polish.txt Driver File Contents (mqdl.exe)

Administrator ³adowania 
=================
Administrator ³adowania umo¿liwia zarz¹dzanie profilami kolorów,
przedrukami i czcionkami zapisanymi na dysku twardym i w pamiêci drukarki. 

Wymagania
--------------------
  - PC z systemem operacyjnym Windows: XP, Me, 2000, NT, 98 lub 95
  - Zainstalowany sterownik PostScript lub PCL drukarki KONICA MINOLTA
   (z portem nastawionym na drukarkê docelow¹)
	Obs³ugiwane sterowniki drukarek 
	magicolor 7300
 	magicolor 6110
	magicolor 6100
	magicolor 3300
	magicolor 3100
	magicolor 2350
	magicolor 2210
	magicolor 2200
	magicolor 330
	magicolor 2+
	PagePro 9100
	2060 Print System
	2425 Print System
	3260 Print System
	4032 Print System£adowanie opcji wed³ug drukarki
W poni¿szych tabelach identyfikuj medium pamiêciowe drukarki,
na które mo¿na za³adowaæ pliki u¿ywane przez drukarkê. 

			Profile kolorów		Przedruki
magicolor 7300 		Dysk 			Dysk 		
magicolor 6110 		Dysk 			Dysk 			
magicolor 6100 		Dysk 			Dysk 			
magicolor 3300 		Dysk 			Dysk 		
magicolor 3100 		Dysk 			Dysk 
magicolor 2350 		Dysk, Flash 		Dysk, Flash 
magicolor 2210 		Dysk 			Dysk 
magicolor 2200 		Dysk 			Dysk 
magicolor 330 		Dysk 			Dysk 
magicolor 2+ 		Dysk 			Dysk 
PagePro 9100 		Dysk 			Dysk 
2060 Print System	Dysk 			Dysk 
2425 Print System 	Dysk 			Dysk 
3260 Print System 	Dysk 			Dysk 
4032 Print System 	Dysk 			Dysk 

			Czcionki PostScript	Czcionki PCL 
magicolor 7300 		Dysk, pamiêæ 		nie obs³ugiwane 
magicolor 6110 	Dysk, pamiêæ 		Dysk, pamiêæ 
magicolor 6100 		Dysk, pamiêæ 		Dysk, pamiêæ 
magicolor 3300 		Dysk, pamiêæ 		Dysk, pamiêæ 
magicolor 3100 		Dysk, pamiêæ 		Dysk, pamiêæ 
magicolor 2350 		Dysk, Flash, pamiêæ 	Pamiêæ 
magicolor 2210 		Dysk, pamiêæ 		Dysk, pamiêæ 
magicolor 2200 		Dysk, pamiêæ 		Dysk, pamiêæ 
magicolor 330 		Dysk, pamiêæ 		Dysk, pamiêæ 
magicolor 2+ 		Dysk, pamiêæ 		Dysk, pamiêæ 
PagePro 9100 		Dysk, pamiêæ 		Dysk, pamiêæ 
2060 Print System 	Dysk, pamiêæ 		Dysk, pamiêæ 
2425 Print System 	Dysk, pamiêæ 		Dysk, pamiêæ 
3260 Print System 	Dysk, pamiêæ 		Dysk, pamiêæ 
4032 Print System 	Dysk, pamiêæ 		Dysk, pamiêæ 

Uwagi
---------
>>pamiêæ flash jest energetycznie niezale¿n¹ pamiêci¹, w której
zostan¹ zapisane dane równie¿ po wy³¹czeniu zasilania.

>>Pamiêæ Flash drukarki ma pojemnośæ 1,6 MB. Liczba plików, które mo¿na do niej
za³adowaæ, nie jest ograniczona, o ile ich ca³kowita wielkośæ nie przekroczy
1,6 MB.

>>Administrator ³adowania (Download Manager) i oprogramowanie dodatkowe
dla Twojej drukarki mo¿esz ści¹gn¹æ z adresu www.konicaminolta.net/printer/.


Instalacja
=========
>>P³yta kompaktowa CD-ROM Software Utilities zawiera automatycznie uruchamiany
program instalacyjny. Je¿eli chcesz instalowaæ Administratora ³adowania z CD-ROM 
rêcznie, postêpuj wed³ug poni¿szych wskazówek.

 1. W³ó¿ do odpowieniego napêdu Twojego komputera p³ytê kompaktow¹ Software
  Utilities. Je¿eli automatycznie uruchomi siê instalator, zakoñcz go. 

 2. W Eksploratorze Windows przejdź na CD-ROM i znajdź folder
  >:\utilities\dlmanager (gdzie > jest liter¹ oznaczaj¹c¹ stacjê dysków CD-ROM).

 3. Kliknij na ikonê programu setup.exe. Program instalacyjny automatycznie  
  rozpozna wersjê Windows i uruchomi Asystenta instalacji. Dalej postêpuj wed³ug
  wskazówek na ekranie.

 4. W oknie dialogowym Informacje kliknij na przycisk OK.

 5. Po zakoñczeniu instalacji wyjmij z komputera p³ytê kompaktow¹ i schowaj 
  w bezpiecznym miejscu.Uruchomienie aplikacji
======================
Administratora ³adowania mo¿esz uruchomiæ z menu Start/Programy/Download Manager
lub z kart w sterowniku drukarki PostScript KONICA MINOLTA.Korzystanie z administratora ³adowania
==========================================
>>Wiêcej informacji znajdziesz w pomocy Administratora ³adowania


£adowanie profili kolorów
---------------------------------------
Aby za³adowaæ profil kolorów na dysk twardy drukarki lub do jej pamiêci Flash,
Postêpuj nastêpuj¹co.

>>Elementy obs³ugi bêd¹ niedostêpne (wyświetlone szaro), je¿eli klikniesz na
przycisk Usuñ wybrane. Elementy te aktywujesz klikniêciem na przycisk 
Opcje ³adowania.

 1. Kliknij na przycisk Profil kolorów.

 2. Wybierz drukarkê.

 3. Kliknij na przycisk Przegl¹daj i znajdź plik z profilem kolorów.

 4. Wybieraj¹c Dysk lub Flash określ, gdzie drukarka ma zapisaæ plik.

 5. Kliknij na £aduj. 

 6. W komunikacie o pomyślnym za³adowaniu kliknij na przycisk OK. 
  Je¿eli ju¿ nie chcesz ³adowaæ do drukarki nastêpnych plików, zamknij
Administratora ³adowania.


£adowanie Przedruku
----------------------------------
Aby za³adowaæ przedruk ze stacji roboczej na dysk twardy drukarki, postêpuj
nastêpuj¹co.

>>Elementy obs³ugi Opcje ³adowania bêd¹ niedostêpne (wyświetlone szaro), je¿eli
klikniesz na przycisk Usuñ wybrane. Elementy obs³ugi aktywujesz klikniêciem na
przycisk Opcje ³adowania.

 1. Kliknij na przycisk Przedruk. 

 2. Wybierz drukarkê. 

 3. Kliknij na przycisk Przegl¹daj i znajdź plik z przedrukiem. 

 4. Wybieraj¹c Dysk lub Flash określ, gdzie drukarka ma zapisaæ plik. 

 5. Kliknij na £aduj. 

 6. W komunikacie o pomyślnym za³adowaniu kliknij na przycisk OK. 
  Je¿eli ju¿ nie chcesz ³adowaæ do drukarki nastêpnych plików, zamknij 
  Administratora ³adowania. 


£adowanie czcionki PostScript
---------------------------------------------
Aby za³adowaæ czcionkê PostScript ze stacji roboczej do drukarki, postêpuj
nastêpuj¹co.

>>Elementy obs³ugi Opcje ³adowania bêd¹ niedostêpne (wyświetlone szaro), je¿eli
klikniesz na przycisk Usuñ wybrane. Elementy obs³ugi aktywujesz klikniêciem na
przycisk Opcje ³adowania.

 1. Kliknij na przycisk Czcionka PS. 

 2. Wybierz drukarkê. 

 3. Kliknij na przycisk Przegl¹daj i znajdź plik z czcionk¹. 

 4. Wybieraj¹c Dysk lub Flash określ, gdzie drukarka ma zapisaæ plik.

 5. Kliknij na £aduj. 

 6. W komunikacie o pomyślnym za³adowaniu kliknij na przycisk OK. 
  Je¿eli ju¿ nie chcesz ³adowaæ do drukarki nastêpnych plików, zamknij 
  Administratora ³adowania. 


£adowanie czcionki PCL
------------------------------------
Aby za³adowaæ czcionkê PCL ze stacji roboczej do drukarki, postêpuj nastêpuj¹co.

>>Elementy obs³ugi Opcje ³adowania bêd¹ niedostêpne (wyświetlone szaro), je¿eli 
klikniesz na przycisk Usuñ wybrane. Elementy obsa³ugi aktywujesz kikniêciem na 
przycisk Opcja ³adowania.

 1. Kliknij na przycisk Czcionka PCL. 

 2. Wybierz drukarkê. 

 3. Kliknij na przycisk Przegl¹daj i znajdź plik z czcionk¹. 

 4. Kliknij na Za³aduj. Pojawi siê okno dialogowe Numer identyfikacyjny czcionki 
  PCL.

 5. Zadaj numer identyfikacyjny dla pliku PCL i kliknij na OK. 
  Okno dialogowe zamknie siê a plik za³aduje siê do drukarki. 

>>Je¿eli ³adujesz wiêcej czcionek PCL, okno dialogowe pojawi siê dla ka¿dego pliku
na liście plików, które maj¹ byæ za³adowane. Je¿eli wszystkim plikom z czcionkami 
PCL na tej liście zosta³y przydzielone numery identyfikacyjne i pliki zosta³y 
za³adowane, okno dialogowe nie bêdzie wyświetlane. 

 6. W komunikacie o pomyślnym za³adowaniu kliknij na przycisk OK. 
  Je¿eli ju¿ nie chcesz ³adowaæ do drukarki nastêpnych plików, zamknij 
  Administratora ³adowania. Znaki ochronne
==============
KONICA MINOLTA i KONICA MINOLTA logo s± znakami handlowymi lub 
zarejestrowanymi zankami handlowymi firmy KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.
magicolor, Crown, i QCOLOR s± znakami handlowymi lub zarejestrowanymi zankami 
handlowymi firmy KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.
PagePro i PageScope s± znakami handlowymi lub zarejestrowanymi zankami 
handlowymi firmy KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Wszystkie pozosta³e znaki ochronne s¹ maj¹tkiem odpowiednich w³aścicieli. 
Copyright (c) 2003 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 
Wszelkie prawa zastrze¿one.
P/N 1810300-009A
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.00