete PC-MA700 ai [Paired devices] del cellulare. \n3. Premete [Menu key], Scorrete fino a [maBtAgent].\n4. Premete "Yes" quando ricevete il messaggio "Accept connection request from PC-MA700?".
[Portuguese]
57373=Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth na vizinhança pode ser encontrado. Ao activar a função de Bluetooth do dispositivo, saiba que alguns dispositivos requerem a definição de um modo de descobrimento e mantê-lo activo depois que a função Bluetooth seja activada. Consulte mais detalhes no manual do dispositivo.\n\nPara NOKIA N-Gage/N-Gage QD, siga estes passos para activar a função Bluetooth no telemóvel:\n1. Prima [Menu key]. \n2. Desloque-se para baixo até [Tools] e depois prima "Options" para introduzir [Tools].\n3. Seleccione [Bluetooth] e prima "Options" para ligar o Bluetooth [On].\n4. Desloque-se para baixo até [My phone's visibility] prima "Options" para passar a [Shown to all].\n5. Prima "Exit" e retorne ao ecrã prncipal.\n6. O ícone Bluetooth será mostrado no canto superior direito do ecrã principal.
57374=Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth seleccionado na vizinhança está pronto para emparelhar. Saiba que alguns dispositivos requerem que o utilizador introduza uma chave-mestra para confirmar a solicitação de emparelhamento. Consulte mais detalhes no manual do dispositivo.\n\nPara NOKIA N-Gage/N-Gage QD, siga estes passos para emparelhar com o dispositivo Bluetooth MA-700.\n1. Introduza a Chave-mestra al receber a solicitação de PC-MA700.\n2. Introduza o Chave-mestra e depois prima "OK". (A Chave-mestra deve ser a mesma que a Chave-mestra predefinida de PC-MA700.)
57375=Active o Bluetooth Agent no telemóvel e certifique-se de que o dispositivo foi emparelhado com o Bluetooth MA-700.\nOnserve que alguns telemóveis necessitam que o utilizador prima o botão no telemóvel para confirmar a solicitação de ligação.\n\nPara NOKIA N-Gage/N-Gage QD, siga estes passos para ligar-se com o Handset Manager.\n1. Active a função Bluetooth.\n2. Adicione o PC-MA700 aos [Paired devices] do telemóvel. \n3. Prima [Menu key], Desloque-se para baixo até [maBtAgent].\n4. Prima "Yes" ao receber a mensagem "Accept connection request from PC-MA700?".
[Russian]
57373=Ïðîâåðüòå, äîïóñêàåò ëè îáíàðóæåíèå óñòðîéñòâî Bluetooth â îêðóæåíèè. Ñëåäóåò çíàòü, ÷òî â íåêîòîðûõ óñòðîéñòâàõ äëÿ àêòèâèçàöèè ôóíêöèè Bluetooth íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü óñòðîéñòâî â ðåæèì îáíàðóæåíèÿ è îñòàâèòü åãî â ýòîì ðåæèìå ïîñëå àêòèâèçàöèè ôóíêöèè Bluetooth. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî íàéòè â ðóêîâîäñòâå ê âàøåìó óñòðîéñòâó.\n\nÌîäåëü NOKIA N-Gage/N-Gage QD - äëÿ àêòèâèðîâàíèÿ ôóíêöèè Bluetooth â ìîáèëüíîì òåëåôîíå âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:\n1. Íàæìèòå êëàâèøó [Menu]. \n2. Íàæèìàÿ êíîïêó ïðîêðóòêè, äîéäèòå äî ïóíêòà [Tools] è çàòåì íàæìèòå "Options", ÷òîáû âîéòè â ïîäìåíþ [Tools].\n3. Âûáåðèòå [Bluetooth] è íàæìèòå "Options", ÷òîáû âêëþ÷èòü ôóíêöèþ Bluetooth [On].\n4. Íàæèìàÿ êíîïêó ïðîêðóòêè, äîéäèòå äî ïóíêòà [My phone's visibility] è íàæìèòå "Options", ÷òîáû âûáðàòü ïóíêò [Shown to all].\n5. Íàæìèòå "Exit" è âåðíèòåñü â ãëàâíûé ýêðàí.\n6.  âåðõíåì ïðàâîì óãëó ãëàâíîãî ýêðàíà ïîÿâèòñÿ çíà÷îê Bluetooth.
57374=Ïðîâåðüòå, ãîòîâî ëè âûáðàííîå óñòðîéñòâî Bluetooth â îêðóæåíèè ê îáðàçîâàíèþ ïàðû. Ñëåäóåò çíàòü, ÷òî â íåêîòîðûõ óñòðîéñòâàõ òðåáóåòñÿ, ÷òîáû ïîëüçîâàòåëè ââîäèëè ñïåöèàëüíûé ïàðîëü äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ çàïðîñà íà óñòàíîâëåíèå ñîåäèíåíèÿ. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî íàéòè â ðóêîâîäñòâå ê âàøåìó óñòðîéñòâó.\n\nÌîäåëü NOKIA N-Gage/N-Gage QD - äëÿ îáðàçîâàíèÿ ïàðû ñ Bluetooth-óñòðîéñòâîì MA-700 âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:\n1. Ïîëó÷èâ çàïðîñ îò PC-MA700, ââåäèòå ïàðîëü.\n2. Ââåäèòå ïàðîëü è çàòåì íàæìèòå "OK". (Ïàðîëü äîëæåí áûòü òàêèì æå, êàê è ïàðîëü ïî óìîë÷àíèþ äëÿ PC-MA700).
57375=Ïîæàëóéñòà, àêòèâèðóéòå Bluetooth Agent â ìîáèëüíîì òåëåôîíå è óáåäèòåñü, ÷òî ìîáèëüíûé òåëåôîí ñïàðåí ñ MA-700 Bluetooth.\nÓ÷òèòå, ÷òî â íåêîòîðûõ ìîáèëüíûõ òåëåôîíàõ òðåáóåòñÿ, ÷òîáû ïîëüçîâàòåëü íàæàë êíîïêó äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ çàïðîñà íà ïîäêëþ÷åíèå.\n\nÌîäåëü NOKIA N-Gage/N-Gage QD – äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê Handset Manager âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:\n1. Àêòèâèðóéòå ôóíêöèþ Bluetooth.\n2. Äîáàâüòå PC-MA700 â ñïèñîê [Paired devices] ìîáèëüíîãî òåëåôîíà.\n3. Íàæìèòå êëàâèøó [Menu], Íàæèìàÿ êíîïêó ïðîêðóòêè, äîéäèòå äî ïóíêòà [maBtAgent].\n4. Êîãäà íà äèñïëåå ìîáèëüíîãî òåëåôîíà ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå "Accept connection request from PC-MA700?", íàæìèòå "Yes".
[Spanish]
57373=Asegúrese de que se puede encontrar el dispositivo Bluetooth en el entorno. Al activar la función Bluetooth del dispositivo, tenga en cuenta que algunos dispositivos requieren que defina su dispositivos dispositivo en un modo que se puede descubrir y lo mantenga activo después de haber activado la función Bluetooth. Consulte el manual de su dispositivo para más detalles.\n\nPara NOKIA N-Gage/N-Gage QD, siga los pasos a continuación para activar la función Bluetooth en el teléfono móvil:\n1. Pulse la tecla [Menu]. \n2. Mueva hasta [Tools] y luego pulse "Options" para acceder a [Tools].\n3. Seleccione [Bluetooth] y pulse "Options" para activar Bluetooth [On].\n4. Mueva hasta [My phone's visibility] y pulse "Options" para cambiar a [Shown to all].\n5. Pulse "Exit" y vuelva a la pantalla principal.\n6. El icono Bluetooth aparecerá en el rincón superior derecho de la pantalla principal.
57374=Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth seleccionado en el entorno está listo para emparejar. Tenga en cuenta que algunos dispositivos requieren que el usuario introduzca una llave maestra para confirmar la solicitación de apareado. Consulte el manual de su dispositivo para más detalles.\n\nPara NOKIA N-Gage/N-Gage QD, siga los pasos a continuación para emparejarse con el dispositivo Bluetooth MA-700:\n1. Escriba la Llave maestra al recibir la solicitación de PC-MA700.\n2. Escriba la Llave maestra y luego pulse "OK". (La Llave maestra debe ser igual que la Llave maestra predeterminada de PC-MA700.)
57375=Active Bluetooth Agent en el teléfono móvil y asegúrese de que está emparejado con Bluetooth MA-700.\nObserve que algunos teléfonos móviles necesitan que el usuario pulse un botón en el dispositivo para confirmar la solicitación de conexión.\n\nPara NOKIA N-Gage/N-Gage QD, siga los pasos a continuación para conectarse con Handset Manager:\n1. Active la función Bluetooth.\n2. Añada PC-MA700 a [Paired devices] del teléfono móvil.\n3. Pulse la tecla [Menu], Mueva hasta [maBtAgent]. \n4. Pulse "Yes" al recibir el mensaje "Accept connection request from PC-MA700?".
[Swedish]
57373=Se till att göra Bluetooth-enheten i närheten möjlig att upptäcka. Vid aktivering av Bluetooth: Kom ihåg att vissa enheter kräver att du ställer in enheten så att den går att upptäcka, och så att den är konstant aktiv efter att Bluetooth har aktiverats. Se enhetens bruksanvisning för vidare information.\n\nNOKIA N-Gage/N-Gage QD: Följ dessa instruktioner för att aktivera Bluetooth-funktionen i mobilen:\n1. Tryck på [Menu key]. \n2. Rulla ned till [Tools] och tryck därefter på "Options" för att gå till [Tools].\n3. Välj [Bluetooth] och tryck sedan på "Options" för att slå på [On] Bluetooth.\n4. Rulla ned till [My phone's visibility] och tryck på "Options" för att ändra till [Shown to all].\n5. Tryck på "Exit" och återvänd till huvudskärmen.\n6. Bluetooth-ikonen visas i det övre högra hörnet av huvudskärmen
57374=Se till att göra Bluetooth-enheten i närheten klar för att sammankopplas. Kom ihåg att vissa enheter kräver att användaren skriver in ett lösenord för att bekräfta sammankopplingen. Se enhetens bruksanvisning för vidare information.\n\nNOKIA N-Gage/N-Gage QD: Följ dessa instruktioner för att sammankoppla med MA-700 Bluetooth-enhet:\n1. Ange Lösenordet när förfrågan från PC-MA700 kommer.\n2. Ange Lösenord och tryck därefter på "OK". (Lösenordet måste vara samma som Standardlösenordet för PC-MA700.)
57375=Aktivera Bluetooth Agent på mobilen och se till att mobilen först har sammankopplats med MA-700 Bluetooth.\nKom ihåg att vissa mobiltelefoner kräver att användaren trycker på en knapp för att bekräfta anslutningsförfrågan.\n\nNOKIA N-Gage/N-Gage QD: Följ dessa instruktioner för att ansluta med Handset Manager:\n1. Aktivera Bluetooth-funktionen.\n2. Lägg till PC-MA700 i listan [Paired devices] i mobilen. \n3. Tryck på [Menu key], Rulla ner till alternativet [maBtAgent].\n4. Tryck på "Yes" när meddelandet "Accept connection request from PC-MA700?" visas i mobilen.
[Polish]
57373=Proszê zadbaæ, aby urz¹dzenie Bluetooth w s¹siedztwie by³o dostêpne. Kiedy aktywujesz funkcjê Bluetooth urz¹dzenia, musisz byæ równie¿ świadomy faktu, ¿e niektóre urz¹dzenia wymagaj¹ przestawienia do trybu dostêpności i utrzymywania stanu jego aktywności po aktywacji funkcji Bluetooth. W celu uzyskania szczegó³owych informacji prosimy zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi swojego urz¹dzenia.\n\nW przypadku telefonu NOKIA N-Gage/N-Gage QD prosimy wykonaæ poni¿sze czynności, aby aktywowaæ funkcjê Bluetooth:\n1. Nacisn¹æ [Menu key].\n2. Przewin¹æ w dó³ do [Tools], a nastêpnie nacisn¹æ "Options", aby przejśæ do [Tools].\n3. Wybraæ [Bluetooth] i nacisn¹æ "Options", aby prze³¹czyæ Bluetooth w stan [On].\n4. Przewin¹æ do [My phone's visibility] i nacisn¹æ "Options", aby zmieniæ na [Shown to all].\n5. Nacisn¹æ "Exit" i powróciæ do g³ównego ekranu.\n6. W górnym prawym rogu g³ównego ekranu zostanie wyświetlona ikona Bluetooth.
57374=Proszê zadbaæ, aby wybrane urz¹dzenie Bluetooth w s¹siedztwie by³o gotowe do po³¹czenia w parê. Nale¿y byæ świadomym, ¿e niektóre urz¹dzenia wymagaj¹ od u¿ytkownika wprowadzenia kodu passkey w celu potwierdzenia ¿¹dania po³¹czenia w parê. W celu uzyskania szczegó³owych informacji prosimy zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi swojego urz¹dzenia.\n\nW przypadku telefonu NOKIA N-Gage/N-Gage QD prosimy wykonaæ poni¿sze czynności, aby utworzyæ parê z urz¹dzeniem Bluetooth MA-700:\n1. Po odebraniu ¿¹dania z PC-MA700 nale¿y wprowadziæ Passkey.\n2. Wprowadziæ Passcode, a nastêpnie nacisn¹æ "OK". (Kod Passcode musi byæ taki sam, jak domyślny Passkey dla PC-MA700.)
57375=Proszê aktywowaæ Bluetooth Agent w telefonie i upewniæ siê, ¿e telefon utworzy³ parê z komputerem PC. Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e niektóre telefony wymagaj¹ od u¿ytkownika naciśniêcia przycisku w telefonie w celu potwierdzenia ¿¹dania po³¹czenia.\n\nW przypadku telefonu NOKIA N-Gage/N-Gage QD prosimy wykonaæ nastêpuj¹ce czynności, aby po³¹czyæ siê z programem Handset Manager:\n1. Aktywowaæ funkcjê Bluetooth.\n2. Dodaæ PC-MA700 do listy [Paired devices] telefonu.\n3. Nacisn¹æ [Menu key], a nastêpnie przewin¹æ w dó³, aby przejśæ do [maBtAgent].\n4. Nacisn¹æ "Yes" po odebraniu w telefonie komunikatu "Accept connection request from PC-MA700?".
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.25