Polish.INI Driver File Contents (BTV3_v9.zip)

[Polish]
PreparingTitle=Kreator instalacji Handset Manager
PreparingText=Trwa przygotowywanie Kreatora instalacji, proszê czekaæ. Mo¿e to zaj¹æ kilka minut.
FMSG0023=W³ó¿ inny dysk CD, aby kontynuowaæ kopiowanie przyk³adów:
FMSG0024=W³ó¿ inny dysk CD, aby kontynuowaæ kopiowanie przyk³adów:
FMSG0025=W³ó¿ inny dysk CD, aby kontynuowaæ kopiowanie przyk³adów:
FMSG0026=W³ó¿ inny dysk CD, aby kontynuowaæ kopiowanie przyk³adów:
FMSG0027=W³ó¿ inny dysk CD, aby kontynuowaæ kopiowanie przyk³adów:
FMSG0028=W³ó¿ inny dysk CD, aby kontynuowaæ kopiowanie przyk³adów:
FMSG0029=W³ó¿ inny dysk CD, aby kontynuowaæ kopiowanie przyk³adów:
LicenseFile=lic_enu.rtf
DiskFull=Disk full: Please make sure there is sufficient disk space for installation and then retry, or cancel setup directly.
// SetValue1, SetValue2, SetValue3 ...
STR0001=`Value`='%BrandModel% %Interface%-Handset Manager'
STR0002=`FaceName`='Tahoma',`Size`=8
STR0003=`FaceName`='Tahoma',`Size`=11
STR0004=`FaceName`='Verdana',`Size`=8
STR0005=`Title`='Kreator instalacji Handset Manager'
STR0006=`Title`='Kreator instalacji Handset Manager'
STR0007=`Title`='Kreator instalacji Handset Manager'
STR0008=`Title`='Kreator instalacji Handset Manager'
STR0009=`Title`='Kreator instalacji Handset Manager'
STR0010=`Title`='Kreator instalacji Handset Manager'
STR0011=`Title`='Kreator instalacji Handset Manager'
STR0012=`Title`='Kreator instalacji Handset Manager'
STR0013=`Title`='Kreator instalacji Handset Manager'
STR0014=`Title`='Kreator instalacji Handset Manager'
STR0015=`Title`='Kreator instalacji Handset Manager'
STR0016=`Title`='Kreator instalacji Handset Manager'
STR0017=`Title`='Kreator instalacji Handset Manager'
STR0018=`Title`='Kreator instalacji Handset Manager'
STR0019=`Title`='Kreator instalacji Handset Manager'
STR0020=`Title`='Informacje instalatora'
STR0021=`Value`='OK' 
STR0022=`Value`='Dalej >' 
STR0023=`Value`='Zainstaluj' 
STR0024=`Value`='Ignoruj' 
STR0025=`Value`='Zakoñcz' 
STR0026=`Value`='Zakoñcz' 
STR0027=`Value`='Anuluj' 
STR0028=`Value`='Nie' 
STR0029=`Value`='Przegl¹daj' 
STR0030=`Value`='< Wstecz' 
STR0031=`Value`='Ponów próbê'
STR0032=`Value`='Powróæ' 
STR0033=`Value`='Tak' 
STR0034=`Text`='Czekaj, Kreator instalacji przygotowuje siê do przeprowadzenia instalacji.' 
STR0035=`Text`='{\TitleBold}Kreator instalacji produktu Handset Manager - Zapraszamy!' 
STR0036=`Text`='{\TitleBold}Kreator instalacji produktu [MobileName] Handset Manager - Zapraszamy! Instalator zainstaluje program Handset Manager w Twoim komputerze.'
STR0037=`Text`='Bardzo zalecane jest zakoñczenie wszystkich programów systemu Windows przed uruchomieniem tego instalacji.'
STR0038=`Text`='Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowaæ proces instalacji. Kliknij przycisk Anuluj, aby zakoñczyæ instalacjê, a nastêpnie zamknij wszystkie inne uruchomione programy. '
STR0039=`Text`='OSTRZE¯ENIE: Ten program jest chroniony prawem autorskim i umowami miêdzynarodowymi.' 
STR0040=`Text`='Kopiowanie b¹dź rozpowszechnianie tego programu lub jakiejkolwiek jego czêści bez upowa¿nienia mo¿e spowodowaæ poci¹gniêcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.'
STR0041=`Text`='Przeczytaj uwa¿nie poni¿sz¹ Umowê licencyjn¹. Musisz zaakceptowaæ tê umowê, aby kontynuowaæ instalacjê programu Handset Manager.'
STR0042=`Text`='{\DlgFontBold}Umowa licencyjna u¿ytkownika oprogramowania' 
STR0043=`Text`='{\DlgFont}Akceptujê'
STR0044=`Text`='Instalator zainstaluje program Handset Manager w nastêpuj¹cym katalogu.' 
STR0045=`Text`='{\DlgFontBold}Wybierz lokalizacjê docelow¹'
STR0046=`Text`='U¿ycie dysku' 
STR0047=`Text`='Lokalizacja docelowa:' 
STR0048=`Title`='Handset Manager', `Description`='Program Handset Manager' 
STR0049=`Title`='Obs³uga jêzyków', `Description`='Obs³ugiwane jêzyki' 
STR0050=`Title`='Hiszpañski', `Description`='Hiszpañski' 
STR0051=`Title`='Chiñski (tradycyjny)', `Description`='Chiñski (tradycyjny)' 
STR0052=`Title`='W³oski', `Description`='W³oski' 
STR0053=`Title`='Angielski', `Description`='Angielski',`Level`=1,`Attributes`=24 
STR0054=`Title`='Niemiecki', `Description`='Niemiecki' 
STR0055=`Title`='Grecki', `Description`='Grecki' 
STR0056=`Title`='Arabski', `Description`='Arabski' 
STR0057=`Title`='Portugalski', `Description`='Portugalski' 
STR0058=`Title`='Szwedzki', `Description`='Szwedzki' 
STR0059=`Title`='Holenderski', `Description`='Holenderski' 
STR0060=`Title`='Czeski', `Description`='Czeski' 
STR0061=`Title`='Rosyjski', `Description`='Rosyjski' 
STR0062=`Title`='Francuski', `Description`='Francuski' 
STR0063=`Title`='Polski', `Description`='Polski',`Level`=1,`Attributes`=24 
STR0064=`Title`='Wêgierski', `Description`='Wêgierski'
STR0065=`Title`='Chiñski (uproszczony)', `Description`='Chiñski (uproszczony)'
STR0066=`Title`='Turecki', `Description`='Turecki'
STR0067=`Title`='Tajlandzki', `Description`='Tajlandzki'
STR0068=`Title`='Japoñski', `Description`='Japoñski'
STR0069=`Title`='Malezyjski', `Description`='Malezyjski'
STR0070=`Title`='Wietnamski', `Description`='Wietnamski'
STR0071=`Title`='Angielski (Wielka Brytania)', `Description`='Angielski (Wielka Brytania)'
STR0072=`Title`='Chorwacki', `Description`='Chorwacki'
STR0073=`Title`='S³owacki', `Description`='S³owacki'
STR0074=`Title`='Indonezyjski', `Description`='Indonezyjski'
STR0075=`Title`='Duñski', `Description`='Duñski'
STR0076=`Title`='Fiñski', `Description`='Fiñski'
STR0077=`Title`='Norweski', `Description`='Norweski'
STR0078=`Title`='Francuski (Kanada)', `Description`='Francuski (Kanada)'
STR0079=`Title`='Hiszpañski (Meksyk)', `Description`='Hiszpañski (Meksyk)'
STR0080=`Title`='Portugalski (brazylijski)', `Description`='Portugalski (brazylijski)'
STR0081=`Title`='Przyk³ad', `Description`='Przyk³adowe pliki' 
STR0082=`Text`='Ta funkcja wymaga [1] na dysku twardym.' 
STR0083=`Text`='Ta funkcja wymaga [1] na dysku twardym. Wybrano w niej [2] z [3] podfunkcji. Podfunkcje wymagaj¹ [4] na dysku twardym.'
STR0084=`Text`='Zostanie zainstalowana na lokalnym dysku twardym' 
STR0085=`Text`='Ca³a funkcja zostanie zainstalowana na lokalnym dysku twardym' 
STR0086=`Text`='Ca³a funkcja bêdzie niedostêpna' 
STR0087=`Text`='Na podświetlonych woluminach (jeśli w ogóle s¹) nie ma wystarczaj¹cej ilości miejsca do zainstalowania zaznaczonych funkcji. Na podświetlonych woluminach (jeśli w ogóle s¹) nie ma wystarczaj¹cej ilości miejsca do zainstalowania zaznaczonych funkcji. Mo¿esz usun¹æ niektóre pliki z podświetlonych woluminów, zainstalowaæ mniej funkcji na dyskach lokalnych lub wybraæ inne dyski docelowe.'
STR0088=`Text`='Miejsce na dysku wymagane do instalacji wybranych funkcji.' 
STR0089=`Text`='{\DlgFontBold}Wymagania dotycz¹ce miejsca na dysku' 
STR0090=`Text`='Wolumin' 
STR0091=`Text`='Rozmiar dysku' 
STR0092=`Text`='Dostêpne' 
STR0093=`Text`='Wymagane' 
STR0094=`Text`='Ró¿nica' 
STR0095=`Text`='bajtów' 
STR0096=`Value`='Instalowanie' 
STR0097=`Value`='instaluje' 
STR0098=`Value`='Naprawianie' 
STR0099=`Value`='naprawia' 
STR0100=`Value`='Usuwanie' 
STR0101=`Value`='usuwa' 
STR0102=`Help`='Do góry o jeden poziom|' 
STR0103=`Text`='Przejdź do folderu docelowego' 
STR0104=`Text`='{\DlgFontBold}Zmienianie bie¿¹cego folderu docelowego' 
STR0105=`Help`='Utwórz nowy folder|' 
STR0106=`Text`='Szukaj w:' 
STR0107=`Text`='Nazwa folderu:' 
STR0108=`Text`='Proszê czekaæ, Kreator instalacji [Progress2] Handset Manager. Mo¿e to potrwaæ kilka minut.'
STR0109=`Text`='{\DlgFontBold}[Progress1] Handset Manager' 
STR0110=`Text`='Postêp' 
STR0111=`Text`='Stan:' 
STR0112=`Description`='Kopiowanie nowych plików',`Template`='Plik: [1], Katalog: [9], Rozmiar: [6]' 
STR0113=`Description`='Obliczanie wymagañ dotycz¹cych miejsca' 
STR0114=`Description`='Obliczanie wymagañ dotycz¹cych miejsca' 
STR0115=`Description`='Tworzenie skrótów',`Template`='Skrót: [1]' 
STR0116=`Description`='Publikowanie funkcji produktu' 
STR0117=`Description`='Publikowanie informacji o produkcie' 
STR0118=`Description`='Tworzenie folderów',`Template`='Folder: [1]' 
STR0119=`Description`='Tworzenie duplikatów plików',`Template`='Plik: [1], Katalog: [9], Rozmiar: [6]' 
STR0120=`Description`='Wyszukiwanie aplikacji pokrewnych',`Template`='Znaleziono aplikacjê: [1]' 
STR0121=`Description`='Aktualizowanie rejestracji sk³adników' 
STR0122=`Description`='Rejestrowanie produktu' 
STR0123=`Description`='Usuwanie plików zduplikowanych',`Template`='Plik: [1], Katalog: [9]' 
STR0124=`Description`='Usuwanie aplikacji' 
STR0125=`Description`='Usuwanie plików',`Template`='Plik: [1], Katalog: [9]' 
STR0126=`Description`='Usuwanie folderów',`Template`='Folder: [1]' 
STR0127=`Description`='Usuwanie wartości rejestru systemowego' 
STR0128=`Description`='Usuwanie skrótów',`Template`='Skrót: [1]' 
STR0129=`Description`='Cofanie publikowania funkcji produktu' 
STR0130=`Description`='Zapisywanie wartości rejestru systemowego' 
STR0131=`Description`='Generowanie operacji skryptu dla akcji:' 
STR0132=`Description`='Powrót do poprzedniej akcji:' 
STR0133=`Description`='Usuwanie plików kopii zapasowej',`Template`='Plik: [1]' 
STR0134=`Description`='Rejestrowanie modu³ów',`Template`='Plik: [1], Folder: [2]'
STR0135=`Description`='Wyrejestrowywanie modu³ów',`Template`='Plik: [1], Folder: [2]'
STR0136=`Description`='Cofanie publikowania informacji o produkcie' 
STR0137=`Description`='Wyszukiwanie zainstalowanych aplikacji'
STR0138=`Text`='{\TitleBold}Instalacja ukoñczona' 
STR0139=`Text`='Program Handset Manager zosta³ pomyślnie zainstalowany.' 
STR0140=`Text`='Kliknij przycisk Zakoñcz, aby zakoñczyæ pracê Kreatora instalacji.' 
STR0141=`Text`='{\DlgFont}Aby korzystaæ z funkcji Video Composer programu Handset Manager, konieczne jest zainstalowanie sterowników DirectX w wersji 9.0 lub wy¿szej oraz programu Windows Media Player w wersji 9.0 lub wy¿szej.'
STR0142=`Text`='Zainstaluj sterowniki DirectX teraz'
STR0143=`Text`='Wybierz operacjê, któr¹ chcesz wykonaæ.' 
STR0144=`Text`='{\DlgFontBold}Naprawianie lub usuwanie instalacji' 
STR0145=`Text`='{\DlgFontBold}Napraw' 
STR0146=`Help`='Napraw instalacjê|' 
STR0147=`Text`='Naprawia b³êdy w aktualnym stanie instalacji - naprawia brakuj¹ce lub uszkodzone pliki, skróty i wpisy rejestru.'
STR0148=`Text`='{\DlgFontBold}Usuñ'
STR0149=`Help`='Usuñ instalacjê|' 
STR0150=`Text`='Usuwa program Handset Manager z systemu.' 
STR0151=`Text`='Poni¿sze aplikacje korzystaj¹ z plików, które wymagaj¹ zaktualizowania za pomoc¹ tego instalatora. Zamknij te aplikacje, a nastêpnie kliknij przycisk Ponów próbê, aby kontynuowaæ instalacjê, lub przycisk Anuluj, aby j¹ zakoñczyæ.'
STR0152=`Text`='Niektóre pliki wymagaj¹ce aktualizacji s¹ obecnie w u¿yciu.' 
STR0153=`Text`='{\DlgFontBold}Pliki w u¿yciu' 
STR0154=`Text`='{\TitleBold}Instalacja zosta³a przerwana' 
STR0155=`Text`='Instalacja produktu Handset Manager zosta³a przerwana. System nie zosta³ zmodyfikowany. Aby później zainstalowaæ program Handset Manager, nale¿y ponownie uruchomiæ program instalacyjny.'
STR0156=`Text`='Kliknij przycisk Zakoñcz, aby zakoñczyæ pracê Kreatora instalacji.' 
STR0157=`Text`='{\TitleBold}Kreator instalacji programu Handset Manager zakoñczy³ siê przedwcześnie' 
STR0158=`Text`='Instalacja programu Handset Manager zakoñczy³a siê przedwcześnie z powodu b³êdu. System nie zosta³ zmodyfikowany. Aby później zainstalowaæ program Handset Manager, nale¿y ponownie uruchomiæ program instalacyjny.'
STR0159=`Text`='Kliknij przycisk Zakoñcz, aby zakoñczyæ pracê Kreatora instalacji.' 
STR0160=`Text`='Czekaj, a¿ Instalator zakoñczy ustalanie wymagañ dotycz¹cych miejsca na dysku.' 
STR0161=`Text`='Czy na pewno chcesz anulowaæ instalacjê produktu Handset Manager?'
STR0162=`Text`='W systemie jest ju¿ zainstalowana późniejsza wersja programu Handset Manager. Kreator instalacji zatrzyma teraz instalacjê.' 
STR0163=`Text`='Trwa zbieranie wymaganych informacji...' 
STR0164=`Name`='Usuñ produkt Handset Manager' 
STR0165=`Name`='%BrandModel% %Interface%-Handset Manager' 
STR0166=`Name`='Przewodnik dla u¿ytkownika'
STR0167=`Target`='[#Polish_PolishHelp.chm]' 
STR0168=`Name`='Internetowe aplikacje dla urz¹dzeñ mobilnych'
STR0169=`Name`='SyncManager'
STR0170=`Name`='Ustawienia programu SyncManager'
STR0171=`Name`='Bluetooth Manager'
STR0172=`Name`='Pobierz Windows Media Player'
STR0173=`Name`='Pobierz DirectX'
STR0174=`Name`='%BrandModel% - £adowarka'
STR0175=`DefaultDir`='%BrandModel% %Interface%-Handset Manager:HandsetMgr' 
STR0176=`DefaultDir`='%BrandModel% %Interface%-Handset Manager'
STR0177=`DefaultDir`='%BrandModel% %Interface%-Handset Manager:.' 
STR0178=`Value`='Polish' 
STR0179=`Message`='Instalator napotka³ nieoczekiwany b³¹d podczas instalowania tego pakietu. Mo¿e to oznaczaæ problem z tym pakietem. Kod b³êdu: [1]. {{Argumenty: [2], [3], [4]}}'
STR0180=`Message`='{{Dysk zape³niony: }}' 
STR0181=`Message`='Pozosta³y czas: {[1] min }{[2] s}' 
STR0182=`Message`='Czekaj, system Windows konfiguruje produkt Handset Manager...' 
STR0183=`Message`='Trwa zbieranie wymaganych informacji...' 
STR0184=`Message`='Program Handset Manager zosta³ pomyślnie usuniêty.' 
STR0185=`Message`='Program Handset Manager nie zosta³ usuniêty w ca³ości.' 
STR0186=`Message`='Instalator posiada niewystarczaj¹ce uprawnienia dostêpu do tego katalogu: [2]. [2]. Nie mo¿na kontynuowaæ instalacji. Zaloguj siê jako administrator lub skontaktuj siê ze swoim administratorem systemu.'
STR0187=`Message`='Wolumin [2] jest obecnie niedostêpny. Wybierz inny wolumin.' 
STR0188=`Message`=? 
ESP0188=Podana ście¿ka '[2]' jest niedostêpna.
STR0189=`Message`='Nie mo¿na przeprowadziæ zapisu w określonym folderze: [2].' 
STR0190=`Message`=?
ESP0190=Ście¿ka folderu „'[2]'” zawiera nieprawid³owy znak.
STR0191=`Message`='Nieprawid³owy dysk: [2]' 
STR0192=`Message`='Inna instalacja jest w toku. Musisz ukoñczyæ tamt¹ instalacjê przed kontynuowaniem tej instalacji.'
STR0193=`Message`='Czy na pewno chcesz anulowaæ operacjê?' 
STR0194=`Message`='Nastêpuj¹ce aplikacje nale¿y zamkn¹æ przed kontynuowaniem instalacji:' 
STR0195=`Message`='Musisz ponownie uruchomiæ system, aby zmiany konfiguracji [2] zosta³y wprowadzone. Kliknij przycisk Tak, aby uruchomiæ system ponownie lub przycisk Nie, jeśli planujesz rêczne ponowne uruchomienie systemu później.'
STR0196=`Message`=? 
ESP0196=Nie mo¿na odnaleźæ pakietu instalacyjnego dla produktu [2]. Ponów próbê instalacji, u¿ywaj¹c prawid³owej kopii pakietu instalacyjnego '[3]'.
STR0197=`Message`='Brak dysku w stacji [2]. W³ó¿ dysk i kliknij przycisk Ponów lub kliknij przycisk Anuluj, aby wróciæ do okna dialogowego przegl¹dania i wybraæ inny wolumin.'
STR0198=`Message`='Planowanie operacji ponownego uruchamiania: zmiana nazwy pliku z [2] na [3]. W celu ukoñczenia operacji nale¿y ponownie uruchomiæ system.'
STR0199=`Message`='Planowanie operacji ponownego uruchamiania: usuwanie pliku [2]. W celu ukoñczenia operacji nale¿y ponownie uruchomiæ system.' 
STR0200=`Width`=56,`X`=111
STR0201=`Width`=56,`X`=180
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.43