MaBtCfg.ini Driver File Contents (BTNGAGE.zip)

[InitialSetting]
HandsetType=111
CableType=2
[Arabic]
57344=Bluetooth Manager
57345=ÎÕÇÆÕ MA-700 Bluetooth
57346=áÈÍË Úä åæÇÊÝ Bluetooth Ýí ÇáÌæÇÑ
57347=ÊæÕíá ÇáåÇÊÝ ÈÇÓÊÎÏÇã Handset Manager
57348=ãÒÇæÌÉ ãÚ åÇÊÝ Bluetooth
57349=ÅÒÇáÉ ÇáÌåÇÒ
57350=ÚäæÇä Bluetooth
57351=ãÒÇæÌÉ
57352=ÇÓã
57353= 
57354=äÚã
57355=áÇ
57356=ÎÕÇÆÕ MA-700 Bluetooth
57357=ÇÓã ÇáÌåÇÒ:
57358=ãÝÊÇÍ ÎÇÕ ÇÝÊÑÇÖí:
57359=ÚäæÇä Bluetooth:
57360=ãäÝÐ COM ÇáÎÇÕ ÈÇáåÇÊÝ:
57361=ãäÝÐ COM ÇáÎÇÕ ÈÌåÇÒ PDA:
57362=ÊØÈíÞ
57363=ÅáÛÇÁ
57364=åá ÊÑíÏ ÈÇáÊÃßíÏ ÅáÛÇÁ ãÒÇæÌÉ ÇáÌåÇÒ æÅÒÇáÊå¿
57365=ÝÔá ÇáãÒÇæÌÉ ãÚ ÌåÇÒ Bluetooth. (ÑãÒ ÇáÎØÃ=%1!d!)
57366=ÛíÑ ÞÇÏÑ Úáì ÊÍÏíÏ ãäÝÐ ÇÊÕÇá ááåÇÊÝ ÇáãÎÊÇÑ. (ÑãÒ ÇáÎØÃ=%1!d!)
57367=ÝÔá Ýí ÝÊÍ ãäÝÐ ÇÊÕÇá Bluetooth ááåÇÊÝ: %1. (ÑãÒ ÇáÎØÃ=%2!d!) ÇáÑÌÇÁ ÇáÊÍÞÞ ãä ÊäÔíØ æÙíÝÉ Bluetooth Ýí ÇáåÇÊÝ ÇáãÍÏÏ¡ æãä Ãä ÇáåÇÊÝ ãÊÒÇæÌ æÌÇåÒ áÊÃÓíÓ ÇÊÕÇá.
57368=ÛíÑ ÞÇÏÑ Úáì ÊäÔíØ ÈÑäÇãÌ Handset Manager. (ÑãÒ ÇáÎØÃ=%1!d!)
57369=ÛíÑ ÞÇÏÑ Úáì Êßæíä ÎÕÇÆÕ ÌåÇÒ Bluetooth. (ÑãÒ ÇáÎØÃ=%1!d!)
57370=áÇ íæÌÏ ãäÝÐ ÇÊÕÇá Bluetooth ÕÇáÍ ááåÇÊÝ.
57371=ÛíÑ ÞÇÏÑ Úáì ÇßÊÔÇÝ MA-700. ÇáÑÌÇÁ ÇáÊÃßÏ ãä ÊæÕíá MA-700 ÈÇáßãÈíæÊÑ (ÑãÒ ÇáÎØÃ=%1!d!)
57372=ÝÔá Ýí ÇáÚËæÑ Úáì ÌåÇÒ Bluetooth Ýí ÇáÌæÇÑ. (ÑãÒ ÇáÎØÃ=%1!d!)
57373=ÇáÑÌÇÁ ÇáÊÃßÏ ãä ÅãßÇäíÉ ßÔÝ ÌåÇÒ Bluetooth ÇáãæÌæÏ Ýí ÇáÌæÇÑ. ÚäÏãÇ ÊÞæã ÈÊäÔíØ æÙíÝÉ Bluetooth ÈÇáÌåÇÒ¡ áÇÈÏ Ãä ÊÚÑÝ ÃíÖÇð Ãä ÈÚÖ ÇáÃÌåÒÉ ÊÊØáÈ ãäß ÖÈØ ÌåÇÒß Úáì æÖÚ íãßä ÇáßÔÝ Úäå¡ æÅÈÞÇÆå äÔØÇð ÈÚÏ ÊäÔíØ æÙíÝÉ Bluetooth. íÑÌì ÇáÑÌæÚ áÏáíá ÊÔÛíá ÌåÇÒß áãÒíÏ ãä ÇáÊÝÇÕíá.
57374=ÇáÑÌÇÁ ÇáÊÃßÏ ãä Ãä ÌåÇÒ Bluetooth ÇáãÍÏÏ æÇáãæÌæÏ Ýí ÇáÌæÇÑ ÌÇåÒ ááãÒÇæÌÉ. áÇÈÏ Ãä ÊÚÑÝ ÃíÖÇð Ãä ÈÚÖ ÇáÃÌåÒÉ ÊÊØáÈ ãä ÇáãÓÊÎÏãíä ÅÏÎÇá ßáãÉ ãÑæÑ áÊÃßíÏ ØáÈ ÇáÇÞÊÑÇä. íÑÌì ÇáÑÌæÚ áÏáíá ÊÔÛíá ÌåÇÒß áãÒíÏ ãä ÇáÊÝÇÕíá.
57375=ÇáÑÌÇÁ ÊäÔíØ æÙíÝÉ Bluetooth Ýí ÇáåÇÊÝ ÇáãÍÏÏ æÇáÊÃßÏ ãä ÅÊãÇã ãÒÇæÌÉ ÇáåÇÊÝ ãÚ ÇáßãÈíæÊÑ. áÇÈÏ Ãä ÊÚÑÝ Ãä ÈÚÖ ÇáÓãÇÚÇÊ ÊÊØáÈ ãä ÇáãÓÊÎÏãíä ÊÃßíÏ ØáÈ ÇáÇÊÕÇá. íÑÌì ÇáÑÌæÚ áÏáíá ÊÔÛíá ÓãÇÚÉ ÌåÇÒß áãÒíÏ ãä ÇáÊÝÇÕíá.
57376=ÛíÑ ãÚÑæÝ
57377=áÇ íãßä ÇáÇÊÕÇá ÈÇáÓãÇÚÉ¡ æÑÈãÇ íÑÌÚ Ðáß Åáì Ãä Bluetooth Agent ÛíÑ ãËÈÊ Ãæ áã íÊã ÊäÔíØå ÈÇáÓãÇÚÉ.\n ÅÐÇ ÃÑÏÊ ÊËÈíÊ Bluetooth Agent¡ ÇäÞÑ ÝæÞ "ÊËÈíÊ" ááÇÓÊãÑÇÑ.\n Ãæ ÇäÞÑ ÝæÞ "ÅÚÇÏÉ ÇáãÍÇæáÉ" Åä ßÇä Bluetooth Agent ÞÏ Êã ÊËÈíÊå æÊäÔíØå.
57378=ÊÚÐÑ ÊËÈíÊ Bluetooth Agent. åá ÊÑíÏ ÇáãÍÇæáÉ ãÑÉ ËÇäíÉ¿ (ÑãÒ ÇáÎØÃ=%1!d!)
57379=Êã ÊËÈíÊ Bluetooth Agent ÈäÌÇÍ¡ æíÑÌì ÊäÔíØ Bluetooth Agent ÇáãËÈøÊ Úáì ÇáÓãÇÚÉ¡ Ëã ÇäÞÑ ÝæÞ "ãæÇÝÞ" áÈÏÁ ÇÊÕÇá Handset Manager.
57380=ÅÚÇÏÉ ÇáãÍÇæáÉ
57381=ÊËÈíÊ
[Chinese (Simplified)]
57344=Bluetooth Manager
57345=MA-700 À¶ÑÀ×°ÖÃÊôÐÔ
57346=ÕÒÑ°¸½½üµÄÀ¶ÑÀ×°ÖÃ
57347=½«ÊÖ»úÁ¬ÉÏÊÖ»úÁ¼°é
57348=ÓëÀ¶ÑÀ×°ÖÃÅä¶Ô
57349=ɾ³ýÀ¶ÑÀ×°ÖÃ
57350=À¶ÑÀµØÖ·
57351=ÒÑÅä¶Ô
57352=Ãû³Æ
57353= 
57354=ÊÇ
57355=·ñ
57356=MA-700 À¶ÑÀ×°ÖÃÊôÐÔ
57357=×°ÖÃÃû³Æ£º
57358=ĬÈÏÃÜÂ룺
57359=À¶ÑÀµØÖ·£º
57360=ÊÖ»úÁ¬½Ó¶Ë¿Ú£º
57361=PDA Á¬½Ó¶Ë¿Ú£º
57362=Ó¦ÓÃ
57363=È¡Ïû
57364=ÄúÈ·¶¨Òª½â³ýÅä¶Ô²¢É¾³ý´Ë×°Öã¿
57365=ÎÞ·¨ÓëÀ¶ÑÀ×°ÖÃÅä¶Ô¡£ (´íÎó´úÂë=%1!d!)
57366=ÎÞ·¨Ö¸¶¨Á¬½Ó¶Ë¿Ú¸øËùÑ¡ÔñµÄÊÖ»ú¡£ (´íÎó´úÂë=%1!d!)
57367=ÎÞ·¨´ò¿ªÁ¬µ½¸ÃÊÖ»úµÄÁ¬½Ó¶Ë¿Ú£º%1¡£ (´íÎó´úÂë=%2!d!) Çë¼ì²éÊÖ»úµÄÀ¶ÑÀ¹¦ÄÜÊÇ·ñÒѾ­´ò¿ª£¬ÒÔ¼°ÊÖ»úÊÇ·ñÒѾ­Íê³ÉÅä¶Ô¡£
57368=ÎÞ·¨´ò¿ªÊÖ»úÁ¼°éÈí¼þ¡£ (´íÎó´úÂë=%1!d!)
57369=ÎÞ·¨ÉèÖÃÀ¶ÑÀ×°ÖÃÊôÐÔ¡£ (´íÎó´úÂë=%1!d!)
57370=δÕýÈ·ÉèÖÃÊÖ»úµÄÁ¬½Ó¶Ë¿Ú¡£
57371=Õì²â²»µ½ MA-700¡£Çëȷʵ½« MA-700 ²åÈë¼ÆËã»úµÄÁ¬½Ó¶Ë¿Ú¡£(´íÎó´úÂë=%1!d!)
57372=ÕÒÑ°¸½½üµÄÀ¶ÑÀ×°ÖÃʱ·¢Éú´íÎó¡£ (´íÎó´úÂë=%1!d!)
57373=ÇëÈ·Èϸ½½üÓÐÔÊÐí±»ËÑÑ°µÄÀ¶ÑÀ×°Öᣵ±Äú´ò¿ª×°ÖõÄÀ¶ÑÀ¹¦ÄÜ£¬Çë×¢ÒâÄú±ØÐëÒª½«Ä³Ð©×°ÖÃÉèΪÔÊÐí±»ËÑÑ°µÄģʽ£¬²¢ÓÚÀ¶ÑÀ¹¦ÄÜ´ò¿ªºó±£³ÖÔÚÔÊÐí±»ËÑÑ°µÄģʽ¡£Çë²ÎÕÕ×°ÖõÄÓû§ÊÖ²áÒÔ»ñµÃÏêϸ×ÊÁÏ¡£
57374=ÇëÈ·ÈÏËùÑ¡¶¨µÄÀ¶ÑÀ×°ÖÿÉÒÔ½øÐÐÅä¶Ô¡£Çë×¢ÒâÓÐЩװÖûáÒªÇóÓû§ÊäÈëÃÜÂëÒÔÈ·ÈϽøÐÐÅä¶ÔµÄÒªÇó¡£Çë²ÎÕÕ×°ÖõÄÓû§ÊÖ²áÒÔ»ñµÃÏêϸ×ÊÁÏ¡£
57375=Çë´ò¿ªËùÑ¡¶¨ÊÖ»úÉϵÄÀ¶ÑÀ¹¦ÄÜ£¬²¢È·ÈÏÊÖ»úÒѾ­ºÍ MA-700 À¶ÑÀ×°ÖÃÍê³ÉÅä¶Ô¡£Çë×¢ÒâÓÐЩÊÖ»ú»áÒªÇóÓû§È·ÈÏÁ¬ÏßµÄÒªÇó¡£Çë²ÎÕÕÊÖ»úµÄÓû§ÊÖ²áÒÔ»ñµÃÏêϸ×ÊÁÏ¡£
57376=²»Ïê
57377=ÎÞ·¨Á¬ÉÏÊÖ»ú,ÉÐδ°²×°»òÊÇ´ò¿ª Bluetooth Agent¡£\n Èç¹ûÄúÒª°²×° Bluetooth Agent,ÇëµãÑ¡"°²×°"¡£\nÇë¼ì²é Bluetooth Agent ÊÇ·ñÒѾ­°²×°²¢ÇÒ´ò¿ª,È»ºóµãÑ¡"ÖØÊÔ"ÒÔÖØÐÂÁ¬ÉÏÊÖ»ú¡£
57378=°²×° Bluetooth Agent ʧ°Ü¡£(´íÎó´úÂë=%1!d!) ÄúÒªÔÙÊÔÒ»´ÎÂð£¿
57379=Bluetooth Agent ÒѾ­°²×°³É¹¦,Çë´ò¿ª°²×°ÔÚÊÖ»úÉ쵀 Bluetooth Agent, È»ºóµãÑ¡"È·¶¨"ÒÔ¿ªÊ¼½øÐÐÊÖ»úÁ¼°éÁ¬Ïß¡£
57380=°²×°
57381=ÖØÊÔ
[Chinese (Traditional)]
57344=Bluetooth Manager
57345=MA-700 ÂŪ޸˸m¤º®e
57346=§ä´MªþªñªºÂŪޤâ¾÷
57347=±N¤â¾÷³s¤W¤â¾÷¨}¦ñ
57348=»PÂŪޤâ¾÷°t¹ï
57349=²¾°£ÂŪ޸˸m
57350=ÂŪަì§}
57351=¤w°t¹ï
57352=¦WºÙ
57353= 
57354=¬O
57355=§_
57356=MA-700 ÂŪ޸˸m¤º®e
57357=¸Ë¸m¦WºÙ¡G
57358=¹w³]±K½X¡G
57359=ÂŪަì§}¡G
57360=¤â¾÷³s±µ°ð¡G
57361=PDA ³s±µ°ð¡G
57362=®M¥Î
57363=¨ú®ø
57364=±z½T©w­n¸Ñ°£°t¹ï¨Ã²¾°£¦¹¸Ë¸m¡H
57365=µLªk»PÂŪ޸˸m°t¹ï¡C (¿ù»~¥N½X=%1!d!)
57366=µLªk«ü©w³s±µ°ðµ¹©Ò¿ï¾Üªº¤â¾÷¡C (¿ù»~¥N½X=%1!d!)
57367=µLªk¶}±Ò³s¨ì¸Ó¤â¾÷ªº³s±µ°ð¡G %1¡C(¿ù»~¥N½X=%2!d!) ½ÐÀˬd¤â¾÷ªºÂŪޥ\¯à¬O§_¤w¸g¶}±Ò¡A¥H¤Î¤â¾÷¬O§_¤w¸g§¹¦¨°t¹ï¡C
57368=µLªk¶}±Ò¤â¾÷¨}¦ñ³nÅé¡C (¿ù»~¥N½X=%1!d!)
57369=µLªk³]©wÂŪ޸˸m¤º®e¡C (¿ù»~¥N½X=%1!d!)
57370=¥¼¥¿½T³]©w¤â¾÷ªº³s±µ°ð¡C
57371=°»´ú¤£¨ì MA-700¡C½Ð½T¹ê±N MA-700 ´¡¤J¹q¸£ªº³s±µ°ð¡C(¿ù»~¥N½X=%1!d!)
57372=§ä´MªþªñªºÂŪ޸˸m®Éµo¥Í¿ù»~¡C (¿ù»~¥N½X=%1!d!)
57373=½Ð½T»{ªþªñ¦³¤¹³\³Q·j´MªºÂŪ޸˸m¡C·í±z¶}±Ò¸Ë¸mªºÂŪޥ\¯à¡A½Ðª`·N±z¥²¶·­n±N¬Y¨Ç¸Ë¸m³]¬°¤¹³\³Q·j´Mªº¼Ò¦¡¡A¨Ã©óÂŪޥ\¯à¶}±Ò«á«O«ù¦b¤¹³\³Q·j´Mªº¼Ò¦¡¡C½Ð°Ñ·Ó¸Ë¸mªº¨Ï¥Î¤â¥U¥HÀò±o¸Ô²Ó¸ê®Æ¡C
57374=½Ð½T»{©Ò¿ï¾ÜªºÂŪ޸˸m¥i¥H¶i¦æ°t¹ï¡C½Ðª`·N¦³¨Ç¸Ë¸m·|­n¨D¨Ï¥ÎªÌ¿é¤J±K½X¥H½T»{¶i¦æ°t¹ïªº­n¨D¡C½Ð°Ñ·Ó¸Ë¸mªº¨Ï¥Î¤â¥U¥HÀò±o¸Ô²Ó¸ê®Æ¡C
57375=½Ð¶}±Ò©Ò¿ï¾Ü¤â¾÷¤WªºÂŪޥ\¯à¡A¨Ã½T»{¤â¾÷¤w¸g©M MA-700 ÂŪ޸˸m§¹¦¨°t¹ï¡C½Ðª`·N¦³¨Ç¤â¾÷·|­n¨D¨Ï¥ÎªÌ½T»{³s½uªº­n¨D¡C½Ð°Ñ·Ó¤â¾÷ªº¨Ï¥Î¤â¥U¥HÀò±o¸Ô²Ó¸ê®Æ¡C
57376=¤£¸Ô
57377=µLªk³s¤W¤â¾÷¡A©|¥¼¦w¸Ë©Î¬O¶}±Ò Bluetooth Agent¡C\n¦pªG±z­n¦w¸Ë Bluetooth Agent¡A½ÐÂI¿ï "¦w¸Ë"¡C\n½ÐÀˬd Bluetooth Agent¬O§_¤w¸g¦w¸Ë¨Ã¥B±Ò°Ê¡AµM«áÂI¿ï"­«¸Õ"¥H­«·s³s¤W¤â¾÷¡C
57378=¦w¸Ë Bluetooth Agent¥¢±Ñ¡C(¿ù»~¥N½X=%1!d!) ±z­n¦A¸Õ¤@¦¸¶Ü¡H
57379=Bluetooth Agent ¤w¸g¦w¸Ë¦¨¥\¡A½Ð¶}±Ò¦w¸Ë¦b¤â¾÷¤Wªº Bluetooth Agent µM«áÂI¿ï"½T©w"¥H¶}©l¶i¦æ¤â¾÷¨}¦ñ³s½u¡C
57380=¦w¸Ë(&I)
57381=­«¸Õ(&R)
[Czech]
57344=Bluetooth Manager
57345=Vlastnosti adaptéru MA-700 Bluetooth
57346="Najít telefony Bluetooth v okolí"
57347=Pøipojit telefon pomocí softwaru Handset Manager
57348="Spárovat s telefonem Bluetooth"
57349=Odebrat zaøízení
57350=Adresa Bluetooth
57351=Spárováno
57352=Název
57353= 
57354=Ano
57355=Ne
57356=Vlastnosti adaptéru MA-700 Bluetooth
57357=Název zaøízení:
57358=Výchozí pøístupový klíè:
57359=Adresa Bluetooth:
57360=Port COM pro telefon:
57361=Port COM pro PDA:
57362=Použít
57363=Storno
57364=Opravdu chcete zrušit spárování a toto zaøízení odebrat?
57365=Spárování se zaøízením Bluetooth se nezdaøilo. (Kód chyby=%1!d!)
57366=Vybranému telefonu není možné pøidìlit komunikaèní port. (Kód chyby=%1!d!)
57367=Otevøení komunikaèního portu Bluetooth pro telefon selhalo: %1. (Kód chyby=%2!d!) Zkontrolujte, zda je ve vybraném telefonu aktivní funkce Bluetooth, zda je telefon spárován a pøipraven pro navázání spojení.
57368=Nelze aktivovat software Handset Manager. (Kód chyby=%1!d!)
57369=Nelze konfigurovat vlastnosti zaøízení Bluetooth. (Kód chyby=%1!d!)
57370=Pro tento telefon není k dispozici žádný platný komunikaèní port Bluetooth.
57371=Adaptér MA-700 nelze nalézt. Zkontrolujte, zda je adaptér pøipojen k poèítaèi.(Kód chyby=%1!d!)
57372=Nezdaøilo se najít žádné okolní zaøízení Bluetooth. (Kód chyby=%1!d!)
57373=Zkontrolujte, zda lze okolní zaøízení Bluetooth zjistit. Pøi aktivování funkce Bluetooth si uvìdomte, že nìkteré pøístroje vyžadují nastavení režimu detekovatelnosti a jeho trvalého zapnutí po aktivaci funkce Bluetooth. Další informace naleznete v pøíruèce k vašemu pøístroji.
57374=Zkontrolujte, zda je vybrané okolní zaøízení Bluetooth pøipraveno ke spárování. Uvìdomte si, že nìkteré pøístroje vyžadují, aby uživatel potvrdil požadavek na párování zadáním hesla. Další informace naleznete v poíruece k vašemu poístroji.
57375=Aktivujte funkci Bluetooth ve vybraném telefonu a zkontrolujte, zda je spárován s poèítaèem. Uvìdomte si, že nìkteré mobilní telefony vyžadují potvrzení pøipojení uživatelem. Další informace naleznete v pøíruèce k vašemu mobilnímu telefonu.
57376=Neznámý
57377=Nelze se pøipojit k mobilnímu telefonu, pravdìpodobnì stále není Bluetooth Agent nainstalovaný nebo aktivovaný v mobilním telefonu.\nPokud chcete nainstalovat Bluetooth Agent, klepnìte na "Nainstalovat" a pokraèujte podle pokynù.\nNebo klepnìte na "Opakovat" pokud byl Bluetooth Agent již instalován a aktivován.
57378=Instalace Bluetooth Agent se nezdaøila. Chcete se o instalaci pokusit znovu? (Kód chyby=%1!d!)
57379=Bluetooth Agent byl úspìšnì nainstalován, aktivujte nyní Bluetooth Agent instalovaný v telefonu a klepnìte na "OK" a aktivujte spojení s Handset Manager.
57380=Nainstalovat
57381=Opakovat
[Deutsch]
57344=Bluetooth Manager
57345=MA-700 Bluetooth-Eigenschaften
57346=Bluetooth-Telefone in der Nähe suchen
57347=Telefon mit Handset Manager verbinden
57348=Mit Bluetooth-Telefonen paaren
57349=Gerät entfernen
57350=Bluetooth-Adresse
57351=Gepaart
57352=Name
57353= 
57354=Ja
57355=Nein
57356=MA-700 Bluetooth-Eigenschaften
57357=Gerätename:
57358=Standard-Kennschlüssel:
57359=Bluetooth-Adresse:
57360=COM-Schnittstelle für Telefon:
57361=COM-Schnittstelle für PDA:
57362=Anwenden
57363=Abbrechen
57364=Wollen Sie die Paarung bestimmt aufheben und dieses Gerät entfernen?
57365=Paarung mit Bluetooth-Gerät konnte nicht durchgeführt werden. (Fehler-Code=%1!d!)
57366=Dem ausgewählten Telefon kann keine Kommunikations-Schnittstelle zugewiesen werden. (Fehler-Code=%1!d!)
57367=Die Bluetooth-Kommunikations-Schnittstelle für das Telefon konnte nicht geöffnet werden: %1. (Fehler-Code=%2!d!) Überprüfen Sie bitte, ob die Bluetooth-Funkton im ausgewählten Telefon aktiviert ist und das Telefon gepaart wurde und zum Herstellen der Verbindung bereitsteht.
57368=Die Handset Manager-Software kann nicht aktiviert werden. (Fehler-Code=%1!d!)
57369=Die Bluetooth-Geräteeigenschaften können nicht konfiguriert werden. (Fehler-Code=%1!d!)
57370=Es gibt keine gültige Bluetooth-Kommunikations-Schnittstelle für das Telefon.
57371=MA-700 kann nicht entdeckt werden. Gehen Sie sicher, dass MA-700 an den PC angeschlossen ist.(Fehler-Code=%1!d!)
57372=In der Nähe konnte kein Bluetooth-Gerät gefunden werden. (Fehler-Code=%1!d!)
57373=Gehen Sie bitte sicher, dass das Bluetooth-Gerät in der Nähe auffindbar ist. Wenn Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts aktivieren, denken Sie daran, dass es bei einigen Geräten erforderlich ist, Ihr Gerät auf einen entdeckbaren Modus einzustellen und es aktiv zu belassen, nachdem die Bluetooth-Funktion aktiviert wurde. Lesen Sie bitte das Handbuch Ihres Geräts für weitere Einzelheiten.
57374=Gehen Sie bitte sicher, dass das ausgewählte Bluetooth-Gerät in der Nähe zum Paaren bereit ist. Denken Sie daran, dass bei einigen Geräten Anwender einen Kennschlüssel eingeben müssen, um die Anfrage für die Paarung zu bestätigen. Lesen Sie bitte das Handbuch Ihres Geräts für weitere Einzelheiten.
57375=Aktivieren Sie bitte die Bluetooth-Funktion im ausgewählten Telefon und gehen sicher, dass das Telefon mit Ihrem PC gepaart ist. Denken Sie daran, dass bei einigen Geräten Anwender die Anfrage für die Verbindung bestätigen müssen. Lesen Sie bitte das Handbuch Ihres Telefons für weitere Einzelheiten.
57376=Unbekannt
57377=Verbindung zum Telefon kann nicht hergestellt werden. Es kann sein, dass der Bluetooth Agent nicht im Telefon installiert oder nicht aktiviert ist.\nWenn Sie den Bluetooth Agent installieren wollen, klicken Sie auf "Installieren", um fortzufahren.\nOder klicken Sie auf "Wiederholen", falls der Bluetooth Agent installiert und aktiviert worden ist.
57378=Der Bluetooth Agent konnte nicht installiert werden. Wollen Sie es erneut versuchen? (Fehler-Code=%1!d!)
57379=Der Bluetooth Agent wurde erfolgreich installiert. Aktivieren Sie bitte den im Telefon installierten Bluetooth Agent und klicken auf "OK", um die Handset Manager-Verbindung zu starten.
57380=Installieren
57381=Wiederholen
[Dutch]
57344=Bluetooth Manager
57345=MA-700 Bluetooth Eigenschappen
57346=Bluetooth toestellen zoeken in de omgeving
57347=Het toetstel verbinden met Handset Manager
57348=Koppelen met het Bluetooth toestel
57349=Verwijder het apparaat
57350=Bluetooth adres
57351=Gekoppeld
57352=Naam
57353= 
57354=Ja
57355=Nee
57356=MA-700 Bluetooth Eigenschappen
57357=Apparaatnaam:
57358=Standaard sleutel:
57359=Bluetooth adres:
57360=COM Poort voor het toetstel:
57361=COM Poort voor de PDA:
57362=Toepassen
57363=Annuleren
57364=Weet u zeker dat u dit apparaat wilt ontkoppelen en verwijderen?
57365=Koppelen met Bluetooth apparaat mislukt. (Foutcode=%1!d!)
57366=Kan geen Communicatiepoort toekennen aan het geselecteerde toestel. (Foutcode=%1!d!)
57367=Openen van Bluetooth Communicatiepoort voor het toestel mislukt: %1. (Foutcode=%2!d!) Controleer of de Bluetooth functie is geactiveerd in het geselecteerde toestel, en of het toestel is gekoppeld en klaar om een verbinding te maken.
57368=Kan Handset Manager software niet activeren. (Foutcode=%1!d!)
57369=Kan Bluetooth apparaateigenschappen niet configureren. (Foutcode=%1!d!)
57370=Geen geldige Bluetooth Communicatiepoort voor het toestel.
57371=Kan MA-700 niet detecteren. Controleer of MA-700 op de PC is aangesloten.(Foutcode=%1!d!)
57372=Zoeken van Bluetooth apparaat in omgeving mislukt. (Foutcode=%1!d!)
57373=Controleer of het Bluetooth apparaat in de omgeving ontdekt kan worden. Wanneer u de Bluetooth functie van het apparaat activeert, let er dan op dat u op sommige apparaten dient in te stellen dat het apparaat in een ontdekbare modus geschakeld wordt en het actief houdt nadat de Bluetooth functie is geactiveerd. Zie de handleiding van het apparaat voor meer details.
57374=Controleer of het geselecteerde Bluetooth apparaat in de omgeving klaar is om gekoppeld te worden. Let op dat u op sommige apparaten een wachtwoord dient in te voeren om het verzoek om te koppelen te bevestigen. Zie de handleiding van het apparaat voor meer details.
57375=Activeer de Bluetooth functie in het geselecteerde toestel en controleer of het toestel gekoppeld is aan de PC. Let op dat u op sommige toestellen het verbindingsverzoek dient te bevestigen. Zie de handleiding van het toestel voor meer details.
57376=Onbekend
57377=Kan geen verbinding maken met het toestel, Bluetooth Agent is niet geïnstalleerd of niet geactiveerd op het toestel.\nWanneer u de Bluetooth Agent wilt installeren, klik dan op "Installeren" om verder te gaan.\nOf klik op "Opnieuw" wanneer de Bluetooth Agent al geïnstalleerd en actief is.
57378=Installeren Bluetooth Agent mislukt. Wilt u opnieuw proberen? (Foutcode=%1!d!)
57379=Bluetooth Agent is met succes geïnstalleerd, activeer de Bluetooth Agent die geïnstalleerd is op het toestel en klik op "OK" om Handset Manager verbinding te activeren.
57380=Installeren
57381=Opnieuw
[English]
57344=Bluetooth Manager
57345=MA-700 Bluetooth Properties
57346=Find Bluetooth handsets in the neighborhood
57347=Connect the handset with Handset Manager
57348=Pair with the Bluetooth handset
57349=Remove the Device
57350=Bluetooth Address
57351=Paired
57352=Name
57353= 
57354=Yes
57355=No
57356=MA-700 Bluetooth Properties
57357=Device Name:
57358=Default Passkey:
57359=Bluetooth Address:
57360=COM Port for the Handset:
57361=COM Port for the PDA:
57362=Apply
57363=Cancel
57364=Do you really want to unpair and remove this device?
57365=Failed to pair with the Bluetooth device. (Error Code=%1!d!)
57366=Unable to assign a Communication Port to the selected handset. (Error Code=%1!d!)
57367=Failed to open the Bluetooth Communication Port for the handset: %1. (Error Code=%2!d!) Please check if the Bluetooth function of the selected handset is activated, and the handset is paired and ready to establish connection.
57368=Unable to activate Handset Manager software. (Error Code=%1!d!)
57369=Unable to configure Bluetooth Device Properties. (Error Code=%1!d!)
57370=No valid Bluetooth Communication Port for the handset.
57371=Unable to detect MA-700. Please make sure to plug MA-700 into PC.(Error Code=%1!d!)
57372=Failed to find Bluetooth device in the neighborhood. (Error Code=%1!d!)
57373=Please make sure the Bluetooth device in the neighborhood is discoverable. When you activate the Bluetooth function of the device, also be aware that some devices require you to set your device to a discoverable mode and keep it active after Bluetooth function is activated. Please refer to the manual of your device for more details.
57374=Please make sure the selected Bluetooth device in the neighborhood is ready to pair. Be aware that some devices require users to input a passkey to confirm the request for pairing. Please refer to the manual of your device for more details.
57375=Please activate the Bluetooth function of the selected handset and make sure the handset has been paired with your PC. Be aware that some handsets require users to confirm the connection request. Please refer to the manual of your handset for more details.
57376=Unknown
57377=Can not connect to the handset, perhaps the Bluetooth Agent is either not installed or not activated on the handset.\nIf you want to install the Bluetooth Agent, click "Install" to proceed.\nOr click "Retry" if the Bluetooth Agent has been installed and activated.
57378=Failed to install the Bluetooth Agent.(Error Code=%1!d!) Do you want to try again?
57379=Bluetooth Agent is installed successfully, please activate the Bluetooth Agent installed on the handset and click "OK" to start Handset Manager connection.
57380=&Install
57381=&Retry
[French]
57344=Bluetooth Manager
57345=Propriétés du MA-700 Bluetooth
57346=Rechercher les portables Bluetooth du voisinage
57347=Connecter le portable avec Handset Manager
57348=Etablir une paire avec le portable Bluetooth
57349=Supprimer le périphérique
57350=Adresse Bluetooth
57351=Associé
57352=Nom
57353= 
57354=Oui
57355=Non
57356=Propriétés du MA-700 Bluetooth
57357=Nom du périphérique :
57358=Mot de passe par défaut :
57359=Adresse Bluetooth :
57360=Port COM pour le portable :
57361=Port COM pour le PDA :
57362=Appliquer
57363=Annuler
57364=Souhaitez-vous vraiment désassocier et supprimer ce périphérique ?
57365=Echec d'association avec le périphérique Bluetooth. (Code d'erreur=%1!d!)
57366=Impossible d'assigner de port de communication au portable sélectionné. (Code d'erreur=%1!d!)
57367=Echec d'ouverture du port de communication du portable : %1. (Code d'erreur=%2!d!) Veuillez vérifier que la fonction Bluetooth du portable sélectionné est bien activée, et que le portable a été associé et prêt à établir la connexion.
57368=Impossible d'activer le logiciel Handset Manager. (Code d'erreur=%1!d!)
57369=Impossible de configurer les propriétés du périphérique Bluetooth. (Code d'erreur=%1!d!)
57370=Aucun port de communication Bluetooth valide pour le portable.
57371=Impossible de détecter MA-700. Assurez-vous d'avoir branché le MA-700 à l'ordinateur.(Code d'erreur=%1!d!)
57372=Impossible de trouver un périphérique Bluetooth dans le voisinage. (Code d'erreur=%1!d!)
57373=Veuillez vous assurer que le périphérique Bluetooth du voisinage est découvrable. Lorsque vous activez la fonction Bluetooth du périphérique, sachez que pour certains périphériques, vous devez définir le mode découvrable et le conserver actif une fois que la fonction Bluetooth a été activée. Veuillez vous reporter au manuel de votre périphérique pour plus de détails.
57374=Veuillez vous assurer que le périphérique Bluetooth du voisinage est prêt à être associé. Sachez que pour certains périphériques, les utilisateurs doivent entrez un mot de passe pour confirmer la requête de parité. Veuillez vous reporter au manuel de votre périphérique pour plus de détails.
57375=Veuillez activer la fonction Bluetooth du portable sélectionné et assurez-vous que le portable a été associé avec l'ordinateur. Sachez que pour certains portables, les utilisateurs doivent confirmer la requête de connexion. Veuillez vous reporter au manuel de votre portable pour plus de détails.
57376=Inconnu
57377=Impossible de se connecter au portable, l'Bluetooth Agent peut ne pas être installé ou ne pas être activé sur le portable.\nSi vous souhaitez installer l'Bluetooth Agent, cliquez sur "Installer" pour commencer.\nOu bien cliquez sur "Réessayer" si l'Bluetooth Agent a déjà été installé et activé.
57378=Echec de l'installation de l'Bluetooth Agent. Souhaitez-vous réessayer? (Code d'erreur=%1!d!)
57379=L'Bluetooth Agent a été installé avec succès, veuillez activer l'Bluetooth Agent installé sur le portable puis cliquez sur "OK" pour initialiser la connexion avec Handset Manager.
57380=Installer
57381=Réessayer
[Greek]
57344=Bluetooth Manager
57345=Éäéüôçôåò Bluetooth MA-700
57346="Åýñåóç óõóêåõþí Bluetooth óôçí ðåñéï÷Þ"
57347=Óýíäåóç ôçò óõóêåõÞò ìå ôï Handset Manager
57348="Ôáßñéáóìá ìå ôç óõóêåõÞ Bluetooth"
57349=Áöáßñåóç ôçò óõóêåõÞò
57350=Äéåýèõíóç Bluetooth
57351=¸÷åé ãßíåé ôáßñéáóìá
57352=¼íïìá
57353= 
57354=Íáé
57355=¼÷é
57356=Éäéüôçôåò Bluetooth MA-700
57357=¼íïìá óõóêåõÞò:
57358=ÐñïåðéëåãìÝíï êëåéäß ðñüóâáóçò:
57359=Äéåýèõíóç Bluetooth:
57360=Èýñá COM ãéá ôç óõóêåõÞ:
57361=Èýñá COM ãéá ôï PDA:
57362=ÅöáñìïãÞ
57363=¢êõñï
57364=Åßóôå âÝâáéïé üôé èÝëåôå íá êáôáñãÞóåôå ôï ôáßñéáóìá êáé íá áöáéñÝóåôå ôç óõóêåõÞ áõôÞ;
57365=ÁðÝôõ÷å ôï ôáßñéáóìá ìå ôç óõóêåõÞ Bluetooth. (Êùäéêüò óöÜëìáôïò=%1!d!)
57366=Äåí Þôáí äõíáôÞ ç áíôéóôïß÷éóç ìéáò èýñáò åðéêïéíùíßáò ìå ôçí åðéëåãìÝíç óõóêåõÞ. (Êùäéêüò óöÜëìáôïò=%1!d!)
57367=ÁðÝôõ÷å ôï Üíïéãìá ôçò èýñáò åðéêïéíùíßáò Bluetooth ãéá ôç óõóêåõÞ: %1. (Êùäéêüò óöÜëìáôïò=%2!d!) ÅëÝãîôå áí ç ëåéôïõñãßá Bluetooth óôçí åðéëåãìÝíç óõóêåõÞ åßíáé åíåñãïðïéçìÝíç, üôé ç óõóêåõÞ Ý÷åé ôáéñéáóôåß êáé üôé åßíáé Ýôïéìç íá äçìéïõñãÞóåé óýíäåóç.
57368=Äåí Þôáí äõíáôÞ ç åíåñãïðïßçóç ôïõ ëïãéóìéêïý Handset Manager. (Êùäéêüò óöÜëìáôïò=%1!d!)
57369=Äåí Þôáí äõíáôÞ ç ñýèìéóç ôùí éäéïôÞôùí ôçò óõóêåõÞò Bluetooth. (Êùäéêüò óöÜëìáôïò=%1!d!)
57370=Ìç Ýãêõñç èýñá åðéêïéíùíßáò Bluetooth ãéá ôç óõóêåõÞ.
57371=Äåí Þôáí äõíáôÞ ç áíß÷íåõóç ôïõ MA-700. Âåâáéùèåßôå üôé Ý÷åôå óõíäÝóåé ôï âýóìá ôïõ MA-700 óôï PC.(Êùäéêüò óöÜëìáôïò=%1!d!)
57372=Äåí Þôáí äõíáôÞ ç åýñåóç ôçò óõóêåõÞò Bluetooth óôçí ðåñéï÷Þ. (Êùäéêüò óöÜëìáôïò=%1!d!)
57373=Âåâáéùèåßôå üôé ç óõóêåõÞ Bluetooth óôçí ðåñéï÷Þ åßíáé åíôïðßóéìç. ¼ôáí åíåñãïðïéåßôå ôç ëåéôïõñãßá Bluetooth ôçò óõóêåõÞò, íá ãíùñßæåôå üôé, ãéá ïñéóìÝíåò óõóêåõÝò, ç óõóêåõÞ óáò ðñÝðåé íá åßíáé ñõèìéóìÝíç óå ìéá åíôïðßóéìç ëåéôïõñãßá êáé áíáììÝíç, áöüôïõ åíåñãïðïéçèåß ç ëåéôïõñãßá Bluetooth. ÁíáôñÝîôå óôï åã÷åéñßäéï ôçò óõóêåõÞò óáò ãéá ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.
57374=Âåâáéùèåßôå üôé ç åðéëåãìÝíç óõóêåõÞ Bluetooth óôçí ðåñéï÷Þ åßíáé Ýôïéìç ãéá ôáßñéáóìá. ÏñéóìÝíåò óõóêåõÝò æçôïýí áðü ôïõò ÷ñÞóôåò íá êáôá÷ùñßóïõí Ýíá êëåéäß ðñüóâáóçò ãéá íá åðéâåâáéþóïõí ôçí áßôçóç ãéá ôáßñéáóìá. ÁíáôñÝîôå óôï åã÷åéñßäéï ôçò óõóêåõÞò óáò ãéá ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.
57375=ÅíåñãïðïéÞóôå ôç ëåéôïõñãßá Bluetooth óôçí åðéëåãìÝíç óõóêåõÞ êáé âåâáéùèåßôå üôé ç óõóêåõÞ Ý÷åé ôáéñéáóôåß ìå ôï PC óáò. ÏñéóìÝíåò óõóêåõÝò áðáéôïýí áðü ôïõò ÷ñÞóôåò íá åðéâåâáéþóïõí ôçí áßôçóç óýíäåóçò. ÁíáôñÝîôå óôï åã÷åéñßäéï ôçò óõóêåõÞò óáò ãéá ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.
57376=¢ãíùóôï
57377=Äåí åßíáé äõíáôÞ ç óýíäåóç ìå ôç óõóêåõÞ, ßóùò åðåéäÞ äåí åßíáé åãêáôåóôçìÝíï Þ åíåñãïðïéçìÝíï ôï Bluetooth Agent óôç óõóêåõÞ.\nÁí èÝëåôå íá åãêáôáóôÞóåôå ôï Bluetooth Agent, êÜíôå êëéê óôï "ÅãêáôÜóôáóç" ãéá íá óõíå÷ßóåôå.\n¹ êÜíôå êëéê óôï "ÅðáíÜëçøç", áí ôï Bluetooth Agent åßíáé åãêáôåóôçìÝíï êáé åíåñãïðïéçìÝíï.
57378=Ç åãêáôÜóôáóç ôïõ Bluetooth Agent áðÝôõ÷å. ÈÝëåôå íá îáíáðñïóðáèÞóåôå; (Êùäéêüò óöÜëìáôïò=%1!d!)
57379=Ôï Bluetooth Agent Ý÷åé åãêáôáóôáèåß ìå åðéôõ÷ßá, åíåñãïðïéÞóôå ôï Bluetooth Agent ðïõ åßíáé åãêáôåóôçìÝíï óôç óõóêåõÞ êáé êÜíôå êëéê óôï "OK" ãéá íá îåêéíÞóåé ç óýíäåóç ôïõ Handset Manager.
57380=ÅãêáôÜóôáóç
57381=ÅðáíÜëçøç
[Hungarian]
57344=Bluetooth Manager
57345=MA-700 Bluetooth tulajdonságok
57346="Bluetooth telefonok keresése a közelben"
57347=A telefon és a Handset Manager csatlakoztatása
57348="Párosítás a Bluetooth telefonnal"
57349=Az eszköz eltávolítása
57350=Bluetooth cím
57351=Párosítva
57352=Név
57353= 
57354=Igen
57355=Nem
57356=MA-700 Bluetooth tulajdonságok
57357=Eszköznév:
57358=Alapértelmezett kulcs:
57359=Bluetooth cím:
57360=A telefon COM portja:
57361=A PDA COM portja:
57362=Alkalmaz
57363=Mégse
57364=Biztosan szét akarja választani és el akarja távolítani az eszközt?
57365=Nem sikerült a Bluetooth eszköz párosítása. (Hibakód=%1!d!)
57366=Nem lehet a kiválasztott telefonhoz kommunikációs portot rendelni. (Hibakód=%1!d!)
57367=Nem sikerült megnyitni a telefon Bluetooth kommunikációs portját: %1. (Hibakód=%2!d!) Ellenõrizze, hogy a kiválasztott telefonban a Bluetooth funkció engedélyezve van-e, a telefon párosítva van-e, és kész-e a csatlakozásra.
57368=Nem lehet aktiválni a Handset Manager szoftvert. (Hibakód=%1!d!)
57369=A Bluetooth eszköz tulajdonságokat nem lehet módosítani. (Hibakód=%1!d!)
57370=A telefonhoz nincs érvényes Bluetooth kommunikációs port.
57371=Az MA-700-as nem ismerhetõ fel. Ellenõrizze, hogy az MA-700-as csatlakoztatva van-e a PC-hez.(Hibakód=%1!d!)
57372=Nem sikerült Bluetooth eszközt találni a közelben. (Hibakód=%1!d!)
57373=Ellenõrizze, hogy a közelben lévõ Bluetooth eszköz látható-e. A készülék Bluetooth funkciójának aktiválásakor figyelni kell arra, hogy vannak olyan készülékek, amelyeket "felfedezheto" módra kell állítani, és a Bluetooth funkció aktiválása után aktív állapotban kell tartani. További részletekért nézze át a készülék kézikönyvét.
57374=Ellenõrizze, hogy a közelben lévõ, kiválasztott Bluetooth eszköz kész-e a párosításra. Tudni kell, hogy egyes készülékeket csak jelszó megadása után lehet párosítani. További részletekért nézze át a készülék kézikönyvét.
57375=Aktiválja a kiválasztott telefonban a Bluetooth funkciót, és ellenõrizze, hogy a telefon párba állt-e a számítógéppel. Vannak olyan telefonok, amelyeken nyugtázni kell a csatlakozási kérelmet. További részletekért nézze át a telefonkészülék kézikönyvét.
57376=Ismeretlen
57377=Nem lehet a telefonhoz csatlakozni, mert a Bluetooth Agent nincs telepítve vagy nincs engedélyezve.\nA Bluetooth Agent telepítéséhez kattintson a "Telepítés" gombra.\nKattintson az "Ismét" gombra, ha a Bluetooth Agent telepítve van és engedélyezett.
57378=Nem sikerült a Bluetooth Agent telepítése. Megpróbálja újra? (Hibakód=%1!d!)
57379=A Bluetooth Agent telepítése sikerült. Engedélyezze a Bluetooth Agent ügynököt a telefonon, és az "OK" gombra kattintva indítsa el a Handset Managerhez csatlakozást.
57380=Telepítés
57381=Ismét
[Italian]
57344=Bluetooth Manager
57345=Proprietà Bluetooth MA-700
57346=Trova telefoni Bluetooth nelle vicinanze
57347=Collega il cellulare a Handset Manager
57348=Effettuare l'accoppiamento con il telefono Bluetooth
57349=Rimuovi il dispositivo
57350=Indirizzo Bluetooth
57351=Accoppiato
57352=Nome
57353= 
57354=Sì
57355=No
57356=Proprietà Bluetooth MA-700
57357=Nome del dispositivo:
57358=Passkey predefinita:
57359=Indirizzo Bluetooth:
57360=Porta COM per il cellulare:
57361=Porta COM per il PDA:
57362=Applica
57363=Annulla
57364=Disaccoppiare e rimuovere il dispositivo?
57365=Impossibile effettuare l’accoppiamento con il dispositivo Bluetooth. (Codice di errore=%1!d!)
57366=Impossibile assegnare una porta di comunicazione al cellulare selezionato. (Codice di errore=%1!d!)
57367=Impossibile aprire la porta di comunicazione Bluetooth per il cellulare: %1. (Codice di errore=%2!d!) Verificare che nel cellulare selezionato sia attiva la funzione Bluetooth e che il microtelefono sia accoppiato e pronto a stabilire una connessione.
57368=Impossibile attivare l’applicazione Handset Manager. (Codice di errore=%1!d!)
57369=Impossibile configurare le proprietà del dispositivo Bluetooth. (Codice di errore=%1!d!)
57370=Nessuna porta di comunicazione Bluetooth valida per il cellulare.
57371=Impossibile rilevare l’MA-700. Verificare che sia collegato al PC.(Codice di errore=%1!d!)
57372=Impossibile trovare un dispositivo Bluetooth nelle vicinanze. (Codice di errore=%1!d!)
57373=Accertarsi che il dispositivo Bluetooth nelle vicinanze sia rilevabile. Quando si attiva la funzione Bluetooth sul cellulare, ricordarsi che alcuni telefoni devono essere impostati su una modalità riconoscibile che deve restare abilitata anche dopo l'attivazione della funzione Bluetooth. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale del cellulare in uso.
57374=Verificare che il dispositivo Bluetooth selezionato nelle vicinanze sia pronto ad accoppiarsi. In alcuni cellulari è necesasrio digitare una passkey per confermare la richiesta dell'accoppiamento. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale del cellulare in uso.
57375=Attivare la funzione Bluetooth nel cellulare selezionato e verificare che il dispositivo sia accoppiato con il PC. In alcuni cellulari è necessario confermare la richiesta di connessione. Per ulteriori istruzioni, consultare il manuale del cellulare in uso.
57376=Sconosciuto
57377=Impossibile collegare il telefono. L'agente Bluetooth potrebbe non essere installato o attivato sul telefono.\nPer installare l'agente Bluetooth, fare clic su "Installa" e continuare.\nSe invece Bluetooth Agent è già stato installato e attivato, fare clic su "Riprova".
57378=Impossibile installare l'Bluetooth Agent. Riprovare? (Codice di errore=%1!d!)
57379=L'Bluetooth Agent è stato installato. Attivare l'Bluetooth Agent installato, quindi fare clic su "OK" per avviare la connessione con Handset Manager.
57380=Installa
57381=Riprova
[Portuguese]
57344=Bluetooth Manager
57345=Propriedades do Bluetooth MA-700
57346="Procure telemóveis com Bluetooth na vizinhança de rede"
57347=Ligar o telemóvel com o Handset Manager
57348="Emparelhar com o telemóvel Bluetooth"
57349=Remover o dispositivo
57350=Endereço do Bluetooth
57351=Emparelhado
57352=Nome
57353= 
57354=Sim
57355=Não
57356=Propriedades do Bluetooth MA-700
57357=Nome do dispositivo:
57358=Chave-mestra predefinida:
57359=Endereço do Bluetooth:
57360=Porta COM para o telemóvel:
57361=Porta COM para o PDA:
57362=Aplicar
57363=Cancelar
57364=Deseja mesmo desemparelhar e remover este dispositivo?
57365=Não foi possível emparelhar com o dispositivo Bluetooth. (Código de erro=%1!d!)
57366=Não foi possível atribuir uma porta de comunicação ao telemóvel seleccionado. (Código de erro=%1!d!)
57367=Não foi possível abrir a porta de comunicação para o telemóvel: %1. (Código de erro=%2!d!) Verifique se a função Bluetooth no telemóvel seleccionado está activada e se o telemóvel está emparelhado e pronto para estabelecer a ligação.
57368=Não foi possível activar o software Handset Manager. (Código de erro=%1!d!)
57369=Não foi possível configurar as propriedades do dispositivo Bluetooth. (Código de erro=%1!d!)
57370=Não há porta de comunicação de Bluetooth válida para o telemóvel.
57371=Não foi possível detectar MA-700. Certifique-se de ligar o MA-700 no PC.(Código de erro=%1!d!)
57372=Não foi possível encontrar o dispositivo Bluetooth na vizinhança. (Código de erro=%1!d!)
57373=Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth na vizinhança pode ser encontrado. Ao activar a função de Bluetooth do dispositivo, saiba que alguns dispositivos requerem a definição de um modo de descobrimento e mantê-lo activo depois que a função Bluetooth seja activada. Consulte mais detalhes no manual do dispositivo.
57374=Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth seleccionado na vizinhança está pronto para emparelhar. Saiba que alguns dispositivos requerem que o utilizador introduza uma chave-mestra para confirmar a solicitação de emparelhamento. Consulte mais detalhes no manual do dispositivo.
57375=Active a função Bluetooth no telemóvel seleccionado e certifique-se de que este foi emparelhado com o PC. Note que alguns telemóveis requerem que o utilizador confirme a solicitação de ligação. Consulte mais detalhes no manual do telemóvel.
57376=Desconhecido
57377=Não é possível ligar ao telemóvel, pode ser que o Bluetooth Agent não esteja instalado ou activado no telemóvel.\nSe deseja instalar o Bluetooth Agent, clique em "Instalar" para continuar.\nOu clique em "Repetir" se o Bluetooth Agent foi instalado e activado.
57378=Erro ao instalar o Bluetooth Agent. Deseja tentar de novo? (Código de erro=%1!d!)
57379=O Bluetooth Agent foi instalado com êxito. Active o Bluetooth Agent instalado no telemóvel e clique em "OK" para iniciar a ligação do Handset Manager.
57380=Instalar
57381=Repetir
[Russian]
57344=Bluetooth Manager
57345=Ñâîéñòâà MA-700 Bluetooth
57346="Íàéòè äîñòóïíûå òåëåôîíû ñ ïîääåðæêîé Bluetooth"
57347=Ñîåäèíèòü ìîáèëüíûé òåëåôîí ñ ÏÎ Handset Manager
57348="Ñîïðÿæåíèå ñ Bluetooth-ñîâìåñòèìûì òåëåôîíîì"
57349=Óäàëèòü óñòðîéñòâî
57350=Àäðåñ Bluetooth
57351=Ñïàðåíû
57352=Èìÿ
57353= 
57354=Äà
57355=Íåò
57356=Ñâîéñòâà MA-700 Bluetooth
57357=Èìÿ óñòðîéñòâà:
57358=Ïàðîëü ïî óìîë÷àíèþ:
57359=Àäðåñ Bluetooth:
57360=COM-ïîðò äëÿ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà:
57361=COM-ïîðò äëÿ ÊÏÊ:
57362=Ïðèìåíèòü
57363=Îòìåíà
57364=Âû äåéñòâèòåëüíî õîòèòå ðàñïàðèòü è óäàëèòü ýòî óñòðîéñòâî?
57365=Íå óäàëîñü îáðàçîâàòü ïàðó ñ óñòðîéñòâîì Bluetooth. (Êîä îøèáêè=%1!d!)
57366=Íå óäàåòñÿ íàçíà÷èòü êîììóíèêàöèîííûé ïîðò âûáðàííîìó ìîáèëüíîìó òåëåôîíó. (Êîä îøèáêè=%1!d!)
57367=Íå óäàëîñü îòêðûòü êîììóíèêàöèîííûé ïîðò Bluetooth äëÿ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà: %1. (Êîä îøèáêè=%2!d!) Ïðîâåðüòå, àêòèâèðîâàíà ëè ôóíêöèÿ Bluetooth â âûáðàííîì ìîáèëüíîì òåëåôîíå, à òàêæå îáðàçîâàíà ëè ïàðà äëÿ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà è ãîòîâ ëè îí ê óñòàíîâëåíèþ ñîåäèíåíèÿ.
57368=Íå óäàåòñÿ àêòèâèðîâàòü ÏÎ Handset Manager. (Êîä îøèáêè=%1!d!)
57369=Íå óäàåòñÿ ñêîíôèãóðèðîâàòü ñâîéñòâà óñòðîéñòâà Bluetooth. (Êîä îøèáêè=%1!d!)
57370=Îòñóòñòâóåò äîïóñòèìûé êîììóíèêàöèîííûé ïîðò Bluetooth äëÿ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà.
57371=Íå óäàåòñÿ îáíàðóæèòü MA-700. Ïðîâåðüòå, ïîäñîåäèíåí ëè MA-700 ê ÏÊ. (Êîä îøèáêè=%1!d!)
57372=Íå óäàëîñü íàéòè óñòðîéñòâî Bluetooth â îêðóæåíèè. (Êîä îøèáêè=%1!d!)
57373=Ïðîâåðüòå, äîïóñêàåò ëè îáíàðóæåíèå óñòðîéñòâî Bluetooth â îêðóæåíèè. Ñëåäóåò çíàòü, ÷òî â íåêîòîðûõ óñòðîéñòâàõ äëÿ àêòèâèçàöèè ôóíêöèè Bluetooth íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü óñòðîéñòâî â ðåæèì îáíàðóæåíèÿ è îñòàâèòü åãî â ýòîì ðåæèìå ïîñëå àêòèâèçàöèè ôóíêöèè Bluetooth. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî íàéòè â ðóêîâîäñòâå ê âàøåìó óñòðîéñòâó.
57374=Ïðîâåðüòå, ãîòîâî ëè âûáðàííîå óñòðîéñòâî Bluetooth â îêðóæåíèè ê îáðàçîâàíèþ ïàðû. Ñëåäóåò çíàòü, ÷òî â íåêîòîðûõ óñòðîéñòâàõ òðåáóåòñÿ, ÷òîáû ïîëüçîâàòåëè ââîäèëè ñïåöèàëüíûé ïàðîëü äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ çàïðîñà íà óñòàíîâëåíèå ñîåäèíåíèÿ. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî íàéòè â ðóêîâîäñòâå ê âàøåìó óñòðîéñòâó.
57375=Àêòèâèðóéòå ôóíêöèþ Bluetooth â âûáðàííîì ìîáèëüíîì òåëåôîíå è óáåäèòåñü, ÷òî ìîáèëüíûé òåëåôîí îáðàçîâàë ïàðó ñ âàøèì ÏÊ. Ñëåäóåò çíàòü, ÷òî â íåêîòîðûõ ìîáèëüíûõ òåëåôîíàõ òðåáóåòñÿ, ÷òîáû ïîëüçîâàòåëè ïîäòâåðæäàëè çàïðîñ íà ñîåäèíåíèå. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî íàéòè â ðóêîâîäñòâå ê âàøåìó ìîáèëüíîìó òåëåôîíó.
57376=Íåèçâåñòíûé
57377=Ïîäêëþ÷åíèå ê ìîáèëüíîìó òåëåôîíó íåâîçìîæíî èç-çà òîãî, ÷òî, âåðîÿòíî, â ìîáèëüíîì òåëåôîíå íå óñòàíîâëåí èëè íå àêòèâèðîâàí Bluetooth Agent.\nÅñëè âû õîòèòå óñòàíîâèòü Bluetooth Agent, íàæìèòå êíîïêó "Óñòàíîâèòü".\nÈëè íàæìèòå êíîïêó "Ïîâòîðèòü", åñëè Bluetooth Agent óñòàíîâëåí è àêòèâèðîâàí.
57378=Íå óäàëîñü âûïîëíèòü óñòàíîâêó Bluetooth Agent. Ïîâòîðèòü ïîïûòêó? (Êîä îøèáêè=%1!d!)
57379=Óñòàíîâêà Bluetooth Agent âûïîëíåíà óñïåøíî, ïîæàëóéñòà, àêòèâèðóéòå Bluetooth Agent, óñòàíîâëåííûé â ìîáèëüíîì òåëåôîíå, è íàæìèòå êíîïêó "OK" äëÿ çàïóñêà ïîäêëþ÷åíèÿ Handset Manager.
57380=Óñòàíîâèòü
57381=Ïîâòîðèòü
[Spanish]
57344=Bluetooth Manager
57345=Propiedades de Bluetooth MA-700
57346=Buscar teléfonos Bluetooth en el vecindario.
57347=Conectar el teléfono móvil con Handset Manager
57348=Emparejar con el teléfono Bluetooth
57349=Quitar el dispositivo
57350=Dirección de Bluetooth
57351=Emparejado
57352=Nombre
57353= 
57354=Sí
57355=No
57356=Propiedades de Bluetooth MA-700
57357=Nombre del dispositivo:
57358=Llave maestra:
57359=Dirección de Bluetooth:
57360=Puerta COM para el teléfono móvil:
57361=Puerta COM para el PDA:
57362=Aplicar
57363=Cancelar
57364=Confirme que desea desemparejar y quitar este dispositivo.
57365=Error al emparejar con el dispositivo Bluetooth. (Código de error=%1!d!)
57366=No se pudo asignar un puerto de comunicación al teléfono móvil seleccionado. (Código de error=%1!d!)
57367=Error al abrir el puerto de comunicación de Bluetooth para el teléfono móvil: %1. (Código de error=%2!d!) Confirme si la función Bluetooth en el teléfono móvil seleccionado está activada y el teléfono móvil está emparejado y listo para establecer conexión.
57368=No se pudo activar el software Handset Manager. (Código de error=%1!d!)
57369=No se pudo configurar las propiedades del dispositivo Bluetooth. (Código de error=%1!d!)
57370=Sin puerto de comunicación de Bluetooth válido para el teléfono móvil.
57371=No se pudo detectar MA-700. Asegúrese de conectar MA-700 al PC.(Código de error=%1!d!)
57372=Error al buscar el dispositivo Bluetooth en el entorno. (Código de error=%1!d!)
57373=Asegúrese de que se puede encontrar el dispositivo Bluetooth en el entorno. Al activar la función Bluetooth del dispositivo, tenga en cuenta que algunos dispositivos requieren que defina su dispositivos dispositivo en un modo que se puede descubrir y lo mantenga activo después de haber activado la función Bluetooth. Consulte el manual de su dispositivo para más detalles.
57374=Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth seleccionado en el entorno está listo para emparejar. Tenga en cuenta que algunos dispositivos requieren que el usuario introduzca una llave maestra para confirmar la solicitación de apareado. Consulte el manual de su dispositivo para más detalles.
57375=Active la función Bluetooth en el teléfono móvil seleccionado y asegúrese de que ha sido emparejada con el PC. Tenga en cuenta que algunos teléfonos móviles requieren que los usuarios confirmen la solicitación de conexión. Consulte el manual de su teléfono móvil para más detalles.
57376=Desconocido
57377=No se puede conectar al teléfono móvil; puede ser que Bluetooth Agent no está instalado o activado en el teléfono móvil.\nSi desea instalar Bluetooth Agent, haga clic en "Instalar" para continuar.\nO bien, haga clic en "Reintentar" si se ha instalado y activado Bluetooth Agent.
57378=Error al instalar Bluetooth Agent. ¿Desea volver a intentarlo? (Código de error=%1!d!)
57379=Bluetooth Agent está instalado correctamente. Active Bluetooth Agent instalado en el teléfono móvil y haga clic en "Aceptar" para iniciar la conexión de Handset Manager.
57380=Instalar
57381=Reintentar
[Swedish]
57344=Bluetooth Manager
57345=MA-700 Bluetooth-egenskaper
57346="Söka efter Bluetooth-mobiler i närheten"
57347=Ansluta mobilen med Handset Manager
57348="Sammankoppla med Bluetooth-mobil"
57349=Ta bort enheten
57350=Bluetooth-adress
57351=Sammankopplad
57352=Namn
57353= 
57354=Ja
57355=Nej
57356=MA-700 Bluetooth-egenskaper
57357=Enhetsnamn:
57358=Standardlösenord:
57359=Bluetooth-adress:
57360=COM-port för mobilen:
57361=COM-port för PDA:
57362=Verkställ
57363=Avbryt
57364=Vill du verkligen frånkoppla och ta bort enheten?
57365=Det gick inte att sammankoppla med Bluetooth-enheten. (Felkod=%1!d!)
57366=Det gick inte att tilldela en kommunikationsport till den mobil som valts. (Felkod=%1!d!)
57367=Det gick inte att öppna Bluetooth-kommunikationsporten för mobilen: %1. (Error Code=%2!d!) Kontrollera att Bluetooth-funktionen i den mobil du valt är aktiverad, och att mobilen är sammankopplad och redo för att upprätta anslutning.
57368=Det gick inte att aktivera programmet Handset Manager. (Felkod=%1!d!)
57369=Det gick inte att konfigurera egenskaper för Bluetooth-enhet. (Felkod=%1!d!)
57370=Det finns ingen giltig Bluetooth-kommunikationsport för mobilen.
57371=Det gick inte att identifiera MA-700. Se till att MA-700 är ansluten till datorn.(Felkod=%1!d!)
57372=Det gick inte att hitta några Bluetooth-enheter i närheten. (Felkod=%1!d!)
57373=Se till att göra Bluetooth-enheten i närheten möjlig att upptäcka. Vid aktivering av Bluetooth: Kom ihåg att vissa enheter kräver att du ställer in enheten så att den går att upptäcka, och så att den är konstant aktiv efter att Bluetooth har aktiverats. Se enhetens bruksanvisning för vidare information.
57374=Se till att göra Bluetooth-enheten i närheten klar för att sammankopplas. Kom ihåg att vissa enheter kräver att användaren skriver in ett lösenord för att bekräfta sammankopplingen. Se enhetens bruksanvisning för vidare information.
57375=Aktivera Bluetooth-funktionen i den valda mobilen och se till att mobilen har sammankopplats med datorn. Kom ihåg att vissa mobiltelefoner kräver att användaren bekräftar anslutningsförfrågan. Se mobiltelefonens bruksanvisning för vidare information.
57376=Okänd
57377=Det går inte att ansluta till mobilen, vilket kan bero på att Bluetooth Agent inte är installerat, eller att det inte är aktiverat i mobilen.\nKlicka på "Installera" för att installera Bluetooth Agent.\nOm Bluetooth Agent är installerat och har aktiverats klickar du på "Försök igen".
57378=Det gick inte att installera Bluetooth Agent. Vill du försöka igen? (Felkod=%1!d!)
57379=Bluetooth Agent är nu installerat. Aktivera nu Bluetooth Agent som installerats i mobilen, och klicka på "OK" för att starta Handset Manager-anslutningen.
57380=Installera
57381=Försök igen
[Polish]
57344=Bluetooth Manager
57345=W³aściwości Bluetooth urz¹dzenia MA-700
57346=Znajdź telefony Bluetooth w s¹siedztwie
57347=Po³¹cz telefon z programem Handset Manager
57348=Utwórz parê z telefonem Bluetooth
57349=Usuñ urz¹dzenie
57350=Adres Bluetooth
57351=Para zosta³a utworzona
57352=Nazwa
57353= 
57354=Tak
57355=Nie
57356=W³aściwości Bluetooth urz¹dzenia MA-700
57357=Nazwa urz¹dzenia:
57358=Domyślny kod Passkey:
57359=Adres Bluetooth:
57360=Port COM dla telefonu:
57360=Port COM dla urz¹dzenia PDA:
57362=Zastosuj
57363=Anuluj
57364=Czy na pewno chcesz zlikwidowaæ utworzon¹ parê i usun¹æ to urz¹dzenie?
57365=Niepowodzenie utworzenia pary z urz¹dzeniem Bluetooth. (Kod b³êdu=%1!d!)
57366=Nie mo¿na przypisaæ portu komunikacyjnego do wybranego telefonu. (Kod b³êdu=%1!d!)
57367=Niepowodzenie otwarcia portu komunikacyjnego Bluetooth dla telefonu: %1. (Kod b³êdu=%2!d!) Proszê sprawdziæ, czy jest aktywna funkcja Bluetooth wybranego telefonu oraz, czy telefon tworzy parê i jest gotowy do ustanowienia po³¹czenia.
57368=Nie mo¿na aktywizowaæ oprogramowania Handset Manager. (Kod b³êdu=%1!d!)
57369=Nie mo¿na skonfigurowaæ w³aściwości urz¹dzenia Bluetooth. (Kod b³êdu=%1!d!)
57370=Brak prawid³owego portu komunikacyjnego Bluetooth dla telefonu.
57371=Nie mo¿na wykryæ urz¹dzenia MA-700. Proszê zadbaæ o przy³¹czenie MA-700 do komputera PC. (Kod b³êdu=%1!d!)
57372=Niepowodzenie wyszukania urz¹dzenia Bluetooth w s¹siedztwie. (Kod b³êdu=%1!d!)
57373=Proszê zadbaæ, aby urz¹dzenie Bluetooth w s¹siedztwie by³o dostêpne. Kiedy aktywujesz funkcjê Bluetooth urz¹dzenia, musisz byæ równie¿ świadomy faktu, ¿e niektóre urz¹dzenia wymagaj¹ przestawienia do trybu dostêpności i utrzymywania stanu jego aktywności po aktywacji funkcji Bluetooth. W celu uzyskania szczegó³owych informacji prosimy zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi swojego urz¹dzenia.
57374=Proszê zadbaæ, aby wybrane urz¹dzenie Bluetooth w s¹siedztwie by³o gotowe do po³¹czenia w parê. Nale¿y byæ świadomym, ¿e niektóre urz¹dzenia wymagaj¹ od u¿ytkownika wprowadzenia kodu passkey w celu potwierdzenia ¿¹dania po³¹czenia w parê. W celu uzyskania szczegó³owych informacji prosimy zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi swojego urz¹dzenia.
57375=Proszê aktywowaæ funkcjê Bluetooth wybranego telefonu i zadbaæ, aby ten telefon by³ po³¹czony w parê z komputerem PC. Nale¿y byæ świadomym, ¿e niektóre telefony wymagaj¹ od u¿ytkownika potwierdzenia ¿¹dania ustanowienia po³¹czenia. W celu uzyskania szczegó³owych informacji prosimy zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi swojego telefonu.
57376=Nieznany
57377=Nie mo¿na po³¹czyæ siê z telefonem, byæ mo¿e Bluetooth Agent nie zosta³ zainstalowany albo aktywowany w telefonie.\nJeśli chcesz zainstalowaæ program Bluetooth Agent, kliknij "Zainstaluj", aby kontynuowaæ.\nW przeciwnym razie kliknij "Ponów", je¿eli Bluetooth Agent jest zainstalowany i aktywowany.
57378=Niepowodzenie instalacji programu Bluetooth Agent. (Kod b³êdu=%1!d!) Czy chcesz spróbowaæ jeszcze raz?
57379=Bluetooth Agent zosta³ pomyślnie zainstalowany, proszê aktywowaæ program Bluetooth Agent zainstalowany w telefonie oraz klikn¹æ "OK" w celu nawi¹zania po³¹czenia z programem Handset Manager.
57380=&Zainstaluj
57381=&Ponów
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.23