Czech.ini Driver File Contents (ModemSetup_Pure-USB.zip)

[RESOURCE]
IDD_DIALOG_PAGE1="Nastavení bezdrátového modemu"
IDC_PAGE1_ITEM1=" Vítejte v programu pro nastavení Mobile Action bezdrátového modemu. Tento program instaluje modemové èásti za $$ na váš poèítaè.\n\nDoporuèujeme vám uzavøít všechny programy pod Windows døíve, než spustíte program pro Nastavení \n\nAby se zastavil program pro Nastavení, stisknìte Storno a pak uzavøete jakýkoli právì spuštìný program. Stisknìte Další, aby se pokraèovalo v procesu Nastavení. \n\nVarování: Tento program je chránìn zákonem o kopírovacích právech a mezinárodními smlouvami. \n\nNeautorizované kopírování, nebo distribuování tohoto programu, èi jakékoli jeho èásti mùže vést k tìžkým kriminálním trestùm, které budou uplatòovány až do maximálního rozsahu umožnìným daným zákonem."

IDD_DIALOG_PAGE4=" Detekujte MA-CABLE programem "
IDC_STATIC_PAGE4_ITEM1=" Pøipojte, prosím, MA-CABLE k poèítaèi. Zapnìte váš mobilní telefon a pøipojte k MA-CABLE."
IDC_STATIC_PAGE4_ITEM2=" Varování!! Pøístroje využívající COM port (modem, myš, aj.) mohou být ovlivnìny programem pro detekování. Musíte zvolit ruèní Nastavení, jestliže se vyskytnou problémy s detekováním. \n\nJestliže vám obrazovka ukáže, že COM port není k dispozici, pravdìpodobnì COM port je již využíván ovladaèem jiného zaøízení instalovaného na váš systém. Možná budete muset v tomto pøípadì odstranit ovladaè tohoto zaøízení, které pro sebe zabírá COM port."

IDC_CHECK_DONTDETECT="Nastavte COM port ruènì"
IDD_DIALOG_PAGE5="Nastavte hodnotu COM port pro modem"
IDC_PAGE5_ITEM1_S=" MA-CABLE detekován. \n\n Program pro Nastavení provede konfiguraci parametrù modemu podle detekovaných hodnot."
IDC_PAGE5_ITEM1_F=" MA-CABLE nebyl nalezen, nebo chcete nastavit port ruènì. Program pro Nastavení provede konfiguraci parametrù modemu podle vybraných hodnot."
IDC_PAGE5_ITEM1_N="Vyberte, prosím, COM port"
IDC_PAGE5_ITEM2_S="Detekovaná hodnota COM portu:"
IDC_PAGE5_ITEM2_F="Vyberte COM Port"
IDC_PAGE5_ITEM2_N="Vyberte COM Port"

IDC_PAGE5_ERROR="Selhání v instalaci"
IDC_PAGE5_COMPORT_FAIL=" Vybraná hodnota COM portu není k dispozici. Pravdìpodobnì COM port je využíván jiným ovladaèem zaøízení, které bylo instalováno na váš systém. Možná budete muset v tomto pøípadì odstranit ovladaè zaøízení, které pro sebe zabírá COM port."
IDD_DIALOG_PAGE5_5="Nastavení Modemového Spojení"
IDC_PAGE55_ITEM1="Chcete nastavit modemové spojení nyní?"
IDC_PAGE55_ITEM2="Ano"
IDC_PAGE55_ITEM3="Ne"

IDD_DIALOG_PAGE6="Ukonèete Nastavení bezdrátového modemu"
IDC_PAGE6_ITEM1=" Nastavení bezdrátového modemu je hotovo. \n\nMusíte restartovat váš systém, aby se instalované modemové èásti uvedly do provozu. \n\nKlepnìte na Ukonèit, aby se instalace ukonèila."

IDC_PAGE6_ITEM2="Restartujte systém"
IDC_PAGE6_ITEM3="Restartuji systém pozdìji"

IDD_DIALOG_PAGE5_2="Konfigurace Sítì"
IDC_STATIC_PAGE5_2_ITEM1="Vyberte prosím telefonní firmu"
IDC_STATIC_SEL_OPERATOR="Konfigurovat Síť"
IDC_STATIC_SELECT_RGN="Vybrat Polohu"
IDC_STATIC_SELECT_OP="Vybrat Telefonní Firmu"

IDD_DIALOG_PAGE5_3="$$ Konfigurace Modemu"
IDC_RADIO_MODEM_GSM="GSM Modem"
IDC_RADIO_MODEM_GPRS="GPRS Modem"
IDC_BUTTON_LOAD="Nahrát"
IDC_STATIC_APN="APN (Access Point Name)"
IDC_STATIC_QOS="QoS (Quality of Service)"
IDC_STATIC_DNS="DNS (Domain Name Server)"
IDC_RADIO_APN="Žádná APN"
IDC_RADIO_APN2="Pøidìlit APN"
IDC_RADIO_QOS="Implicitní QoS"
IDC_RADIO_QOS2="Pøidìlit QoS"
IDC_RADIO_QOS3="Žádná QoS"
IDC_PAGE53_MSG_MDMINSTALLED="Bezdrátový Modem je instalován"
IDC_PAGE53_MSG_CONFIGAPN="Bezdrátový Modem je instalován, Chcete konfigurovat Parametry ?"
IDC_RADIO_AUTO_DNS="Auto Detekovat DNS Adresu"
IDC_RADIO_ASSIGN_DNS="Konfigurovat DNS Adresu"

IDD_DIALOG_PAGE7="Nastavení Spojení"
IDC_PAGE7_ITEM1="Napište jméno spojení:"
IDC_PAGE7_ITEM2="Napište telefonní èíslo:"
IDC_PAGE7_ITEM1_F="Toto jméno pro spojení již existuje, užijte jiné jméno."

IDC_EDIT_APN="Prosím, konzultujte vaši telekomunikaèní firmu"
IDC_PAGE53_MSG_1="* Prosím, pro požadovanou informaci konzultujte vaši telekomunikaèní firmu "
IDC_PAGE53_MSG_2="Žádná vstupní data v zadaném poli"

IDS_PLZ_INSTALL_USB_FIRST="Ovladaè USB nebyl nalezen. Nainstalujte nejprve ovladaè USB."
IDC_GX30_RESTART_MSG="Pro pøipojení k Internetu odpojte kabel MA-CABLE od telefonu. Restartujte PC a pøipojte MA-CABLE k telefonu."
IDC_USBMODEM_NOTACTIVE="Ovladaè modemu USB není správnì nainstalován nebo není aktivní. Pøipojte kabel MA-CABLE s mobilním telefonem k poèítaèi a spusťte instalaèní program znovu!"
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 1.12