setup.ini Driver File Contents (IR8310-8390.zip)

[Language]
Item1=English,0409,0809,0c09,1009,1409,1809,1c09,2009,2409,2809,2c09,3009,3409
Item2=Chinese (China),0804,1004
Item3=Chinese (Taiwan),0404,0c04
Item4=Deutsch,0407,0807,0c07,1007,1407
Item5=French,040c,080c,0c0c,100c,140c,180c
Item6=Italian,0410,0810
Item7=Spanish,000a,040a,080a,0c0a,100a,140a,180a,1c0a,200a,240a,280a,2c0a,300a,340a,380a,3c0a,400a,440a,480a,4c0a,500a
Item8=Russian,0419
Item9=Czech,0405
Item10=Dutch,0413,0813
Item11=Hungarian,040e
Item12=Greek,0408

[Copy_Cab]
Copy_Cab_Num=1
Copy_From_1="8310_ir.cab"
Copy_To_1="."

[WinSource_File_Section]
Uninstall=8310phmgunin.exe

[English]
IDD_PROPPAGE2="Choose Destination Location"
IDC_PROPPAGE2_MSG1="Setup will install Handset Manager in the following folder."
IDC_PROPPAGE2_MSG2="To install to this directory, click Next."
IDC_PROPPAGE2_MSG3="To install to a different folder, click Browse and select another folder."
IDC_PROPPAGE2_MSG4="You can choose not to install Handset Manager, by clicking Cancel to exit Setup."
IDC_PROPPAGE2_FOLDER_TITLE="Destination Folder"
IDC_BUTTON_BROWSE="Browse..."
IDS_SELECT="Select"
IDS_CHOOSE_FOLDER="Choose Folder"
IDS_DESTINATION_FOLDER="8310-8390 Handset Manager"

IDD_PROPPAGE1="NOKIA 8310-8390 Handset Manager Setup"
IDC_PROPPAGE1_MSG1="Welcome to the NOKIA 8310-8390 Handset Manager Setup program. This Program will install Handset Manager on your computer."
IDC_PROPPAGE1_MSG2="It is strongly recommanded that you exit all Windows programs before running this Setup program."
IDC_PROPPAGE1_MSG3="Click Cancel to quit Setup and then close any programs you are running. Click Next to continue the Setup process."
IDC_PROPPAGE1_MSG4="WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties."
IDC_PROPPAGE1_MSG5="Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any protion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under law."

IDD_PROPPAGE3="Finish Program Setup and Detect MA-620 COM Port"
IDC_PROPPAGE3_MSG1="The software installation of Handset Manager is completed.\n\n\nYou can click Finish to complete the installation. \n\n\nPlease read the User's Guide to know how to use the software."
IDC_PROPPAGE3_MSG2=""
IDC_PROPPAGE3_MSG3=""
IDC_PROPPAGE3_MSG4=""
IsDetectionEnable=0
IDC_DETECT_BUTTON="Detect MA-620 COM Port"
IDS_DETECT_CAPTION="Detection Result"
IDS_DETECT_FOUND_MSG="MA-620 at port : %s"
IDS_DETECT_NOT_FOUND_MSG="MA-620 Not Found"

IDD_PROPPAGE4="Software License Agreement"
IDC_PROPPAGE4_MSG1="Please read the following License Agreement."
IDC_PROPPAGE4_MSG2="Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose Decline, Setup will close. To install Handset Manager, you must accept this agreement."
IDS_ACCEPT="&Accept"
IDS_DECLINE="&Decline"

IDD_PROGRESS="Setup Progress..."
IDD_PROGRESS_MSG1="Progress:"
IDS_CRATE_PROGRAM_GROUP="Create program group..."
IDS_PROGRAM_STRING="8310-8390 Handset Manager"
IDS_PROGRAM_UNINSTALL="Uninstall Handset Manager"
IDS_READ_ME="Readme"
IDS_HELP_HTML="User's Guide"

LicenseFile="Lic_enu.txt"
FileListFile="FileList.ini"
HelpHtmlFile="Help.htm"
NoteHtmlFile="Help.htm"

[Deutsch]
IDD_PROPPAGE2="Zielverzeichnis auswählen"
IDC_PROPPAGE2_MSG1="Setup installiert Handset Manager im folgenden Verzeichnis:"
IDC_PROPPAGE2_MSG2="Um das Programm in diesem Verzeichnis zu installieren, klicken Sie auf Weiter."
IDC_PROPPAGE2_MSG3=" "
IDC_PROPPAGE2_MSG4="Wenn Sie Handset Manager doch nicht installieren möchten, klicken Sie aud Abbrechen, um das Setup zu verlassen."
IDC_PROPPAGE2_FOLDER_TITLE="Zielverzeichnis"
IDC_BUTTON_BROWSE="Durchsuchen..."
IDS_SELECT="Auswählen"
IDS_CHOOSE_FOLDER="Verzeichnis auswählen"
IDS_DESTINATION_FOLDER="8310-8390 Handset Manager"

IDD_PROPPAGE1="NOKIA 8310-8390 Handset Manager Setup"
IDC_PROPPAGE1_MSG1="Willkommen beim Setup-Programm des Handset Manager. Dieses Programm installiert den Handset Manager auf Ihrem PC."
IDC_PROPPAGE1_MSG2="Es wird dringend empfohlen, daß Sie alle anderen Windows-Programme schließen, bevor Sie dieses Setup-Programm ausführen."
IDC_PROPPAGE1_MSG3="Klicken Sie auf Abbrechen, um das Setup zu verlassen, und schließen Sie alle derzeit laufenden Programme. Klicken Sie auf Weiter, um das Setup fortzusetzen."
IDC_PROPPAGE1_MSG4="Achtung:"
IDC_PROPPAGE1_MSG5="Unbefugte Vervielfältigung oder unbefugter Vertrieb dieses Programms oder eines Teils davon sind strafbar und werden unter Ausnutzung aller gesetzlich zur Verfügung stehenden Mittel strafrechtlich verfolgt."

IDD_PROPPAGE3="Beenden der Programminstallation und Erkennung der MA-620-COM-Schnittstelle."
IDC_PROPPAGE3_MSG1="Die Softwareinstallation des Handset Manager ist beendet.\n\n\nKlicken Sie auf Beenden, um die Installation abzuschließen. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, um sich mit der Benutzung des Programms vertraut zu machen."
IDC_PROPPAGE3_MSG2=""
IDC_PROPPAGE3_MSG3=""
IDC_PROPPAGE3_MSG4=""
IsDetectionEnable=0
IDC_DETECT_BUTTON="Erkennung der MA-620-COM-Schnittstelle"
IDS_DETECT_CAPTION="Erkennung"
IDS_DETECT_FOUND_MSG="MA-620 at port : %s"
IDS_DETECT_NOT_FOUND_MSG="MA-620 Nicht gefunden"

IDD_PROPPAGE4="Software Lizenzvereinbarung"
IDC_PROPPAGE4_MSG1="Bitte lesen Sie die folgende Lizenzvereinbarung sorgfältig durch."
IDC_PROPPAGE4_MSG2="Stimmen Sie allen Punkten der obigen Lizenzvereinbarung zu? Wenn Sie Ablehnen wählen, wird das Setup beendet."
IDS_ACCEPT="Annehmen"
IDS_DECLINE="Ablehnen"

IDD_PROGRESS="Setup Fortschritt..."
IDD_PROGRESS_MSG1="Fortschritt:"
IDS_CRATE_PROGRAM_GROUP="Programmgruppe erstellen..."
IDS_PROGRAM_STRING="8310-8390 Handset Manager"
IDS_PROGRAM_UNINSTALL="Handset Manager deinstallieren"
IDS_READ_ME="Readme"
IDS_HELP_HTML="Gebrauchsanleitung"

LicenseFile="Lic_enu.txt"
FileListFile="FileList.ini"
HelpHtmlFile="DeutschHelp.htm"
NoteHtmlFile="DeutschHelp.htm"

[Chinese (Taiwan)]
IDD_PROPPAGE2="¿ï¾Üµ{¦¡­n¦w¸Ëªº¸ô®|"
IDC_PROPPAGE2_MSG1="¦w¸Ëµ{¦¡±N¦w¸Ë¤â¾÷¨}¦ñ¦b¤U­±ªº¥Ø¿ý"
IDC_PROPPAGE2_MSG2="­n¦w¸Ë¦b³o­Ó¥Ø¿ý¡A½Ð«ö¤U¡u¤U¤@¨B¡v"
IDC_PROPPAGE2_MSG3="­n¦w¸Ë¦b¨ä¥Lªº¥Ø¿ý¡A½Ð«ö¤U¡uÂsÄý¡v¨Ã¿ï¾Ü¨ä¥Lªº¥Ø¿ý"
IDC_PROPPAGE2_MSG4="§A­Y­n¿ï¾Ü¤£¦w¸Ë¤â¾÷¨}¦ñ´N½Ð«ö¤U¡u¨ú®ø¡v¨ÓÂ÷¶}¦w¸Ëµ{¦¡"
IDC_PROPPAGE2_FOLDER_TITLE="µ{¦¡¦w¸Ëªº¥Ø¿ý"
IDC_BUTTON_BROWSE="ÂsÄý..."
IDS_SELECT="¿ï¾Ü"
IDS_CHOOSE_FOLDER="¿ï¾Ü¥Ø¿ý"
IDS_DESTINATION_FOLDER="8310-8390 Handset Manager"

IDD_PROPPAGE1="NOKIA 8310-8390¤â¾÷¨}¦ñ¦w¸Ëµ{¦¡"
IDC_PROPPAGE1_MSG1="Åwªï±z¨Ï¥ÎNOKIA 8310-8390¤â¾÷¨}¦ñ¦w¸Ëµ{¦¡¡C¦w¸Ëµ{¦¡±N·|¦w¸Ë¤â¾÷¨}¦ñ¦Ü±zªº¹q¸£¡C"
IDC_PROPPAGE1_MSG2="«Øij±z¦b°õ¦æ¦w¸Ëµ{¦¡¤§«e¡A¥ýÃö³¬¥ô¦ó¦bWindows¤¤°õ¦æªºµ{¦¡¡C"
IDC_PROPPAGE1_MSG3="½Ð«ö¤U¡u¨ú®ø¡v¨ÓÂ÷¶}¦w¸Ëµ{¦¡¨ÃÃö³¬¥ô¦ó¥¿¦b°õ¦æªºµ{¦¡¡A©Î¬O«ö¤U¡u¤U¤@¨B¡vÄ~Äò°õ¦æ¦w¸Ëµ{¦¡¡C"
IDC_PROPPAGE1_MSG4="ĵ§i¡G¥»µ{¦¡¨ü¨ìµÛ§@Åvªk¤Î°ê»Ú±ø¬ùªº«OÅ@¡C"
IDC_PROPPAGE1_MSG5="¥¼¸g±ÂÅv¶i¦æ½Æ»s¡B´²§G¥»µ{¦¡©Î¬O¨ä¤¤ªº¥ô¦ó³¡¤À¡A³£¦³¥i¯à·|¨ü¨ì¥Áªk©Î¦Dªk¤WÃg»@¡A¨Ã·|«öªk«ß©Ò¤¹³\ªº³Ì¤j¦D»@¨Ó°_¶D¡C"

IDD_PROPPAGE3="¦w¸Ë§¹¦¨"
IDC_PROPPAGE3_MSG1="®¥³ß¡G±z¤w¸g±N¤â¾÷¨}¦ñ©Ò»ÝªºÀÉ®×»P¸ê®Æ¶Ç°e§¹²¦¡C\n\n\n½Ð«ö¡u§¹¦¨¡v¥Hµ²§ô¦w¸Ë¹Lµ{¡C\n\n\n½Ð¥J²Ó¾\Ū¡u¦w¸Ë¤Î¨Ï¥Î»¡©ú¡v¥H¤F¸Ñ¦p¦ó¾Þ§@¡C"
IDC_PROPPAGE3_MSG2=""
IDC_PROPPAGE3_MSG3=""
IDC_PROPPAGE3_MSG4=""
IsDetectionEnable=0
IDC_DETECT_BUTTON="°»´úMA-620©Ò±µªºµwÅéCOM°ð"
IDS_DETECT_CAPTION="°»´úµ²ªG"
IDS_DETECT_FOUND_MSG="MA-620¦b %s"
IDS_DETECT_NOT_FOUND_MSG="¨S¦³§ä¨ìMA-620"


IDD_PROPPAGE4="³nÅé±ÂÅv¦X¬ù"
IDC_PROPPAGE4_MSG1="½Ð¾\Ū¤U­±ªº±ÂÅv¦X¬ù¡G"
IDC_PROPPAGE4_MSG2="½Ð°Ý±z±µ¨ü©Ò¦³ªº¦X¬ù¤º®e¶Ü¡H¦pªG¿ï¾Ü¡u¤£±µ¨ü¡v¡A¦w¸Ëµ{¦¡´N·|µ²§ô¡C­Y­n¦w¸Ë¥»¤â¾÷¨}¦ñ³nÅé´N¥²¶·±µ¨ü¥»±ÂÅv¦X¬ù¡C"
IDS_ACCEPT="±µ¨ü"
IDS_DECLINE="¤£±µ¨ü"

IDD_PROGRESS="¦w¸Ë¶i«×"
IDD_PROGRESS_MSG1="¶i«×¡G"
IDS_CRATE_PROGRAM_GROUP="²£¥Íµ{¦¡¶°..."
IDS_PROGRAM_STRING="8310-8390 ¤â¾÷¨}¦ñ"
IDS_PROGRAM_UNINSTALL="²¾°£¤â¾÷¨}¦ñ"
IDS_READ_ME="Readme"
IDS_HELP_HTML="¦w¸Ë¤Î¨Ï¥Î»¡©ú"

LicenseFile="Lic_cht.txt"
FileListFile="FileList.ini"
HelpHtmlFile="Chinese (Taiwan)Help.htm"
NoteHtmlFile="Chinese (Taiwan)Help.htm"

[Chinese (China)]
IDD_PROPPAGE2="Ñ¡Ôñ³ÌÐòÒª°²×°µÄ·¾¶"
IDC_PROPPAGE2_MSG1="°²×°³ÌÐò½«°²×°ÊÖ»úÁ¼°éÔÚÏÂÃæµÄĿ¼"
IDC_PROPPAGE2_MSG2="Òª°²×°ÔÚÕâ¸öĿ¼£¬Çë°´Ï¡¸ÏÂÒ»²½¡¹"
IDC_PROPPAGE2_MSG3="Òª°²×°ÔÚÆäËûµÄĿ¼£¬Çë°´Ï¡¸ä¯ÀÀ¡¹²¢Ñ¡ÔñÆäËûµÄĿ¼"
IDC_PROPPAGE2_MSG4="ÄãÈôҪѡÔñ²»°²×°ÊÖ»úÁ¼°é¾ÍÇë°´Ï¡¸È¡Ïû¡¹À´À뿪°²×°³ÌÐò"
IDC_PROPPAGE2_FOLDER_TITLE="³ÌÐò°²×°µÄĿ¼"
IDC_BUTTON_BROWSE="ä¯ÀÀ..."
IDS_SELECT="Ñ¡Ôñ"
IDS_CHOOSE_FOLDER="Ñ¡ÔñĿ¼"
IDS_DESTINATION_FOLDER="8310-8390 Handset Manager"

IDD_PROPPAGE1="NOKIA 8310-8390ÊÖ»úÁ¼°é°²×°³ÌÐò"
IDC_PROPPAGE1_MSG1="»¶Ó­ÄúʹÓÃNOKIA 8310-8390ÊÖ»úÁ¼°é°²×°³ÌÐò¡£°²×°³ÌÐò½«»á°²×°ÊÖ»úÁ¼°éÖÁÄúµÄµçÄÔ¡£"
IDC_PROPPAGE1_MSG2="½¨ÒéÄúÔÚÔËÐа²×°³ÌÐò֮ǰ£¬ÏȹرÕÈκÎÔÚWindowsÖÐÖ´ÐеijÌÐò¡£"
IDC_PROPPAGE1_MSG3="Çë°´Ï¡¸È¡Ïû¡¹À´À뿪°²×°³ÌÐò²¢¹Ø±ÕÈκÎÕýÔÚÔËÐеijÌÐò£¬»òÊÇ°´Ï¡¸ÏÂÒ»²½¡¹¼ÌÐøÖ´Ðа²×°³ÌÐò¡£"
IDC_PROPPAGE1_MSG4="¾¯¸æ£º±¾³ÌÐòÊܵ½×Å×÷Ȩ·¨¼°¹ú¼ÊÌõÔ¼µÄ±£»¤¡£"
IDC_PROPPAGE1_MSG5="δ¾­ÊÚȨ½øÐи´ÖÆ¡¢É¢²¼±¾³ÌÐò»òÊÇÆäÖеÄÈκβ¿·Ö£¬¶¼ÓпÉÄÜ»áÊܵ½Ãñ·¨»òÐÌ·¨Éϳͷ££¬²¢»á°´·¨ÂÉËùÔÊÐíµÄ×î´óÐÌ·£À´ÆðËß¡£"

IDD_PROPPAGE3="°²×°Íê³É"
IDC_PROPPAGE3_MSG1="¹§Ï²£ºÄúÒѾ­½«ÊÖ»úÁ¼°éËùÐèµÄÎļþÓë×ÊÁÏ´«ËÍÍê±Ï¡£\n\n\nÇë°´¡¸Íê³É¡¹ÒÔ½áÊø°²×°¹ý³Ì¡£\n\n\nÇë×ÐϸÔĶÁ¡¸°²×°¼°Ê¹ÓÃ˵Ã÷¡¹ÒÔÁ˽âÈçºÎ²Ù×÷¡£"
IDC_PROPPAGE3_MSG2=""
IDC_PROPPAGE3_MSG3=""
IDC_PROPPAGE3_MSG4=""
IsDetectionEnable=0
IDC_DETECT_BUTTON="Õì²âMA-620Ëù½ÓµÄÓ²¼þ´®¿Ú"
IDS_DETECT_CAPTION="Õì²â½á¹û"
IDS_DETECT_FOUND_MSG="MA-620ÔÚ %s"
IDS_DETECT_NOT_FOUND_MSG="ûÓÐÕÒµ½MA-620"


IDD_PROPPAGE4="Èí¼þÊÚȨºÏÔ¼"
IDC_PROPPAGE4_MSG1="ÇëÔĶÁÏÂÃæµÄÊÚȨºÏÔ¼£º"
IDC_PROPPAGE4_MSG2="ÇëÎÊÄú½ÓÊÜËùÓеĺÏÔ¼ÊôÐÔÂð£¿Èç¹ûÑ¡Ôñ¡¸²»½ÓÊÜ¡¹£¬°²×°³ÌÐò¾Í»á½áÊø¡£ÈôÒª°²×°±¾ÊÖ»úÁ¼°éÈí¼þ¾Í±ØÐë½ÓÊܱ¾ÊÚȨºÏÔ¼¡£"
IDS_ACCEPT="½ÓÊÜ"
IDS_DECLINE="²»½ÓÊÜ"

IDD_PROGRESS="°²×°½ø¶È"
IDD_PROGRESS_MSG1="½ø¶È£º"
IDS_CRATE_PROGRAM_GROUP="²úÉú³ÌÐò..."
IDS_PROGRAM_STRING="8310-8390 ÊÖ»úÁ¼°é"
IDS_PROGRAM_UNINSTALL="ɾ³ýÊÖ»úÁ¼°é"
IDS_READ_ME="Readme"
IDS_HELP_HTML="°²×°¼°Ê¹ÓÃ˵Ã÷"

LicenseFile="Lic_cn.txt"
FileListFile="FileList.ini"
HelpHtmlFile="Chinese (China)Help.htm"
NoteHtmlFile="Chinese (China)Help.htm"

[French]
IDD_PROPPAGE2="Choisissez la destination"
IDC_PROPPAGE2_MSG1="Setup va installer Handset Manager dans les classeurs suivants."
IDC_PROPPAGE2_MSG2="Pour installer à cet annuaire, cliquez sur Suivant."
IDC_PROPPAGE2_MSG3="Pour installer dans un différent classeur, cliquez sur Feuilleter et séléctionnez un autre classeur."
IDC_PROPPAGE2_MSG4="Vous pouvez choisir de ne pas installer Handset Manager, cliquez Annuler pour sortir Setup."
IDC_PROPPAGE2_FOLDER_TITLE="Classeur de destination"
IDC_BUTTON_BROWSE="Feuilleter..."
IDS_SELECT="Sélectionner"
IDS_CHOOSE_FOLDER="Choisir classeur"
IDS_DESTINATION_FOLDER="8310-8390 Handset Manager"

IDD_PROPPAGE1="NOKIA 8310-8390 Handset Manager Setup"
IDC_PROPPAGE1_MSG1="Bienvenu à le programme de Setup de NOKIA 8310-8390 Handset Manager. Ce programme va installer Handset Manager dans votre ordinateur."
IDC_PROPPAGE1_MSG2="C'est fortement recommandé que vous fermez tous les programmes Windows avant fonctionner ce programme de Setup."
IDC_PROPPAGE1_MSG3="Cliquez Annuler pour quitter Setup et puis fermer tous les programmes que vous utilisez actuellement. Cliquez Suivant pour continuer le procédure de Setup."
IDC_PROPPAGE1_MSG4="Ce programme est protegé par la loi de copyright et les traités international."
IDC_PROPPAGE1_MSG5="La reproduction ou la distribution de ce programme, même partielle, pourrait entrainer des poursuites judiciaires et serait puni des peines les plus lourdes prévues par la loi."

IDD_PROPPAGE3="Finissez le programme Setup et détectez le port com MA-620"
IDC_PROPPAGE3_MSG1="L'installation de Handset Manager est terminé.\n\n Cliquez sur Finir pour terminer l'installation. Lisez le guide de l'utilisateur pour savoir utiliser le logiciel.\n\n"
IDC_PROPPAGE3_MSG2=""
IDC_PROPPAGE3_MSG3=""
IDC_PROPPAGE3_MSG4=""
IsDetectionEnable=0
IDC_DETECT_BUTTON="Détectez le port COM MA-620"
IDS_DETECT_CAPTION="Résultat de la recherche"
IDS_DETECT_FOUND_MSG="MA-620 au port : %s"
IDS_DETECT_NOT_FOUND_MSG="MA-620 introuvable"

IDD_PROPPAGE4="Accord pour la license du logiciel"
IDC_PROPPAGE4_MSG1="Lisez l'accord de la license suivante"
IDC_PROPPAGE4_MSG2="Acceptez-vous tous les articles du précédant accord de license? Si vous refusez, Setup se fermera. Pour installer Handset Manager, vous devez accepter cetv accord."
IDS_ACCEPT="&Accepter"
IDS_DECLINE="&Décliner"

IDD_PROGRESS="Setup en cour..."
IDD_PROGRESS_MSG1="En cour:"
IDS_CRATE_PROGRAM_GROUP="Créer un groupe de programme..."
IDS_PROGRAM_STRING="8310-8390 Handset Manager"
IDS_PROGRAM_UNINSTALL="Desinstaller Handset Manager"
IDS_READ_ME="Lisez-moi"
IDS_HELP_HTML="Guide d'utilisateur"

LicenseFile="Lic_enu.txt"
FileListFile="FileList.ini"
HelpHtmlFile="FrenchHelp.htm"
NoteHtmlFile="FrenchHelp.htm"

[Italian]
IDD_PROPPAGE2="Scegliere la destinazione di locazione"
IDC_PROPPAGE2_MSG1="La configurazione installera Handset Manager nella seguente cartella."
IDC_PROPPAGE2_MSG2="Per installare in questa directory, cliccare Avanti."
IDC_PROPPAGE2_MSG3="Per installare in una cartella diversa, cliccare Browse e selezionare un'altra cartella."
IDC_PROPPAGE2_MSG4="Puoi scegliere di non installare Handset Manager cliccando su Cancella per uscire dalla configurazione."
IDC_PROPPAGE2_FOLDER_TITLE="Destinazione Cartella"
IDC_BUTTON_BROWSE="Browse..."
IDS_SELECT="Scegli"
IDS_CHOOSE_FOLDER="Scegli cartella"
IDS_DESTINATION_FOLDER="8310-8390 Handset Manager"

IDD_PROPPAGE1="Configurazione dell'Handset Manager del cellulare NOKIA 8310-8390"
IDC_PROPPAGE1_MSG1="Benvenuti nel programma di configurazione di Handset Manger per il cellulare NOKIA 8310-8390. Questo programma installera Handset Manager sul tuo computer."
IDC_PROPPAGE1_MSG2="Si raccomanda di chiudere tutte le applicazioni di Windows prima di attivare il programma di configurazione."
IDC_PROPPAGE1_MSG3="Cliccare Cancella per abbandonare la configurazione e poi chiudere tutte le applicazioni correnti. Cliccare Avanti per proseguire la configurazione."
IDC_PROPPAGE1_MSG4="Questo programma protetto da diritti di copyright e da trattati internazionali."
IDC_PROPPAGE1_MSG5="La riproduzione o la distribuzione non autorizzata di questo programma verrà considerato come crimine civile, e verrà perseguito dalla legge."

IDD_PROPPAGE3="Terminare il Programma di Configurazione e individuare la Porta MA-620 COM"
IDC_PROPPAGE3_MSG1="L'installazione software di Handset Manager ora completata.\n\nPer completare l'installazione cliccare Fine. Si prega di leggere la guida per l'utente per sapere come utilizzare correttamente il software.\n\n"
IDC_PROPPAGE3_MSG2=""
IDC_PROPPAGE3_MSG3=""
IDC_PROPPAGE3_MSG4=""
IsDetectionEnable=0
IDC_DETECT_BUTTON="Individuazione della Porta COM di MA-620"
IDS_DETECT_CAPTION="Risultato dell'individuazione"
IDS_DETECT_FOUND_MSG="MA-620 at port : %s"
IDS_DETECT_NOT_FOUND_MSG="MA-620 non trovato"

IDD_PROPPAGE4="Licenza del Software"
IDC_PROPPAGE4_MSG1="Si prega di leggere il seguente Contratto di Licenza."
IDC_PROPPAGE4_MSG2="Accetti tutti i termini del Contratto? Se scegli Rifiuta, la configurazione sarà terminata. Per installare Handset Manager bisogna accettare tale contratto."
IDS_ACCEPT="&Accetto"
IDS_DECLINE="&Rifiuto"

IDD_PROGRESS="Installazione in corso..."
IDD_PROGRESS_MSG1="In corso:"
IDS_CRATE_PROGRAM_GROUP="Creare cartella di programma..."
IDS_PROGRAM_STRING="8310-8390 Handset Manager"
IDS_PROGRAM_UNINSTALL="Disinstalla Handset Manager"
IDS_READ_ME="Leggimi"
IDS_HELP_HTML="Guida per l'utente"

LicenseFile="Lic_enu.txt"
FileListFile="FileList.ini"
HelpHtmlFile="ItalianHelp.htm"
NoteHtmlFile="ItalianHelp.htm"

[Spanish]
IDD_PROPPAGE2="Elejir la Locacion Destinada"
IDC_PROPPAGE2_MSG1="La configuracion sera intalada el Handset Manager en la siguiente carpeta."
IDC_PROPPAGE2_MSG2="Para instalar este directorio, haga click en Siguiente."
IDC_PROPPAGE2_MSG3="Para instalar en direrente carpeta, haga click en Ramonear y seleccionar otra carpeta."
IDC_PROPPAGE2_MSG4="Usted puede elejir no instalar el Handset Manager, pulsando Cancelar a Setear la salida."
IDC_PROPPAGE2_FOLDER_TITLE="Carpeta de destinacion"
IDC_BUTTON_BROWSE="Ramonear..."
IDS_SELECT="Seleccionar"
IDS_CHOOSE_FOLDER="Elejir Carpeta"
IDS_DESTINATION_FOLDER="8310-8390 Handset Manager"

IDD_PROPPAGE1="Instalar el Handset Manager 8310-8390"
IDC_PROPPAGE1_MSG1="Bienvenido al programa de Configuracion de NOKIA 8310-8390 Handset Manager. El programa del Handset Manager sera instalado en su computadora."
IDC_PROPPAGE1_MSG2="Es recomendado vigorosamente en salir todos los programas bajo Windows antes de organizar el programa de configuracion."
IDC_PROPPAGE1_MSG3="Click Cancelar para salir de setear y luego cerrar todos los programas organizado. Haga click en Siguiente para continuar el proceso de configuracion."
IDC_PROPPAGE1_MSG4="Este programa es protegido por la ley de propiedad y tratado internacional."
IDC_PROPPAGE1_MSG5="No autorizado la reproduccion o distribucion de este programa, o cualquier produccion de esto, puede resultar en respectivos castigos civil 8 criminal, y sera proseguido a la maxima extension posible bajo la ley."

IDD_PROPPAGE3="Terminar con la configuracion del programa y detectar el Puerto COM MA-620"
IDC_PROPPAGE3_MSG1="La instalacion del software del Handset Manager es completado.\n\n Usted puede hacer click en Terminar para que complete la instalacion. Favor lease la Guia del Usuario para saber como manejar el software.\n\n"
IDC_PROPPAGE3_MSG2=""
IDC_PROPPAGE3_MSG3=""
IDC_PROPPAGE3_MSG4=""
IsDetectionEnable=0
IDC_DETECT_BUTTON="Detectar el Puerto COM MA-620"
IDS_DETECT_CAPTION="Resultado de la Deteccion"
IDS_DETECT_FOUND_MSG="MA-620 en puerto : %s"
IDS_DETECT_NOT_FOUND_MSG="MA-620 no encontrado"

IDD_PROPPAGE4="La Licencia de convenio del Software"
IDC_PROPPAGE4_MSG1="Favor lease la siguiente Licencia de convenio"
IDC_PROPPAGE4_MSG2="Acepta todo los terminos procedido desde la Licencia de Convenio? Si elije la negacion, la configuracion se apagara. Para instalar el Handset Manager, Usted debe aceptar este Convenio."
IDS_ACCEPT="&Aceptar"
IDS_DECLINE="&Negar"

IDD_PROGRESS="Progreso de la configuracion..."
IDD_PROGRESS_MSG1="Progreso:"
IDS_CRATE_PROGRAM_GROUP="Crear grupo de programa..."
IDS_PROGRAM_STRING="8310-8390 Handset Manager"
IDS_PROGRAM_UNINSTALL="Eliminar el Handset Manager"
IDS_READ_ME="Leerme"
IDS_HELP_HTML="Guia del Usuario"

LicenseFile="Lic_enu.txt"
FileListFile="FileList.ini"
HelpHtmlFile="SpanishHelp.htm"
NoteHtmlFile="SpanishHelp.htm"

[Russian]
IDD_PROPPAGE2="Âûáåðèòå íóæíîå ðàñïîëîæåíèå"
IDC_PROPPAGE2_MSG1="Ïðîãðàììà áóäåò óñòàíàâëèâàòüñÿ â ñëåäóþùóþ ïàïêó."
IDC_PROPPAGE2_MSG2="Äëÿ óñòàíîâêè â ýòó äèðåêòîðèþ íàæìèòå ÄÀËÅÅ."
IDC_PROPPAGE2_MSG3="Äëÿ óñòàíîâêè â äðóãóþ ïàïêó íàæìèòå ÎÁÇÎÐ è âûáåðèòå ïàïêó."
IDC_PROPPAGE2_MSG4="Âû ìîæåòå íå óñòàíàâëèâàòü ïðîãðàììó, íàæàâ ÎÒÌÅÍÀ è âûéòè èç ïðîãðàììû óñòàíîâêè."
IDC_PROPPAGE2_FOLDER_TITLE="Ïàïêà"
IDC_BUTTON_BROWSE="Îáçîð..."
IDS_SELECT="Âûáðàòü"
IDS_CHOOSE_FOLDER="Âûáðàòü ïàïêó"
IDS_DESTINATION_FOLDER="8310-8390 Handset Manager"

IDD_PROPPAGE1="Óñòàíîâêà ïðîãðàììû äëÿ NOKIA 8310-8390"
IDC_PROPPAGE1_MSG1="Äîáðî ïîæàëîâàòü â ïðîãðàììó óñòàíîâêè Ìåíåäæåðà Òåëåôîííîé òðóáêè äëÿ NOKIA 8310-8390. Ýòà ïðîãðàììà óñòàíîâèò Ìåíåäæåð Òåëåôîííîé òðóáêè íà Âàø êîìïüþòåð."
IDC_PROPPAGE1_MSG2="Çàêðîéòå âñå ïðèëîæåíèÿ Windows ïåðåä çàïóêîì ïðîãðàììû óñòàíîâêè."
IDC_PROPPAGE1_MSG3="Íàæìèòå ÎÒÌÅÍÀ äëÿ âûõîäà èç ïðîãðàììû óñòàíîâêè, çàêðîéòå âñå ïðèëîæåíèÿ. Íàæìèòå ÄÀËÅÅ äëÿ ïðîäîëæåíèÿ óñòàíîâêè."
IDC_PROPPAGE1_MSG4="ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Ýòà ïðîãðàììà çàùèùåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì îá àâòîðñêîì ïðàâå è ìåæäóíàðîäíûìè ñîãëàøåíèÿìè."
IDC_PROPPAGE1_MSG5="Íåñàíêöèîíèðîâàííîé èñïîëüçîâàíèå èëè ðàñïðîñòðàíåíèå ýòîé ïðîãðàììû íàêàçûâàåòñÿ øòðàôîì è ïðåñëåäóåòñÿ ïî çàêîíó."

IDD_PROPPAGE3="Çàâåðøèòå ïðîãðàììó óñòàíîâêè è îïðåäåëèòå ÑÎÌ-ïîðò ÌÀ-620."
IDC_PROPPAGE3_MSG1="Óñòàíîâêà ïðîãðàììû çàâåðøåíà.\n\nÍàæìèòå ÃÎÒÎÂÎ äëÿ âûõîäà èç ïðîãðàììû óñòàíîâêè. Ïîæàëóéñòà, ïðî÷òèòå Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ.\n"
IDC_PROPPAGE3_MSG2=""
IDC_PROPPAGE3_MSG3=""
IDC_PROPPAGE3_MSG4=""
IsDetectionEnable=0
IDC_DETECT_BUTTON="Îïðåäåëèòü MA-620 COM-ïîðò"
IDS_DETECT_CAPTION="Ðåçóëüòàò"
IDS_DETECT_FOUND_MSG="MA-620 at port : %s"
IDS_DETECT_NOT_FOUND_MSG="Ïîðò íå íàéäåí"

IDD_PROPPAGE4="Ëèöåíçèîííîå ñîãëàøåíèå"
IDC_PROPPAGE4_MSG1="Ïîæàëóéñòà, îçíàêîìüòåñü ñ Ëèöåíçèîííûì ñîãëàøåíèåì."
IDC_PROPPAGE4_MSG2="Âû ïðèíèìàåòå âñå ïóíêòû Ëèöåíçèîííîãî ñîãëàøåíèÿ? Åñëè Âû âûáåðèòå ÎÒÊËÎÍÈÒÜ, ïðîãðàììà óñòàíîâêè çàêðîåòñÿ. Äëÿ óñòàíîâêè ïðîãðàììû Âû äîëæíû ïðèíÿòü Ëèöåíçèîííîå ñîãëàøåíèå."
IDS_ACCEPT="&Ïðèíÿòü"
IDS_DECLINE="&Îòêëîíèòü"

IDD_PROGRESS="Óñòàíîâêà..."
IDD_PROGRESS_MSG1="Óñòàíîâêà:"
IDS_CRATE_PROGRAM_GROUP="Ñîçäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû..."
IDS_PROGRAM_STRING="Ìåíåäæåð Òåëåôîííîé òðóáêè äëÿ 8310-8390"
IDS_PROGRAM_UNINSTALL="Óäàëèòü ïðîãðàììó"
IDS_READ_ME="Readme"
IDS_HELP_HTML="Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ"

LicenseFile="Lic_enu.txt"
FileListFile="FileList.ini"
HelpHtmlFile="RussianHelp.htm"
NoteHtmlFile="RussianHelp.htm"

[Czech]
IDD_PROPPAGE2="Vyberte cílovou složku"
IDC_PROPPAGE2_MSG1="Instalaèní program nainstaluje Handset Manager do následující složky."
IDC_PROPPAGE2_MSG2="Pro instalaci do této složky klepnìte na Další."
IDC_PROPPAGE2_MSG3="Pro instalaci do jiné složky klepnìte na Procházet a vybete jinou složku."
IDC_PROPPAGE2_MSG4="Instalaci mùžete ukonèit klepnutím na Storno."
IDC_PROPPAGE2_FOLDER_TITLE="Cílová složka"
IDC_BUTTON_BROWSE="Procházet..."
IDS_SELECT="Vyberte"
IDS_CHOOSE_FOLDER="Vyberte složku"
IDS_DESTINATION_FOLDER="8310-8390 Handset Manager"

IDD_PROPPAGE1="Nastavení programu NOKIA 8310-8390 Handset Manager"
IDC_PROPPAGE1_MSG1="Vítá vás instalaèní program NOKIA 8310-8390 Handset Manager. Tento program nainstaluje Handset Manager na váš poèítaè."
IDC_PROPPAGE1_MSG2="Pøed pokraèováním v instalaci se doporuèuje ukonèit všechny spuštìné programy."
IDC_PROPPAGE1_MSG3="Klepnutím na Storno ukonèíte instalaci, pak ukonèete všechny spuštìné programy. Klepnutím na Další bude instalace pokraèovat."
IDC_PROPPAGE1_MSG4="UPOZORNÌNÍ: Tento program je chránìn autorským právem a mezinárodními smlouvami."
IDC_PROPPAGE1_MSG5="Neoprávnìným kopírováním nebo šíøením tohoto programu nebo jeho èásti se vystavujete riziku trestního stíhání."

IDD_PROPPAGE3="Dokonèit instalaci programu a detekovat COM port MA-620 "
IDC_PROPPAGE3_MSG1="Instalace programu Handset Manager byla dokonèena.\n\n\nKlepnutím na Dokonèit dokonèíte instalaci. Uživatelská pøíruèka obsahuje informace o používání programu.\n\n"
IDC_PROPPAGE3_MSG2=""
IDC_PROPPAGE3_MSG3=""
IDC_PROPPAGE3_MSG4=""
IsDetectionEnable=0
IDC_DETECT_BUTTON="Detekovat COM port MA-620"
IDS_DETECT_CAPTION="Výsledek detekování"
IDS_DETECT_FOUND_MSG="MA-620 na portu : %s"
IDS_DETECT_NOT_FOUND_MSG="MA-620 nenalezen"

IDD_PROPPAGE4="Licenèní smlouva pro software"
IDC_PROPPAGE4_MSG1="Prosím pøeètìte si následující licenèní smlouvu."
IDC_PROPPAGE4_MSG2="Pøijímáte podmínky pøedcházející licenèní smlouvy? Zvolíte-li Odmítnout, instalaèní program bude ukonèen. Aby bylo možné instalovat Handset Manager, musíte tuto smlouvu pøijmout."
IDS_ACCEPT="&Pøijmout"
IDS_DECLINE="&Odmítnout"

IDD_PROGRESS="Prùbìh instalace..."
IDD_PROGRESS_MSG1="Prùbìh:"
IDS_CRATE_PROGRAM_GROUP="Vytvoøení skupiny programù..."
IDS_PROGRAM_STRING="8310-8390 Handset Manager"
IDS_PROGRAM_UNINSTALL="Odinstalování Handset Manager"
IDS_READ_ME="Readme"
IDS_HELP_HTML="Uživatelská pøíruèka"

LicenseFile="Lic_enu.txt"
FileListFile="FileList.ini"
HelpHtmlFile="CzechHelp.htm"
NoteHtmlFile="CzechHelp.htm"

[Dutch]
IDD_PROPPAGE2="Kies de bestemmingslocatie"
IDC_PROPPAGE2_MSG1="Setup installeert de Handset Manager in de volgende map."
IDC_PROPPAGE2_MSG2="Om in deze map te installeren , kies Volgende."
IDC_PROPPAGE2_MSG3="Om in een andere map te installeren , kies Bladeren en selecteer een andere map."
IDC_PROPPAGE2_MSG4="U kunt er voor kiezen om de Handset Manager niet te installeren, door op Annuleren te duwen en de Setup te beeindigen."
IDC_PROPPAGE2_FOLDER_TITLE="Bestemmingsmap"
IDC_BUTTON_BROWSE="Bladeren..."
IDS_SELECT="Selecteer"
IDS_CHOOSE_FOLDER="Kies map"
IDS_DESTINATION_FOLDER="8310-8390 Handset Manager"

IDD_PROPPAGE1="NOKIA 8310-8390 Handset Manager Setup"
IDC_PROPPAGE1_MSG1="Welkom bij het NOKIA 8310-8390 Handset Manager Setup programma. Dit programma zal de Handset Manager op uw computer installeren."
IDC_PROPPAGE1_MSG2="Het wordt sterk aangeraden om alle Windows programma's af te sluiten, voordat u dit Setup programma opstart."
IDC_PROPPAGE1_MSG3="Klik op Annuleer om Setup af te sluiten en alle programma's af te sluiten die nu geopend zijn. Klik Volgende om door te gaan met Setup."
IDC_PROPPAGE1_MSG4="WAARSCHUWING: Dit programma is beschermd door copyright en internationale verdragen."
IDC_PROPPAGE1_MSG5="Ongeautoriseerde reproductie en verspreiding van dit programma, of enig onderdeel ervan, kan resulteren in een civiel-rechterlijke procedure en straf, en zal aangeklaagd worden voor de maximaal mogelijke straf der wet."

IDD_PROPPAGE3="Beeindig het Setup Programma"
IDC_PROPPAGE3_MSG1="Deze software installatie van de Handset Manager is compleet.\n\nU kunt nu op Voltooien klikken om de installatie te voltooien. Lees de gebruiksaanwijzing om de software te kunnen gebruiken."
IDC_PROPPAGE3_MSG2=""
IDC_PROPPAGE3_MSG3=""
IDC_PROPPAGE3_MSG4=""
IsDetectionEnable=0
IDC_DETECT_BUTTON="Detecteer MA-620 COM Poort"
IDS_DETECT_CAPTION="Detectie Resultaat"
IDS_DETECT_FOUND_MSG="MA-620 op poort: %s"
IDS_DETECT_NOT_FOUND_MSG="MA-620 niet gevonden"

IDD_PROPPAGE4="Software Licentie Overeenkomst"
IDC_PROPPAGE4_MSG1="Lees de Software Licentie Overeenkomst."
IDC_PROPPAGE4_MSG2="Accepteert u alle voorwaarden van de Software Licentie Overeenkomst? Als u kiest voor Afwijzen, zal Setup afgesloten worden. Om de Handset Manager te installeren, moet u de overeenkomst accepteren."
IDS_ACCEPT="&Accepteren"
IDS_DECLINE="&Afwijzen"

IDD_PROGRESS="Setup voortgang..."
IDD_PROGRESS_MSG1="Voortgang:"
IDS_CRATE_PROGRAM_GROUP="Creëer programma groep..."
IDS_PROGRAM_STRING="8310-8390 Handset Manager"
IDS_PROGRAM_UNINSTALL="Verwijder Handset Manager"
IDS_READ_ME="Lees mij"
IDS_HELP_HTML="Gebruiksaanwijzing"

LicenseFile="Lic_enu.txt"
FileListFile="FileList.ini"
HelpHtmlFile="DutchHelp.htm"
NoteHtmlFile="DutchHelp.htm"

[Hungarian]
IDD_PROPPAGE2="Válasszon telepítési helyet"
IDC_PROPPAGE2_MSG1="A telepítõ a következõ könyvtárba fogja telepíteni a Handset Manager-t."
IDC_PROPPAGE2_MSG2="Telepítéshez, kattintson a Tovább-ra."
IDC_PROPPAGE2_MSG3="A könyvtár megváltoztatásához, kattintson a Tallóz-ra és válasszon egy másik könyvtárat."
IDC_PROPPAGE2_MSG4="Ha nem szeretné telepíteni a Handset Manager-t, kattintson a Mégse gombra a kilépéshez."
IDC_PROPPAGE2_FOLDER_TITLE="Célkönyvtár"
IDC_BUTTON_BROWSE="Tallóz..."
IDS_SELECT="Választ"
IDS_CHOOSE_FOLDER="Könyvtár választása"
IDS_DESTINATION_FOLDER="8310-8390 Handset Manager"

IDD_PROPPAGE1="NOKIA 8310-8390 Handset Manager telepítõ"
IDC_PROPPAGE1_MSG1="Üdvözli Önt az NOKIA 8310-8390 Handset Manager telepítõ program. Ez a program fogja telepíteni a Handset Manager-t az Ön számítógépére."
IDC_PROPPAGE1_MSG2="Ajánlott minden programból kilépni a telepítés elött."
IDC_PROPPAGE1_MSG3="Kattintson a Mégse gombra a telepítõ bezárásához és lépjen ki minden programból. Kattintson a Tovább-ra a telepítés folytatásához."
IDC_PROPPAGE1_MSG4="Figyelem: Ez a program szerzõi jogvédelem alatt áll."
IDC_PROPPAGE1_MSG5="A program jogosulatlan másolása, terjesztése vagy használata büntetõjogi eljárást von maga után."

IDD_PROPPAGE3="Telepítés befejezése"
IDC_PROPPAGE3_MSG1="A Handset Manager program telepítése befejezõdött.\n\nKattintson a Befejezés-re a befejezéshez. Kérem olvassa el a Használati útmutatót a program használatához.
IDC_PROPPAGE3_MSG2=""
IDC_PROPPAGE3_MSG3=""
IDC_PROPPAGE3_MSG4=""
IsDetectionEnable=0
IDC_DETECT_BUTTON="MA-620 COM portjának észlelése"
IDS_DETECT_CAPTION="Észlelés eredménye"
IDS_DETECT_FOUND_MSG="MA-620 portja : %s"
IDS_DETECT_NOT_FOUND_MSG="MA-620 nem található"

IDD_PROPPAGE4="Program licensz szerzõdése"
IDC_PROPPAGE4_MSG1="Kérem olvassa el a licensz szerzõdést."
IDC_PROPPAGE4_MSG2="Elfogadja az elözõ licensz szerzõdés minden pontját?Ha az Elutasítást választja, a telepítés megszakad.A Handset Manager telepítéséhez, el kell fogadja a licensz szerzõdést."
IDS_ACCEPT="&Elfogad"
IDS_DECLINE="&Elutasít"

IDD_PROGRESS="Telepítés folyamatban..."
IDD_PROGRESS_MSG1="Progress:"
IDS_CRATE_PROGRAM_GROUP="Program csoport létrehozása..."
IDS_PROGRAM_STRING="8310-8390 Handset Manager"
IDS_PROGRAM_UNINSTALL="Handset Manager eltávolítása"
IDS_READ_ME="Readme"
IDS_HELP_HTML="Használati útmutató"

LicenseFile="Lic_enu.txt"
FileListFile="FileList.ini"
HelpHtmlFile="HungarianHelp.htm"
NoteHtmlFile="HungarianHelp.htm"

[Greek]
IDD_PROPPAGE2="ÅÐÉËÅÎÔÅ ÈÅÓÇ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÕ"
IDC_PROPPAGE2_MSG1="Ç äéáäéêáóßá åãêáôÜóôáóçò èá áðïèçêåýóç ôï Handset Manager óôï åîÞò áñ÷åßï"
IDC_PROPPAGE2_MSG2="Ãéá áðïèÞêåõóç óå áõôü ôïí êáôÜëïãï ,ðáôÞóôå åðüìåíï"     
IDC_PROPPAGE2_MSG3="Ãéá áðïèÞêåõóç óå äéáöïñåôéêü áñ÷åßï,ðáôÞóôå áíáæÞôçóç êáé åðéëÝîôå Üëëï áñ÷åßï"
IDC_PROPPAGE2_MSG4="Ãéá íá óôáìáôÞóåôå ôçí äéáäéêáóßá åãêáôÜóôáóçò ðáôÞóôå Áêýñùóç"
IDC_PROPPAGE2_FOLDER_TITLE="Áñ÷åßï ðñïïñéóìïý"
IDC_BUTTON_BROWSE="ÁíáæÞôçóç"
IDS_SELECT="ÅðéëïãÞ"
IDS_CHOOSE_FOLDER="ÅðéëÝîôå áñ÷åßï"
IDS_DESTINATION_FOLDER="8310-8390 Handset Manager"

IDD_PROPPAGE1="Äéáäéêáóßá åãêáôÜóôáóçò NOKIA 8310-8390 Handset Manager"
IDC_PROPPAGE1_MSG1="ÊáëþòÞñèáôå óôçí äéáäéêáóßá åãêáôÜóôáóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò NOKIA 8310-8390 Handset Manager.Áõôü ôï ðñüãñáììá èá áðïèçêåýóåé ôï Handset Manager óôïí õðïëïãéóôÞ óáò."
IDC_PROPPAGE1_MSG2="Óáò óõíéóôïýìå íá êëåßóåôå üëåò ôéò åöáñìïãÝò Windows ðñéí îåêéíÞóåôå ôçí äéáäéêáóßá åãêáôÜóôáóçò."
IDC_PROPPAGE1_MSG3="ÐáôÞóôå Áêýñùóç ãéá íá åãêáôáëåßøåôå ôç äéáäéêáóßá åãêáôÜóôáóçò êáé óôçí óõíÝ÷åéá êëåßóôå üëåò ôéò ôñÝ÷ïõóåò åöáñìïãÝò.ÐáôÞóôå Åðüìåíï ãéá íá óõíå÷éóôåß ç äéáäéêáóßá"
IDC_PROPPAGE1_MSG4="Ðñïåéäïðïßçóç:Tï ðñüãñáììá áõôü ðñïóôáôåýåôáé áðü ôçí íïìïèåóßá ðÝñé ðñïóôáóßáò ðíåõìáôéêùí äéêáéùìÜôùí êáé ôéò äéåèíåßò óõìöùíßåò."		
IDC_PROPPAGE1_MSG5="Ìç åîïõóéïäïôçìÝíç áíáðáñáãùãÞ Þ äéáíïìÞ áõôïý ôïõ ðñïãñÜììáôïò,Þ ìÝñïõò áõôïý,åðéóýåé äéÜöïñåò ðïéíéêÝò êáé áóôéêÝò êõñþóåéò, ðïõ åöáñìüæïíôáé óôï ìÝãéóôï ìå âÜóç ôçí ðñïâëåðüìåíç íïìïèåóßá."

IDD_PROPPAGE3="ÏëïêëÞñùóç äéáäéêáóßáò åãêáôÜóôáóçò ðñïãñÜììáôïò"
IDC_PROPPAGE3_MSG1="Ç äéáäéáêáóßá åãêáôÜóôáóçò ôïõ Handset Manager ïëïêëçñþèçêå.\n\n ÐáôÞóôå ÔÝëïò ãéá íá ïëïêëçñùèåß ç äéáäéêáóßá.Ðáñáêáëïýìå äéáâÜóôå ôï åã÷åéñßäéï ÷ñÞóçò Ýôóé þóôå íá ìÜèåôå ãéá ôçí ÷ñÞóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò." 
IDC_PROPPAGE3_MSG2=""
IDC_PROPPAGE3_MSG3=""
IDC_PROPPAGE3_MSG4=""
IsDetectionEnable=0
IDC_DETECT_BUTTON="Åíôïðéóìüò óåéñéáêÞò èýñáò"          
IDS_DETECT_CAPTION="ÁðïôÝëåóìá åíôïðéóìïý"
IDS_DETECT_FOUND_MSG="MA-620 óôç èýñá : %s"
IDS_DETECT_NOT_FOUND_MSG="Äåí âñÝèçêå MA-620 " 

IDD_PROPPAGE4="Óõìöùíßá Üäåéáò ÷ñÞóçò ëïãéóìéêïý "
IDC_PROPPAGE4_MSG1="Ðáñáêáëïýìå äéáâÜóôå ôçí ðáñáêÜôù Üäåéá ÷ñÞóçò ëïãéóìéêïý." 
IDC_PROPPAGE4_MSG2="ÁðïäÝ÷åóôå üëïõò ôïõò üñïõò ôçò ðáñáðÜíù óõìöùíßáò Üäåéáò ÷ñÞóçò ëïãéóìéêïý;ÅÜí åðéëÝîåôå áðüññéøç,ç äéáäéêáóß áåãêáôÜóôáóçò èá óôáìáôÞóåé.Ãéá íá åãêáôáóôÞóåôå ôï Handset Manager,ðñÝðåé íá áðïäå÷ôåßôå ôïõò ðáñáðÜíù üñïõò." 
IDS_ACCEPT="&ÁðïäÝ÷ïìáé"
IDS_DECLINE="&Áðïññßðôù"

IDD_PROPPAGE8="Ñýèìéóç óåéñéáêÞò èýñáò (COM)"
IDC_PROPPAGE8_MSG1="MA-620 äåí âñÝèçêå Þ åðéèõìåßôå íá ñõèìßóåôå ôçí èýñá ÷åéñïêßíçôá.\n\nÅðéëÝîôå ôçí èýñá óôçí ïðïßá åßíáé óõíäåäåìÝíï ôï MA-620."
IDC_PROPPAGE8_MSG2="ÅðéëïãÞ óåéñéáêÞò èýñáò:"

IDD_PROGRESS="ÅîÝëéîç äéáäéêáóßáò ..."
IDD_PROGRESS_MSG1="ÅîÝëéîç"
IDS_CRATE_PROGRAM_GROUP="Äçìéïõñãßá ãêñïýð ðñïãñÜììáôïò..." 
IDS_PROGRAM_STRING="8310-8390 Handset Manager"
IDS_PROGRAM_UNINSTALL="ÁðåãêáôÜóôáóç Handset Manager"
IDS_READ_ME="ÄéÜâáóå ìå"
IDS_HELP_HTML="Å÷ãåéñßäéï ×ñÞóçò"

LicenseFile="Lic_enu.txt"
FileListFile="FileList.ini"
HelpHtmlFile="GreekHelp.htm"
NoteHtmlFile="GreekHelp.htm"
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.43