slovak.txt Driver File Contents (mqdl.exe)

Správca naèítania
=================
Správca naèítania Vám umožòuje upravovať farebné profily, pretlaèe a písma, 
uložené na pevnom disku a v pamäti tlaèiarne. 

Požiadavky
--------------------
  - PC s niektorým operaèným systémom Windows: XP, Me, 2000, NT, 98 alebo 95
  - Inštalovaný PostScriptový alebo PCL ovládaè tlaèiarne KONICA MINOLTA
   (s portom nastaveným pod¾a cie¾ovej tlaèiarne)
	Podporované ovládaèe tlaèiarní
	magicolor 7300
 	magicolor 6110
	magicolor 6100
	magicolor 3300
	magicolor 3100
	magicolor 2350
	magicolor 2210
	magicolor 2200
	magicolor 330
	magicolor 2+
	PagePro 9100
	2060 Print System
	2425 Print System
	3260 Print System
	4032 Print SystemNaèítanie doplnkov pod¾a tlaèiarne 
V nasledujúcich tabu¾kách identifikujte pamäťové médium tlaèiarne,
kam sa dajú naèítať súbory používané tlaèiaròou. 

			Farebné profily		Pretlaèe
magicolor 7300 		Disk 			Disk 		
magicolor 6110 		Disk 			Disk 			
magicolor 6100 		Disk 			Disk 			
magicolor 3300 		Disk 			Disk 		
magicolor 3100 		Disk 			Disk 
magicolor 2350 		Disk, Flash 		Disk, Flash 
magicolor 2210 		Disk 			Disk 
magicolor 2200 		Disk 			Disk 
magicolor 330 		Disk 			Disk 
magicolor 2+ 		Disk 			Disk 
PagePro 9100 		Disk 			Disk 
2060 Print System	Disk 			Disk 
2425 Print System 	Disk 			Disk 
3260 Print System 	Disk 			Disk 
4032 Print System 	Disk 			Disk 

			PostScriptové písma	Písma PCL 
magicolor 7300 		Disk, pamäť 		nie je podporované 
magicolor 6110 	Disk, pamäť 		Disk, pamäť 
magicolor 6100 		Disk, pamäť 		Disk, pamäť 
magicolor 3300 		Disk, pamäť 		Disk, pamäť 
magicolor 3100 		Disk, pamäť 		Disk, pamäť 
magicolor 2350 		Disk, Flash, pamäť 	Pamäť 
magicolor 2210 		Disk, pamäť 		Disk, pamäť 
magicolor 2200 		Disk, pamäť 		Disk, pamäť 
magicolor 330 		Disk, pamäť 		Disk, pamäť 
magicolor 2+ 		Disk, pamäť 		Disk, pamäť 
PagePro 9100 		Disk, pamäť 		Disk, pamäť 
2060 Print System 	Disk, pamäť 		Disk, pamäť 
2425 Print System 	Disk, pamäť 		Disk, pamäť 
3260 Print System 	Disk, pamäť 		Disk, pamäť 
4032 Print System 	Disk, pamäť 		Disk, pamäť 

Poznámky
---------
>>pamäť flash je energeticky nezávislá pamäť, v ktorej zostanú 
dáta uložené i po vypnutí napájania.

>>Pamäť Flash tlaèiarne má kapacitu 1,6 MB. Poèet súborov, ktoré sa do nej dajú
naèítať, nie je obmedzený, pokia¾ ich celková ve¾kosť neprekroèí 1,6 MB.

>>Správcu naèítania (Download Manager) a doplnkový softvér pre Vašu
tlaèiareò si môžete stiahnuť z webového zdroja na adrese www.konicaminolta.net/printer/.


Inštalácia
=========
>>Kompaktný disk CD-ROM Software Utilities obsahuje automaticky spúšťaný
inštalaèný program. Ak chcete Správcu naèítania inštalovať z CD-ROM 
manuálne, postupujte pod¾a nasledujúcich pokynov.

 1. Vložte do príslušnej mechaniky Vášho poèítaèa kompaktný disk Software
  Utilities. Keï sa spustí automatický inštalátor, ukonèite ho. 

 2. V Prieskumníkovi Windows prejdite na CD-ROM a vyh¾adajte prieèinok
  >:\utilities\dlmanager (kde > je písmeno oznaèujúce mechaniku CD-ROM).

 3. Kliknite na zástupcu programu setup.exe icon. Inštalaèný program automaticky 
  zistí verziu Windows a spustí Sprievodcu inštaláciou. Ïalej postupujte pod¾a
  pokynov na obrazovke.

 4. V dialógovom okne Informácie kliknete na tlaèidlo OK.

 5. Po skonèení inštalácie vyberte z poèítaèa kompaktný disk a uložte ho na
  bezpeènom mieste.Spustenie aplikácie
=================
Správcu naèítania môžete spustiť z ponuky Štart/Programy/Download Manager alebo
z kariet v ovládaèi PostScriptové tlaèiarne KONICA MINOLTA.Použitie správcu naèítania
=========================
>>Ïalšie informácie nájdete v pomocníkovi Správcu naèítania


Naèítanie farebných profilov
---------------------------------------
Pre naèítanie farebného profilu na pevný disk tlaèiarne alebo do jej pamäte Flash
použite nasledujúci postup.

>>Ovládacie prvky Vo¾by zavádzania budú nedostupné (zobrazené šedo), ak kliknete
na tlaèidlo Vymazať vo¾by. Ovládacie prvky aktivujete kliknutím na tlaèidlo Vo¾by
zavádzania.

 1. Kliknite na tlaèidlo Farebný profil.

 2. Zvo¾te tlaèiareò.

 3. Kliknite na tlaèidlo Preh¾adávať a vyh¾adajte súbor s farebným
  profilom.

 4. Vo¾bou Disk alebo Flash urèite, kam má tlaèiareò súbor uložiť .

 5. Kliknite na Naèítať. 

 6. V hlásení o úspešnom naèítaní kliknite na tlaèidlo OK. 
  Ak už nechcete do tlaèiarne naèítať ïalšie súbory, ukonèite 
  Správcu naèítania.


Naèítanie pretlaèe
----------------------------------
Pre naèítanie pretlaèí z pracovnej stanice na pevný disk tlaèiarne použite
nasledujúci postup.

>>Ovládacie prvky Vo¾by zavádzania budú nedostupné (zobrazené šedo), ak kliknete
na tlaèidlo Vymazať vo¾by. Ovládacie prvky aktivujete kliknutím na tlaèidlo Vo¾by
zavádzania.

 1. Kliknite na tlaèidlo Pretlaè. 

 2. Zvo¾te tlaèiareò. 

 3. Kliknite na tlaèidlo Preh¾adávať a vyh¾adajte súbor s pretlaèou. 

 4. Vo¾bou Disk alebo Flash urèite, kam má tlaèiareò súbor uložiť. 

 5. Kliknite na Naèítať. 

 6. V hlásení o úspešnom naèítaní kliknite na tlaèidlo OK.
  Ak už nechcete na pevný disk tlaèiarne naèítať ïalšie súbory, ukonèite
  Správcu naèítania. 


Naèítanie PostScriptového písma
---------------------------------------------
Pre naèítanie PostScriptového písma z pracovnej stanice do tlaèiarne použite
nasledujúci postup.

>>Ovládacie prvky Vo¾by zavádzania budú nedostupné (zobrazené šedo), ak kliknete
na tlaèidlo Vymazať vo¾by. Ovládacie prvky aktivujete kliknutím na tlaèidlo Vo¾by
zavádzania.

 1. Kliknite na tlaèidlo Písmo PS. 

 2. Zvo¾te tlaèiareò. 

 3. Kliknite na tlaèidlo Preh¾adávať a vyh¾adajte súbor s písmom. 

 4. Vo¾bou Disk, Flash alebo Pamäť urèite, kam má tlaèiareò súbor uložiť.

 5. Kliknite na Naèítať.

 6. V hlásení o úspešnom naèítaní kliknite na tlaèidlo OK.
  Ak už nechcete do tlaèiarne naèítať ïalšie súbory, ukonèite
  Správcu naèítania. 


Naèítanie písma PCL
------------------------------------
Pre naèítanie písma PCL z pracovnej stanice do tlaèiarne použite nasledujúci postup.

>>Ovládacie prvky Vo¾by zavádzania budú nedostupné (zobrazené šedo), ak kliknete
na tlaèidlo Vymazať vo¾by. Ovládacie prvky aktivujete kliknutím na tlaèidlo Vo¾by
zavádzania.

 1. Kliknite na tlaèidlo Písmo PCL. 

 2. Zvo¾te tlaèiareò. 

 3. Kliknite na tlaèidlo Preh¾adávať a vyh¾adajte súbor s písmom. 

 4. Kliknite na Naèítať. Zobrazí sa dialóg Identifikaèné èíslo písma PCL.

 5. Zadajte identifikaèné èíslo pre súbor PCL a kliknite na OK. 
  Dialógové okno sa zatvorí a súbor sa naèíta do tlaèiarne. 

>>Ak naèítate viac písem PCL, dialógové okno sa zobrazí znovu pre každý súbor
v zozname súborov, ktoré sa majú naèítať. Ak už boli všetkým súborom s písmami PCL
v tomto zozname priradené identifikaèné èísla a súbory boli naèítané, dialógové okno
sa nebude zobrazovať. 

 6. V hlásení o úspešnom naèítaní kliknite na tlaèidlo OK. 
  Ak už nechcete do tlaèiarne naèítať ïalšie súbory, ukonèite
  Správcu naèítania. Ochranné známky
=========
KONICA MINOLTA a KONICA MINOLTA logo sú obchodné znaèky alebo registrované 
ochranné známky KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. magicolor, Crown a QCOLOR 
sú obchodné znaèky alebo registrované ochranné známky KONICA MINOLTA PRINTING 
SOLUTIONS U.S.A., INC. PagePro a PageScope sú obchodné znaèky alebo registrované 
ochranné známky KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Všetky ostatné 
ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Copyright (c) 2003 KONICA MINOLTA 
BUSINESS TECHNOLOGIES, Inc. Všetky práva vyhradené.
P/N 1810300-010A
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 0.93