CZYTAJTO.TXT Driver File Contents (4w18w2000.exe)

OP4w/ 4wPlus  Win 2000 driver
Hiper-W : wer. 1.0

Uwaga: te sterowniki, aczkolwiek zgodne z Windows 2000, 
nie zosta³y jeszcze zatwierdzone przez Microsoft. 
W trakcie instalacji zostanie wyświetlony komunikat 
informuj¹cy o tym. Jeśli macie Pañstwo zamiar 
instalowaæ ten sterownik, to proszê zignorowaæ ten
komunikat. 

Aby zainstalowaæ sterownik, proszê klikn¹æ na przycisk:
Start > Ustawienia > Drukarki
ikonka "Dodaj drukarkê" , a nastêpnie klikn¹æ na przycisk 
"Z dysku", i przejśæ do folderu, w którym znajduje siê 
sterownik drukarki. 

Drukarka powinna byæ do³¹czona do portu równoleg³ego 
pracuj¹cego w trybie "Standard" lub "SPP" (tryb "ECP" 
nie jest zalecany); dwukierunkowego; kablem Centronics 
o d³ugości 1,8 m.
- w torze portu równoleg³ego nie powinno byæ ¿adnych 
 "przeszkadzaczy" spowalniaj¹cych transmisjê do drukarki: 
 klucza sprzêtowego zabezpieczaj¹cego oprogramowanie; skanera; 
 sterowników skanera / modemu / innej drukarki laserowej lub 
 atramentowej monitoruj¹cej stan portu równoleg³ego; 
 prze³¹cznika drukarkowego. Je¿eli jest tego typu konfiguracja, 
 to mo¿na w komputerze zainstalowaæ drugi port równoleg³y i na 
 niego przenieśæ urz¹dzenie lub oprogramowanie odwo³uj¹ce siê 
 do portu równoleg³ego, zaś na LPT1 mo¿na zostawiæ drukarkê OKIPAGE. 
 Je¿eli dysponujemy sieci¹ Windows, to innym rozwi¹zaniem mog³oby 
 byæ pod³¹czenie drukarki OKIPAGE do innego komputera z "czystym" 
 portem LPT i udostêpnienie tej drukarki w sieci.
- zalecany tryb buforowania: "EMF" (nie: "RAW").
____________________________________

Oki Systems Polska
tech@oki.com.pl
www.oki.com.pl
hotline: 0800 120066
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.89